Cautare

Admitere 2018

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

 

CANDIDAȚII ADMIȘI ÎN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018 SUNT OBLIGAȚI SĂ ACHITE CEL PUȚIN PRIMA RATĂ A TAXEI DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 02 OCTOMBRIE 2018, ORA 16. ÎN CAZ CONTRAR, CANDIDATUL NU VA FI ÎNMATRICULAT ÎN ANUL I.


 

CONCURS  DE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2018

DENTAL MEDICINE SPECIALIZATION IN ENGLISH

 

SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ

                                        

SPECIALIZAREA TEHNICĂ DENTARĂ

 


 

ADMITERE 2018

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2018-2019 la următoarele programe de studii:

 

I. Ciclul de studii universitare de licenţă: 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii

Nr. credite/Durata studiilor

Forma de învăţământ/Număr de locuri

1.

Sănătate

Medicină dentară

360 de credite / 6 ani

(12 semestre)

IF, 130 de locuri, Acreditat

2.

Sănătate

Medicină dentară (în limba engleză)

360 de credite / 6 ani

(12 semestre)

IF, 45 de locuri, Autorizat

3.

Sănătate

Tehnică dentară

180 de credite / 3 ani

(6 semestre)

IF, 25 de locuri, Acreditat

 

II. Ciclul de studii universitare de master: 

Nr. crt.

Programul de studii

Nr. credite/Durata studiilor

Forma de învăţământ

Domeniul de master

Număr de locuri

1.

Reabilitări orale cu agregare implantară

120 de credite / 4 semestre

IF, Acreditat

MEDICINĂ DENTARĂ

50

 

III. Ciclul de studii universitare de doctorat, domeniul MEDICINĂ DENTARĂ: Protetică, Endodonţie, Odontoterapie, Reabilitare orală

 

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE 

Admiterea în programele de studii universitare de licență se organizează în două sesiuni: 

SESIUNEA IULIE 2018: 

Programul de studii

Perioada de înscriere

Data concursului

Programul Medicină Dentară – în limba engleză

2 iulie – 20 iulie

25 iulie

Programele Medicină Dentară și Tehnică Dentară – în limba română

2 iulie – 23 iulie

26 iulie

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018: 

Programul de studii

Perioada de înscriere

Data concursului

Programul Medicină Dentară – în limba engleză

 3 sept. – 14 sept.

20 septembrie

Programele Medicină Dentară și Tehnică Dentară – în limba română

 

Admiterea în programul de studii universitare de master se organizează în sesiunea septembrie 2018, 21 septembrie 2018.

 

CONCURSUL DE ADMITERE 

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective. 

Candidații la programele de studii în limba română care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română susțin un test de verificare a cunoștințelor generale de limba română. Sunt exceptați de la obligația de a susține acest test candidații cetățeni străini care prezintă certificatul de absolvire a anului pregătitor de limba română. Pentru sesiunea IULIE 2018, testul are loc pe data de 24 iulie. Perioada de înscriere: 2 iulie – 23 iulie. Pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2018, testul are loc pe data de 14 septembrie. Perioada de înscriere: 3 septembrie-13 septembrie

Candidații la programul de studii Medicină Dentară (în limba engleză) susțin un test de verificare a cunoștințelor generale de limba engleză. Sunt exceptați de la obligația de a susține acest test candidații care: (a) prezintă acte de studii care atestă absolvirea studiilor liceale în limba engleză sau (b) sunt cetățeni ai unor state a căror limbă oficială este limba engleză sau (c) dețin un atestat lingvistic pentru limba engleză cu recunoaștere internațională. Pentru sesiunea IULIE 2018, testul are loc pe data de 23 iulie. Perioada de înscriere: 2 iulie – 20 iulie. Pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2018, testul are loc pe data de 14 septembrie. Perioada de înscriere: 3 septembrie-13 septembrie.

Testele constau dintr-o probă scrisă și un interviu (probă orală). Pentru fiecare probă se acordă note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a fiecărei probe este de minim 5(cinci). Candidații care nu obțin nota minimă la proba scrisă nu se pot prezenta la proba orală Nota de promovare a examenului este media aritmetică a notelor obținute la cele două probe și nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

Pentru programul de studii universitare de licență Medicină Dentară (în limba română), disciplinele de concurs sunt BIOLOGIE obligatoriu și, la alegere, CHIMIE sau FIZICĂ. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări, dintre care 70 pentru disciplina obligatorie și 30 pentru cea la alegere. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns. Întrebările sunt de două tipuri: 

a)    Întrebări cu un singur răspuns corect din cinci. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct;

b)    Întrebări cu două răspunsuri corecte din cinci. Fiecare întrebare la care se marchează ambele răspunsuri corecte și numai acestea se notează cu un punct.

