STAGII DE PRACTICA IN CENTRUL DE EXCELENTA IN SECURITATE CIBERNETICA IN CLOUD – CYBERX (PROIECT POCU 133276)

 

Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucuresti, in calitate de beneficiar prin Fondul Social European Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară Educatie si Competente (AP6), implementeaza incepand cu data de 21.11.2020, proiectul cu titlul „STAGII DE PRACTICA IN CENTRUL DE EXCELENTA IN SECURITATE CIBERNETICA IN CLOUD – CyberX”, contract de finanțare nr. 24093/ 25.11.2020, cod SMIS: 133276

Proiectul “Stagii de practica in Centrul de Excelenta in Securitate Cibernetica in Cloud” – CyberX contribuie la atingerea obiectivului 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca, urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. Acesta vine in sprijinul studentilor (ISCED 5-7) al carui domiciliu sau resedinta se afla in regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei si va avea ca rezultat cresterea numarului absolventilor de invatamant universitar care isi gasesc un loc de munca, prin facilitarea accesului la activitati de invatare practica in scopul cresterii capacitatii operationale si tehnice de prevenire, identificare, analiza si reactie la incidentele de securitate cibernetica, optimizand totodata oferta educationala prin dezvoltarea de competente profesionale si transversale cerute pe piata muncii, dintre care enumeram: capacitatea de a intelege fenomenul si problematica securitatii cibernetice / informatice, capabilitatea de a opera, intr-o maniera integrata, cu concepte fundamentale specifice atacurilor cibernetice si securitatii informatice, abilitatea de a interpreta in context informatic aplicarea tehnicilor de protejare a sistemelor de calcul si a sistemelor informatice, capacitatea de a crea aplicatii software robuste si sigure cu aplicabilitate in securitatea cibernetica, abilitatea de a utiliza instrumente informatice specifice securitatii sistemelor informatice si securitatii datelor. De asemenea, continuand enumerarea de mai sus, capacitatea de a implementa algoritmi criptografici specifici si de utilizare a aplicatiilor si platformelor software pentru asigurarea securitatii sistemelor de calcul care pot functiona si infrastructuri de cloud computing, abilitatea de a intelege aspecte legale referitoare la criminalitatea informatica, precum si proiectarea, implementarea, testarea, evaluarea, administrarea si mentenanta aplicatiilor de protectie si securitate a produselor informatice utilizand diverse limbaje de programare si tehnologii de cloud computing.

Un alt set de competente transversale cerute pe piata muncii si dobandite prin proiect se refera la aplicarea regulilor de munca organizata, intelegerea responsabilitatilor si respectarea regulilor de etica profesionala si a celor de securitate si confidentialitate a datelor cu caracter personal, identificarea rolului dintr-o echipa interdisciplinara si preluarea responsabilitatilor corespunzatoare profilului profesional si personal, comunicarea si transferul eficient de cunostinte intre specialisti apartinand unor domenii diferite, gandire analitica, abilitatea de a rezolva probleme, capacitate de interpretare, sintetizare si analiza critica a rezultatelor.

Toate masurile de sprijin din proiect urmaresc usurarea si facilitarea participarii studentilor la practica, si ulterior la o angajare mai usoara sau la pastrarea locului de munca ori continuarea studiilor/formarii, prin stabilirea unei colaborari directe cu potentiali angajatori.

Implementarea se desfășoară pe parcursul a 24 de luni in perioada noiembrie 2020 – noiembrie 2022.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Mențiune: Conținutul acestui material nu prezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 


– Mențiune: Conținutul acestui material nu prezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiectul “Stagii de practica in Centrul de Excelenta in Securitate Cibernetica in Cloud” – CyberX contribuie la atingerea obiectivului 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca, urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI prin:

