Cautare

Concursuri didactice

Universitatea Titu Maiorescu anunță scoaterea la concurs în semestrul II al anului universitar 2016-2017 a următoarelor posturi didactice vacante, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 570, Partea a III-a, din 28 aprilie 2017, după cum urmează:

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE, POLITICE ȘI UMANISTE  

Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene  

 • Profesor universitar, poziția 2, disciplinele: Studii de securitate; Globalizare, terorism și securitate; Prevenirea și managementul crizelor; Instituții de securitate.

 

Departamentul de Comunicare, Limbi Străine și Relații Publice  

 • Conferențiar universitar, poziția 4, disciplinele: Introducere în publicitate; Campanii de publicitate; Creativitate în relații publice și publicitate.
 • Lector universitar, poziția 5, disciplinele: Introducere în relații publice; Strategii și tehnici de relații publice; Redactarea materialelor de relații publice.
 • Lector universitar, poziția 6, disciplinele: Relații publice sectoriale; Strategii de comunicare eficientă în relații publice; Campanii de relații publice; Introducere în teoria comunicării.
 • Lector universitar, poziția 8, disciplinele: Tehnici de redactare; Istoria comunicării; Introducere în sistemul mass-media; Semiotică; Media planning.
 • Lector universitar, poziția 19, disciplinele: Comunicare de specialitate în limba franceză.
 • Lector universitar, poziția 27, disciplinele: Educaţie fizică.

 

 

FACULTATEA DE FARMACIE

Departamentul Farmacie  

 • Lector universitar, poziția 17, disciplinele: Chimie farmaceutică III; Chimie farmaceutică IV.
 • Lector universitar, poziția 22, disciplinele: Chimie sanitară şi igiena mediului I; Chimie sanitară şi igiena mediului II.
 • Asistent universitar, poziția 32, disciplinele: Chimie farmaceutică I; Chimie farmaceutică II.
 • Asistent universitar, poziția 34, disciplinele: Tehnologie farmaceutică I; Tehnologie farmaceutică II; Tehnologie farmaceutică III.

 

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ  

Departamentul Disciplinelor de Specialitate Medicină Dentară  

 • Profesor universitar, poziția 6, disciplinele: Implantologie; Reabilitare orală implantară.
 • Șef de lucrări, poziția 37, disciplinele: Tehnologia protezelor metalo-ceramice; Diagnostic oro-dentar şi ergonomie.

 

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ  

Departamentul Disciplinelor Preclinice  

 • Conferențiar universitar, poziția 12, disciplinele: Fiziologie (I+II); Fiziopatologie.
 • Conferențiar universitar, poziția 14, disciplinele: Biofizică şi fizică medicală; Biofizică.

 

Departamentul Disciplinelor Medico-Chirurgicale și Profilactice  

 • Conferențiar universitar, poziția 67, disciplinele: Măsuri de prim-ajutor; ATI şi medicină de urgenţă. Nursing ATI şi medicină de urgenţă (Îngrijirea calificată a bolnavului).
 • Șef de lucrări , poziția 102, disciplinele: Obstetrică.
 • Asistent universitar, poziția 132, disciplinele: Medicină internă (I+II); Abilităţi în manopere medicale (modul II).

 

 

FACULTATEA DE DREPT  

Departamentul de Drept Privat  

 • Conferențiar universitar, poziția 10 (master), disciplinele: Drept civil. Contracte; Drept civil. Persoanele; Dreptul proprietăţii intelectuale.

 

 

FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR  

Departamentul de Economie, Contabilitate și Informatică de Gestiune  

 • Conferențiar universitar, poziția 19, disciplinele: Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afacerilor; Baze de date; Birotică.
 • Lector universitar, poziția 22, disciplinele: Drept; Drept comercial; Dreptul afacerilor; Drept comercial; Drept comunitar.

 

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE TÂRGU JIU  

Departamentul Economie şi Dezvoltare Durabilă  

 • Conferențiar universitar, poziția 5, disciplinele: Finanţele agenţilor economici; Economia monetara; Contabilitatea instituţiilor de credit şi non profit; Doctrina şi deontologia profesiei contabile.