 

În caietele de întrebări și în formularul de răspuns se precizează tipul întrebării. Media generală la concursul de admitere se calculează după cum urmează:

media\;generala = \frac{punctaj\;biologie + punctaj\;proba\;la\;alegere}{10} Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

Candidații vor specifica obligatoriu pe Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2018-2019 disciplina la alegere la care vor susține concursul de admitere.

 

Pentru programul de studii universitare de licență Tehnică Dentară, disciplina de concurs este BIOLOGIE. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări. Fiecare întrebare are un singur răspuns corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct. Punctajul se transformă în notă, după cum urmează: 

nota\;biologie = punctaj\;obtinut\times0,1

Nota obținută la testul-grilă trebuie să fie de minim 5(cinci). La stabilirea mediei generale la concursul de admitere se ia în considerare media generală obținută la examenul de bacalaureat, cu o pondere de 10% din media generală de admitere.

 

Manuale recomandate: 

BIOLOGIE, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. (Cu excepția subcapitolelor Teme și aplicații, Lucrări practice, Autoevaluare, Noțiuni elementare de igienă și patologie.) 

CHIMIE, Manual pentru clasa a X-a, autori: Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2010. (Capitolul 1. Introducere în studiul chimiei organice, pp. 5-16. Capitolul 2. Hidrocarburi. 2.1 Alcani, pp. 18-35, 2.2 Alchene, pp. 35-55, 2.3 Alchine, pp. 55-65, 2.4 Alcadiene, pp. 65-71, 2.5 Arene, pp. 71-88. Capitolul 3. Compuși organici monofuncționali. 3.1 Alcooli, pp. 91-100, 3.2 Acizi carboxilici, pp. 100-117. CHIMIE C1, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Luminița Vlădescu, Irinel Adriana Badea, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2006. (Capitolul 1. Clasificarea compușilor organici în funcție de natura grupei funcționale, pp. 5-20. Capitolul 2. Reacții ale compușilor organici, pp. 21-60. Capitolul 3. Compuși organici cu proprietăți acido-bazice, pp. 61-88. Capitolul 4. Compuși organici cu funcțiuni divalente. Compuși carbonilici, pp. 89-106. Capitolul 5. Compuși organici cu funcțiuni mixte, p. 107-146. Capitolul 6. Compuși organici cu importanță biologică, pp. 147-167. Din ambele manuale, textele marcate cu verde (pentru cercul de chimie) nu fac parte din prezenta bibliografie. 

FIZICĂ. Manuale orientative: FIZICĂ, Manual pentru clasa a IX-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2004. FIZICĂ, Manual pentru clasa a X-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2005. FIZICĂ, F1 + F2, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Octavian Rusu, Livia Dinică, Constantin Trăistaru, Constantin Gavrilă. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. Tematica: 1) Optica geometrică. Principiile opticii geometrice. Reflexia și refracția luminii. Aplicaţii ale fenomenului de refracţie. Aplicaţii ale fenomenului de reflexie. Lentile subţiri. Sisteme de lentile. Ochiul. Vederea cromatică. Instrumente optice (Microscopul). 2) Elemente de termodinamică. Mărimi caracteristice structurii discrete. Noţiuni termodinamice de bază. Calorimetrie. Fenomene termice. Gazul ideal. Transformări de stare de agregare. Principiul I al termodinamicii. Principiul al II-lea al termodinamicii. 3) Producerea şi utilizarea curentului continuu. Curentul electric. Legea lui Ohm pentru un circuit electric simplu. Teoremele lui Kirchhoff. Gruparea rezistoarelor şi a generatoarelor electrice. Energia şi puterea electrică. Transferul optim de putere. Efectele curentului electric. Aplicaţii (fără magnetism). 4) Optica ondulatorie. Dispersia luminii. Interpretare electromagnetică. Interferenţa. Difracţia luminii. Aplicaţii. Polarizarea luminii. Aplicaţii.

