PREZENTAREA PROIECTULUI

UpDigitalUTM

 

 

A.     DATE DE CONTACT
 

Denumirea universității

 

 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

 

AdresăCal. Vacarești nr. 187, Sector 4
LocalitateBucuresti
JudețBucuresti
Telefon fix/Fax021.325.21.64
Mobil0737 066 445
E-mailrectorat@univ.utm.ro
Titlul proiectului 

Digitalizarea UTM și pregătirea profesiilor digitale ale viitorului – UpDigitalUTM

 

Valoarea Proiectului 12.831.390 Lei (fara TVA)

Cod Proiect 215961572

Componenta 

C15 – Educatie

 

Măsura de investițiiInvestitia 16: Digitalizarea universitatilor si pregatirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului
Cod fiscal/nr înregistrare Registrul Comerțului4337662
Datele de identificare a reprezentantului legal al solicitantului, persoana care are dreptul conform actelor constitutive, să reprezinte organizația și să semneze în numele acesteiaRector – Prof. Univ. Dr. COCHIOR DANIEL
Localizarea proiectului (județ, localitate, alte date relevante despre localizarea proiectului)București, Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai și locația TgJiu
Sediul socialCal. Vacaresti nr. 187, Sector 4
DESCRIERE
 

Strategia instituțională de digitalizare a Universității Titu Maiorescu (UTM) este elaborată în conformitate cu cerințele Planului de acțiune pentru educația digitală al UE (2021-2027), a strategiei naționale de digitalizare, a strategiei de dezvoltare și a programului strategic al UTM pentru perioada 2020-2024.

Strategia instituțională de digitalizare a UTM este parte componentă a Strategiei de dezvoltare a Universității și are două priorități strategice distincte:

1. Dezvoltarea unui ecosistem de cercetare șieducațional digital de înaltă calitate în UTM;

2. Consolidarea competențelor digitale ale tuturor membrilor comunității academice a UTM pentru transformarea digitală, în conformitate cu cerințele DigCom și DigComEdu.

Obiectivele generale ale strategiei de digitalizare a UTM sunt:

1. Accesibilitate – asigurarea infrastructurii digitale și a tehnologiilor emergente pentru acces la educație incluzivă și de calitate a studenților;

2. Conectivitate

– asigurarea infrastructurii digitale și a tehnologiilor emergente pentru dezvoltarea competențelor digitale privind tranziția digitală către o societate competitivă, centrată pe dezvoltare durabilă, echitate socială și reziliență;

– formarea deprinderilor digitale și combaterea dezinformării prin mijloace tehnice, juridice și psihologice;

3. Comunitate – asigurarea infrastructurii digitale și a tehnologiilor emergente pentru dezvoltarea de aplicații în comun, prin colaborare între membrii comunității academice din UTM și deschidere către comunitățile academice și de business din țară sau străinătate.

4. Ecosistem educațional digital – crearea unui mediu educațional digital de înaltă performanță, respectând etica digitală, protecția datelor personale, securitatea cibernetică, analiza datelor;

5. Inovare – utilizarea tuturor resurselor și a tehnologiilor digitale /emergente, stimularea creativității și a spiritului antreprenorial prin utilizarea tehnologiilor digitale la rezolvarea problemelor specifice domeniului dar și construirea de instrumente de investigație noi cum ar fi cele specifice Științei Datelor.

6. Sustenabilitate – asigurarea predictibilității pe termen mediu și lung, prin cooperare inter-sectorială, pentru educație de calitate și o economie verde și digitală.

7. Consolidarea rezilienței și predicției funcționale a absolvenților ce fac față cerințelor emergente, generate de digitalizarea mediului de lucru.

8. Competențe în aplicarea algoritmilor specifici AI (Data Analytics, Cybersecurity, Rețele neuronale, Big Data, Mining Data, Machine Learning, Deep Learning) în medicină, drept, informatică, psihologie, comunicare, farmacie sau științe economice.

Transformarea digitală în UTM are drept scop realizarea de competențe, deprinderi și comportamente durabile într-o infrastructură digitală care conferă educației flexibilitate, conectivitate, democratizarea informațională, proiecte colaborative și rezultate personalizate. În educație aceasta este susținută de progresele în domeniul conectivității, de utilizarea pe scară largă a dispozitivelor și a aplicațiilor digitale și de nevoia de adaptare la cererea mereu în creștere de competențe digitale. Conectivitatea și competențele digitale asigură accesul, cu costuri minime, la cele mai performante surse de informare, cercetare și formare.

