Cautare

Concursuri didactice

ANUNȚ IMPORTANT 

 

PENTRU CANDIDAȚII CARE AU PRIMIT AVIZUL DE LEGALITATE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS, PROGRAMAREA SUSȚINERII PROBELOR DE CONCURS ESTE URMĂTOAREA:

 

1.      FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE, POLITICE ȘI UMANISTE

DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE, LIMBI STRĂINE ȘI RELAȚII PUBLICE

POSTUL: CONFERENȚIAR UNIVERSITAR

POZIȚIA: 7

CANDIDAT: MATEI SORANA-CORINA

PROGRAMAREA: 11 IULIE 2016, ORA 10:00, CORPUL M, SALA 103, CALEA VĂCĂREȘTI, NR. 289

 

2.      FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE, POLITICE ȘI UMANISTE

DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE, LIMBI STRĂINE ȘI RELAȚII PUBLICE

POSTUL: LECTOR UNIVERSITAR

POZIȚIA: 15

CANDIDAT: RADU MIRELA

PROGRAMAREA: 14 IULIE 2016, ORA 10:00, CORPUL M, SALA 103, CALEA VĂCĂREȘTI, NR. 289

 

3.      FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIALE, POLITICE ȘI UMANISTE

DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE

POSTUL: LECTOR UNIVERSITAR

POZIȚIA: 8

CANDIDAT: BRÂNDA OANA-ELENA

PROGRAMAREA: 12 IULIE 2016, ORA 09:00, CORPUL M, SALA 103, CALEA VĂCĂREȘTI, NR. 289

 

4.      FACULTATEA DE FARMACIE

DEPARTAMENTUL FARMACIE

POSTUL: ASISTENT UNIVERSITAR

POZIȚIA: 19

CANDIDAT: SÂRBU IULIAN

PROGRAMAREA: 12 IULIE 2016, ORA 12:00, CORPUL M, SALA 207, CALEA VĂCĂREȘTI, NR. 289

 

5.      FACULTATEA DE MEDICINĂ

DEPARTAMENTUL DISCIPLINELOR MEDICO-CHIRURGICALE ȘI PROFILACTICE

POSTUL: PROFESOR UNIVERSITAR

POZIȚIA: 59

CANDIDAT: POPESCU IRINEL

PROGRAMAREA: 11 IULIE 2016, ORA 11:00, CORPUL M, SALA 209, CALEA VĂCĂREȘTI NR. 289

 

6.      FACULTATEA DE DREPT

DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC

POSTUL: PROFESOR UNIVERSITAR

POZIȚIA: 8

CANDIDAT: SIMA CONSTANTIN

PROGRAMAREA: 11 IULIE 2016, ORA 10:30, CORPUL V, SALA PROFESORI, CALEA VĂCĂREȘTI NR. 287

 

7.      FACULTATEA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ – TÂRGU JIU

DEPARTAMENTUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

POSTUL: LECTOR UNIVERSITAR

POZIȚIA: 3

CANDIDAT: PREDESCU OCTAVIAN-ION

PROGRAMAREA: 11 IULIE 2016, ORA 09:00, TÂRGU JIU, SEDIUL ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE OMENIA, STRADA 1 DECEMBRIE 1918, NR. 46, SALA 1 


Universitatea Titu Maiorescu anunță scoaterea la concurs în semestrul II al anului universitar 2015-2016 a următoarelor posturi didactice și de cercetare vacante, publicate în Montorul Oficial al României nr. 565, Partea a III-a, din 10 mai 2016, după cum urmează:

 

Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste

Departamentul de Comunicare, Limbi străine și Relații Publice

          Conferențiar universitar, poziția 7, disciplinele: Metode și metodologii de cercetare în științele comunicării; Comunicare internă; Introducere în sistemul mass-media; Tehnici de negociere.

          Lector universitar, poziția 11, disciplinele: Istoria comunicării; Comunicare verbală și non-verbală; Creativitate în relații publice și publicitate; Presă și actualitate.

          Lector universitar, poziția 15, disciplinele: Comunicare de specialitate în limba engleză.

         Lector universitar, poziția 18, disciplinele: Introducere în științele comunicării; Tehnici de redactare; Semiotică; Estetică și comunicare; Comunicare cu presa; Analiza și managementul imaginii organizațiilor.

 

Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene

      Conferențiar universitar, poziția 5, disciplinele: Introducere în studiul relațiilor internaționale; Teorii ale integrării europene; Instituții și organizații internaționale; Politică externă și diplomație; Programe și proiecte europene și internaționale.

       Lector universitar, poziția 8, disciplinele: Construcție europeană; Concepte și metodologii în științele sociale și politice. Guvernanță multi-nivel în Uniunea Europeană; Politici comune ale Uniunii Europene; Procesul decizional în Uniunea Europeană.

 

Facultatea de Farmacie

Departamentul Farmacie

     Profesor universitar, poziția 2, disciplinele: Fizică farmaceutică/Biofizică I; Fizică farmaceutică/Biofizică II; Biostatistică/Matematică aplicată în farmacie II; Practică de specialitate.

       Conferențiar universitar, poziția 9, disciplinele: Tehnologie farmaceutică I; Propedeutică.

