Cautare

Admitere 2017

 

CONCURS  DE ADMITERE

22 SEPTEMBRIE 2017 

 

SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ

 • 22 SEPTEMBRIE 2017 - ora 09:00 Corp M – sala M113, etaj I (Calea Văcărești, nr. 189)
 • Prezentarea la sală se va face începând cu ora 08:00 cu C.I.
 • Repartizarea candidaților în săli

 

SPECIALIZAREA TEHNICĂ DENTARĂ

 • 22 SEPTEMBRIE 2017  – ora 09:00, Corp M – sala M112, etaj I (Calea Văcărești, nr. 189)
 • Prezentarea la sală se va face începând cu ora 08:00 cu C.I.
 • Repartizarea candidaților în săli

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA PROGRAMELE DE STUDII MEDICINĂ DENTARĂ ȘI TEHNICĂ DENTARĂSESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

I. CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI ÎN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 SUNT OBLIGAȚI SĂ ACHITE CEL PUȚIN PRIMA RATĂ A TAXEI DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 02 OCTOMBRIE 2017, ORA 16. ÎN CAZ CONTRAR, NU VOR FI ÎNMATRICULAȚI ÎN ANUL I DE STUDII. 

II. CANDIDAȚII DECLARAȚI RESPINȘI SE POT ÎNSCRIE LA ADMITERE PENTRU PROGRAMUL DE STUDII MEDICINĂ (ÎN LIMBA ENGLEZĂ), PÂNĂ LUNI, 25 SEPTEMBRIE 2017, ORELE 16.

 

R E C T O R A T U L


 

 TESTE GRILĂ DE BIOLOGIE PENTRU ADMITEREA LA FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

http://www.hamangiu.ro/teste-grila-de-biologie-pentru-admiterea-la-facultatea-de-medicina-dentara


 

ADMITERE 2017

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2017-2018 la următoarele programe de studii:

 

I. Ciclul de studii universitare de licenţă: 

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ/Număr de locuri
1. Sănătate Medicină dentară 360 de credite / 6 ani
(12 semestre)
IF / 130 de locuri, Acreditat
2. Sănătate Tehnică dentară 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 25 de locuri, Acreditat
3. Sănătate Medicină dentară (în limba engleză) 360 de credite / 6 ani
(12 semestre)
IF / 45 de locuri, Autorizat

 

II. Ciclul de studii universitare de master: 

Nr. crt. Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ Număr de locuri
1. Reabilitări orale cu agregare implantară 120 de credite / 4 semestre IF, Acreditat 50

 

III. Ciclul de studii universitare de doctorat, domeniul MEDICINĂ DENTARĂ: Protetică, Endodonţie, Odontoterapie, Reabilitare orală

 

 

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE

 

Admiterea în programele de studii universitare de licenţă se organizează în două sesiuni:

 

SESIUNEA IULIE 2017: 

  • 27 iulie 2017 Perioada de înscriere 3 iulie 2017-22 iulie 2017;

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie 2017: 

  • 22 septembrie 2017, pentru programele de studii Medicină Dentară (în limba română) și Tehnică Dentară. Perioada de înscriere 4 septembrie 2017-18 septembrie 2017.

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017, pentru programul de studii Medicină Dentară (în limba engleză):

  • 29 septembrie 2017. Perioada de înscriere 4 septembrie 2017-25 septembrie 2017.

 

Admiterea în programele de studii universitare de master se organizează în sesiunea septembrie 2017, în data de 28 septembrie 2017. Perioada de înscriere 4 septembrie 2017-25 septembrie 2017. La propunerea consiliului facultății, admiterea în programele de studii universitare de master se poate desfășura și în sesiunea iulie, în data de 28 iulie 2017, caz în care perioada de înscriere este 3 iulie 2017-26 iulie 2017. 

 

 

CONCURSUL DE ADMITERE

 

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

 

Pentru programele de studii universitare de licență Medicină Dentară (în limba română) și Tehnică Dentară, disciplina de concurs este BIOLOGIE. Manualul recomandat:

 

BIOLOGIE, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, orice ediție începând cu 2006

Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu

 

Proba de concurs constă din completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări, împărțite în două seturi: setul 1 de la 1 la 50 și setul 2 de la 51 la 100. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns. Fiecare întrebare din setul 1 are un singur răspuns corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu 0,2 puncte. Punctajul obținut se transformă în notă. Fiecare întrebare din setul 2 are două răspunsuri corecte. Fiecare întrebare la care se marchează ambele răspunsuri corecte și numai acestea se notează cu 0,2 puncte. Punctajul se transformă în notă. Nota obținută pentru fiecare set de întrebări trebuie să fie de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute pentru fiecare set de întrebări. Media generală nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

Media generală la concursul de admitere la programul de studii Medicină Dentară (în limba engleză) se calculează ca medie aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat (sau examenul echivalent) și media obținută la testul de verificare a cunoștințelor generale și medicale în limba engleză, care consta dintr-o probă scrisă și un interviu (probă orală). Nota de promovare a fiecărei probe nu poate fi mai mică decât 5(cinci). 