Criza provocată de Covid 19 a accelerat procesul de trecere în masă la învățământul online și la distanță, evidențiind oportunități pentru profesori, privind organizarea predării, interacțiunea personalizată cu studenții, concentrarea pe nevoi specifice.

Tehnologiile digitale stimulează tranziția la economia circulară, reducerea amprentei de carbon, sustenabilitatea activităților economice și sociale prin comportament durabil.

Strategia de digitalizare are drept obiectiv imediat realizarea unui ecosistem educațional digital prin accesibilitatea, conectivitatea și comunitatea utilizării infrastructurii digitale și a tehnologiilor emergente cu scopul consolidării rezilienței, dezvoltării competențelor în aplicarea algoritmilor specifici AI prin Inovare și Sustenabilitate.

Direcțiile strategice de transformare digitală a UTM pun în centrul acțiunii principalii beneficiari – studenții din cele 10 facultăți asigurând acces egal; echitate; incluziune; personalizarea învățării și dobândirea de competente digitale; dezvoltare durabilă; calitate; reziliență; economie verde și se manifestă în: cerecetare și inovare, educație și formare; activitatea de management universitar; integrarea digitală și relația cu mediul academic și business.

La nivelul UTM va avea loc un proces profund de transformare digitală având în vedere următoarele dezvoltări organizaționale:

–        Transformarea centrelor de cercetare științifică de la nivelul celor 10 facultăți în 14 Centre Tehnologice Inovatoare (CTI), fiecare dintre acestea având un compartiment specializat în digitalizare.

–        Dezvoltarea și crearea de noi departamente și/sau centre, laboratoare, biblioteci și dotarea acestora cu infrastructură digitală modernă.

–        Modernizarea și/sau înființarea de noi laboratoare de cerectare științifică în cadrul CTI, precum și realizarea unei infrastructuri digitale de cercetare și inovare multidisciplinară în sistem hibrid (centru de date dedicat și infrastructură de cloud computing/ Big Data)

–        Perfecționarea și/sau înființarea de noi programe de studii în domneniul de licență, masterat, doctorat pentru dezvoltarea competențelor digitale și pregătirea pentru profesiile emergente ale viitorului (Știința Datelor, Inteligența Artificială, Robotică, IoT, Cloud Computing etc.)

 

Analiză de nevoi 

Analiza de nevoi a UTM s-a fundamentat pe Programul strategic managerial al rectorului UTM pentru perioada 2020-2024 și pe Strategia Instituțională de digitalizare a UTM, pentru perioada 2020-2024.

În contextul actual, UTM își poate valorifica atributele specifice tipului de universitate particulară (mobilitate, flexibilitate, mai bună adaptabilitate și intefațare cu mediul economic) și cele individuale (calitatea științifică a comunității academice, management performant determinat de gradul ridicat de risc datorat modului de finanțare, exclusiv din taxe) doar într-un mediu digital care potențează conectivitatea, lucrul colaborativ, flexibilitatea cu efecte semnificative asupra eficienței și eficacității activităților didactice și de cercetare. Transformarea digitală în educație este susținută de progresele în domeniul conectivității, de utilizarea pe scară largă a dispozitivelor și a aplicațiilor digitale și de nevoia de adaptare la cererea mereu în creștere de competențe digitale.

Realizarea unei infrastructuri digitale robuste care să permită fuziunea realității fizice cu cea digitală ce cuprinde întreaga comunitate academică reprezintă o necesitate și o condiție fundamentală de progres.

În aceste condiții, apare necesitatea realizării unei infrastructuri digitale la nivelul UTM, care integrează cele 14 Centre Tehnologice Inovatoare din cele 10 facultăți (Informatică, Psihologie, Drept, Finanțe, bănci, contabilitate și administrarea afacerilor, Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Științele comunicării și relații internaționale, Drept și științe economice-Tg.Jiu, Asistență medicală-Tg.Jiu) și 13 laboratoare de cercetare. Digitalizarea infrastructurii de cercetare, educație și formare din UTM va conferi acesteia atribute ce reprezintă cerințe de actualitate:

–        Utilizarea unei game vaste și în creștere de tehnologii digitale (aplicații, platforme, software) pentru a îmbunătăți și extinde educația, formarea și învățarea on-line, la distanță și mixtă;

–        Necesitatea asigurării competențelor relevante (cunoștințe, aptitudini și atitudini) pentru a trăi, munci și prospera într-o lume digitalizată ale cărei caracteristici modifică paradigma actuală a existenței oamenilor și a organizării societății.

