Metodologia privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea ”Titu Maiorescu” (2020-2024)

Universitatea ”Titu Maiorescu” publică Metodologia privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea ”Titu Maiorescu” pentru perioada 2020-2024.

Procesul de constituire și alegere a structurilor și funcțiilor de conducere se desfășoară în conformitate cu Calendarul constituirii și alegerii structurilor și funcțiilor de conducere din UTM pentru perioada 2020-2024 prezentat în ANEXA 1.

Candidații pentru o funcție de conducere anexează la cererea de candidatură sau la dosarul de candidatură, în cazul funcției de Rector, o declarație pe propria răspundere prin care arată că nu se află în niciuna din următoarele două situații: nu încalcă prevederile art. 130 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și nu au fost sancționați disciplinar sau pentru abateri de la etica universitară sau/și buna conduită în cercetarea științifică, în ultimii 2 ani universitari. Declarația pe propria răspundere este prezentată în ANEXA 2.

Candidaturile pentru funcția de Director de Departament, membru în Consiliul Departamentului și membru în consiliul Facultății se depun la comisia pentru organizarea alegerilor și a concursurilor publice a facultății. Modelul de cerere de candidatură este prevăzut în ANEXA 3.

Candidaturile pentru funcția de Rector se depun la Comisia centrală pentru organizarea alegerilor și concursurilor UTM. Modelul de cerere de candidatură este prevăzut în ANEXA 4.

În adunarea generală a cadrelor didactice din facultate organizată în vederea alegerii membrilor consiliului facultății, decanul solicită propuneri de candidaturi pentru Senat, în limita locurilor din Senat repartizate facultății, prevăzute în ANEXA 5.

 


REZULTATELE  REFERENDUMULUI DIN DATA DE 24 MAI 2019

PRIVIND ALEGEREA MODALITĂȚII DE DESEMNARE A RECTORULUI PENTRU MANDATUL 2020-2024

 

Total persoane

cu drept de vot

Total alegători care și-au exercitat dreptul de vot

Total voturi

valabil exprimate

Numărul minim de voturi valabil exprimate necesar pentru validarea referendumului

Total voturi exprimate pentru opțiunea “prin concurs public”

Total voturi exprimate pentru opțiunea “prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din UTM și al reprezentanților studenților din Senat și din consiliile facultăților”

339290 (85,5%)290 (85,5%)14631 (10,1%)259 (89,9%)

 

 BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂȚII TITU MAIORESCU

 


 

R E F E R E N D U M    U N I V E R S I T A R

 

În ziua de 24 mai 2019, între orele 800 – 1900, în Universitatea Titu Maiorescu se desfăşoară referendumul universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2020-2024. Conform art. 209 (1) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, modalitățile de desemnare a rectorului sunt:

  1. pe bază de concurs public sau
  2. pe bază de alegeri generale, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul Universităţii, precum şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul Universității şi din consiliile facultăţilor.

 

La referendum au drept de vot toate cadrele didactice și de cercetare angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în Universitate şi reprezentanţii studenţilor din Senatul Universităţii şi din consiliile facultăţilor.

Secţii de votare pentru referendum:

  1. Secția nr. 1: București, Calea Văcărești nr. 187, parter, Biblioteca centrală a Universității
  2. Secția nr2: Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, parter, Biblioteca Facultății de Drept și Științe Economice Târgu Jiu

 

În Universitatea Titu Maiorescu se organizează două dezbateri publice pentru informarea comunității academice asupra referendumului și a implicațiilor care decurg din acesta, după cum urmează:

  1. 15 mai 2018, ora 1000, București, Calea Văcărești nr. 189, corpul M, Aula Magna.
  2. 16 mai 2019, ora 1000, Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, Amfiteatrul A1.