Slide Slide Slide Slide

Proiectul “Învăţământ modern şi calitate pentru viitor” îşi propune, în concordanţă cu obiectivul general al POSDRU, pregătirea tinerilor în domenii competitive, în vederea unei mai bune inserţii pe piaţa muncii, contribuind astfel la dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin metode educaţionale noi, inovative. Proiectul răspunde şi obiectivului Axei Prioritare 1, prin creşterea flexibilităţii şi diversificarea modalităţilor de educaţie modernă şi calitate în învăţământul superior. De asemenea, se realizează şi obiectivele specifice Domeniului major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior” prin adaptarea programelor de studii la cerinţele pieţei muncii şi creşterea accesului tinerilor din orice zonă geografică şi economică, la învăţământul superior.

Obiectivul general al proiectului

Extinderea oportunităţilor de învăţare, promovarea inovării în învăţământul superior şi o mai bună pregătire a tinerilor absolvenţi de studii universitare de licenţă şi master, în vederea creşterii competitivităţii acestora pe piaţa muncii.

Rezultate anticipate:

  • Implementarea unei platforme e-learning de care vor beneficia peste 6000 de studenţi;
  • Pregătirea pentru integrarea pe piaţa muncii a 6000 de tineri absolvenţi;
  • Îmbunătăţirea programelor disciplinelor, conform Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior;
  • 90 studenţi vor fi motivaţi să obţină rezultate performante prin acordarea unor burse de merit;
  • 35 planuri de învăţământ vor fi modernizate şi adaptate sistemului educaţional asistat de calculator;
  • realizarea unei biblioteci virtuale;
  • dezvoltarea învăţământului superior bazat pe competenţe.

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung, prin creşterea calităţii programelor educaţionale din învăţământul superior.

Rezultatul proiectului va fi un sistem de management universitar performant ce va determina implicit creşterea calităţii pregătirii resurselor umane, iar în contextul corelării sistemului de învăţământ superior cu cerinţele pieţei forţei de muncă, specialiştii formaţi se vor integra în economia bazată pe cunoaştere.


Durata proiectului: 24 de luni

Data de început: 03 ianuarie 2011

Data de finalizare: 02 ianuarie 2013

Valoarea proiectului: 8.123.482,00 lei