 • asigurarea de stagii de practica in domeniul securitatii cibernetice pentru 325 de studenti (ISCED 5-7), cu o durata cuprinsa cuprinsa intre 60 si 120 de ore in functie de planul de invatamant al studentilor;
 • formare si pregatire tehnica de specialitate in domeniul securitatii cibernetice in vederea pregatirii de viitori specialisti si experti care vor lucra in acest domeniu
 • acces liber la tehnologii de ultima generatie si posibilitati de practica moderna intr-un mediu real de practica in securitate cibernetica prin dezvoltarea Centrului de Excelenta CyberX;
 • furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru un numar de 325 de studenti (ISCED 5-7), axate pe dobandirea de competente transversale corelate cu necesitatile pietei muncii, care vor fi structurate in trei etape – etapa de autocunoastere, etapa de explorare a pietei muncii si etapa de construire a planului de cariera – toate aceste activitati contribuind la o integrare cat mai eficienta pe piata muncii, in functie si de aptitudinile si nivelul de pregatire si angajabilitate dovedite pe parcursul activitatilor din proiect;
 • incheierea a 7 parteneriate cu companii din sectorul privat sau de stat pentru facilitarea tranzitiei de la educatie la un loc de munca, prin instituirea unui sistem functional de stagii de practica la un potential angajator/ partener de practica, in acest fel facilitand insertia pe piata muncii;
 • incheierea a 5 parteneriate cu alte universitati, ai caror studenti sa beneficieze de formare si pregatire tehnica de specialitate in domeniul securitatii cibernetice;
 • sprijin si indrumare in vederea accesarii unui un loc de munca pentru 130 de studenti (ISCED 5-7) (40% din grupul tinta);
 • dobandirea unei calificari la incetarea calitatii de participant pentru 234 de studenti (72%) (ISCED 5-7), ca urmare a parcurgerii programului de studii universitare
 • indrumare pentru continuarea studiilor in domeniu sau formare de nivel superior pentru 39 de studenti (12% din grupul tinta)
 • acordare de burse/subventii pentru studentii care finalizeaza cu succes toate activitatile prevazute in proiect in baza unei metodologii cu criterii clare de acordare a subventiilor/ premiilor.

A1. Managementul proiectului

Managementul este asigurat pe toata perioada desfasurarii proiectului de catre managerul de proiect si va urmari planificarea, monitorizarea, evaluarea si controlul tututor activitatilor, astfel incat sa se poata asigura atingerea tuturor obiectivelor si indicatorilor in perioadele de timp estimate.

A2. Informare, constientizare beneficii stagii de practica, selectie si monitorizare grup tinta

Aceasta activitate vizeaza selectia si monitorizarea grupului tinta alcatuit din 325 de studenti cu domiciliul sau resedinta în regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei. Pentru atingerea grupului tina sunt identificati cu prioritate studenti in ani terminali din facultatile de interes.

A3. Facilitarea insertiei pe piata muncii a studentilor aflati in stagii de practica – dezvoltare de parteneriate

Activitatea urmareste 2 directii: 1)incheierea de parteneriate cu alte universități ai caror studenți vor beneficia de Centrul de excelenta si securitate cibernetica in cloud computing, partajat pentru utilizare in practica studenților si 2) incheierea de parteneriate cu companii din sectorul de stat sau privat pentru facilitatea tranzitiei de la educatie la un loc de munca, prin instituirea unui sistem functional de stagii de practica la un potential angajator/partener de practica.

A4. Implementarea centrului de excelenta in securitate cibernetica in cloud (CyberX)

Centrul de excelenta in securitate cibernetica in cloud (Cyberx) va fi pus la dispozitie pentru practica studentilor de la mai multe facultati de profil facilitand familiarizarea acestora cu tehnologii performante moderne. Acesta este dezvoltat in infrastructuri de cloud computing, este inovativ, complet si performant fiind o premiera in mediul universitar din Romania, oferind un avantaj competitiv absolventilor la angajarea ulteriora pe piata de profil.

A5. Interventii asupra grupului tinta pentru practica sustinuta si o mai buna integrare pe piata muncii

Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru studenti centrate pe formarea si dezvoltarea de competente profesionale care sa faciliteze insertia pe piata muncii, structurate in trei etape – etapa de autocunoastere, etapa de explorare a pietei muncii si etapa de construire a planului de cariera;

A6. Dezvoltarea competentelor profesionale prin organizarea stagiilor de practica in cadrul centrului de excelenta in securitate cibernetica in cloud

Activitatea de practica se desfasoara pe baza unor teme de practica ce au ca scop formarea de competente si aptitudini profesionale specifice specializarilor. Monitorizarea stagiilor de practica este asigurata de expertii din proiect si cadrele didactice.