Pentru acest scop, în strategia de digitalizare a UTM am definit două direcții prioritare strategice, distincte, care concretizează nevoile de digitalizare:

–        Dezvoltarea unui ecosistem de cercetare și educațional de înaltă calitate;

–        Capacități digitale ale tuturor membrilor comunității academice a UTM pentru transformarea digitală.

Transformarea digitală se impune în activitatea de cercetare științifică prin algoritmi clasici ai matematicii funcționale (funcții, legi cauzale fizice etc.) și prin algoritmi de Inteligență Artificială (Machine Learning, Deep Learning, Rețele Neuronale).

Majoritatea profesiilor, meseriilor, specialităților emergente din viitor sunt generate de o nouă știință, Data Science, care se impune odată cu digitalizarea, 5G, IoT și Big Data. Platformele Open Source (Spark, Hadook, R, Python, Java) cu biblioteci accesibile unei comunități mari de programatori generează cercetarea colaborativă. Odată tcu realizarea proiectului UpDigitalUTM, membrii comunității academice din UTM devin membri ai comunităților colaborative care conferă cercetării științifice caracter cumulativ prin transferul de experiență în mediul on-line.

La nivelul UTM este necesar să realizăm un proces profund de transformare digitală prin:

–        Transformarea centrelor de cercetare științifică de la nivelul celor 10 facultăți în 14 Centere Tehnologice Inovatoare (CTI), fiecare dintre acestea având un compartiment specializat în digitalizare, 13 laboratoare de cercetare și digitalizarea departamentelor ;

–        Dezvoltarea și crearea de noi departamente și/sau centre, laboratoare, biblioteci și dotarea acestora cu infrastructură digitală modernă, realizarea de laboratoare de cercetare si digitalizarea departamentelor UTM;

–        Modernizarea și/sau înființarea de noi laboratoare de cercetare științfică în cadrul CTI precum și realizarea unei infrastructuri digitale de cercetare și inovare multidisciplinară în sistem hibrid (centru de date dedicat și infrastructură de cloud computing/ Big Data);

–        Perfecționarea și/sau înființarea de noi programe de studii în domneniul licență, masterat, doctorat pentru dezvoltarea competențelor digitale și pregătirea pentru profesiile emergente ale viitorului (Știința Datelor, Inteligența Artificială, IoT, Cloud Computing etc.)

Localizarea proiectul UpDigitalUTM se va desfasura in sediile UTM, dupa cum urmeaza: Bucuresti, Cal. Vacaresti 187-189 (Corp M, Corp V), Dambovnicului nr. 22 (Rectorat), Bd.Ghe. Sincai nr. 16 (Sincai), Bd. Ghe. Petrascu nr. 67A (IOR), Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, Tg. Jiu, Gorj (Tg. Jiu).

 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

UpDigitalUTM

Scopul proiectului UpDigitalUTM este creșterea nivelului de inovare și competitivitate la nivel instituțional și  a capacității de cercetare științifică în Universitatea Titu Maiorescu. Îmbunatățirea comunicării dintre Universitate și studenți prin crearea condițiilor de lucru în spațiul virtual și abordarea tehnologiilor avansate, prin lucrul în infrastructura CDI. Tehnologiile digitale propuse în proiect stimulează tranziția către o economie verde, reduc amprenta climatică și de mediu și facilitează trecerea către comportamente durabile și economie circulară.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă transformarea digitală a UTM și pregătirea acesteia pentru profesiile emergente ale viitorului prin crearea și dezvoltarea de noi Centre Tehnologice Inovatoare (CTI) pentru realizarea competențelor studenților și cadrelor didactice, prin inovarea continuă a programelor de studiu. Acestea sunt componente ale unei infrastructuri digitale integrate, dotate cu instrumentele digitale necesare realizării competențelor cerute de mediul tehnologic digitalizat și participarea la transformarea digitală a universității, cu consecințe imediate asupra creșterii capacității didactice (educație), de cercetare și inovare.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1: Crearea unei infrastructuri digitale prin înființarea, modernizarea, extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare a Centrelor  Tehnologice Inovatoare Departamente/Centre/Laboratoare de cercetare) și consolidarea centrelor de cercetare existente, în cadrul facultăților Universității, prin:

