Cautare

Despre noi

Facultatea de Drept și Științe Economice din Tg. Jiu pregăteşte specialişti în drept şi științe economice care pot ocupa o gamă largă de locuri de munca: avocaţi, notari, consilieri de întreprinderi, funcţionari publici, magistrați, economiști, cadre didactice și cercetători ştiinţifici. Studiile se finalizează cu diploma de licenţă, recunoscută atât de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cât şi în străinatate. Diploma le permite absolvenţilor accesul la cursurile postuniversitare (masterat) atât în cadrul Universităţii noastre, cât şi în cadrul altor universităţi din ţară şi din străinatate.

Facultatea de Drept și Ştiinţe Economice îşi asumă misiunea de a promova la nivel de excelenţă dezvoltarea de competenţe culturale, educaţionale şi de specialitate, bazate pe cunoaştere inovatoare, învăţare permanentă şi interculturalitate. Realitatea a dovedit că specializările Facultăţii de Drept și Ştiinţe Economice sunt imperios necesare ţinând cont de faptul că relansarea economicã românească şi integrarea României în Uniunea Europeană necesită specialiști în drept și științe economice pregătiţi la cerinţele actuale ale pieţei muncii, capabili să presteze lucrări de calitate în domeniile amintite.

Facultatea de Drept și Ştiinţe Economice oferă programe academice de înaltă calitate la nivel de licenţă și master pentru următoarele specializări:

 • Drept (studii de licență)
 • Contabilitate şi informatică de gestiune (studii de licență)
 • Economia comerţului, turismului şi serviciilor (studii de licență)
 • Economia mediului (studii de licență)
 • Științe penale și criminalistică (studii de master)
 • Tehnici financiare și contabile pentru gestiunea afacerilor (studii de master)

 

Facultatea de Drept și Științe Economice urmăreşte în concret formarea de specialiști în drept și științe economice cu următoarele calităţi:

 • stăpânirea de cunoştinţe fundamentale de doctrină, legislaţie, jurisprudenţă;
 • capacitatea de a enunţa şi exprima opinii cu privire la diferitele probleme pe care le ridică instituţiile de drept şi de a oferi soluţii litigiilor ivite in cazuistica judiciară;
 • capacitatea de a concepe acţiuni in justiţie, de a pronunţa şi redacta hotărâri judecătoreşti;
 • capacitatea de a susţine public o cauză;
 • specializarea în cel puţin o ramură de drept;
 • abilitatea de a contribui la abordarea pluridisciplinară a diferitelor instituţii de drept;
 • aptitudinea de a lucra in echipă;
 • conştiinţa responsabilităţii sociale a profesiei de jurist: magistrat, avocat, notar, consilier juridic etc.
 • formarea de specialişti în spiritul concepţiei moderne, specifice economiei de piaţă, în intenţia integrării unei viziuni europene în firmele din România;
 • construirea şi menţinerea reputaţiei la nivel naţional prin calitatea programelor academice şi de cercetare la care participă corpul profesoral, prin calitatea absolvenţilor şi prin carierele pe care le vor obţine aceştia în următorii ani;
 • crearea unor legături mai strânse cu mediul economic şi construirea de programe academice şi a altor programe de activitate în funcţie de necesităţile comunităţii de afaceri;
 • adaptarea permanentă a ofertei educaţionale la cerinţele unei economii de piaţă funcţionale în vederea dezvoltării unei societăţi bazate pe cunoaştere;
 • dezvoltarea unei culturi organizaţionale, care să confere identitate şi recunoaştere facultăţii în spaţiul universitar românesc şi din străinătate;
 • intensificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi integrarea rezultatelor acesteia în procesul de învăţământ.

 

În prezent, Facultatea de Drept și Științe Economice dispune de toate mijloacele necesare organizării şi desfăşurării activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi practico-aplicativă, precum şi de cadre didactice specializate, răspunzând exigenţelor impuse de reglementările în vigoare privind managementul calităţii în învăţământul superior.

Sediul Facultăţii de Drept și Științe Economice este situat în Târgu Jiu, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, judeţul Gorj, telefon/fax: 0253.210.303.