Cautare

Prezentare

1. Prezentare

Activitatea de cercetare ştiinţifică face parte integrantă din misiunea Universităţii Titu Maiorescu, iar Facultatea de Drept a Universităţii Titu Maiorescu dispune de o strategie (comună din aceasta perspectiva cu cea a Universităţii Titu Maiorescu)  gândită pe termen scurt, mediu şi lung privind obiectivele, proiectele şi rezultatele urmărite prin cercetare, precum şi fondurile şi baza materială necesare realizării activităţii de cercetare.

Preocupările nostre vizează nu doar existenta unei cercetări ca preocupare permanentă a cadrelor didactice, ca scop al creşterii calităţii în procesul didactic, dar şi de valorificare a acestei cercetări şi identificării unor parteneriate cu beneficiari ai activităţii noastre de cercetare ştiinţifică.

În realizarea misiunii sale de cercetare ştiinţifică, Facultatea respectă prevederile Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 57/ 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată şi modificată prin Legea nr. 324/2003, ale Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnică şi inovare, modificată şi completată prin Ordonanţa nr.28/2011 şi ale Legii nr.1/2011 cu completările şi modificările ulterioare.  

2. Programarea cercetării

Programarea cercetării pe termen scurt, mediu si lung are la bază elemente şi concepte oferite de Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CDI) 2014-2020. Obiectivele de cercetare în Universitatea Titu Maiorescu sunt predominant instituţionale, fapt evidenţiat şi de Strategia de cercetare, dezvoltare si inovare pentru 2012-2016 a Universităţii Titu Maiorescu .

Obiectivele concrete ale strategiei de cercetare ştiintifică asumate de Facultatea de Drept sunt:

  • dezvoltarea cercetării ştiintifice pe domenii de nişă incluse în planul de cercetare ştiintifică al Facultăţii de Drept;
  • obţinerea unor granturi urmare participării  noastre la competiţii organizate de finanţatori naţionali, europeni şi nu numai cum ar fi: CNCSIS , Academia Romănă, Banca Mondiala etc;
  • dezvoltarea parteneriatelor ştiinţfice naţionale şi internaţionale;
  • dezvoltarea bazei materiale şi a resurselor umane necesare activităţii de cercetare ştiinţifică;
  • valorificarea superioară a rezultatelor cercetării prin: lucrări ştiinţifice prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internationale, organizarea de astfel de manifestări, publicarea de studii de interes ştiintific sau aplicativ pentru partenerii- beneficiari;
  • evaluarea periodică a performanţelor cercetării ştiinţifice pe baza unor criterii şi standarde transparente şi obiective.

Pentru ca rezultatele cercetării sa fie apreciate de comunităţile ştiinţifice, pentru a beneficia de eligibilitate în atragerea unor finanţări externe sau pentru a fi utile unor potenţiali beneficiari cercetarea ştiinţifică  se axează pe probleme de „ nişă” ştiinţifice sau practice, extrem de specializate, unde într-un timp relativ scurt, prin cercetare, să se obţină performanţă fără investiţii mari şi complexe.

Astfel, programele noastre de cercetare sunt moderne, acoperind domenii de interes major interdisciplinar pentru problematica juridică şi ţin cont de competitivitatea natională, dar şi de cadrul european şi global al stadiului cunoasterii şi a cercetării juridice relevante în domeniul propus spre studiu, urmărind valorificarea rezultatelor cercetării pe tarâmul aplicativ pretins de partenerii-beneficiari.

Strategia de cercetare pe termen lung a Facultăţii de Drept şi programele pe termen scurt şi mediu privind cercetarea sunt dezbătute  în Departamente, iar Consiliul facultăţii aprobă planul de cercetare ştiinţifică al facultăţii şi calendarul manifestărilor ştiinţifice organizate

Resursele necesare cercetarii sunt divizate în fonduri baneşti şi bază materială şi logistică. Ultimele două, ca regulă, sunt puse la dispoziţie de universitate, de multe ori şi o parte din fondurile necesare cercetării, însă cea mai mare parte a fondurilor baneşti necesare cercetării urmărim a le obtine fie din surse naţionale sau europene, prin finanţări de tip grant, fie prin sponsorizari de la parteneri-beneficiari.

3. Realizarea cercetării

La nivelul Facultăţii de Drept există colective de cercetare ştiinţifice ce beneficiază de o bază materială şi un suport logistic adecvat realizării obiectivelor de cercetare ştiinţifică propuse.

În prezent, în facultatea noastră două cadre didactice au calitatea de Membru de Onoare al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, iar trei cadre didactice au calitatea de cercetători asociaţi  la Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române .

Finantarea acestor activităţi de cercetare ştiintifică se realizează atât intern, de către Universitatea Titu Maiorescu, cât şi prin finanţări externe, de tip grant.