 

Pentru programul de studii universitare de licență Medicină Dentară (în limba engleză) disciplinele de concurs sunt BIOLOGIE obligatoriu și, la alegere, CHIMIE sau FIZICĂ. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 60 de întrebări, dintre care 40 pentru disciplina obligatorie și 20 pentru cea la alegere. Fiecare întrebare are un singur răspuns corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct. Punctajul obținut se transformă în notă. Media generală la concursul de admitere se calculează după cum urmează: 

media\;generala = \frac{punctaj\;biologie + punctaj\;proba\;la\;alegere}{6}

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

 

Bibliografia recomandată (disponibilă pe Internet): 

BIOLOGIE: Anatomy and Physiology, Betts, J. G., DeSaix, P., & Johnson, E., et al. (2013). Chapter 1: An Introduction to the Human Body. 1.2 Structural Organization of the Human Body. 1.3 Functions of Human Life. 1.6 Anatomical Terminology. Chapter 3: The Cellular Level of Organization. 3.1 The Cell Membrane. 3.2 The Cytoplasm and Cellular Organelles. 3.3 The Nucleus and DNA Replication. Chapter 4: The Tissue Level of Organization. 4.1 Types of Tissues. 4.2 Epithelial Tissue. 4.3 Connective Tissue Supports and Protects. 4.4 Muscle Tissue and Motion. 4.5 Nervous Tissue Mediates Perception and Response. Chapter 5: The Integumentary System. 5.1 Layers of the Skin. 5.2 Accessory Structures of the Skin. 5.3 Functions of the Integumentary System. Chapter 6: Bone Tissue and the Skeletal System. 6.1 The Functions of the Skeletal System. 6.2 Bone Classification. 6.3 Bone Structure. Chapter 7: Axial Skeleton. 7.1 Divisions of the Skeletal System. 7.2 The Skull. 7.3 The Vertebral Column. 7.4 The Thoracic Cage. Chapter 8: The Appendicular Skeleton. 8.1 The Pectoral Girdle. 8.2 Bones of the Upper Limb. 8.3 The Pelvic Girdle and Pelvis. 8.4 Bones of the Lower Limb. Chapter 10: Muscle Tissue. 10.1 Overview of Muscle Tissues. Chapter 11: The Muscular System.11.1 Interactions of Skeletal Muscles, Their Fascicle Arrangement, and Their Lever System. Chapter 12: The Nervous System and Nervous Tissue. 12.1 Basic Structure and Function of the Nervous System. 12.2 Nervous Tissue. Chapter 13: Anatomy of the Nervous System. 13.2 The Central Nervous System. 13.3 Circulation and the Central Nervous System. 13.4 The Peripheral Nervous System. Chapter 15: The Autonomic Nervous System. 15.1 Divisions of the Autonomic Nervous System. 15.2 Autonomic Reflexes and Homeostasis. Chapter 17: The Endocrine System. 17.1 An Overview of the Endocrine System. 17.2 Hormones. 17.3 The Pituitary Gland and Hypothalamus. 17.4 The Thyroid Gland. 17.5 The Parathyroid Glands. 17.6 The Adrenal Glands. 17.7 The Pineal Gland. 17.8 Gonadal and Placental Hormones. 17.9 The Endocrine Pancreas. 17.10 Organs with Secondary Endocrine Functions. Chapter 18: The Cardiovascular System: Blood. 18.1 An Overview of Blood. Chapter 19: The Cardiovascular System: The Heart. 19.1 Heart Anatomy. 19.2 Cardiac Muscle and Electrical Activity. 19.3 Cardiac Cycle. Chapter 20: The Cardiovascular System: Blood Vessels and Circulation. 20.5 Circulatory Pathways. Chapter 22: The Respiratory System. 22.1 Organs and Structures of the Respiratory System. Chapter 23: The Digestive System. 23.1 Overview of the Digestive System. 23.2 Digestive System Processes and Regulation. 23.3 The Mouth, Pharynx, and Esophagus. 23.4 The Stomach. 23.5 The Small and Large Intestines. 23.6 Accessory Organs in Digestion: The Liver, Pancreas, and Gallbladder. 23.7 Chemical Digestion and Absorption: A Closer Look. Chapter 24: Metabolism and Nutrition. 24.1 Overview of Metabolic Reactions. Chapter 25: The Urinary System. 25.2 Gross Anatomy of Urine Transport. 25.3 Gross Anatomy of the Kidney. Chapter 26: Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Balance. 26.1 Body Fluids and Fluid Compartments. Chapter 27: The Reproductive System27.1 Anatomy and Physiology of the Male Reproductive System. 27.2 Anatomy and Physiology of the Female Reproductive System. 