A1. Managementul proiectului

 • un set de proceduri complet, pentru o justificare corespunzatoare a etapelor necesare, parcurse si activitatilor efectuate;
 • un plan operational integrat pregatit in primele 2 luni de implementare alaturi de coordonatorii de proiec;
 • 8 rapoarte de progres trimestriale si 3 rapoarte de progres sustenabilitate anuale
 • cereri de rambursare la fiecare 3 luni;
 • cereri de prefinantare (cel putin 5), cerere de plata (cel putin una);
 • notificari de informare (cel putin 6) ce vor viza modificarea graficului cererilor de rambursare si adaptarea planului de achizitii (daca este cazul);
 • notificari de modificare a contractului vor viza completarea echipei proiectului (cel putin 6);
 • sedinte de coordonare intre expertii implicati in proiect, ori de cate ori va fi necesar;
 • sectiune dedicata proiectului pe site-ul web solicitantului, 5 afise de prezentare a finantarii europene;
 • doua conturi social media deschise special pentru proiect (Facebook si Twitter, cele mai populare).
 • adresa de e-mail personalizata a proiectului
 • coordonarea a 4 proceduri de achizitii

A2. Informare, constientizare beneficii stagii de practica, selectie si monitorizare grup tinta

 • 1 metodologie completa de selectie grup tinta finalizata;
 • 1 baza de date agregata cu datele studentilor eligibili;
 • 325 dosare de GT pentru 325 de studenti;
 • 5% din GT vor fi femei;
 • 33 de studenti vor avea domiciliul in mediul rural;
 • 72% din grupul tinta vor dobandi o calificare la incetarea calitatii de participant, adica 234 de studenti; pentru absolventii studiilor universitare de licenta cu promovarea examenului de licenta actul de studii care se va elibera va fi adeverinta de licenta/diploma de licenta/ supliment la diploma (nivel de calificare 6 conform CNC) la 1 an de la sustinerea licentei si pentru absolventii studiilor universitare de master cu sustinerea lucrarii de dizertatie va fi adeverinta de masterat/diploma de masterat/ supliment la diploma (nivel de calificare 7 conform CNC) la 1 an de la sustinerea disertatiei;
 • 23 studenti din mediul rural vor dobandi o calificare Contribuie la 4S115.2
 • 40% din grupul tinta 130 de studenti vor fi sprijiniti si indrumati sa isi gaseasca un loc de munca;
 • 13 studenti din mediul rural vor fi sprijiniti si indrumati sa isi gaseasca un loc de munca;
 • 12% din grupul tinta, 39 de studenti, vor fi indrumati pentru continuarea studiilor in domeniu sau formare de nivel superior
 • 4 studenti din mediul rural vor fi indrumati pentru continuarea studiilor in domeniu sau formare de nivel superior
 • registrele de grup tinta specifice

A3. Facilitarea insertiei pe piata muncii a studentilor aflati in stagii de practica – dezvoltare de parteneriate

 • 1 metodologie de comunicare cu partenerii institutii de invatamant si angajatori potentiali;
 • 2 formate de acorduri de parteneriat personalizate in functie de specificul partenerului – universitate, potential angajator;
 • 5 parteneriate cu universitati de profil care pot furniza grup tinta eligibil incheiate. 325 studenti cu domiciliul sau resedinta in afara regiunii Bucuresti Ilfov vor participa pe perioada implementarii proiectului la stagiile de practica din proiect din aceste institutii de invatamant pe baza parteneriatelor incheiate. Parteneriatele vor viza o perioada de aplicabilitate de minim 3 ani de studii. Si in perioada de sustenabilitate vor fi preluati studenti din aceste unitati de invatamant partenere si vor efectua stagii de practica pe laboratorul de practica creat pe langa universitatea solicitant. Urmarim ca si in perioada de sustenabilitate cel putin 20 studenti anual sa intre in programul de practica si ulterior partenerii potentiali angajatori identificati in timpul proiectului sa ofere locuri de munca absolventilor cu potential, intrucat nevoia este permanenta.
 • 5 parteneriate cu potentiali angajatori din domeniul dezvoltare de software la comanda sau industrii conexe care sa asigure potentiale locuri de munca pentru studentii absolventi de practica. Popularizarea locurilor de munca oferite de partenerii potentiali angajatori va fi facuta prin contact direct si pe pagina proprie a solicitantului.

