REZULTATELE ALEGERILOR STUDENȚEȘTI PENTRU SENATUL UTM ȘI CONSILIILE FACULTĂȚILOR
– APRILIE 2019 –

 

 


 

ALEGERI STUDENȚEȘTI

 

În perioada 4-18 aprilie 2019 vor avea loc alegeri pentru completarea locurilor vacante pentru reprezentanții studenților în consiliile facultăților și Senatul Universității Titu Maiorescu, după cum urmează:

FACULTATEA

LOCURI VACANTE ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII

LOCURI VACANTE ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII

FACULTATEA DE DREPT

2 locuri

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

1 loc

1 loc

FACULTATEA DE INFORMATICĂ

1 loc

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

1 loc

1 loc

FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

2 locuri

1 loc

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

1 loc

 

CALENDARUL DETALIAT AL ALEGERILOR:

DATA/PERIOADA

ACTIVITATEA

4-10 aprilie 2019

Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul facultății în intervalul orar 09:00-14:00

10 aprilie 2019

Verificarea și validarea dosarelor de candidatură de către Biroul Electoral Central Studențesc

11-16 aprilie 2019

Desfășurarea campaniei electorale

16 aprilie 2019

Tipărirea buletinelor de vot, tipărirea listelor electorale și instalarea cabinelor de vot

17 aprilie 2019

Desfășurarea alegerilor studențești; interval orar de votare: 09:00-18:00

18 aprilie 2019

Afișarea rezultatelor alegerilor la avizierul Asociației Studenților Maiorescieni (ASM) și pe site-ul www.utm.ro; eventualele contestații se vor depune la sediul Asociației Studenților Maiorescieni, în intervalul orar 10:00-12:00; BECS va proceda la soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la avizierul ASM și pe site-ul www.utm.ro

 

Reprezentanții studenților în Senatul Universității sunt aleși prin votul universal, direct, secret și egal al studenților Universității Titu Maiorescu, înmatriculați la ciclurile de studii universitare de licență și master.

Reprezentanții studenților în consiliile facultăților sunt aleși prin votul universal, direct, secret și egal al studenților din cadrul fiecărei facultăți, înmatriculați la ciclurile de studii universitare de licență și master.

Alegerile se vor desfășura în spațiul academic al Universității Titu Maiorescu: Corp V (Calea Văcărești, nr. 187, sector 4, București, parter), Corp M (Calea Văcărești, nr. 189, sector 4, București, parter), IOR (Str. Gheorghe Petrascu nr. 67A, Sector 3, Bucuresti, parter), B-dul Ecaterina Teodoroiu nr.100, (Tg. Jiu). În fiecare din cele patru locații se vor instala cabine și urne de vot.

DETALII PE: www.utm.ro, la secțiunea NOUTĂȚI și la secțiunea ASOCIAȚIA STUDENȚILOR MAIORESCIENI

 


 

STUDENT ELECTIONS

 

Between April 4th and April 18th 2019, elections will be held to fill vacancies for the students’ representatives in faculty councils and the Senate of Titu Maiorescu University, as follows: 

FACULTY

VACANCIES IN FACULTY COUNCIL

VACANCIES IN THE SENATE

FACULTY OF LAW

2 places

FACULTY OF PSYCHOLOGY

1 place

1 place

FACULTY OF INFORMATICS

1 place

FACULTY OF DENTAL MEDICINE

1 place

1 place

FACULTY OF FINANCE-BANKING, ACCOUNTING AND BUSINESS ADMINISTRATION

2 places

1 place

FACULTY OF COMMUNICATION SCIENCES AND INTERNATIONAL RELATIONS

1 place

 

DETAILED CALENDAR OF ELECTIONS:

DATE/PERIOD

ACTIVITY

April 4th 2019

Submission of the application files to the faculty secretariat from 09:00 AM to 02:00 PM

April 10th 2019

Verification and validation of applications by the Student Central Electoral Bureau

April 11th-April 16th 2019

Running the election campaign

April 16th 2019

Printing of the ballots and electoral lists and insalling the voting booths

April 17th 2019

Running the elections, voting time: 09:00 AM to 06:00 PM

April 18th 2019

Publication of the election results at the Headquarters of the Maiorescian Studentsʹ Association (MSA) and on the website www.utm.ro; any appeals should be submitted at the Headquarters of MSA, time 10:00 AM-12:00 AM.

The fina results will be published at the Headquarters of the Maiorescian Studentsʹ Association (MSA) and on the website www.utm.ro.

 

Students’ representatives in the Senate of the University are elected by universal, direct, secret and equal vote of the students of Titu Maiorescu University, enrolled in undergraduate and master study cycles.

Students’ representatives in the faculty councils are elected by universal, direct, secret and equal vote of the students from each faculty, enrolled in undergraduate and master study cycles.

The elections will take place in the academic space of Titu Maiorescu University: Corp V (187 Văcărești Avenue, 4th District, Bucharest, Ground Floor), Corp M (189 Văcărești Avenue, 4th District, Bucharest, 67A Gheorghe Petrascu Street, Sector 3, Bucharest, Ground Floor), Ecaterina Teodoroiu Boulevard no. 100, (Tg Jiu).

DETAILS ONwww.utm.ro, in the NEWS section and in the MAIORESCIAN STUDENTSʹ ASSOCIATION section