Cautare

Concursuri didactice

Universitatea Titu Maiorescu anunță scoaterea la concurs în semestrul II al anului universitar 2017-2018 a următoarelor posturi didactice vacante, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 346, Partea a III-a, din 24 aprilie 2018, după cum urmează:

 

Facultatea de Drept 

Departamentul de Drept Privat 

 • Asistent universitar, poziția 27, disciplinele: Dreptul muncii și securității sociale (1); Dreptul muncii și securității sociale (2).
 • Asistent universitar, poziția 28, disciplinele: Drept material al UE; Protecția internațională a drepturilor omului; Drept civil. Teoria generală a obligațiilor.

 Departamentul de Drept Public 

 • Lector universitar, poziția 44, disciplinele: Drept administrativ (1); Istoria statului și dreptului românesc.
 • Asistent universitar, poziția 50, disciplinele: Drept penal. Partea generală (1); Drept procesual penal (1); Drept procesual penal (2); Drept penal. Partea specială (1); Drept penal. Partea specială (2).

 

Facultatea de Psihologie 

Departamentul de Psihologie și Psihoterapie 

 • Asistent universitar, poziția 24, disciplinele: Fundamentele psihologiei II; Practică de specialitate.
 • Asistent universitar, poziția 29, disciplinele: Fundamentele psihologiei I; Psihologia familiei.

 

Facultatea de Medicină 

Departamentul Disciplinelor Preclinice 

 • Conferențiar universitar, poziția 14, disciplinele: Fiziologie; Fiziologie (I+II); Fiziopatologie.
 • Șef de lucrări, poziția 28, disciplinele: Anatomie și embriologie (I+II).

 Departamentul Disciplinelor Medico-Chirurgicale și Profilactice 

 • Conferențiar universitar, poziția 79, disciplinele: Sănătate publică și management sanitar; Principii de management al calității în sănătate.
 • Șef de lucrări, poziția 110, disciplinele: Urgențe medicale și prim ajutor medical; Primul ajutor medical; Măsuri de prim ajutor.

 

Facultatea de Medicină Dentară 

Departamentul Disciplinelor de Specialitate Medicină Dentară 

 • Șef de lucrări, poziția 41, disciplinele: The morphology of teeth and dental arches; Orodental prevention I.
 • Asistent universitar, poziția 67, disciplinele: Chirurgie OMF; Chirurgie oro-maxilo-facială.

 

Facultatea de Farmacie

Departamentul Farmacie 

 • Lector universitar, poziția 23, disciplinele: Farmacie clinică; Comunicarea cu pacientul.

 

Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor 

Departamentul Economie, Contabilitate și Informatică de Gestiune 

 • Lector universitar, poziția 23, disciplinele: Baze de date; Sisteme informaționale și aplicații informatice în administrarea afacerilor.

 

CALENDARUL SESIUNII DE CONCURSURI:

 

Perioada de înscriere: 24 aprilie 2018 – 23 iunie 2018 

Perioada de susținere a probelor de concurs: 09 iulie 2018 – 11 iulie 2018 

Comunicarea rezultatelor: 13 iulie 2018 

Perioadă de contestații: 13 iulie 2018 – 19 iulie 2018

 

Depunerea dosarelor de concurs în vederea înscrierii la concurs se face personal de către candidați la sediul Rectoratului Universității Titu Maiorescu din București, strada Dâmbovnicului nr. 22, Sector 4, etaj I, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, în zilele lucrătoare din perioada de înscriere, între orele 900-1600. 

În perioada de înscriere sunt declarate libere următoarele zile din cursul săptămânii de lucru: 30 aprilie, 1 mai, 28 mai și 1 iunie.

 

LISTA DOCUMENTELOR CE TREBUIE DEPUSE LA DOSAR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CONCURS:

Formularele actualizate pentru concursul curent pentru documentele marcate cu asterisc se ridică exclusiv de la Serviciul Resurse Umane-Salarizare. Copiile documentelor solicitate trebuie să fie certificate pentru conformitate cu originalul de către personalul Serviciului Resurse Umane-Salarizare. Dacă un candidat prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate. 

 1. Copertă*
 2. Cererea de înscriere la concurs*, semnată de candidat, care include declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar.
 3. Extras din Decizia Rectorului* de numire a comisiei de concurs.

Acte de identitate, acte de studii și declarații

 1. Copie a cărții de identitate sau a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului.
 2. Copie a certificatului de naștere.
 3. Copii de pe documente care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie etc.), dacă este cazul.
 4. Documente referitoare la deținerea diplomei de doctor: copie a diplomei de doctor (față-verso) sau atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, emis de MEN.
 5. Rezumatul tezei de doctorat, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă. Formatul tipărit trebuie să fie semnat de candidat.
 6. Copii ale altor diplome și documente care atestă studiile candidatului: diplomă de bacalaureat sau atestat de recunoaștere, diplomă de licență și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, diplomă de master și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, certificate de perfecționare a formării profesionale etc. (față-verso).
 7. Copie după dovada absolvirii unui program de formare psihopedagogică ce permite exercitarea profesiei de cadru didactic în învățământul superior sau dovada că este înscris la cursurile unui astfel de program sau o declarație prin care candidatul se angajează ca, în cazul în care va reuși la concurs, să urmeze și să absolve un astfel de program în maximum doi ani de la angajarea în Universitate* (în cazul candidaților la postul de asistent universitar, precum și în cazul candidaților la posturi superioare, care provin din afara învățământului universitar).
 8. Copii care atestă deținerea titlurilor medicale în specialitatea postului, cerute pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unui post în învățământul superior din domeniul Medicină sau Medicină Dentară sau Farmacie, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.
 9. Declarație pe proprie răspundere* a candidatului că nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la Art. 130 (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011.
 10. Declarație privind opțiunea pentru calitatea de titular în raport cu Universitatea Titu Maiorescu.*