A4. Implementarea centrului de excelenta in securitate cibernetica in cloud (CyberX)

 • 1 procedura de achizitie derulata de solicitant cu succes pentru selectarea unui castigator pentru achizitia integrata si cu respectarea legislatiei aplicabile a licentelor, suportului si instalarii aplicatiilor si componentelor definite in proiect pentru centrul de practica CyberX pentru automatizarea proceselor de practica;
 • 1 contract de achizitie incheiat de solicitant;
 • 1 Centru de excelenta in securitate cibernetica in cloud (CyberX) pentru efectuarea stagiilor de practica avansata a studentilor operational si predat solicitantului pana in luna 6 de proiect;
 • 1 coordonator al centrului CyberX cu experienta avansata in domeniul securitatii cibernetice pentru managementul tehnic al centrului, precum si a aplicatiilor si instrumente software instalate;
 • 5 cadre didactice ale solicitantului instruite cu succes la nivel avansat in utilizarea aplicatiilor si instrumentelor din domeniul securitatii cibernetice;
 • minim 325 conturi utilizator create si gestionate in cadrul Centrului CyberX pentru studentii participanti in stagiile de practica;
 • minim 325 de rapoarte de monitorizare a activitatii GT in practica cu privire la activitatea desfasurată in Centrul CyberX;

A5. Interventii asupra grupului tinta pentru practica sustinuta si o mai buna integrare pe piata muncii

 • 1 studiu de identificare a nevoilor de consiliere si orientare;
 • 1 metodologie de consiliere realizata de catre coordonatorul consiliere si orientare profesionala impreuna cu expertii consilieri cariera 1 si 2; se vor mentiona in amanunt toate operatiunile ce deriva din activitatea de consiliere si orientare profesionala. Consilierea va fi organizata sub forma de consiliere individuala si de grup;
 • 325 studenti beneficiaza de servicii de consiliere si orientare in cariera in grup si individual;
 • 325 teste psihologice online – achizitionate pentru autocunoastere – evaluare interese vocationale;
 • 325 teste psihologice online – achizitionate pentru autocunoastere – evaluarea personalitatii;
 • 325 teste psihologice online – achizitionate pentru autocunoastere – evaluare inteligentei;
 • 325 rapoarte de analize si intrepretare profile vocationale;
 • 325 fise de feedback construire plan cariera (CV, simulari interviuri angajare, etc.).

A6. Dezvoltarea competentelor profesionale prin organizarea stagiilor de practica in cadrul centrului de excelenta in securitate cibernetica in cloud

 • 1 Metodologie de desfasurare si asistenta a stagiilor de practica
 • 1 continut stiintific al stagiilor de practica
 • 325 studenti participa la stagii de practica conform metodologiei descrise in proiect.
 • 325 conventii tripartite de practica semnate, intre student, partenerul de practica si unitatea de invatamant.
 • 325 studenti evaluati pentru participarea la stagii de practica in colocviu.
 • 325 fise de observare elaborate de catre cadrele didactice supervizoare si avizate de coordonatorul stagiilor de practica
 • 325 rapoarte de practica finalizate si prezentate de particip la practica la finalizarea practicii specifice.
 • intruniri organizate pentru a identifica disfunctii in organizarea sistematică a practicii, daca este cazul;
 • 234 GT dobandesc o calificare la incetarea calitatii de participant; pentru absolvirea studiilor universitare de licenta actul de studii care se va elibera va fi adeverinta de licenta/diploma de licenta/ supliment la diploma (nivel de calificare 6 conform CNC) la 1 an de la sustinerea licentei si pentru absolvirea studiilor universitare de master cu sustinerea lucrarii de dizertatie va fi adeverinta de masterat/diploma de masterat/ supliment la diploma (nivel de calificare 7 conform CNC) la 1 an de la sustinerea disertatiei;
 • 130 de GT sprijiniti si indrumati sa isi gaseasca un loc de munca la incetarea calitatii de participant (40% din GT )
 • 39 GT indrumati pentru continuarea studiilor in domeniu sau forma de de nivel superior (12% din GT)
 • acordare subventii/ premii

Manager de proiect: Conf. univ. dr. ing. Iustin Priescu

Responsabil consiliere și orientare profesională: Conf. univ. dr. Ioana Mânea

Responsabil stagii de practică: Conf. univ. dr. Daniela Joița

 

Email: cyberx@univ.utm.ro

PREZENTARE PROIECT

STAGII DE PRACTICA IN CENTRUL DE EXCELENTA IN SECURITATE CIBERNETICA IN CLOUD – CYBERX (PROIECT POCU 133276)