CHIMIE: 1. The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Chemistry. Grades 10-12, November 2008. Chapters: Chapter 3. The Atom – Grade 10, pp. 35-62. Chapter 4. Atomic combinations – Grade 11, pp. 63-90. Chapter 6. Solutions and Solubility – Grade 11, pp. 101-106. Chapter 9. Organic Molecules – Grade 12, pp. 151-184. Chapter 10. Organic Macromolecules – Grade 12, pp. 185-208. Chapter 13. Quantitative Aspects of Chemical Change – Grade 11, pp. 233-254. Chapter 15. Types of Reactions – Grade 11. pp. 267-286. 2. Study Guide with Solutions Manual for Hart/Craine/Hart/Hadad’s Organic Chemistry: A Short Course, 13th Edition by Harold Hart, Christopher M. Hadad, Leslie E. Craine,‎ David J. Hart (all chapters). 

FIZICĂ: The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Physics. Grades 10-12, Editors: Jaynie Padayachee, Joanne Boulle, Diana Mulcahy, Anette Nell, Rene Toerien, Donovan Withfield, November 2008. Chapter 7. Geometrical Optics – Grade 10: 7.2 Light Rays; 7.3 Reflection; 7.4 Refraction. Chapter 10. Electric Circuits – Grade 10: 10. 1 Electric Eircuits; 10.2 Potential Difference; 10.3 Current; 10.4 Resistance. Chapter 13. Geometrical Optics – Grade 11: 13.2 Lenses; 13.3 The Human Eye; 13.6 Microscopes. Chapter 19. Electric Circuits – Grade 11: 19.2 Ohm՚s Law; 19.3 Resistance. 

Candidații vor specifica obligatoriu pe Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2018-2019 disciplina la alegere la care vor susține concursul de admitere.

 

Proba de concurs pentru admiterea la studii universitare de master este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat. 

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2018-2019, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

 

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente: 

I. Candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în România, în limba română:

 • cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2018-2019;
 • diploma de bacalaureat, în original și în copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată), însoțită de adeverința de student în care se precizează că actele de studii în original se află la dosarul studentului (în cazul candidaților care sunt studenți la o altă facultate);
 • diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de secretariatul facultății (sau copie legalizată) (în cazul absolvenților altor facultăți);
 • adeverința de promovare a examenului de bacalaureat (în cazul candidaților care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2017-2018, cu obligația de a prezenta la secretariatul facultății diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul de secretariatul facultății, sau copie legalizată, până la data de 30 septembrie 2018, dacă vor fi declarați admiși);
 • declarație pe proprie răspundere că nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 • certificat de naștere, în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul, în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • actul doveditor al divorțului, dacă este cazul, în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • adeverință medicală eliberată de medicul școlar sau medicul de familie, din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, precum și că nu suferă de boli contagioase, cu mențiunea apt pentru a urma studii universitare;
 • actul de identitate în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
 • dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere.
 • Dosar-plic pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), denumirea facultății și a programului de studii pentru care candidează, precum și adresa de e-mail și numărul de telefon.

 

II. Candidații cetățeni ai statelor membre ale UE, ai statelor Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene, precum și pentru candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în străinătate sau în România, într-un alt sistem de învățământ decât cel românesc): 

 • cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2018-2019;
 • diploma de bacalaureat în original și traducere legalizată în limba română (două exemplare originale și o copie);
 • situația școlară pentru toți anii de liceu în original și traducere legalizată în limba română (două exemplare originale și o copie);
 • declarație pe proprie răspundere că nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, pe teritoriul României, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 • certificat de naștere în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată) sau, în cazul cetățenilor străini, certificat de naștere în original și traducere legalizată în limba română (două exemplare originale și o copie);
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul) în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată) sau, în cazul cetățenilor străini, certificat de căsătorie în original și traducere legalizată în limba română (două exemplare originale și o copie);
 • actul doveditor al divorțului (dacă este cazul) în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată) sau, în cazul cetățenilor străini, actul doveditor al divorțului în original și traducere legalizată în limba română (două exemplare originale și o copie);
 • adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau, în cazul cetățenilor străini, adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă din țara respectivă și traducere legalizată în limba română, din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, precum și că nu suferă de boli contagioase, cu mențiunea apt pentru a urma studii universitare (două exemplare în original și o copie);
 • actul de identitate în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată) sau, în cazul cetățenilor străini, actul de identitate în original și traducere legalizată în limba română (două exemplare originale și o copie);
 • 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
 • certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de instituții abilitate ale Ministerului Educației Naționale sau certificat de absolvire al anului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini;
 • cerere pentru recunoașterea studiilor (application form for recognition of studies);
 • fișa de eligibilitate emisă de Direcția Relații Internaționale a UTM;
 • dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere și, dacă este cazul, dovada achitării taxei de susținere a examenului de limba română.
 • Trei dosare-plic pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), denumirea facultății și a programului de studii pentru care candidează, precum și adresa de e-mail și numărul de telefon.

 

Candidații pentru programele de studii universitare de master vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente:

 • cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2018-2019;
 • diploma de bacalaureat, în original și în copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată), însoțită de adeverința de student în care se precizează că actele de studii în original se află la dosarul studentului (în cazul candidaților care sunt studenți la o altă facultate);
 • diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de secretariatul facultății (sau copie legalizată);
 • diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de secretariatul facultății (sau copie legalizată), însoțită de adeverința de student în care se precizează că actele de studii în original se află la dosarul studentului (în cazul candidaților care sunt studenți la o altă facultate);
 • suplimentul la diploma de licență, în original și în copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • suplimentul la diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de secretariatul facultății (sau copie legalizată), însoțită de adeverința de student în care se precizează că actele de studii în original se află la dosarul studentului (în cazul candidaților care sunt studenți la o altă facultate);
 • adeverința de promovare a examenului de licență (în cazul candidaților care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017-2018, cu obligația de a prezenta la secretariatul facultății diploma de licență în original și în copie certificată conform cu originalul de secretariatul facultății, sau copie legalizată, până la data de 30 septembrie 2018, dacă vor fi declarați admiși);
 • declarație pe proprie răspundere că nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 • certificat de naștere, în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul, în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • actul doveditor al divorțului, dacă este cazul, în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, precum și că nu suferă de boli contagioase, cu mențiunea apt pentru a urma studii universitare;
 • actul de identitate în original și copie certificată conform cu originalul (sau copie legalizată);
 • 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
 • dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere.
 • Dosar-plic pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), denumirea facultății și a programului de studii pentru care candidează, precum și adresa de e-mail și numărul de telefon.

 

Înscrierea candidaţilor cetățeni români la concursul de admitere se face la sediul facultății din strada Gheorghe Petraşcu nr. 67A (IOR), între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400. 

Candidații cetățeni ai statelor membre ale UE, ai statelor Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene, precum și candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în străinătate sau în România, într-un alt sistem de învățământ decât cel românesc depun actele și documentele menționate la Departamentul Relații Internaționale (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter). 

Taxa de înscriere la concursul de admitere, taxa de înscriere pentru susținerea testului de verificare a cunoștințelor generale de limba română, pentru candidații cetățeni străini, precum și taxa de înscriere pentru susținerea testului de cunoștințe generale și medicale în limba engleză, pentru candidații la programul de studii Medicină Dentară (în limba engleză), se pot plăti la sediile casieriei Universității sau la Banca Transilvania, în contul UTM RO90BTRL04301202N01816XX, pe baza codurilor de plata, afișate pe site-ul Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere, taxa pentru susținerea testului de verificare a cunoștințelor generale de limba română, pentru candidații cetățeni străini, precum și taxa de înscriere pentru susținerea testului de cunoștințe generale de limba engleză, nu se restituie în nicio condiție.

Regulamentul de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile universitare de licenta si master pentru anul universitar 2018-2019 poate fi consultat aici. Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii la Facultatea de Medicină Dentară in ciclurile universitare de licenta si master pentru anul universitar 2018-2019 poate fi consultată aici. Regulamentul privind nomenclatorul de taxe pentru anul universitar 2018-2019 poate fi consultat aici.