       Asistent universitar, poziția 17, disciplinele: Botanică farmaceutică I; Botanică farmaceutică II.

       Asistent universitar, poziția 19, disciplinele: Fizică farmaceutică/Biofizică I; Fizică farmaceutică/Biofizică II.

       Asistent universitar, poziția 25, disciplinele: Chimie farmaceutică I; Chimie farmaceutică II; Tehnologie farmaceutică.

 

Facultatea de Medicină Dentară

Departamentul Disciplinelor de Specialitate Medicină Dentară

       Asistent universitar, poziția 54, disciplinele: Estetica facială; Odontologie; Odontoterapie consevativă.

       Asistent universitar, poziția 58, disciplinele: Sănătate orală; Materiale dentare; Materiale utilizate în tehnologia protezelor dentare.

       Asistent universitar, poziția 60, disciplinele: Tehnologia protezelor dentare; Materiale utilizate în tehnologia protezelor dentare.

       Asistent universitar, poziția 66, disciplinele: Tehnologia protezelor dentare fixe; Ocluzologie.

       Asistent universitar, poziția 70, disciplinele: Elemente de protetică dentară; Tehnica reabilitării orale.

 

Facultatea de Medicină

Departamentul Disciplinelor Preclinice

       Șef de lucrări, poziția 25, disciplinele: Histologie; Biologie celulară și moleculară.

 

Departamentul Disciplinelor Medico-Chirurgicale și Profilactice

       Profesor universitar, poziția 59, disciplinele: Semiologie chirurgicală; Hepatologie și transplant hepatic.

 

 

Facultatea de Drept

Departamentul de Drept Public

     Profesor universitar, poziția 8, disciplinele: Cooperare judiciară internațională în materie penală; Drept penal special și infracțiuni din legi speciale; Evoluția investigării infracțiunilor și cooperării europene în domeniul urmăririi penale.

 

 

Facultatea de Asistență Medicală Târgu Jiu

Departamentul Asistență Medicală Generală

      Lector universitar, poziția 2, disciplinele: Biofizică; Managementul carierei; Management sanitar.

      Lector universitar, poziția 3, disciplinele: Nursing general și clinic (Îngrijirea calificată a bolnavului).

     Lector universitar, poziția 5, disciplinele: Microbiologie, virusologie, parazitologie; Igienă și sănătatea mediului; Nursing general și clinic (Îngrijirea calificată a bolnavului).

 

CALENDARUL SESIUNII DE CONCURSURI:

 

Perioada de înscriere:                                       10 mai 2016                23 iunie 2016

 

Perioada de susținere a examenelor                 11 iulie 2016               15 iulie 2016

 

Perioada de comunicare a rezultatelor              18 iulie 2016               19 iulie 2016

 

Perioada de depunere a contestațiilor               20 iulie 2016               26 iulie 2016

 

Perioada de rezolvare a contestațiilor               27 iulie 2016               28 iulie 2016

 

Perioada de comunicare a rezultatelor

contestațiilor                                                    29 iulie 2016

 

Depunerea dosarelor de concurs în vederea înscrierii la concurs se face personal de către candidați la sediul Rectoratului Universității Titu Maiorescu din București, strada Dâmbovnicului nr. 22, Sector 4, etaj I, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, în zilele lucrătoare, între orele 900-1600.

 

LISTA DOCUMENTELOR CE TREBUIE DEPUSE LA DOSAR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 1. Copertă*.
 2. Cererea de înscriere la concurs*, semnată de candidat, care include declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar.
 3. Dovada achitării taxei de înscriere la concurs.
 4. Extras din Decizia Rectorului* de numire a comisiei de concurs.

 

Acte de identitate, acte de studii și declarații

 1. Copie a cărții de identitate sau a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului.
 2. Copie legalizata a certificatului de naștere.
 3. Copii legalizate de pe documente care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie etc.), dacă este cazul.
 4. Documente referitoare la deținerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor (față-verso) sau atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, emis de MENCS.
 5. Rezumatul tezei de doctorat, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă. Formatul tipărit trebuie să fie semnat de candidat.
 6. Copii legalizate ale altor diplome și documente care atestă studiile candidatului: diplomă de bacalaureat sau atestat de recunoaștere, diplomă de licență și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, diplomă de master și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, certificate de perfecționare a formării profesionale etc. (față-verso).
 7. Copie legalizată după dovada absolvirii unui program de formare psihopedagogică ce permite exercitarea profesiei de cadru didactic în învățământul superior sau dovada că este înscris la cursurile unui astfel de program sau o declarație prin care candidatul se angajează ca, în cazul în care va reuși la concurs, să urmeze și să absolve un astfel de program în maximum trei ani de la angajarea în Universitate* (în cazul candidaților la postul de asistent universitar, lector universitar / șef de lucrări, precum și în cazul candidaților la postul de conferențiar universitar sau profesor universitar care provin din afara învățământului superior).
 8. Copii legalizate care atestă deținerea titlurilor medicale în specialitatea postului, cerute pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unui post în învățământul superior din domeniul Medicină sau Medicină Dentară sau Farmacie, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.
 9. Declarație pe proprie răspundere* a candidatului că nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la Art. 130 (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011.
 10. Declarație privind opțiunea pentru calitatea de titular în raport cu Universitatea Titu Maiorescu.*

 

Avize medicale

 1. Adeverință de evaluare psihologică din care să rezulte că este apt să desfășoare activitate didactică în învățământul superior eliberată de un cabinet de specialitate.
 2. Certificat medical eliberat de medicul de familie, din care rezultă că este apt să desfășoare activitate didactică în învățământul superior.