 

Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucuresti, in calitate de beneficiar prin Fondul Social European Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară Educatie si Competente (AP6), implementeaza incepand cu data de 21.11.2020, proiectul cu titlul „STAGII DE PRACTICA IN CENTRUL DE EXCELENTA IN SECURITATE CIBERNETICA IN CLOUD – CyberX”, contract de finanțare nr. 24093/ 25.11.2020, cod SMIS: 133276

Proiectul “Stagii de practica in Centrul de Excelenta in Securitate Cibernetica in Cloud” – CyberX contribuie la atingerea obiectivului 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca, urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. Acesta vine in sprijinul studentilor (ISCED 5-7) al carui domiciliu sau resedinta se afla in regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei si va avea ca rezultat cresterea numarului absolventilor de invatamant universitar care isi gasesc un loc de munca, prin facilitarea accesului la activitati de invatare practica in scopul cresterii capacitatii operationale si tehnice de prevenire, identificare, analiza si reactie la incidentele de securitate cibernetica, optimizand totodata oferta educationala prin dezvoltarea de competente profesionale si transversale cerute pe piata muncii, dintre care enumeram: capacitatea de a intelege fenomenul si problematica securitatii cibernetice / informatice, capabilitatea de a opera, intr-o maniera integrata, cu concepte fundamentale specifice atacurilor cibernetice si securitatii informatice, abilitatea de a interpreta in context informatic aplicarea tehnicilor de protejare a sistemelor de calcul si a sistemelor informatice, capacitatea de a crea aplicatii software robuste si sigure cu aplicabilitate in securitatea cibernetica, abilitatea de a utiliza instrumente informatice specifice securitatii sistemelor informatice si securitatii datelor. De asemenea, continuand enumerarea de mai sus, capacitatea de a implementa algoritmi criptografici specifici si de utilizare a aplicatiilor si platformelor software pentru asigurarea securitatii sistemelor de calcul care pot functiona si infrastructuri de cloud computing, abilitatea de a intelege aspecte legale referitoare la criminalitatea informatica, precum si proiectarea, implementarea, testarea, evaluarea, administrarea si mentenanta aplicatiilor de protectie si securitate a produselor informatice utilizand diverse limbaje de programare si tehnologii de cloud computing.

Un alt set de competente transversale cerute pe piata muncii si dobandite prin proiect se refera la aplicarea regulilor de munca organizata, intelegerea responsabilitatilor si respectarea regulilor de etica profesionala si a celor de securitate si confidentialitate a datelor cu caracter personal, identificarea rolului dintr-o echipa interdisciplinara si preluarea responsabilitatilor corespunzatoare profilului profesional si personal, comunicarea si transferul eficient de cunostinte intre specialisti apartinand unor domenii diferite, gandire analitica, abilitatea de a rezolva probleme, capacitate de interpretare, sintetizare si analiza critica a rezultatelor.

Toate masurile de sprijin din proiect urmaresc usurarea si facilitarea participarii studentilor la practica, si ulterior la o angajare mai usoara sau la pastrarea locului de munca ori continuarea studiilor/formarii, prin stabilirea unei colaborari directe cu potentiali angajatori.

Implementarea se desfășoară pe parcursul a 24 de luni in perioada noiembrie 2020 – noiembrie 2022.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Mențiune: Conținutul acestui material nu prezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 


– Mențiune: Conținutul acestui material nu prezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
OBIECTIVE

Proiectul “Stagii de practica in Centrul de Excelenta in Securitate Cibernetica in Cloud” – CyberX contribuie la atingerea obiectivului 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca, urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI prin:

