CALENDARUL ADMITERII LA ȘCOALA DOCTORALĂ
DOMENIUL MEDICINĂ
IOSUD UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREȘTI 2020

 

1. Înscrierea se va face în perioada 1 – 23 Septembrie 2020, în intervalul orar 09.00 – 16.00,  la sediul Rectoratului UTM, str. Dâmbovnicului, nr. 22, sector 4, Corpul M, Secretariatul  Școlii Doctorale, Parter, la Doamna Secretară Elena Croitoru.

2. Examen de competentă lingvistică pentru limba engleză sau franceză, se va susține în  oricare dintre universitățile acreditate care dețin aceasta autorizare, documentele obținute fiind necesare la dosarul de înscriere.

Dacă un candidat a obținut în ultimii 2 ani calendaristici un certificat de competență  lingvistică cu recunoaștere internațională, examenul de competentă lingvistică nu mai este  necesar.

3. Admiterea se va susține în data de 24 Septembrie 2020, Joi, ora 10.00, la sediul Școlii  Doctorale a Facultății de Medicină, Institutul N. Cajal, Bl. Șincai nr. 16, sector 4, București.
Procedura de admitere constă în:
3.1 Susținerea proiectului de admitere din domeniul de cercetare ales, care se va  depune tipărit si copertat la secretariatul Scolii Doctorale in momentul  înscrierii.
3.2. Interviu pentru stabilirea experienței profesionale si a aptitudinilor pentru cercetarea științifică prin prezentarea si discutarea temei de cercetare propusă. Interviul se va desfășura pe baza unei prezentări PowerPoint din proiectului de cercetare, formulat sumar, concis si sintetic care trebuie sa conțină următoarele puncte:
1. INTRODUCERE
1.1 Motivația alegerii temei
1.2. Importanta si actualitatea temei
1.3. Încadrarea temei in context național si internațional și stadiul actual al cunoașterii temei
1.4. Obiectivele științifice urmărite
1.5. Impactul științific al temei studiate
1.6. Probleme posibile apărute pe parcursul cercetării și soluțiile lor de rezolvare
2. ORIGINALITATEA IDEII STUDIATE
3. FEZABILITATEA PROIECTULUI
4. METODOLOGIA CERCETARII
4.1. Dotare și infrastructura tehnică
4.2. Designului proiectului de cercetare
4.3. Criterii de includere și excludere a cazuisticii/designul modelului experimental
4.4. Studiul cazuisticii/relevanța modelului experimental
4.5. Rezultate preconizate
5. VALORIFICAREA REZULTATELOR
6. CONCLUZII
7. REFERINŢE
Aprecierea finală rezultă din ansamblul concluziilor acordate de membrii comisiei, formată din conducătorul de doctorat (conducătorii de doctorat în cazul cotutelei) și cel puțin două cadre didactice, membrii ai Consiliului Școlii Doctorale Medicină. Rezultatul final al sesiunii de examinare este ADMIS/RESPINS.
Taxa de înscriere se va plăti la casieria Universității din str. Dâmbovnicului, nr. 22, sector 4, București.
Taxa de studii anuale de doctorat pentru anul 2020 – 2021, se va achita la aceeasi adresa.

Acte necesare pentru înscriere:
1. Cerere de înscriere.
2. Copia xerox a actului de identitate
3. Copii legalizate, după:
– certificat de naştere
– certificat de căsătorie (dacă este cazul) sau de schimbare a numelui
– diploma de bacalaureat
– diploma de licenţă + foaia matricolă
4. Curriculum vitae (date personale, activitate profesionalăşi ştiinţifică);
5. Lista de lucrari științifice a candidatului.
6. Certificat de competenţă lingvistică în limba engleză sau franceză, eliberat de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila sau de o altă instituţie specializată, naţională sau internaţională, recunoscută de Universitatea Titu Maiorescu;
7. Chitanţa pentru taxa de înscriere.

Programul de desfasurare al probelor examenului de admitere a fost expus mai sus. Rezultatele concursului de admitere la doctorat se afişează la avizierul Rectoratului UTM, în data de 28 Septembrie 2020.

Numarul de locuri disponibile, scoase la concurs, cunoscut fiind faptul că în cadrul reglementărilor IOSUD UTM se admit maxim 12 doctoranzi per conducător de doctorat, sunt urmatoarele:

Conducatori de doctorat:Locuri disponibile:
Acad. Prof. Dr. Irinel Popescu0 locuri
Prof. Univ. Dr. Florin Dan Ungureanu1 loc
Prof. Univ. Dr. Daniel Cochior0 locuri
Prof. Univ. Dr. Cristiana Tanase3 locuri
Prof. Univ. Dr. Niculescu Marius12 locuri
CS I Simona Dima10 locuri
Prof. Univ. Dr. Tănase Alina12 locuri
Prof. Univ. Dr. Nemeș Roxana12 locuri
Prof. Univ. Dr. Horațiu Moldovan5 locuri
TOTAL Disponibile: 55 locuri

 


Descarcă documentul aici.