 • Crearea și operaționalizarea Centrelor Tehnologice Inovatoare (CTI) integrate în infrastructura digitală, cu rol didactic, de formare, cercetare și inovare;
 • Achiziționarea de noi instrumente și echipamente pentru metode noi inovative, digitale de predare – învățare;
 • Asigurarea, de către infrastructura digitală a facilităților necesare realizării stagiilor de pregătire practică;
 • Îmbunătățirea sau realizarea de medii inteligente de simulare adaptativă în învățare, formare și cercetare.

 

OS2: Formarea, îmbunătățirea, creșterea și dezvoltarea competențelor digitale ale studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice și de cercetare, în conformitate cu cerințele DigiCom, respectiv DigiComEdu, prin:

 • Programe de formare, stagii de pregătire practică și proiecte de cercetare;
 • Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale personalului didactic și de cercetare, studenților si absolvenților pentru ocupații, specializări și tehnologii emergente;
 • Îmbunătățirea sau realizarea de programe de formare a deprinderilor necesare ocupațiilor emergente: Blockchain, IoT, Data science, Data Analytics, etc;
 • Derularea de programe de training pentru upskilling și newskilling în DIH.

 

OS3: Actualizarea, dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor digitale avansate ale studenților, personalului didactic, didactic auxiliar și cercetătorilor prin introducerea de programe noi de studii, actualizarea, dezvoltarea și implementarea acestora pentru formarea competențelor digitale avansate și celor cerute de tehnologiile emergente, prin:

 • Utilizarea tehnologiilor emergente de învățare și diversificarea mediilor de învățare (blended-learning, multi-disciplnary learning) pe o platformă digitală integrată, deschisă și colaborativă;
 • Personalizarea învățării și automatizarea în educație și cercetare;
 • Învățarea și cercetarea avansată prin experiențe captivante de cercetare și învățare (Realitate Virtuală-RV, Industry 4.0, Realitate Augmentată-RA, Realitate Mixtă-RM, Digital Twins (Gemeni digitali), nanotehnologii, nanospații populate cu nanolucruri);
 • Implementarea de instrumente de evidență on-line a școlarității și a activităților didactice și de evaluare a studenților.

 

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

UpDigitalUTM

 

 

Nr.

Act.

Activități propuse în proiectCorelarea cu obiectivele propuseDurata

Luni

Locul

de desfasurare.

Resurse
UmaneMateriale / logistice
A.1Management de proiectOG

OS1, OS2, OS3

40Rectorat/ Corp MEchipa de managementInfrastructura din Corpul M
A.1.1Pregătirea activității de lansare proiect și realizare pagină WEBOG

OS1, OS2, OS3

2Rectorat/ Corp MEchipa de managementInfrastructura din Corpul M
A.1.2Calendarul desfășurării proiectului (Diagrama GANTT)OG

OS1, OS2, OS3

1Rectorat/ Corp MEchipa de managementInfrastructura din Corpul M
A.1.3Activități de informare și comunicare privind proiectul (panou publicitar, comunicat presa, pagină web, flyere)OG

OS1, OS2, OS3

3Rectorat/ Corp MEchipa de managementInfrastructura din Corpul M
A.1.4Organizarea echipei de implemetare a proiectuluiOG

OS1, OS2, OS3

1Rectorat/ Corp MEchipa de managementInfrastructura din Corpul M
A.1.5Implementarea proiectuluiOG

OS1, OS2, OS3

40Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.1.6Activități de monitorizare, evaluare și de raportareOG