 • asigurarea de stagii de practica in domeniul securitatii cibernetice pentru 325 de studenti (ISCED 5-7), cu o durata cuprinsa cuprinsa intre 60 si 120 de ore in functie de planul de invatamant al studentilor;
 • formare si pregatire tehnica de specialitate in domeniul securitatii cibernetice in vederea pregatirii de viitori specialisti si experti care vor lucra in acest domeniu
 • acces liber la tehnologii de ultima generatie si posibilitati de practica moderna intr-un mediu real de practica in securitate cibernetica prin dezvoltarea Centrului de Excelenta CyberX;
 • furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru un numar de 325 de studenti (ISCED 5-7), axate pe dobandirea de competente transversale corelate cu necesitatile pietei muncii, care vor fi structurate in trei etape – etapa de autocunoastere, etapa de explorare a pietei muncii si etapa de construire a planului de cariera – toate aceste activitati contribuind la o integrare cat mai eficienta pe piata muncii, in functie si de aptitudinile si nivelul de pregatire si angajabilitate dovedite pe parcursul activitatilor din proiect;
 • incheierea a 7 parteneriate cu companii din sectorul privat sau de stat pentru facilitarea tranzitiei de la educatie la un loc de munca, prin instituirea unui sistem functional de stagii de practica la un potential angajator/ partener de practica, in acest fel facilitand insertia pe piata muncii;
 • incheierea a 5 parteneriate cu alte universitati, ai caror studenti sa beneficieze de formare si pregatire tehnica de specialitate in domeniul securitatii cibernetice;
 • sprijin si indrumare in vederea accesarii unui un loc de munca pentru 130 de studenti (ISCED 5-7) (40% din grupul tinta);
 • dobandirea unei calificari la incetarea calitatii de participant pentru 234 de studenti (72%) (ISCED 5-7), ca urmare a parcurgerii programului de studii universitare
 • indrumare pentru continuarea studiilor in domeniu sau formare de nivel superior pentru 39 de studenti (12% din grupul tinta)
 • acordare de burse/subventii pentru studentii care finalizeaza cu succes toate activitatile prevazute in proiect in baza unei metodologii cu criterii clare de acordare a subventiilor/ premiilor.
ACTIVITĂȚILE PREVĂZUTE ÎN PROIECT

A1. Managementul proiectului

Managementul este asigurat pe toata perioada desfasurarii proiectului de catre managerul de proiect si va urmari planificarea, monitorizarea, evaluarea si controlul tututor activitatilor, astfel incat sa se poata asigura atingerea tuturor obiectivelor si indicatorilor in perioadele de timp estimate.

A2. Informare, constientizare beneficii stagii de practica, selectie si monitorizare grup tinta

Aceasta activitate vizeaza selectia si monitorizarea grupului tinta alcatuit din 325 de studenti cu domiciliul sau resedinta în regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei. Pentru atingerea grupului tina sunt identificati cu prioritate studenti in ani terminali din facultatile de interes.

A3. Facilitarea insertiei pe piata muncii a studentilor aflati in stagii de practica – dezvoltare de parteneriate

Activitatea urmareste 2 directii: 1)incheierea de parteneriate cu alte universități ai caror studenți vor beneficia de Centrul de excelenta si securitate cibernetica in cloud computing, partajat pentru utilizare in practica studenților si 2) incheierea de parteneriate cu companii din sectorul de stat sau privat pentru facilitatea tranzitiei de la educatie la un loc de munca, prin instituirea unui sistem functional de stagii de practica la un potential angajator/partener de practica.

A4. Implementarea centrului de excelenta in securitate cibernetica in cloud (CyberX)

Centrul de excelenta in securitate cibernetica in cloud (Cyberx) va fi pus la dispozitie pentru practica studentilor de la mai multe facultati de profil facilitand familiarizarea acestora cu tehnologii performante moderne. Acesta este dezvoltat in infrastructuri de cloud computing, este inovativ, complet si performant fiind o premiera in mediul universitar din Romania, oferind un avantaj competitiv absolventilor la angajarea ulteriora pe piata de profil.

A5. Interventii asupra grupului tinta pentru practica sustinuta si o mai buna integrare pe piata muncii

Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru studenti centrate pe formarea si dezvoltarea de competente profesionale care sa faciliteze insertia pe piata muncii, structurate in trei etape – etapa de autocunoastere, etapa de explorare a pietei muncii si etapa de construire a planului de cariera;

A6. Dezvoltarea competentelor profesionale prin organizarea stagiilor de practica in cadrul centrului de excelenta in securitate cibernetica in cloud

Activitatea de practica se desfasoara pe baza unor teme de practica ce au ca scop formarea de competente si aptitudini profesionale specifice specializarilor. Monitorizarea stagiilor de practica este asigurata de expertii din proiect si cadrele didactice.

