Cautare

Admitere 2016-2017

ANUNȚ IMPORTANT

 
În conformitate cu hotărârea Biroului Executiv-Operativ al Universității Titu Maiorescu din data de 19 august 2016, termenul de achitare a cel puțin ratei I din taxa de studii pentru candidații declarați admiși în sesiunea de admitere din 28-29 iulie 2016 în programele de studii universitare de licență se prelungește până la data de 31 august 2016. În cazul în care un candidat declarat admis în sesiunea din 28-29 iulie 2016 nu achită cel puțin rata I din taxa de studii până la data de 31 august 2016, locul pe care candidatul a fost declarat admis va fi scos la concurs în sesiunea de admitere din 28 septembrie 2016.

 


 

Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2016-2017 la următoarele programe de studii:

I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învățământ/Număr de locuri
1. Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 60 de locuri, Autorizat
2. Ştiințe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 50 de locuri, Autorizat
3. Ştiinţe politice Ştiinţe politice 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 100 de locuri, Autorizat
4. Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate 180 de credite / 3 ani
(6 semestre)
IF / 150 de locuri, Autorizat

Admiterea în programele de studii universitare de licenţă se organizează în două sesiuni:

  • 28 iulie 2016;
  • 28 septembrie 2016, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie.

 

Înscrierea candidaţilor cetățeni români la concursul de admitere în programele de studii universitare de licenţă se face la sediul facultăţii din Calea Văcăreşti nr. 189 în două perioade:

a)    4 iulie 2016 – 25 iulie 2016 pentru sesiunea din data de 28 iulie 2016, între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400;

b)    1 septembrie 2016 – 26 septembrie 2016 pentru sesiunea din data de 28 septembrie 2016, între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400.

 

În funcție de gradul de ocupare a locurilor din sesiunea din 28 iulie 2016, la propunerea consiliului facultății, cea de-a doua perioadă de înscriere la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licență poate fi programată în perioada 1 august 2016 – 26 septembrie 2016.

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

 

Media generală la concursul de admitere în programele de studii universitare de licenţă se calculează ca medie aritmetică între media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat şi nota obţinută la chestionarul de admitere 2016 pentru studii universitare de licenţă.

 

Lista actelor și documentelor necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licență:

 

  • Candidaţii cetăţeni români care au urmat studiile liceale în România:

a)    diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original şi în copie legalizată;

b)    în cazul candidaţilor care sunt studenţi în ciclul de studii universitare de licenţă la o altă facultate, diploma de bacalaureat în copie legalizată, însoţită de adeverinţa de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului;

c)     diploma de licenţă în copie legalizată pentru absolvenţii altor facultăţi;

d)    declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licenţă concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le oferă;

e)    certificat de naştere în copie legalizată;

f)     certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

g)    adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu menţiunea apt pentru a urma studii superioare;

h)    3 (trei) fotografii tip carte de identitate;

i)      buletin de identitate/carte de identitate în copie.

 

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2015-2016 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.

 

  • Candidaţii care au urmat studiile liceale în străinătate:

a)    diploma de bacalaureat, în original şi copie legalizată, şi atestatul emis de direcţia de specialitate din Ministerul Educației Naționale de recunoaştere/echivalare a diplomei de bacalaureat;

b)    declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează în România mai mult de două programe de studii de licenţă concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le oferă;

c)     copia legalizată a certificatului de naştere şi, după caz, traducerea legalizată în limba română;

d)    copia legalizată a certificatului de căsătorie şi, după caz, traducerea legalizată (dacă este cazul);

e)    certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educației Naționale, în cazul candidaţilor străini;

f)     adeverinţă medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere legalizată, în cazul în care adeverinţa este eliberată de o autoritate competentă străină;

g)    trei fotografii tip carte de identitate;

h)    actul de identitate/paşaportul în copie legalizată şi, după caz, traducerea legalizată în limba română.

 

În anul universitar 2016-2017, Universitatea Titu Maiorescu acordă studenților următoarele reduceri din taxa anuală de școlarizare:

  1. Reducere de până la 5% pentru anul I de studii de licență absolvenților de liceu care au obținut media generală 10 (zece) la examenul de bacalaureat;
  2. Reducere de până la 5% la una dintre facultăți în cazul studenților înmatriculați la studii universitare de licență, care frecventează simultan cursurile a două programe de studii de licență în Universitatea Titu Maiorescu (indiferent de forma de învățământ), pe baza adeverinței eliberate de una dintre cele două facultăți;
  3. Reducere de până la 5% în cazul înscrierii la studii universitare de licență a unor persoane din aceeași familie (soț-soție, părinți-copii, frați-surori), pe bază de documente justificative (certificat de căsătorie, certificat de naștere, adeverință de la facultate). Reducerea se acordă unei singure persoane din cadrul aceleiași familii;
  4. Gratuitate în primul an de școlarizare la studii universitare de licență pentru laureații olimpiadelor internaționale din ultimii cinci ani școlari anteriori anului universitar 2016-2017, pe bază de documente justificative, înaintate secretariatului facultății pentru care optează candidatul;
  5. Reducere de până la 10% în anul I de studii de licență pentru laureații olimpiadelor școlare naționale (premiile I, II și III) din ultimii cinci ani școlari anteriori anului universitar 2016-2017, pe bază de documente justificative, înaintate secretariatului facultății pentru care optează candidatul.

