Cautare

Programul ERASMUS PLUS

LIFELONG LEARNING PROGRAM (LLP)

Lifelong Learning (formare continuă) este un concept bazat pe filozofia
It’s never too soon or too late for learning

Noul program Comunitar de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii – Lifelong Learning Program (LLP) se desfăşoară între 2007-2013 şi continuă, într-o manieră sinergică, fostele programe SOCRATES şi LEONARDO da VINCI. ProgrameleERASMUS, destinat învăţământului superior şi LEONARDO, destinat formarii profesionale, îşi păstrează denumirea şi devin programe sectoriale ale LLP.

Experienţa dobândită ca urmare a unui stagiu de studii şi/sau practică în străinătate este o valoare în dezvoltarea individuală a fiecărui tânăr. Totodată, schimbul de experienţă al profesorilor şi studenţilor contribuie la crearea unui spaţiu european integrat al învăţământului superior şi la reducerea obstacolelor care există in calea mobilitatii profesionale in Europa.

Programul LLP asigură atât sprijin instituţional, cât şi financiar :

 • Sprijinul instituţional constă în aceea că stagiile se realizează ca urmare a unui acord intre două universităţi (universitatea de origine şi universitatea gazdă, precum şi intre universitatea de origine şi o unitate de formare profesionala: întreprindere, bancă, centru de training etc.). Încheierea unui astfel de acord înseamnă, implicit, respectarea condiţiilor impuse de program: scutirea de taxe şi recunoaşterea rezultatelor perioadei de studii şi/sau de formare profesională in străinătate.
 • Sprijinul financiar constă într-un grant care să ajute la realizarea stagiilor de studii şi/sau practică, precum şi de predare. Nu este vorba de o bursă care acoperă integral cheltuielile (transport, cazare, masă, cursuri, rechizite etc.), ci numai de o alocaţie care demonstrează încurajarea şi solidaritatea din partea Uniunii Europene (UE) şi a guvernelor ţărilor participante la program. Banii provin atat de la bugetul statului roman, cât şi de la celelalte state membre UE.

 

 

CRITERIILE DE SELECŢIE LLP/ERASMUS

Selecţia se organizează de către facultăţile care au stabilit acorduri de colaborare.

CRITERII DE ELIGIBILITATE ERASMUS, comunicate de Agentia Nationala pentru  Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP):

 • studentul sa aiba cetatenia romana; pot participa la selectie si studenti din tari ale Uniunii Europene, cu conditia ca stagiul sa se desfasoare in alta tara decat cea de origine
 • sa fie student/masterand/doctorand al Universitatii Titu Maiorescu
 • sa fie absolvent al  primului an de studii (pentru stagiile de nivel initial)
 • sa nu fie beneficiat de un alt stagiu de studii/plasament LLP in Universitatea Titu Maiorescu
 • sa promoveze un test de limba straina sau sa detina un certificat autorizat de competenta lingvistica

CRITERII GENERALE DE SELECTIE

 • sa aiba rezultate academice  bune in anul universitar anterior
 • sa prezinte un curriculum vitae si o scrisoare de intentie

Selecţia studenţilor se face în luna martie, iar rezultatele se transmit la Biroul relaţii internaţionale, pană cel tarziu 1 aprilie.

Un student poate beneficia de un stagiu LLP/ERASMUS o singură dată.

 

PERIOADA DE STUDII ŞI/SAU PRACTICĂ LLP


Nu poate să fie mai scurtă de 3 luni şi nici să depăşească durata unui an universitar. Ea trebuie să permită finalizarea cu examene, note, credite.

Stabilirea duratei stagiului se face de către facultate, in funcţie de suma disponibilă şi de înţelegerile prealabile cu universităţile partenere.

Folosindu-se modalităţile de comunicare electronica (website, e-mail), studenţii trebuie să se informeze din timp asupra datelor când încep şi se termină semestrele, inclusiv sesiunile de examene, a posibilităţilor de cazare. Formulare de înscriere şi de cazare se trimit pină la datele stabilite de universitatea gazdă. Orice întarziere poate compromite stagiul.

Anul LLP incepe la 1 august şi se termină la 30 septembrie următor.

Prelungirea stagiului pe cont propriu este posibilă, cu acordul celor două universităţi.


Îndrumări pentru studenţii ERASMUS

PREGĂTIREA STAGIULUI DE STUDII LLP


După ce au fost selectaţi, studenţii vor parcurge următoarele etape:

 • discută cu responsabilul pentru relaţiile internaţionale din facultate;
 • consultă site-ul universităţii la care merge;
 • stabileşte, cu ajutorul responsabilului LLP din facultate şi al profesorului care a incheiat acordul de colaborare cu universitatea respectivă, cursurile pe care le va urma acolo; acestea trebuie să corespundă, in general, cursurilor pe care le face in universitatea de origine. In acest mod, se poate asigura recunoaşterea stagiului;
 • completează formularele de aplicaţie ECTS in 3 exemplare (2 exemplare originale şi o copie xerox);
 • le aduc la Biroul relaţii internaţionale din Universitate (Calea Văcărești nr.187, sector 4, cod poştal 040441, Bucureşti, telefon/fax: 021.330.25.37, e-mail international@utm.ro).
 • contactează direct universitatea unde merg (Facultatea, respectiv Biroul Relatii Internationale) pentru a obţine şi alte informaţii utile, in special cele privind cazarea. Formularele de cazare şi application form ale universităţii gazdă se găsesc pe site; se completează şi se trimit de urgenţă;
 • solicită scrisoarea de acceptare ;
 • după primirea scrisorii, studentul se prezintă la Direcţia relaţii internaţionale şi programe comunitare din cadrul Rectoratului unde va semna contractul financiar. La contractul financiar, se va anexa o declaraţie din partea studentului, prin care confirma ca dispune de fondurile necesare pentru completarea grantului, un angajament de garant din partea unui parinte sau sot/sotie, dupa caz, prin care acesta se obligă să returneze grantul LLP, în cazul nerespectării contractului, precum si o copie de pe cartea de identitate a persoanei respective.
 • este nevoie si de cardul de sănătate;
 • costul transportului si comisioanele bancare se suportă de către student. 


Bursa se primeşte integral sau eşalonat, in funcţie de durata stagiului. Intoarcerea in ţară înainte de încheierea perioadei stabilite prin contract se penalizează prin returnarea integrală sau partiala a sumei primite, iar studiile nu vor fi recunoscute in totalitate sau chiar deloc.


CARTA STUDENTULUI ERASMUS

BILATERAL AGREEMENT for the academic years 2007-2013 
ECTS Student Application Form 
ECTS Learning Agreement 
ECTS Transcript of Records


ACCORD BILATERAL pour les anees universitaires 2007-2013
ECTS Formulaire de candidature de l’etudiant
ECTS Contrat d’etudes
ECTS Releve de notes

LA ÎNTOARCEREA ÎN ŢARĂ, studenţii se vor prezenta la Biroul relaţii internaţionale cu următoarele documente:

 • adeverinţa/atestatul de la universitatea gazdă (in original), în care se precizează perioada de studii efectuată, inclusiv durata examenelor;
 • copie de pe situatia scolara de la universitatea-gazda; originalul se depune la secretariatul facultăţii din UTM unde este inscris , pentru recunoaşterea studiilor.