Cautare

Concursuri didactice

Universitatea Titu Maiorescu anunță scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019 a următoarelor posturi didactice vacante, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 1358, Partea a III-a, din 05 decembrie 2018, după cum urmează:

 

Facultatea de Drept 

Departamentul de Drept Privat 

                Asistent universitar, poziția 26, disciplinele: Drept comercial (1); Drept comercial (2); Dreptul comerțului internațional.

                Asistent universitar, poziția 27, disciplinele: Dreptul muncii și securității sociale (1); Dreptul muncii și securității sociale (2). 

Departamentul de Drept Public 

                Asistent universitar, poziția 54, disciplinele: Protecția internațională a drepturilor omului; Teoria generală a dreptului; Istoria statului și a dreptului. 

 

Facultatea de Psihologie 

Departamentul de Psihologie și Psihoterapie 

                Lector universitar, poziția 24, disciplinele: Psihologie organizațională; Tehnici și metode de influență socială I; Tehnici și metode de influență socială II; Specificul organizațiilor contemporane; Psihologia comportamentului antisocial.

                Asistent universitar, poziția 25, disciplinele: Fundamentele psihologiei II; Practică de specialitate.

                Asistent universitar, poziția 27, disciplinele: Psihologie experimentală; Psihologia personalității.

                Asistent universitar, poziția 29, disciplinele: Fundamentele psihologiei I; Psihologia familiei; Practică de specialitate. 

 

Facultatea de Medicină 

Departamentul Disciplinelor Preclinice 

                Șef de lucrări, poz. 34, disciplinele: Histologie; Biologie celulară și moleculară. 

Departamentul Disciplinelor Medico-Chirurgicale și Profilactice 

                Șef de lucrări, poz. 137, disciplinele: Abilități în manopere chirurgicale (modul I); Chirurgie generală (I+II).

                Șef de lucrări, poz. 139, disciplinele: Îngrijiri calificate în obstetrică și ginecologie; Obstetrică; Ginecologie.

                Șef de lucrări, poz. 140, disciplinele: Radiologie și imagistică medicală; Sănătate publică și management sanitar; Sănătate publică și management.

                Asistent universitar, poz. 168, disciplinele: Oncologie. 

 

Facultatea de Medicină Dentară 

Departamentul Disciplinelor de Specialitate Medicină Dentară 

                Șef de lucrări, poziția 43, disciplinele: Dental instrumentary; Dental materials; Odontoterapie conservativă. 

 

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale 

Departamentul Comunicare, Limbi Străine și Relații Publice 

                Conferențiar, poziția 24, disciplinele: Educație fizică. 

 

Facultatea de Asistență Medicală Târgu Jiu 

Departamentul Asistență Medicală Generală 

                Lector universitar, poziția 14, disciplinele: Urgențe oftalmologice (Îngrijiri calificate în oftalmologie); Morfopatologie.

                Lector universitar, poziția 20, disciplinele: Medicina de familie, nursing comunitar și îngrijiri la domiciliu; Etimologie și terminologie medicală; Epidemiologie. 

 

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic 

Lector universitar, poziția 6, disciplinele: Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria și metodologia curiculumului; Pedagogie II: Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării. 

 

Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare și Inovare 

                Cercetător științific gradul III, poziția 4, domeniul în care se încadrează postul: Drept. 

 

 

CALENDARUL SESIUNII DE CONCURSURI:

 

Perioada de înscriere:                                                                   5 decembrie 2018 – 19 ianuarie 2019 

Perioada de susținere a probelor de concurs:                                   5 februarie 2019 – 8 februarie 2019 

Comunicarea rezultatelor:                                                            12 februarie 2019 

Perioadă de contestații:                                                               13 februarie 2019 – 15 februarie 2019

 

Depunerea dosarelor de concurs în vederea înscrierii la concurs se face personal de către candidați la sediul Rectoratului Universității Titu Maiorescu din București, strada Dâmbovnicului nr. 22, Sector 4, etaj I, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, după următorul program: 

 • În perioada 5 decembrie 2018 – 21 decembrie 2018, în zilele lucrătoare, între orele 900-1600.
 • În perioada 3 ianuarie 2019 – 19 ianuarie, în zilele lucrătoare, între orele între orele 900-1600.

 

 

LISTA DOCUMENTELOR CE TREBUIE DEPUSE LA DOSAR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 

 1. Copertă*
 2. Cererea de înscriere la concurs*, semnată de candidat, care include declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar.
 3. Extras din Decizia Rectorului* de numire a comisiei de concurs.