 

În atenția candidaților la concursul de admitere, cetățeni din state membre ale UE, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și din state terțe UE:

           

La admiterea în programele de studii universitare de licență/master pot participa și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege și de regulamentul de admitere al Universității pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxa de înscriere la concurs și taxa de studii. Recunoașterea studiilor efectuate de aceștia în afara României se va realiza de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaștere a studiilor. Candidații care au obținut atestatele de recunoaștere în anii anteriori pot fi înscriși la concursul de admitere în baza acestora.

 

Cetățenii străini din afara statelor menționate mai sus se pot înscrie pe cont propriu valutar, pe baza scrisorii de acceptare la studii în România, eliberată de direcțiile de specialitate din cadrul MENCS, numai la programe de studii acreditate.

 

La admitere, candidații cetățenii străini au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de MENCS sau certificatul de absolvire a anului pregătitor pentru învățarea limbii române.

 

Candidații cetățeni străini susțin, cu perceperea unei taxe al cărui cuantum este prevăzut in Nomenclatorul de taxe, un examen de verificare a cunoștințelor generale de limba română specifice domeniului de studii pentru care optează, notat cu calificativele admis sau respins. Candidatul respins nu poate participa la concursul de admitere. Rezultatul obținut la acest examen nu poate fi contestat. Acest examen nu înlocuiește obligativitatea prezentării de către candidații cetățeni străini a unuia dintre certificatele menționate mai sus.

 

Calendarul depunerii dosarelor cetățenilor străini în vederea emiterii de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice a atestatului de recunoaștere a studiilor și calendarul susținerii examenului eliminatoriu de limba română pentru sesiunea 28 iulie 2016:

 

Perioada

Activitatea

1 iunie – 13 iulie 2016

Depunerea dosarelor candidaților la Departamentul Relații Internaționale (Corpul V, Calea Văcărești 187, parter)

15 iulie 2016

Susținerea examenului eliminatoriu de verificare a cunoștințelor de limba română (Corpul M, Calea Văcărești 189, etaj II)

           

In cazul în care, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea I, se organizează sesiunea a II-a a concursului de admitere (28 septembrie 2016), calendarul este următorul:

 

Perioada

Activitatea

1 august – 19 septembrie 2016

Depunerea dosarelor candidaților la Departamentul Relații Internaționale (Corpul V, Calea Văcărești 187, parter)

21 sept. 2016

Susținerea examenului eliminatoriu de verificare a cunoștințelor de limba română (Corpul M, Calea Văcărești 189, etaj II)

 

In attention of the candidates for the admission contest, citizens of EU Member States, European Economic Area, the Swiss Confederation, and non EU States

 

At the admission contest may participate citizens of the EU states, of the states belonging to the European Economic Area and the Swiss Confederation, in the same terms provided by law and the rules of admission at the University for Romanian citizens, including the contest fee and tuition. The recognition of the studies outside Romania will be done by the specialized departments of the Ministry of National Education and Scientific Research (MNESR) before the enrolling of the applicants for the contest. Each applicant has the obligation to present the certificate of recognition of the studies. The applicants who obtained certificates of recognition of the studies in previous years can be enrolled based on them.

 

The foreign citizens from outside EU, EEA and SC can enroll at the admission contest at his/her own expense (tax in foreign currency), only for accredited study programmes.

 

At the admission contest, foreign citizens are required to submit a certificate of proficiency for Romanian language, issued by the competent institutions of MNESR or a certificate of graduation preparatory year for learning the Romanian language.

 

Foreign citizens take an eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language, specific to the study programme of their choice, noted with admitted or rejected, by charging a fee stipulated by the list of tuition fees approved by the University Senate. The rejected applicant may not participate in the admission contest. This exam does not replace the obligation to present the certificate of linguistic competence for the Romanian language.

 

The calendar for the submission of the applicants’ files for the issuance of the certificate of recognitions of study by MNESR and for the eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language for the July 28, 2016 session:

 

Period

Activity

June 1 – July 13, 2016

Submission of the applicants’ files to the Department of International Relations (V Building, Calea Văcărești 187, ground floor)

July 15, 2016

The eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language (M Building, Calea Văcărești 189, second floor)

 

For the unoccupied seats in the July session, the calendar for the submission of the applicants’ files for the issuance of the certificate of recognitions of study by the MNESR and for the eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language for the September 28, 2016 session:

 

Period

Activity

August 1 – September 19, 2016

Submission of the applicants’ files to the Department of International Relations (V Building, Calea Văcărești 187, ground floor)

September 21, 2016

The eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language (M Building, Calea Văcărești 189, second floor)