Menținerea acreditării Universității “Titu Maiorescu” din București în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

 

În Monitorul Oficial al României nr. 49/17 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul ministrului educației nr. 5955/2021 privind menținerea acreditării Universității “Titu Maiorescu” din București în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat. Ordinul citat aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de programe de studii universitare de doctorat, precum și menținerea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat, care se organizează în școlile doctorale din cadrul Universității „Titu Maiorescu” din București, și anume Medicină, Medicină Dentară și Drept.

Adoptarea Ordinului nr. 5955/2021 constituie o recunoaștere  a eforturilor depuse de cadrele didactice și de toți cei implicați pentru organizarea și derularea studiilor universitare de doctorat la IOSUD Universitatea “Titu Maiorescu” la un nivel cât mai înalt de calitate didactică și științifică în concordanță cu standardele legale și etice interne și europene.

 

 

Director Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Prof.univ.dr. Nicolae VOICULESCU

 


 

Ca o recunoaştere a calităţii activităţii didactice şi a prestigiului cadrelor didactice ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul său, Universitatea Titu Maiorescu este instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), ciclu superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării ştiinţifice, capabile de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate.

Universitatea Titu Maiorescu este una dintre puţinele instituţii de învăţământ superior privat din ţara noastră abilitată să organizeze studii universitare de doctorat. În cadrul IOSUD Titu Maiorescu îşi desfăşoară activitatea trei şcoli doctorale, şi anume Şcoala doctorală în domeniul Drept, Şcoala doctorală în domeniul Medicină şi Şcoala doctorală în domeniul Medicină Dentară.

Conform art. 19 din H.G. nr. 681/2011, Codul Studiilor Universitare de Doctorat, IOSUD are următoarele atribuţii:

 1. elaborează Regulamentul IOSUD-UTM de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat;
 2. aprobă cadrul general de organizare şi funcţionare a şcolilor doctorale, înfiinţarea de noi şcoli doctorale şi lichidarea şcolilor doctorale din cadrul UTM care şi-au pierdut acreditarea;
 3. stabileşte ponderea conducătorilor de doctorat în cadrul consiliului şcolii doctorale;
 4. numeşte directorul şcolii doctorale dintre conducătorii de doctorat din cadrul respectivei şcoli doctorale. Directorul şcolii doctorale este membru de drept al consiliului respectivei şcoli doctorale;
 5. aprobă regulamentul şcolii doctorale;
 6. elaborează criteriile minimale privind organizarea şi funcţionarea programelor de studii universitare de doctorat, inclusiv pe cele care privesc admiterea la studii universitare de doctorat, curricula, evaluarea doctoranzilor, criteriile de selecţie şi stabilire a comisiilor de evaluare a tezelor de doctorat propuse de şcolile doctorale;
 7. stabileşte criteriile minimale de finalizare, evaluare şi valorificare ale rezultatelor programelor de studii universitare de doctorat, inclusiv ale tezei de doctorat;
 8. elaborează metodologii de evidenţiere, în timp, a parcursului profesional ştiinţific al studenţilor-doctoranzi;
 9. avansează propuneri proprii şi avizează propunerile şcolilor doctorale de acorduri şi parteneriate/consorţii pentru desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat şi a doctoratelor în co-tutelă;
 10. înmatriculează studenţii-doctoranzi şi gestionează, în numele şi pentru şcolile de doctorat din UTM, studiile universitare de doctorat;
 11. elaborează criterii şi indicatori de evaluare a tezelor de doctorat, în conformitate cu Cadrul European al Calificărilor şi cu competenţele asociate calificării înscrise în RNCIS şi pe baza propunerilor formulate de şcolile doctorale, potrivit specificului domeniilor de specializare universitară în care se organizează şi se desfăşoară studiile universitare de doctorat.
 12. asigură evaluarea internă a programului de studii universitare de doctorat şi stabileşte exigenţele privind evaluarea internă.
 13. asigură informaţiile privind centrele de cercetare din ţară şi din străinătate în care doctoranzii îşi pot desfăşura stagii de cercetare.
 14. alte atribuţii.

 

O preocupare constantă a noastră este lărgirea relaţiilor cu instituţii similare din spaţiul european în vederea stabilirii de parteneriate care să faciliteze stagii reciproce ale doctoranzilor, precum şi organizarea de studii universitare de doctorat în cotutelă.

 

Director CSUD
Prof. univ. dr. Nicolae VOICULESCU