 

Experiență profesională

 1. Copie de pe cartea de muncă, pentru perioada de până la 01.01.2011, sau adeverință sau adeverințe de la locurile de muncă*, pentru perioada de după 01.01.2011, din care să reiasă perioadele de angajare și ocupațiile deținute.
 2. Adeverință de la unitatea sanitară care atestă experiența profesională medicală* până la data înscrierii la concurs, pentru ocuparea unui post în învățământul superior din domeniul Medicină sau Medicină Dentară sau Farmacie, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.

 

Activitate profesională și de cercetare

 1. Curriculum vitae* al candidatului (EUROPASS) în format tipărit (și semnat pe fiecare pagină) și în format electronic, care trebuie să cuprindă:
  1. informații despre studiile efectuate și diplomele obținute;
  2. informații despre experiența profesională și locurile de muncă anterioare;
  3. informații despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect și granturile obținute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare, volumul finanțării și principalele publicații sau brevete rezultate;
  4. informații despre premii sau alte elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice ale candidatului.
 2. Fișa de autoevaluare* a îndeplinirii standardelor minime necesare și obligatorii pentru înscrierea la concurs, în format tipărit (și semnat) și în format electronic.
 1. Lista de lucrări* publicate, în format tipărit (semnată de candidat) și în format electronic, care va fi structurată astfel:
  1. titlurile a maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi  relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar și care se pot regăsi și în celelalte categorii de lucrări enumerate mai jos;
  2. titlul tezei sau tezelor de doctorat;
  3. titlurile brevetelor de invenție și a titlurile de proprietate industrială;
  4. titlurile cărților și capitolelor din cărți;
  5. articole sau studii in extenso, publicate în reviste din fluxul științific internațional principal;
  6. publicații in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferințe internaționale de specialitate;
  7. alte lucrări și contribuții științifice sau, după caz, din domeniul creației artistice sau sportive.
 2. Prezentarea celor mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare și științifice; documentul cuprinde maximum 10 pagini și este semnat de candidat.
 3. Maximum 10 lucrări ale candidatului, în format electronic, selecționate de acesta și considerate a fi relevante pentru realizările profesionale proprii; dacă lucrările nu sunt disponibile în format electronic, vor fi prezentate în forma materială.
 4. Suportul de curs pentru fiecare dintre disciplinele de predare specifică postului didactic pentru care se înscrie la concurs, în format tipărit sau/și în format electronic, elaborat de candidat.

 

Candidatul înscris la concurs depune la sediul departamentului sau institutului de cercetare din care face parte postul scos la concurs setul complet de lucrări, format din câte un exemplar/copie din fiecare lucrare trecută în lista de lucrări din dosarul de concurs, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării primei probe a concursului.

Formularele actualizate pentru concursul curent pentru documentele marcate cu asterisc se ridică exclusiv de la Serviciul Resurse Umane-Salarizare.

Dosarul de concurs se depune direct de către candidat la sediul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al UTM. Piesele din lista de mai sus se prezintă într-un dosar cu coperte de plastic sau într-un biblioraft, în funcție de volumul acestora, cu respectarea strictă a ordinii din listă. La dosarul de concurs se atașează, într-o folie de plastic, se atașează un CD în cinci copii cu întreg conținutul acestuia, ca primă piesă a dosarului. CV-ul, Fișa de autoevaluare și Lista de lucrări se vor atașa pe CD în format PDF, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel. Pentru înscrierea la concurs se iau în considerare numai dosarele care conțin toate piesele enumerate mai sus.

Candidații la posturile de conferențiar universitar trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv, din țară sau din străinătate, din afara UTM, care au elaborat scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale și științifice ale candidatului, precum și scrisorile respective în original sau scanate. În cazul domeniilor științifice cu specific românesc, scrisorile pot proveni și din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, din afara UTM.

Candidaţii la posturile de profesor universitar trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin trei nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitore la calităţile profesionale și științifice ale candidatului, precum și scrisorile respective, semnate de către autor, în original sau scanate. În cazul domeniilor științifice cu specific românesc, scrisorile pot proveni și din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, din afara UTM.

Pentru a putea participa la concurs, până la încheierea perioadei de înscriere candidaţii trebuie să aibă la dosarul de concurs scrisorile de recomandare menţionate mai sus.

Metodologia de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante a Universității Titu Maiorescu poate fi consultată aici. Informațiile privind descrierea posturilor scoase la concurs, atribuțiile postului, salariul minim de încadrare la momentul angajării, calendarul concursului, tematica probelor de concurs ș.a. pot fi consultate pe pagina web jobs.edu.ro a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.