LABORATOR CYBERX

REZULTATE AȘTEPTATE

A1. Managementul proiectului

 • un set de proceduri complet, pentru o justificare corespunzatoare a etapelor necesare, parcurse si activitatilor efectuate;
 • un plan operational integrat pregatit in primele 2 luni de implementare alaturi de coordonatorii de proiec;
 • 8 rapoarte de progres trimestriale si 3 rapoarte de progres sustenabilitate anuale
 • cereri de rambursare la fiecare 3 luni;
 • cereri de prefinantare (cel putin 5), cerere de plata (cel putin una);
 • notificari de informare (cel putin 6) ce vor viza modificarea graficului cererilor de rambursare si adaptarea planului de achizitii (daca este cazul);
 • notificari de modificare a contractului vor viza completarea echipei proiectului (cel putin 6);
 • sedinte de coordonare intre expertii implicati in proiect, ori de cate ori va fi necesar;
 • sectiune dedicata proiectului pe site-ul web solicitantului, 5 afise de prezentare a finantarii europene;
 • doua conturi social media deschise special pentru proiect (Facebook si Twitter, cele mai populare).
 • adresa de e-mail personalizata a proiectului
 • coordonarea a 4 proceduri de achizitii

A2. Informare, constientizare beneficii stagii de practica, selectie si monitorizare grup tinta

 • 1 metodologie completa de selectie grup tinta finalizata;
 • 1 baza de date agregata cu datele studentilor eligibili;
 • 325 dosare de GT pentru 325 de studenti;
 • 5% din GT vor fi femei;
 • 33 de studenti vor avea domiciliul in mediul rural;
 • 72% din grupul tinta vor dobandi o calificare la incetarea calitatii de participant, adica 234 de studenti; pentru absolventii studiilor universitare de licenta cu promovarea examenului de licenta actul de studii care se va elibera va fi adeverinta de licenta/diploma de licenta/ supliment la diploma (nivel de calificare 6 conform CNC) la 1 an de la sustinerea licentei si pentru absolventii studiilor universitare de master cu sustinerea lucrarii de dizertatie va fi adeverinta de masterat/diploma de masterat/ supliment la diploma (nivel de calificare 7 conform CNC) la 1 an de la sustinerea disertatiei;
 • 23 studenti din mediul rural vor dobandi o calificare Contribuie la 4S115.2
 • 40% din grupul tinta 130 de studenti vor fi sprijiniti si indrumati sa isi gaseasca un loc de munca;
 • 13 studenti din mediul rural vor fi sprijiniti si indrumati sa isi gaseasca un loc de munca;
 • 12% din grupul tinta, 39 de studenti, vor fi indrumati pentru continuarea studiilor in domeniu sau formare de nivel superior
 • 4 studenti din mediul rural vor fi indrumati pentru continuarea studiilor in domeniu sau formare de nivel superior
 • registrele de grup tinta specifice

A3. Facilitarea insertiei pe piata muncii a studentilor aflati in stagii de practica – dezvoltare de parteneriate

 • 1 metodologie de comunicare cu partenerii institutii de invatamant si angajatori potentiali;
 • 2 formate de acorduri de parteneriat personalizate in functie de specificul partenerului – universitate, potential angajator;
 • 5 parteneriate cu universitati de profil care pot furniza grup tinta eligibil incheiate. 325 studenti cu domiciliul sau resedinta in afara regiunii Bucuresti Ilfov vor participa pe perioada implementarii proiectului la stagiile de practica din proiect din aceste institutii de invatamant pe baza parteneriatelor incheiate. Parteneriatele vor viza o perioada de aplicabilitate de minim 3 ani de studii. Si in perioada de sustenabilitate vor fi preluati studenti din aceste unitati de invatamant partenere si vor efectua stagii de practica pe laboratorul de practica creat pe langa universitatea solicitant. Urmarim ca si in perioada de sustenabilitate cel putin 20 studenti anual sa intre in programul de practica si ulterior partenerii potentiali angajatori identificati in timpul proiectului sa ofere locuri de munca absolventilor cu potential, intrucat nevoia este permanenta.
 • 5 parteneriate cu potentiali angajatori din domeniul dezvoltare de software la comanda sau industrii conexe care sa asigure potentiale locuri de munca pentru studentii absolventi de practica. Popularizarea locurilor de munca oferite de partenerii potentiali angajatori va fi facuta prin contact direct si pe pagina proprie a solicitantului.

