Cautare

Admitere 2014-2015

Facultatea de Drept și Științe Economice Târgu Jiu organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2014-2015 la următoarele programe de studii: 


I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii

Nr. credite/Durata studiilor

Forma de învăţământ/Număr de locuri

1.

Drept

Drept

240 de credite /
4 ani (8 semestre)

IF / 150 de locuri, Acreditat

2.

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

180 de credite /
3 ani (6 semestre)

IF / 100 de locuri, Acreditat

3.

Adminstrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

180 de credite /
3 ani (6 semestre)

IF / 50 de locuri, Autorizat

4.

Economie

Economia mediului

180 de credite /
3 ani (6 semestre)

IF / 50 de locuri, Autorizat

 

II. Ciclul de studii universitare de master: 

Nr. crt.

Programul de studii

Nr. credite/
Durata studiilor

Forma de învăţământ

Număr de locuri

1.

Științe penale și criminalistică

60 de credite/
2 semestre

IF, Acreditat

50

2.

Tehnici financiare și contabile pentru gestiunea afacerilor

120 de credite/
4 semestre

IF, Acreditat

50

 

Admiterea în programele de studii universitare de licenţă se organizează în două sesiuni: 

 • 31 iulie 2014;
 • 25 septembrie 2014, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie.

 

Admiterea în programele de studii universitare de master se organizează într-o singură sesiune: 25 septembrie 2014. 

Înscrierea candidaţilor cetățeni români la concursul de admitere în programele de studii universitare de licenţă se face la sediul facultății din Târgu Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 100 în două perioade:

 • 1 iulie 2014 – 28 iulie 2014 pentru sesiunea din data de 31 iulie 2014, între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400;
 • 1 septembrie 2014 – 23 septembrie 2014 pentru sesiunea din data de 25 septembrie 2014, între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400.

Dacă este cazul, la solicitarea consiliului facultății, cea de-a doua perioadă de înscriere la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licență poate fi programată în perioada 1 august 2014 – 23 septembrie 2014.

În atenția candidaților la concursul de admitere, cetățeni din state membre ale UE, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și din state terțe UE:           

Candidații cetățeni străini susțin, cu perceperea unei taxe al cărei cuantum este prevăzut în Nomenclatorul de Taxe aprobat de Senatul Universității, un examen eliminatoriu de verificare a cunoștințelor generale de limba română specifice domeniului de licență al programului pentru care optează. 

Calendarul depunerii dosarelor cetățenilor străini în vederea emiterii de către Ministerul Educației Naționale a atestatului de recunoaștere a studiilor și calendarul susținerii examenului eliminatoriu de limba română pentru sesiunea 31 iulie 2014: 

Perioada

Activitatea

16 iunie – 27 iunie 2014

Depunerea dosarelor candidaților la Departamentul Relații Internaționale, Programe Comunitare și Studenți Străini (Corpul V, Calea Văcărești 187, parter)

27 iunie 2014

Trimiterea dosarelor candidaților la Ministerul Educației Naționale

29 iulie 2014

Susținerea examenului eliminatoriu de verificare a cunoștințelor de limba română de către candidații care au obținut atestatul de recunoaștere a studiilor (Corpul M, Calea Văcărești 189, etaj II)

 

In cazul în care, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea I, se organizează sesiunea a II-a a concursului de admitere (25 septembrie 2014), calendarele sunt următoarele: 

Perioada

Activitatea

01 august – 15 august 2014

Depunerea dosarelor candidaților la Departamentul Relații Internaționale, Programe Comunitare și Studenți Străini (Corpul V, Calea Văcărești 187, parter)

15 august 2014

Trimiterea dosarelor candidaților la Ministerul Educației Naționale

23 sept. 2014

Susținerea examenului eliminatoriu de verificare a cunoștințelor de limba română de către candidații care au obținut atestatul de recunoaștere a studiilor (Corpul M, Calea Văcărești 189, etaj II)

 

In attention of the candidates for the admission contest, citizens of EU Member States, European Economic Area, the Swiss Confederation, and non EU States: 

Foreign citizens take an eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language, specific to the study programme of their choice, by charging a fee stipulated by the list of tuition fees approved by the University Senate. 

The calendar for the submission of the candidates’ files for the issuance of the certificate of recognitions of study by the Romanian Ministry of National Education and for the eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language for the 31 July 2014 session: 

Period

Activity

June 16 – June 27, 2014

Submission of the candidates’ files to the Department of International Relations, EU Programmes and Foreign Students (V Building, Calea Văcărești 187, ground floor)

June 27, 2014

Submission of the candidates’ files to the Romanian Ministry of National Education

July 29, 2014

The eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language by the candidates who have obtained the certificate of recognitions of study (M Building, Calea Văcărești 189, second floor)

 

For the unoccupied seats in the July session, the calendar for the submission of the candidates’ files for the issuance of the certificate of recognitions of study by the Romanian Ministry of National Education and for the eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language for the 25 September 2014 session: 

Period

Activity

August 01 – August 15, 2014

Submission of the candidates’ files to the Department of International Relations, EU Programmes and Foreign Students (V Building, Calea Văcărești 187, ground floor)

August 15, 2014

Submission of the candidates’ files to the Romanian Ministry of National Education

September 23, 2014

The eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language by the candidates who have obtained the certificate of recognitions of study (M Building, Calea Văcărești 189, second floor)

 

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective. 

