Cautare

Admitere 2016-2017

ANUNȚ IMPORTANT

 
În conformitate cu hotărârea Biroului Executiv-Operativ al Universității Titu Maiorescu din data de 19 august 2016, termenul de achitare a cel puțin ratei I din taxa de studii pentru candidații declarați admiși în sesiunea de admitere din 28-29 iulie 2016 în programele de studii universitare de licență se prelungește până la data de 31 august 2016. În cazul în care un candidat declarat admis în sesiunea din 28-29 iulie 2016 nu achită cel puțin rata I din taxa de studii până la data de 31 august 2016, locul pe care candidatul a fost declarat admis va fi scos la concurs în sesiunea de admitere din 28 septembrie 2016.

 


 

 

Facultatea de Drept și Științe Economice Târgu Jiu organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2016-2017 la următoarele programe de studii:

I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ/Număr de locuri
1. Drept Drept 240 de credite / 4 ani
(8 semestre)
IF / 150 de locuri, Acreditat
2. Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 100 de locuri, Acreditat
3. Adminstrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 50 de locuri, Autorizat
4. Economie Economia mediului 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 50 de locuri, Autorizat

II. Ciclul de studii universitare de master:

Nr. crt. Programul de studii Nr. credite/
Durata studiilor
Forma de învăţământ Număr de locuri
1. Științe penale și criminalistică 60 de credite / 2 semestre IF, Acreditat 50
2. Tehnici financiare și contabile pentru gestiunea afacerilor 120 de credite / 4 semestre IF, Acreditat 50

Admiterea în programele de studii universitare de licenţă se organizează în două sesiuni:

  • 28 iulie 2016;
  • 28 septembrie 2016, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie.

 

Admiterea în programele de studii universitare de master se organizează în sesiunea din 28 septembrie 2016. La propunerea consiliului facultății, admiterea în programele de studii universitare de master se poate desfășura și în sesiunea din 28 iulie 2016.

 

Înscrierea candidaţilor cetățeni români la concursul de admitere în programele de studii universitare de licenţă se face la sediul facultăţii din Târgu Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 100 în două perioade:

a)    4 iulie 2016 – 25 iulie 2016 pentru sesiunea din data de 28 iulie 2016, între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400;

b)    1 septembrie 2016 – 26 septembrie 2016 pentru sesiunea din data de 28 septembrie 2016, între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400.

 

În funcție de gradul de ocupare a locurilor din sesiunea din 28 iulie 2016, la propunerea consiliului facultății, cea de-a doua perioadă de înscriere la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licență poate fi programată în perioada 1 august 2016 – 26 septembrie 2016.

 

Înscrierea candidaţilor cetățeni români la concursul de admitere în programele de studii universitare de master se face la sediul facultăţii din Târgu Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 100 în perioada 1 septembrie 2016 – 26 septembrie 2016, între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400. La propunerea consiliului facultății, înscrierea la concursul de admitere în programele de studii universitare de master se poate face și în perioada 4 iulie 2016 – 25 iulie 2016.

 

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

 

Media generală la concursul de admitere în programele de studii universitare de licenţă se calculează ca medie aritmetică între media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat şi nota obţinută la chestionarul de admitere 2016 pentru studii universitare de licenţă.

 

Media generală la concursul de admitere în programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între media/nota obţinută de candidat la examenul de licenţă şi nota obţinută la chestionarul de admitere 2016 pentru studii universitare de master.

 

Lista actelor și documentelor necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licență:

 

  • Candidaţii cetăţeni români care au urmat studiile liceale în România:

a)    diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original şi în copie legalizată;

b)    în cazul candidaţilor care sunt studenţi în ciclul de studii universitare de licenţă la o altă facultate, diploma de bacalaureat în copie legalizată, însoţită de adeverinţa de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului;

c)     diploma de licenţă în copie legalizată pentru absolvenţii altor facultăţi;

d)    declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licenţă concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le oferă;

e)    certificat de naştere în copie legalizată;

f)     certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

g)    adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu menţiunea apt pentru a urma studii superioare;

h)    3 (trei) fotografii tip carte de identitate;

i)      buletin de identitate/carte de identitate în copie.

 

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2015-2016 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.

 

Lista actelor și documentelor necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master:

 

  • Candidaţii cetăţeni români care au urmat studiile universitare de licenţă în România:

a)    diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original şi în copie legalizată;

b)    diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original şi copii legalizate;

c)     în cazul candidaţilor care sunt studenţi în ciclul de studii universitare de master la o altă facultate, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în copii legalizate, însoţită de adeverinţa de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului.

d)    declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le oferă;

e)    certificat de naştere în copie legalizată;

f)     certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

g)    adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu menţiunea apt pentru a urma studii superioare;

h)    3 (trei) fotografii tip carte de identitate;

i)      buletin de identitate/carte de identitate în copie.

 

Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2015-2016 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.

 

În anul universitar 2016-2017, Universitatea Titu Maiorescu acordă studenților următoarele reduceri din taxa anuală de școlarizare:

  1. Reducere de până la 5% pentru anul I de studii de licență absolvenților de liceu care au obținut media generală 10 (zece) la examenul de bacalaureat;
  2. Reducere de până la 5% la una dintre facultăți în cazul studenților înmatriculați la studii universitare de licență, care frecventează simultan cursurile a două programe de studii de licență în Universitatea Titu Maiorescu (indiferent de forma de învățământ), pe baza adeverinței eliberate de una dintre cele două facultăți;
  3. Reducere de până la 5% în cazul înscrierii la studii universitare de licență a unor persoane din aceeași familie (soț-soție, părinți-copii, frați-surori), pe bază de documente justificative (certificat de căsătorie, certificat de naștere, adeverință de la facultate). Reducerea se acordă unei singure persoane din cadrul aceleiași familii;
  4. Gratuitate în primul an de școlarizare la studii universitare de licență pentru laureații olimpiadelor internaționale din ultimii cinci ani școlari anteriori anului universitar 2016-2017, pe bază de documente justificative, înaintate secretariatului facultății pentru care optează candidatul;
  5. Reducere de până la 10% în anul I de studii de licență pentru laureații olimpiadelor școlare naționale (premiile I, II și III) din ultimii cinci ani școlari anteriori anului universitar 2016-2017, pe bază de documente justificative, înaintate secretariatului facultății pentru care optează candidatul.