A4. Implementarea centrului de excelenta in securitate cibernetica in cloud (CyberX)

 • 1 procedura de achizitie derulata de solicitant cu succes pentru selectarea unui castigator pentru achizitia integrata si cu respectarea legislatiei aplicabile a licentelor, suportului si instalarii aplicatiilor si componentelor definite in proiect pentru centrul de practica CyberX pentru automatizarea proceselor de practica;
 • 1 contract de achizitie incheiat de solicitant;
 • 1 Centru de excelenta in securitate cibernetica in cloud (CyberX) pentru efectuarea stagiilor de practica avansata a studentilor operational si predat solicitantului pana in luna 6 de proiect;
 • 1 coordonator al centrului CyberX cu experienta avansata in domeniul securitatii cibernetice pentru managementul tehnic al centrului, precum si a aplicatiilor si instrumente software instalate;
 • 5 cadre didactice ale solicitantului instruite cu succes la nivel avansat in utilizarea aplicatiilor si instrumentelor din domeniul securitatii cibernetice;
 • minim 325 conturi utilizator create si gestionate in cadrul Centrului CyberX pentru studentii participanti in stagiile de practica;
 • minim 325 de rapoarte de monitorizare a activitatii GT in practica cu privire la activitatea desfasurată in Centrul CyberX;

A5. Interventii asupra grupului tinta pentru practica sustinuta si o mai buna integrare pe piata muncii

 • 1 studiu de identificare a nevoilor de consiliere si orientare;
 • 1 metodologie de consiliere realizata de catre coordonatorul consiliere si orientare profesionala impreuna cu expertii consilieri cariera 1 si 2; se vor mentiona in amanunt toate operatiunile ce deriva din activitatea de consiliere si orientare profesionala. Consilierea va fi organizata sub forma de consiliere individuala si de grup;
 • 325 studenti beneficiaza de servicii de consiliere si orientare in cariera in grup si individual;
 • 325 teste psihologice online – achizitionate pentru autocunoastere – evaluare interese vocationale;
 • 325 teste psihologice online – achizitionate pentru autocunoastere – evaluarea personalitatii;
 • 325 teste psihologice online – achizitionate pentru autocunoastere – evaluare inteligentei;
 • 325 rapoarte de analize si intrepretare profile vocationale;
 • 325 fise de feedback construire plan cariera (CV, simulari interviuri angajare, etc.).

A6. Dezvoltarea competentelor profesionale prin organizarea stagiilor de practica in cadrul centrului de excelenta in securitate cibernetica in cloud

 • 1 Metodologie de desfasurare si asistenta a stagiilor de practica
 • 1 continut stiintific al stagiilor de practica
 • 325 studenti participa la stagii de practica conform metodologiei descrise in proiect.
 • 325 conventii tripartite de practica semnate, intre student, partenerul de practica si unitatea de invatamant.
 • 325 studenti evaluati pentru participarea la stagii de practica in colocviu.
 • 325 fise de observare elaborate de catre cadrele didactice supervizoare si avizate de coordonatorul stagiilor de practica
 • 325 rapoarte de practica finalizate si prezentate de particip la practica la finalizarea practicii specifice.
 • intruniri organizate pentru a identifica disfunctii in organizarea sistematică a practicii, daca este cazul;
 • 234 GT dobandesc o calificare la incetarea calitatii de participant; pentru absolvirea studiilor universitare de licenta actul de studii care se va elibera va fi adeverinta de licenta/diploma de licenta/ supliment la diploma (nivel de calificare 6 conform CNC) la 1 an de la sustinerea licentei si pentru absolvirea studiilor universitare de master cu sustinerea lucrarii de dizertatie va fi adeverinta de masterat/diploma de masterat/ supliment la diploma (nivel de calificare 7 conform CNC) la 1 an de la sustinerea disertatiei;
 • 130 de GT sprijiniti si indrumati sa isi gaseasca un loc de munca la incetarea calitatii de participant (40% din GT )
 • 39 GT indrumati pentru continuarea studiilor in domeniu sau forma de de nivel superior (12% din GT)
 • acordare subventii/ premii
CONTACT

Manager de proiect: Conf. univ. dr. ing. Iustin Priescu

Responsabil consiliere și orientare profesională: Conf. univ. dr. Ioana Mânea

Responsabil stagii de practică: Conf. univ. dr. Daniela Joița

 

Email: cyberx@univ.utm.ro