Proba de concurs pentru admiterea la studii universitare de master este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

 

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2017-2018, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2017-2018, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere în programele de studii universitare de licență (în limba română), candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în România prezintă un dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon, cu următoarele acte și documente: 

a)    cererea de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2017-2018;

b)    diploma de bacalaureat, în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

c)     în cazul candidaților care sunt studenți în ciclul de studii universitare de licență la o altă facultate, diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului;

d)    diploma de licență în copie certificată conform cu originalul sau legalizată pentru absolvenții altor facultăți;

e)    declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);

f)     certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

g)    certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul sau legalizată (dacă este cazul);

h)    adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu mențiunea apt pentru a urma studii superioare;

i)      3 (trei) fotografii tip carte de identitate;

j)     actul de identitate în copie certificată conform cu originalul.

 

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2017-2018 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de promovare a examenului național de bacalaureat, eliberată de către instituția de învățământ.

 

Pentru admiterea în programele de studii universitare de licență (în limba română), candidații care au urmat studiile liceale în străinătate prezintă un dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon, cu următoarele acte și documente: 

a)    cererea de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2017-2018;

b)    diploma de bacalaureat în original și în copie tradusă, certificată conform cu originalul sau legalizată, și atestatul emis de direcțiile de specialitate ale MEN de recunoaștere/echivalare a diplomei de bacalaureat;

c)     declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează în România mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);

d)    certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

e)    certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată (dacă este cazul);

f)     certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de MEN, în cazul candidaților străini;

g)    adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină;

h)    trei fotografii tip carte de identitate;

i)      actul de identitate în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

 

Pentru admiterea în programele de studii universitare de master, candidații cetățeni români care au urmat studiile universitare de licență în România prezintă un dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon, cu următoarele acte și documente: 

a)    cererea de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2017-2018;

b)    diploma de bacalaureat, în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

c)     diploma de licență și suplimentul la diplomă, în original și copii certificate conform cu originalul sau legalizate;

d)    în cazul candidaților care sunt studenți în ciclul de studii universitare de master la o altă facultate, diploma de licență și suplimentul la diplomă în copii certificate conform cu originalul sau legalizate, însoțite de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului;

e)    declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);

f)     certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

g)    certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul sau legalizată (dacă este cazul);

h)    adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu mențiunea apt pentru a urma studii superioare;

i)      3 (trei) fotografii tip carte de identitate;

j)     actul de identitate în copie simplă.

 

Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017-2018 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licență, adeverința de promovare a examenului de licență, eliberată de către instituția de învățământ.

 

Pentru admiterea în programele de studii universitare de master, candidații care au urmat studiile universitare de licență în străinătate prezintă un dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon, cu următoarele acte și documente: 

a)    cererea de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2017-2018;

b)    diploma de bacalaureat în original și în copie tradusă, certificată conform cu originalul sau legalizată, și atestatul emis de direcțiile de specialitate ale MEN de recunoaștere/echivalare a diplomei de bacalaureat;

c)     diploma de licență și suplimentul la diplomă, în copii certificate conform cu originalul sau legalizate, și atestatul emis de direcțiile de specialitate ale MEN de recunoaștere /echivalare a diplomei de licență;

d)    declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent în România, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (conform anexei la cererea de înscriere);

e)    certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

f)     certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată (dacă este cazul);

g)    certificat de competentă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de MEN, în cazul candidaților străini;

h)    adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină;

i)      trei fotografii tip carte de identitate;

j)     actul de identitate în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

 

Înscrierea candidaţilor cetățeni români la concursul de admitere se face la sediul facultății din strada Gheorghe Petraşcu nr. 67A (IOR), între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400.

 

Candidații cetățeni străini și candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale într-o limbă străină depun dosarele la Departamentul Relații Internaționale (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter). Lista actelor și documentelor ce trebuie depuse de către candidații la programul de studii Medicină Dentară (în limba engleză) se poate consulta la adresa http://www.utm.ro/facultatea-de-medicina-dentara/new-study-programmes-in-english-2017-2018/.

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa de înscriere la examenul de verificare a cunoștințelor generale de limba română (pentru candidații cetățeni străini și candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale într-o limbă străină) se pot plăti la sediile casieriei Universității sau la Banca Transilvania, pe baza codurilor de plata, afișate pe site-ul Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru susținerea examenului de verificare a cunoștințelor generale de limba română nu se restituie în nicio condiție. Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru candidații cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene este de 315 lei pentru programul de studii Medicină Dentară și de 265 de lei pentru programul de studii Tehnică Dentară. Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru candidații cetățeni străini din state terțe este de 450 de lei pentru programul de studii Medicină Dentară și de 300 de lei pentru programul de studii Tehnică Dentară.

 

Taxa pentru susținerea examenului de verificare a cunoștințelor generale de limba română este de 450 de lei.

Taxa pentru susținerea testului de cunoștințe generale și medicale în limba engleză pentru candidații la programul de studii Medicină Dentară (în limba engleză) este de 450 de lei.

Taxe de studii pentru anul universitar 2017–2018

Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și master pentru anul universitar 2017-2018

Toți studenții Universității beneficiază de licență de utilizare a pachetului Microsoft Office 365 ProPlus 2016.