Avize medicale

 1. Adeverință de evaluare psihologică din care să rezulte că este apt să desfășoare activitate didactică în învățământul superior eliberată de un cabinet de specialitate.
 2. Certificat medical eliberat de medicul de familie, din care rezultă că este apt să desfășoare activitate didactică în învățământul superior.

Experiență profesională

 1. Copie de pe cartea de muncă, pentru perioada de până la 01.01.2011, sau adeverință sau adeverințe de la locurile de muncă*, pentru perioada de după 01.01.2011, din care să reiasă perioadele de angajare și ocupațiile deținute.
 2. Adeverință de la unitatea sanitară care atestă experiența profesională medicală* până la data înscrierii la concurs, pentru ocuparea unui post în învățământul superior din domeniul Medicină sau Medicină Dentară sau Farmacie, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.

Activitate profesională și de cercetare

 1. Fișa de autoevaluare* a îndeplinirii standardelor minime necesare și obligatorii pentru înscrierea la concurs, în format tipărit (și semnat) și în format electronic (în format PDF obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel).
 2. Curriculum vitae* al candidatului (EUROPASS) în format tipărit (și semnat pe fiecare pagină) și în format electronic (în format PDF obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel), care trebuie să cuprindă:
  1. informații despre studiile efectuate și diplomele obținute;
  2. informații despre experiența profesională și locurile de muncă anterioare;
  3. informații despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect și granturile obținute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanțării și principalele publicații sau brevete rezultate;
  4. informații despre premii sau alte elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice ale candidatului.
 1. Lista de lucrări* publicate, în format tipărit (semnată de candidat) și în format electronic (în format PDF obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel), care va fi structurată astfel:
  1. titlurile a maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi  relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar și care se pot regăsi și în celelalte categorii de lucrări enumerate mai jos;
  2. titlul tezei sau tezelor de doctorat;
  3. titlurile brevetelor de invenție și a titlurile de proprietate industrială;
  4. titlurile cărților și capitolelor din cărți;
  5. articole sau studii in extenso, publicate în reviste din fluxul științific internațional principal;
  6. publicații in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferințe internaționale de specialitate;
  7. alte lucrări și contribuții științifice sau, după caz, din domeniul creației artistice sau sportive.
 2. Prezentarea celor mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare și științifice; documentul cuprinde maximum 10 pagini și este semnat de candidat.
 3. Maximum 10 lucrări ale candidatului, în format electronic, selecționate de acesta și considerate a fi relevante pentru realizările profesionale proprii; dacă lucrările nu sunt disponibile în format electronic, vor fi prezentate în forma materială.
 4. Cursul/suportul de curs pentru fiecare dintre disciplinele de predare specifică postului didactic pentru care se înscrie la concurs, în format tipărit sau/și în format electronic, elaborat de candidat.
 5. Dovada achitării taxei de înscriere la concurs.

 

Candidatul înscris la concurs depune la sediul departamentului sau institutului de cercetare din care face parte postul scos la concurs setul complet de lucrări, format din câte un exemplar/copie din fiecare lucrare trecută în lista de lucrări din dosarul de concurs, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării primei probe a concursului. 

Dosarul de concurs se depune direct de către candidat la sediul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al UTM. Piesele din lista de mai sus se prezintă într-un dosar cu coperte de plastic sau într-un biblioraft, în funcție de volumul acestora, cu respectarea strictă a ordinii din listă. La dosarul de concurs se atașează, într-o folie de plastic, un CD în cinci copii cu întreg conținutul acestuia, ca primă piesă a dosarului. CV-ul, Fișa de autoevaluare și Lista de lucrări se vor atașa pe CD în format PDF, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel (fără semnătură olografă). Pentru înscrierea la concurs se iau în considerare numai dosarele care conțin toate piesele enumerate mai sus. 

Candidații la posturile de conferențiar universitar trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin trei nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv, din țară sau din străinătate, din afara UTM, care au elaborat scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale și științifice ale candidatului, precum și scrisorile respective, semnate de către autor, în original sau scanate. 

Candidaţii la posturile de profesor universitar/Cercetător științific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin trei nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitore la calităţile profesionale și științifice ale candidatului, precum și scrisorile respective, semnate de către autor, în original sau scanate. În cazul domeniilor științifice cu specific românesc, scrisorile pot proveni și din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, din afara UTM. 

Pentru a putea participa la concurs, până la încheierea perioadei de înscriere candidaţii trebuie să aibă la dosarul de concurs scrisorile de recomandare menţionate mai sus. 

Metodologia de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante a Universității Titu Maiorescu poate fi consultată aici. Informațiile privind descrierea posturilor scoase la concurs, atribuțiile postului, salariul minim de încadrare la momentul angajării, tematica probelor de concurs ș.a. pot fi consultate pe pagina web www.jobs.edu.ro a Ministerului Educației Naționale.