 

 

CALENDARUL SESIUNII DE CONCURSURI:  

 • Perioada de înscriere: 28 aprilie 2017 – 09 iunie 2017
 • Perioada de susținere a probelor de concurs: 28 iunie 2017 – 04 iulie 2017
 • Comunicarea rezultatelor: 06 iulie 2017
 • Perioada de depunere a contestațiilor: 07 iulie 2017 – 12 iulie 2017
 • Comunicarea rezultatelor contestațiilor: 13 iulie 2017

 

Depunerea dosarelor de concurs în vederea înscrierii la concurs se face personal de către candidați la sediul Rectoratului Universității Titu Maiorescu din București, strada Dâmbovnicului nr. 22, Sector 4, etaj I, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, în zilele lucrătoare, între orele 9 00 -16 00 .

 

LISTA DOCUMENTELOR CE TREBUIE DEPUSE LA DOSAR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CONCURS:

(Formularele actualizate pentru concursul curent pentru documentele marcate cu asterisc se ridică exclusiv de la Serviciul Resurse Umane-Salarizare. Copiile documentelor solicitate trebuie să fie certificate pentru conformitate cu originalul de către personalul Serviciului Resurse Umane-Salarizare.  Dacă un candidat prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.)

 

 1. Copertă *
 2. Cererea de înscriere la concurs * , semnată de candidat, care include declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar.
 3. Extras din Decizia Rectorului * de numire a comisiei de concurs.

 

Acte de identitate, acte de studii și declarații

 1. Copie a cărții de identitate sau a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului.
 2. Copie a certificatului de naștere .
 3. Copii de pe documente care atestă schimbarea numelui ( certificat de căsătorie etc.), dacă este cazul.
 4. Documente referitoare la deținerea diplomei de doctor : copie a diplomei de doctor (față-verso) sau atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, emis de MENCS.
 5. Rezumatul tezei de doctorat , în limba română și într-o limbă de circulație internațională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă. Formatul tipărit trebuie să fie semnat de candidat.
 6. Copii ale altor diplome și documente care atestă studiile candidatului: diplomă de bacalaureat sau atestat de recunoaștere, diplomă de licență și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, diplomă de master și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, certificate de perfecționare a formării profesionale etc. (față-verso).
 7. Copie după dovada absolvirii unui program de formare psihopedagogică ce permite exercitarea profesiei de cadru didactic în învățământul superior sau dovada că este înscris la cursurile unui astfel de program sau o declarație prin care candidatul se angajează ca, în cazul în care va reuși la concurs, să urmeze și să absolve un astfel de program în maximum trei ani de la angajarea în Universitate* (în cazul candidaților la postul de asistent universitar, precum și în cazul candidaților la posturi superioare, care provin din afara învățământului universitar).
 8. Copii care atestă deținerea titlurilor medicale în specialitatea postului , cerute pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unui post în învățământul superior din domeniul Medicină sau Medicină Dentară sau Farmacie, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.
 9. Declarație pe proprie răspundere * a candidatului că nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la Art. 130 (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011.
 10. Declarație privind opțiunea pentru calitatea de titular în raport cu Universitatea Titu Maiorescu . *

 

Avize medicale

 1. Adeverință de evaluare psihologică din care să rezulte că este apt să desfășoare activitate didactică în învățământul superior eliberată de un cabinet de specialitate.
 2. Certificat medical eliberat de medicul de familie, din care rezultă că este apt să desfășoare activitate didactică în învățământul superior.

 

Experiență profesională

 1. Copie de pe cartea de muncă , pentru perioada de până la 01.01.2011, sau adeverință sau adeverințe de la locurile de muncă * , pentru perioada de după 01.01.2011, din care să reiasă perioadele de angajare și ocupațiile deținute.
 2. Adeverință de la unitatea sanitară care atestă experiența profesională medicală * până la data înscrierii la concurs, pentru ocuparea unui post în învățământul superior din domeniul Medicină sau Medicină Dentară sau Farmacie, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.