Dovada existenţei la nivelul facultăţii noastre a unei culturi academice centrate pe cercetare o fac publicaţiile cadrelor noastre didactice ce se bucura de apecieri la nivelul comunităţii academice universitare şi nu numai, cât şi numărul crescând al grant-urilor obţinute de colectivele noastre de cercetare  în ultimii 2 ani,  facultatea noastră urmărind transformarea instituţională a colectivelor de cercetare  în centre de cercetare supuse atestării CNCSIS.

La nivelul colectivelor de cercetare ştiinţifică juridică şi interdisciplinară, se organizează periodic seminarii ştiinţifice la nivel de departament, precum si sesiuni ştiinţifice anuale cu participare internă şi internaţională.

Facultatea de Drept a dobândit o tradiţie în organizarea pe discipline a sesiunilor anuale de comunicări ştiinţifice. Aceste manifestări au ca principal obiectiv încurajarea şi promovarea cercetării ştiinţifice a studenţilor şi cadrelor didactice, încurajarea colaborării dintre profesori şi asistenţi în redactarea unor materiale ştiinţifice de cercetare juridică.

Cele mai merituoase lucrări de cercetare ştiinţifică ale cadrelor didactice, care s-au remarcat prin elemente de noutate si originalitate, sunt publicate în „Analele Universităţii Titu Maiorescu – seria Drept”, iar ale studenţilor în revista ,,ProExcelsior”.

Ca expresie a preocupărilor noastre continue în domeniul cercetării ştiinţifice – cadrele didactice ale facultăţii noastre şi studenţii au depus proiecte de cercetare ştiinţifică la Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, obţinând GRANTURI, dar si la Academia Română, având totodată un plan de cercetare ştiinţifică care cuprinde teme colective şi individuale multe dintre ele finalizate prin publicaţii.

În domeniul cercetării, am încheiat parteneriate-acorduri de colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, precum şi cu Universitatea din Orleans Franta.

Am urmărit, de asemenea, sporirea resurselor umane de care dispunem şi cooptarea prin parteneriatele încheiate de specialişti în domeniile de interes supuse cercetării, care, în perspectivă, să poată deveni angajaii noştri în domeniul cercetării.

Cadrele didactice care desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sunt stimulate cu ocazia promovarii didactice, beneficiind de criterii suplimentare în fişele de apreciere a personalului didactic, dar şi financiar, prin stimulente de natură bănească sau alte avantaje de acest tip.

Pentru a avea certitudinea transpunerii in practică a obiectivelor stabilite în strategia de cercetare ştiinţifică la nivelul facultăţii, la nivelul departamentelor şi în consiliul facultăţii va fi analizat periodic stadiul activităţii de cercetare ştiinţifică, organizarea, desfăşurarea şi performanţele acesteia.

O dimensiune importantă a cercetării ştiinţifice, precum şi ca o recunoaştere a calităţii actului educaţional şi a valorii profesionale a cadrelor didactice din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Titu Maiorescu, începând cu anul 2010 a fost înfiinţată Şcoala Doctorală în domeniul Drept.

În cadrul ei îşi desfăşoară activitatea 9 profesori coordonatori, nume consacrate ale cercetării juridice româneşti.

Specializările în care se derulează studiile doctorale sunt următoarele: Dreptul Comercial, Drept civil, Drept procesual civil, Dreptul muncii şi securităţii sociale, Dreptul Penal, Criminalistica, Dreptul Uniunii Europene, Drept internaţional public, Drept constituţional şi instituţii politice.

Preocuparea conducerii Şcolii doctorale este ca, în condiţiile noului cadru legislativ privind organizarea studiilor doctorale, să intensifice cooperarea cu şcoli doctorale din spaţiul european pentru derularea în comun de proiecte de cercetare, inclusiv prin programe tip cotutelă.

4. Valorificarea cercetării

Valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare ştinţifică se realizează prin multiple forme, cum ar fi:

  • organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
  • editare conform normelor CNCSIS a revistei Analelor Universităţii Titu Maiorescu  seria drept ;
  • publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste juridice de prestigiu sau prezentarea de studii la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
  • participarea tuturor cadrelor didactice în calitate de formatori/ membri în echipele de management/implementare în cadrul proiectelor de cercetare POSDRU, PODCA, etc, la care Universitatea Titu Maiorescu participă în calitate de beneficiar sau partener.

Am reuşit, chiar şi în randul preparatorilor şi al asistenţilor,  să îndeplinim o cerinţă europeană de cercetare ştiintifica, mai exact ca fiecare cadru didactic să publice, în fiecare an, cel puţin o lucrare ca rezultat al cercetării ştiinţifice.

Rezutatele cercetării individuale sau colective a cadrelor didactice ale facultăţii noastre se bucură de aprecieri în mediile academice universitare de profil juridic, recunoaşterea concretinzându-se prin premii sau distincţii acordate individual cadrului didactic pentru contributiile stiinţifice, sau prin citări, cotări sau menţionari în baze de date internaţionale