ȘEDINȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

din anul universitar 2018-2019

 

 Ședința Senatului din data de 04.12.2018

 • Hotărârea nr.1/04.12.2018 – Aprobarea modificării Metodologiei proprii cu privire la ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante, conform prevederilor HG nr. 883/09.11.2018 privind modificarea si completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior și prevederilor Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
 • Hotărârea nr.4/04.12.2018 – Aprobarea înfiinţării Clinicii Chirurgie generală II, în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central ”Dr.Carol Davila”şi propunerii de numire a dlui. col. şef lucrări Dr. Săvulescu Alexandru Florin, în funcţia de Şef clinică.

 

 1. Ședința Senatului din data de 15.01.2019
 • Hotărârea nr.8/15.01.2019 – Aprobarea solicitării de declanșare de către ARACIS a procedurilor de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de master din Universitatea Titu Maiorescu, precum și a programelor de studii universitare de master aferente acestora.
 • Hotărârea nr.9/15.01.2019 Aprobarea solicitării de declanșare de către ARACIS a procedurilor de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat din Universitatea Titu Maiorescu, precum și a școlilor doctorale aferente acestora.
 • Hotărârea nr.11/ 15.01.2019 – Aprobarea propunerii Facultății de Drept privind acordarea titlului Doctor Honoris Causa domnului Profesor Universitar Doctor Spyridon Flogaitis.

 

 1. Ședința Senatului din data de 05.02.2019
 • Hotărârea nr.14/ 05.02.2019 – Validarea rapoartelor de evaluare internă a școlilor doctorale din cadrul IOSUD – UTM.

 

 1. Ședința Senatului din data de 13.02.2019
 • Hotărârea nr. 15/13.02.2019 – Validarea rapoartelor asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante, pentru semestrul I al anul universitar 2018-2019.
 • Hotărârea nr. 16/13.02.2019 – Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi master pentru anul universitar 2019-2020.
 • Hotărârea nr. 17/13.02.2019 – Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă şi disertație.
 • Hotărîrea nr. 21/02.2019 – Avizarea înființării unui număr de 2 secții clinice în cadrul Rețelei Private de Sănătate Regina Maria – Ponderas Academic Hospital, respectiv Chirurgie și Pediatrie și recomandarea dlui. conf. univ. Dr. Ulmeanu Dan Ioan și a dnei. șef lucrări Dr. Laura Mihaela Ion, pentru ocuparea funcției de șef secție clinică Chirurgie, respectiv Pediatrie.
 • Hotărârea nr. 24/02.2019 – Aprobarea modificării Metodologiei proprii cu privire la ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante, conform prevederilor HG nr. 883/09.11.2018 privind modificarea si completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior și prevederilor  Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

  

 1. Ședința Senatului din data de 26.03.2019
 • Hotărârea nr. 25/26.03.2019 – Aprobarea organizării, în cadrul Facultății de Știintele Comunicării și Relații Internaționale, a următoarelor programe de studii: Pedagogia învățământului primar și preșcolar – program de studii de licență cu durata de 3 ani, Relații internaționale și cooperare strategică – program de studii de master cu durata de 2 ani, Comunicare instituțională și management educațional – program de studii de master cu durata de 2 ani.
 • Hotărârea nr. 26/26.03.2019 – Aprobarea unor modificări și completări la Regulamentul privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de licență și master.
 • Hotărârea nr.27/26.03.2019 – Avizarea solicitării de declanșare de către ARACIS a procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de studii universitare de master Informatică, precum și a programelor de studii universitare de master aferente acestui domeniu.
 • Hotărârea nr. 28/03.2019 – Aprobarea Deciziei Biroului Executiv Operativ nr. 4/15.03.2019, privind susținerea examenelor de finalizare a studiilor, de către absolvenții programelor de licență și master din cadrul facultăților de Psihologie și Drept, în perioada 24 iunie – 1 iulie 2019.

 

 1. Ședința comună a Senatului și Consiliului de Administrație din data de 23.04.2019
 • Hotărârea nr.31/23.04.2019Validarea raportului anual al Rectorului privind starea Universității.
 • Hotărârea nr.32/23.04.2019 – Aprobarea situațiilor financiare ale Universității pentru anul 2018 (Bilanțul, Contul rezultatului exercițiului financiar și anexe).
 • Hotărârea nr. 33/23.04.2019 – Aprobarea Regulamentului privind nomenclatorul de taxe pentru anul universitar 2019-2020, avizat favorabil de Consiliul de Administrație.
 • Hotărârea nr. 34/23.04.2019 – Aprobarea Structurii cadru a anului universitar 2019-2020, avizată favorabil de Consiliul de Administrație.
 • Hotărârea nr.35/23.04.2019 – Aprobarea susținerii examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, pentru absolvenții programului de studii Farmacie, promoția 2019, din cadrul Facultății de Farmacie a UTM, în cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați, Facultatea de Medicină și Farmacie, sesiunea septembrie 2019.
 • Hotărârea nr. 43/04.2019 – Aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a referendumului UTM pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2020-2024.
 • Hotărârea nr. 44/04.2019 – Aprobarea calendarului desfășurării referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2020-2024 și a anexelor aferente.
 • Hotărârea nr. 45/04.2019  – Aprobarea componenței nominale a Biroului electoral al UTM și a comisiei tehnice-administrative de sprijin logistic al Biroului electoral.
 • Hotărârea nr. 46/04.2019  – Aprobarea calendarului de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor.
 • Hotărârea nr. 47/04.2019 – Aprobarea calendarului de desfășurare a concursului de admitere în anul universitar 2019-2020.
 • Hotărârea nr.48/23.04.2019 – Aprobarea schimbării denumirii Departamentului Economie și Dezvoltare Durabilă, din cadrul Facultății de Drept și Știinte Economice Tîrgu Jiu, cu denumirea Departamentul ”Contabilitate și Informatică de Gestiune”.
 • Hotărârea nr. 49/23.04.2019 – Aprobarea completării listei nominale a membrilor Comisiei de evaluare și asigurare a calității activității didactice și de cercetare științifică a UTM, cu 3 reprezentanți, ai studenților și angajatorilor.

 

 1. Ședința Senatului din data de 27.05.2019
 • Hotărârea nr. 50/27.05.2019 – Aprobarea componenței nominale a comisiilor pentru desfășurarea concursurilor în vederea ocupării posturile didactice și de cercetare vacante, desfășurate în semestrul II al anului universitar 2018-2019.
 • Hotărârea nr. 51/27.05.2019 – Validarea rezultatelor referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2020-2024.
 • Hotărârea nr. 54/27.05.2019 – Aprobarea susținerii examenelor restante, măriri notă și credite, în perioada 17 iunie – 1 iulie 2019, de către studenții anilor I-V, înmatriculați la programele de studii din cadrul Facultăților de Medicină și Medicină Dentară.

 

 1. Ședința comună a Senatului și Consiliului de Administrație din data de 12.06.2019
 • Hotărârea nr. 55 și 56/12.06.2019 – Aprobarea componenței nominale a comisiilor pentru desfășurarea concursurilor de admitere în anul universitar 2019-2020 și a comisiilor de susținere a examenelor de finalizare a studiilor.
 • Hotărârea nr. 58/12.06.2019 – Aprobarea înființării Departamentului de Învățământ Postuniversitar Medical, Medico-dentar și Farmaceutic.