 

Activitate profesională și de cercetare

 1. Fișa de autoevaluare * a îndeplinirii standardelor minime necesare și obligatorii pentru înscrierea la concurs, în format tipărit (și semnat) și în format electronic (în format PDF obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel).
 2. Curriculum vitae * al candidatului (EUROPASS) în format tipărit (și semnat pe fiecare pagină) și în format electronic (în format PDF obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel), care trebuie să cuprindă:
  1. informații despre studiile efectuate și diplomele obținute;
  2. informații despre experiența profesională și locurile de muncă anterioare;
  3. informații despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect și granturile obținute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanțării și principalele publicații sau brevete rezultate;
  4. informații despre premii sau alte elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice ale candidatului.
 1. Lista de lucrări * publicate, în format tipărit (semnată de candidat) și în format electronic (în format PDF obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel), care va fi structurată astfel:
  1. titlurile a maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi  relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar și care se pot regăsi și în celelalte categorii de lucrări enumerate mai jos;
  2. titlul tezei sau tezelor de doctorat;
  3. titlurile brevetelor de invenție și a titlurile de proprietate industrială;
  4. titlurile cărților și capitolelor din cărți;
  5. articole sau studii in extenso , publicate în reviste din fluxul științific internațional principal;
  6. publicații in extenso , apărute în lucrări ale principalelor conferințe internaționale de specialitate;
  7. alte lucrări și contribuții științifice sau, după caz, din domeniul creației artistice sau sportive.
 1. Prezentarea celor mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare și științifice ; documentul cuprinde maximum 10 pagini și este semnat de candidat.
 2. Maximum 10 lucrări ale candidatului , în format electronic, selecționate de acesta și considerate a fi relevante pentru realizările profesionale proprii; dacă lucrările nu sunt disponibile în format electronic, vor fi prezentate în forma materială.
 3. Suportul de curs pentru fiecare dintre disciplinele de predare specifică postului didactic pentru care se înscrie la concurs, în format tipărit sau/și în format electronic, elaborat de candidat.
 4. Dovada achitării taxei de înscriere la concurs.

 

Candidatul înscris la concurs depune la sediul departamentului sau institutului de cercetare din care face parte postul scos la concurs setul complet de lucrări, format din câte un exemplar/copie din fiecare lucrare trecută în lista de lucrări din dosarul de concurs, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării primei probe a concursului.

 

Dosarul de concurs se depune direct de către candidat la sediul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al UTM. Piesele din lista de mai sus se prezintă într-un dosar cu coperte de plastic sau într-un biblioraft, în funcție de volumul acestora, cu respectarea strictă a ordinii din listă. La dosarul de concurs se atașează, într-o folie de plastic, un CD în cinci copii cu întreg conținutul acestuia, ca primă piesă a dosarului. CV-ul, Fișa de autoevaluare și Lista de lucrări se vor atașa pe CD în format PDF, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel . Pentru înscrierea la concurs se iau în considerare numai dosarele care conțin toate piesele enumerate mai sus.

 

Candidații la posturile de conferențiar universitar trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin trei nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv, din țară sau din străinătate, din afara UTM, care au elaborat scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale și științifice ale candidatului, precum și scrisorile respective, semnate de către autor, în original sau scanate.

 

Candidaţii la posturile de profesor universitar trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin trei nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate , care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitore la calităţile profesionale și științifice ale candidatului, precum și scrisorile respective, semnate de către autor, în original sau scanate. În cazul domeniilor științifice cu specific românesc, scrisorile pot proveni și din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, din afara UTM.

 

Pentru a putea participa la concurs, până la încheierea perioadei de înscriere candidaţii trebuie să aibă la dosarul de concurs scrisorile de recomandare menţionate mai sus .

 

Metodologia de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante a Universității Titu Maiorescu poate fi consultată aici. Informațiile privind descrierea posturilor scoase la concurs, atribuțiile postului, salariul minim de încadrare la momentul angajării, calendarul concursului, tematica probelor de concurs ș.a. pot fi consultate pe pagina web jobs.edu.ro a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.