 

I. Acte de identitate, acte de studii și declarații

 1. Copie a cărții de identitate sau a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului.
 2. Copie a certificatului de naștere.
 3. Copii de pe documente care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie etc.), dacă este cazul.
 4. Copie a diplomei de doctor (față-verso) și, dacă este cazul, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, emis de MEN.
 5. Rezumatul tezei de doctorat, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă. Formatul tipărit trebuie să fie semnat de candidat.
 6. Copii ale altor diplome și documente care atestă studiile candidatului: diplomă de bacalaureat sau atestat de recunoaștere, diplomă de licență și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, diplomă de master și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, certificate de perfecționare a formării profesionale etc. (față-verso).
 7. Copie după dovada absolvirii unui program de formare psihopedagogică ce permite exercitarea profesiei de cadru didactic în învățământul superior sau dovada că este înscris la cursurile unui astfel de program sau o declarație prin care candidatul se angajează ca, în cazul în care va reuși la concurs, să urmeze și să absolve un astfel de program în maximum doi ani de la angajarea în Universitate* (în cazul candidaților la postul de asistent universitar, precum și în cazul candidaților la posturi didactice superioare, care provin din afara învățământului universitar).
 8. Copii care atestă deținerea titlurilor medicale în specialitatea postului, cerute pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unui post în învățământul superior din domeniul Medicină sau Medicină Dentară sau Farmacie, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.
 9. Declarație pe proprie răspundere* a candidatului că nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la Art. 130 (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011.
 10. Declarație privind opțiunea pentru calitatea de titular în raport cu Universitatea Titu Maiorescu.*

 

II. Avize medicale

 1. Adeverință de evaluare psihologică din care să rezulte că este apt să desfășoare activitate didactică în învățământul superior sau de cercetare științifică, eliberată de un cabinet de specialitate.
 2. Certificat medical eliberat de medicul de familie, din care rezultă că este apt să desfășoare activitate didactică în învățământul superior sau de cercetare științifică.

 

III. Experiență profesională

 1. Copie de pe cartea de muncă, pentru perioada de până la 01.01.2011, sau adeverință sau adeverințe de la locurile de muncă*, pentru perioada de după 01.01.2011, din care să reiasă perioadele de angajare și ocupațiile deținute.
 2. Adeverință de la unitatea sanitară care atestă experiența profesională medicală* până la data înscrierii la concurs, pentru ocuparea unui post în învățământul superior din domeniul Medicină sau Medicină Dentară sau Farmacie, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.

 

IV. Activitate profesională și de cercetare

 1. Fișa de autoevaluare* a îndeplinirii standardelor minime necesare și obligatorii pentru înscrierea la concurs, în format tipărit (și semnat) și în format electronic (în format PDF obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel).
 2. Curriculum vitae* al candidatului (EUROPASS) în format tipărit (și semnat pe fiecare pagină) și în format electronic (în format PDF obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel),.
 3. Lista de lucrări* publicate, în format tipărit (semnată de candidat) și în format electronic (în format PDF obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel).
 4. Prezentarea celor mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare și științifice; documentul cuprinde maximum 10 pagini și este semnat de candidat.
 5. Maximum 10 lucrări ale candidatului, scanate, selecționate de acesta și considerate a fi relevante pentru realizările profesionale proprii; dacă lucrările nu sunt disponibile în format electronic, vor fi prezentate în forma materială.
 6. Cursul/Suportul de curs pentru fiecare dintre disciplinele de predare specifică postului didactic pentru care se înscrie la concurs, în format tipărit sau/și în format electronic, elaborat de candidat. În cazul în care postul conține discipline de predare la programe de studii într-o limbă străină, cursul/suportul de curs trebuie să fie redactat în limba programelor de studii respective.

 

V. Alte documente

 1. Dovada achitării taxei de înscriere la concurs.

 

Candidatul înscris la concurs depune la sediul departamentului sau institutului de cercetare din care face parte postul scos la concurs setul complet de lucrări, format din câte un exemplar/copie din fiecare lucrare trecută în lista de lucrări din dosarul de concurs, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării primei probe a concursului. 

Dosarul de concurs constituit de candidat, cu toate documentele tipărite, la care se atașează un CD/stick de memorie în cinci copii, cu actele și documentele menționate la punctele I – IV, se depune direct de către candidat la sediul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al UTM, ca primă piesă a dosarului. CV-ul, Fișa de autoevaluare și Lista de lucrări se vor atașa pe CD în format PDF, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel (fără semnătură olografă). Pentru înscrierea la concurs se iau în considerare numai dosarele care conțin toate piesele enumerate mai sus. 

Candidații la posturile de conferențiar universitar/Cercetător științific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin trei nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv, din țară sau din străinătate, din afara UTM, care au elaborat scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale și științifice ale candidatului, precum și scrisorile respective, semnate de către autor, în original sau scanate. 

Candidaţii la posturile de profesor universitar/Cercetător științific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin trei nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitore la calităţile profesionale și științifice ale candidatului, precum și scrisorile respective, semnate de către autor, în original sau scanate. În cazul domeniilor științifice cu specific românesc, scrisorile pot proveni și din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, din afara UTM. 

Pentru a putea participa la concurs, până la încheierea perioadei de înscriere candidaţii trebuie să aibă la dosarul de concurs scrisorile de recomandare menţionate mai sus. 

Metodologia proprie de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante a Universității Titu Maiorescu poate fi consultată aici. Informațiile privind descrierea posturilor scoase la concurs, atribuțiile postului, salariul minim de încadrare la momentul angajării, calendarul concursului, tematica probelor de concurs ș.a. pot fi consultate pe pagina web www.jobs.edu.ro a Ministerului Educației Naționale.