Cautare

Legea nr. 239/23.04.2002

LEGE nr. 239 din 23 aprilie 2002 privind înfiinţarea Universităţii “Titu Maiorescu” din Bucureşti

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1 Se înfiinţează Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucureşti, ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 70, sectorul 1.

Art. 2 Universitatea se înfiinţează cu următoarele facultăţi şi specializări acreditate:

a)Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare în limba română;

b)Facultatea de Stomatologie, cu specializarea stomatologie, cu predare în limba română;

c)Facultatea de Psihologie, specializarea psihologie, cu predare în limba română;

d)Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea finanţe, bănci, contabilitate, cu predare în limba română.

Art. 3 După intrarea în vigoare a prezentei legi în structura universităţii intră şi facultăţile, colegiile şi specializările, altele decât cele menţionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4 Personalul didactic şi nedidactic din instituţia care a fost autorizată să funcţioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la instituţia nou-înfiinţată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5 (1) Universitatea înfiinţată dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea universităţii prin efectul legii.

Art. 6 Patrimoniul universităţii va rămâne şi va fi utilizat numai în cadrul sistemului naţional de învăţământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va propune încetarea activităţii de învăţământ şi desfiinţarea prin lege a universităţii.

Art. 7 Cheltuielile privind funcţionarea universităţii se suportă din veniturile proprii dobândite în condiţiile legii, precum şi din alte surse legale.

Art. 8 Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învăţământului superior, instituţia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

-****-

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER DORNEANU

ANEXĂ: PATRIMONIUL Universităţii “Titu Maiorescu” din Bucureşti, înfiinţată prin lege

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universităţii înfiinţate este constituit din:

Denumirea Adresa Valoarea – milioane lei - Titlul în baza căruia este deţinut
I. Bunuri imobile, din care: 76.502,85
A.1. Clădiri Municipiul Bucureşti, calea Văcăreşti nr. 187, sectorul 4 42.449,00 Proprietate, contract de vânzare-cumpărare nr. 390/23.01.1998
A.2. Clădiri Municipiul Bucureşti, calea Văcăreşti nr. 187, sectorul 4 8.352,00 Proprietate, contract de vânzare-cumpărare nr. 420/26.04.1999
A.3. Clădiri Municipiul Bucureşti, şos. Erou Iancu Nicolae nr. 6 14.351,00 Proprietate, contract de vânzare-cumpărare nr. 28/11.01.2001
A.4. Clădiri Municipiul Bucureşti, şos. Erou Iancu Nicolae nr. 6 10.627,00 Proprietate, contract de vânzare-cumpărare nr. 52/16.01.2001
B. Terenuri Municipiul Bucureşti, Str. Dâmbovnicului nr. 22, sectorul 4 723,85 Proprietate, contract de vânzare-cumpărare achiziţie teren nr. 4.701/20.09.2001
C. Altele - - -
II. Bunuri mobile, din care: 16.582,00 Proprietate, conform facturilor de achiziţie
A. Tehnică de calcul 2.698,00 Proprietate, conform facturilor de achiziţie
B. Birotică 595,00 Proprietate, conform facturilor de achiziţie
C. Mijloace de transport 1.075,00 Proprietate, conform facturilor de achiziţie
D. Mobilier 2.541,00 Proprietate, conform facturilor de achiziţie
E. Disponibilităţi (aparatură medicală şi de laborator) 7.724,00 Proprietate, conform facturilor de achiziţie
F. Inventar gospodăresc 1.949,00 Proprietate, conform facturilor de achiziţie
III. Imobilizări financiare 50.110,00
A. Depozite bancare 50.110,00 Proprietate, conform contractelor de depozit la 31 decembrie 2001
B. Fonduri speciale - -
IV. Active circulante, din care: 7.803,00
A. Titluri de plasament - -
B. Disponibilităţi 1.236,00 Proprietate, conform extraselor de cont şi registrului de casă la 31 decembrie 2001
C. Stocuri 2.970,00 Proprietate, conform facturilor de achiziţie
D. Creanţe 3.597,00 Proprietate, conform facturilor de achiziţie
E. Alte valori 774,00 Proprietate, conform facturilor de achiziţie

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Universitatea Independentă “Titu Maiorescu” din Bucureşti şi Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucureşti care se înfiinţează prin lege.

Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul legii de înfiinţare a universităţii, la Camera Deputaţilor.

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 291 din data de 30 aprilie 2002