Media generală la concursul de admitere în programele de studii universitare de licenţă se calculează ca medie aritmetică între media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat şi nota obţinută la chestionarul de admitere 2014 pentru studii universitare de licenţă. 

Media generală la concursul de admitere în programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între media/nota obţinută de candidat la examenul de licenţă şi nota obţinută la chestionarul de admitere 2014 pentru studii universitare de master.

 

Lista actelor și documentelor necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licență: 

 • Candidaţii cetăţeni români care au urmat studiile liceale în România: 
  1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original şi în copie legalizată;
  2. în cazul candidaţilor care sunt studenţi în ciclul de studii universitare de licenţă la o altă facultate, diploma de bacalaureat în copie legalizată, însoţită de adeverinţa de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului;
  3. diploma de licenţă în copie legalizată pentru absolvenţii altor facultăţi;
  4. declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licenţă concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le oferă;
  5. certificat de naştere în copie legalizată;
  6. certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
  7. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu menţiunea apt pentru a urma studii superioare;
  8. 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
  9. buletin de identitate/carte de identitate în copie.

 

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2013-2014 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate, precum şi faptul că nu a fost eliberată diploma. 

 • Candidaţii care au urmat studiile liceale în străinătate: 
  1. diploma de bacalaureat, în original şi copie legalizată, şi atestatul emis de direcţia de specialitate din Ministerul Educației Naționale de recunoaştere/echivalare a diplomei de bacalaureat;
  2. declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează în România mai mult de două programe de studii de licenţă concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le oferă;
  3. copia legalizată a certificatului de naştere şi, după caz, traducerea legalizată în limba română;
  4. copia legalizată a certificatului de căsătorie şi, după caz, traducerea legalizată (dacă este cazul);
  5. certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educației Naționale, în cazul candidaţilor străini;
  6. adeverinţă medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere legalizată, în cazul în care adeverinţa este eliberată de o autoritate competentă străină;
  7. 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
  8. actul de identitate/paşaportul în copie legalizată şi, după caz, traducerea legalizată în limba română.

 

Lista actelor și documentelor necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master: 

 • Candidaţii cetăţeni români care au urmat studiile universitare de licenţă în România: 
  1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original şi în copie legalizată;
  2. diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original şi copii legalizate;
  3. în cazul candidaţilor care sunt studenţi în ciclul de studii universitare de master la o altă facultate, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în copii legalizate, însoţită de adeverinţa de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului.
  4. declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le oferă;
  5. certificat de naştere în copie legalizată;
  6. certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
  7. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu menţiunea apt pentru a urma studii superioare;
  8. 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
  9. buletin de identitate/carte de identitate în copie.

 

Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2013-2014 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de la licenţă, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate, precum şi faptul că nu a fost eliberată diploma. 

 • Candidaţii care au urmat studiile universitare de licenţă în străinătate: 
  1. diplomă de bacalaureat, în original şi copie legalizată, şi atestatul emis de direcţia de specialitate din Ministerul Educației Naționale de recunoaştere/echivalare a diplomei de bacalaureat;
  2. diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original şi copii legalizate, şi atestatul emis de direcţia de specialitate din Ministerul Educației Naționale de recunoaştere/echivalare a diplomei de licenţă;
  3. declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent în România, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le oferă;
  4. copia legalizată a certificatului de naştere şi, după caz, traducerea legalizată în limba română;
  5. copia legalizată a certificatului de căsătorie şi, după caz, traducerea legalizată (dacă este cazul);
  6. certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educației Naționale, în cazul candidaţilor străini;
  7. adeverinţă medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere legalizată, în cazul în care adeverinţa este eliberată de o autoritate competentă străină;
  8. 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
  9. actul de identitate/paşaportul în copie legalizată şi, după caz, traducerea legalizată în limba română. 

 


FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI

 

 1. Bursă de performanță „Prof. univ. dr. Avram Filipaș” și burse de merit;
 2. Reducere de până la 10% în anul I de studii de licență pentru laureații olimpiadelor naționale, din ultimii 5 ani școlari anteriori anului universitar 2014-2015;
 3. Acordarea de facilități pentru transportul în comun și pe calea ferată, studenților IF cu vârsta până în 26 de ani;
 4. Gratuitate în primul an de școlarizare la studii universitare de licență pentru laureații olimpiadelor internaționale, din ultimii 5 ani școlari anteriori anului universitar 2014-2015;
 5. Reducere de până la 5% în cazul înscrierii la studiile universitare de licență a unor persoane din aceeași familie (soț/soție, părinți/copii, frați/surori);
 6. Reducere de până 5% la una din facultăți, în cazul studenților înmatriculați la ciclul I de licență, care frecventează simultan cursurile a două programe de studii de licență din cadrul Universității Titu Maiorescu;
 7. Reducere de până la 5% în anul I de studii, absolvenților de liceu care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat;
 8. Acces la Biblioteca Centrală Universitară cu multiple facilități specifice mediului universitar;
 9. Acordarea de burse de către agenți economici privați;
 10. Card de sănătate în costurile de școlarizare.