OS1, OS2, OS3

8Rectorat/ Corp MEchipa de managementInfrastructura din Corpul M
A.2Achiziții pentru Investiții în infrastructura digitală a UTMOS1, OS2, OS336Locații UTMEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.1Achiziții în Proiecte de infrastructură digitală pentru crearea de noi centre/ laboratoare în UTMOS124Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.2Întocmirea documentelor de licitație (specificații tehice, caiete de sarcini, dosarul achiziției)OS124Rectorat/ Corp MEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M
A.2.2.1Centrul de Date Academic și de CercetareOS124Rectorat / Corp M și Corp VEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.2.2Centrul Tehnologic Inovator (CTI) – 14 centreOS124Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.2.3Laboratoare digitale multidisciplinare – 13 laboratoare de cercetareOS124Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.3Achiziții în Proiecte de infrastructură digitală pentru modernizarea, extinderea, consolidarea unor departamente, laboratoare/ biblioteci digitaleOS118Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.3.1Digitalizare IOSUD: cu 3 Școli Doctorale: Drept, Medicină și Medicină DentarăOS118Corp M, Corp V, IOREchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.3.2Digitalizare la Consiliul de Cercetare Științifică cu Institutele de Cercetare (ISCDITM și ICSMNC)OS116Corp M și Corp ȘincaiEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.3.3Digitalizare Bibliotecă Centrală (cu 2 biblioteci locale IOR, TgJiu)OS114Corp V, IOR și TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Corp V, IOR, TgJiu
A.2.3.4Digitalizare Secretariat GeneralOS118Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.3.5Digitalizare Departament de Relații InternaționaleOS112Corp MEchipa de implementareInfrastructura din Corp M
A.2.4Achiziții în Investiții în active necorporale (software) la nivelul universității (max. 25% din buget proiect)OS1, OS2, OS324Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.4.1Aplicații informatice și licențe softwareOS1, OS2, OS318Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.4.2Dezvoltare / actualizare aplicații: Site web UTM și Portal StudențiOS1, OS2, OS318Rectorat/ Corp M,Echipa de implementareRectorat/ Corp M,
A.2.4.3Abonamente la platforme educaționale și subscripții pentru resurse educaționale și publicații onlineOS1, OS2, OS312Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.3Achiziții în Investiții în formarea de competențe digitale ale membrilor comunității academiceOS2, OS336Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.3.1Întocmirea documentelor de licitație (specificații tehice, caiete de sarcini, dosarul achiziției)OS2, OS330Rectorat/ Corp M,Echipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M
A.3.2Programe de formare a studenților de la ciclurile universitare licență, master și doctorat (în corelare cu Cadrul european al competențelor digitale – DigComp)OS2, OS336Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.3.3Programe de formare, proiecte de cercetare și stagii de pregătire practică a personalului didactic și de cercetare (in corelare cu Cadrul european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice – DigCompEdu)OS2, OS336Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.3.4Programe de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale avansate ale specialiștilor din zona IT pentru tehnologii emergente, derularea de programe de training pentru upskilling și newskilling, prin intermediul DIHOS2, OS336Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.4Prezentarea și diseminarea rezultatelor proiectuluiOG

OS1, OS2, OS3

3Rectorat/ Corp M,Echipa de management si Echipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V
A.4.1Pregătirea și realizarea evenimentului de închidere a proiectuluiOG

OS1, OS2, OS3

2Rectorat/ Corp M,Echipa de management si Echipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V
A.4.2Prezentarea rezultatelor proiectului și a modului de diseminareOG

OS1, OS2, OS3

1Rectorat/ Corp M,Echipa de management si Echipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V
A.4.3Actualizare pagină WEBOG

OS1, OS2, OS3

1Rectorat/ Corp M,Echipa de management si Echipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V
A.4.4Realizare documente de finalizare și evaluare a proiectuluiOG

OS1, OS2, OS3

2Rectorat/ Corp M,Echipa de management si Echipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V
A.4.5Pregătire pentru realizarea sustenabilității proiectuluiOG

OS1, OS2, OS3

1Rectorat/ Corp M,Echipa de management si Echipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V

 

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI

UpDigitalUTM

Grupul țintă al proiectului este format din:

 

 • 980 studenți din ciclul de licență, masterat și doctorat, conform Tabelului de mai jos:

 

Nr. crt.Facultate/DepartamentNr. programe studiu

Total (lic.+mas.+doc.)

Licență

20 studenti/ program studiu

Masterat

20 studenti/ program studiu

IOSUD/ Doctorat

20 studenti /program studiu

Total
1.Facultatea de Drept8 (2+5+1)4010020160
2.Facultatea de Informatică4 (2+1+1nou)404080
3.Facultatea de Psihologie10 (1+1+8)40160200
4.Facultatea de Medicină4 (3+1)602080
5.Facultatea de Medicină dentară5 (3+1+1)602020100
6.Facultatea Științe Economice8 (6+2)12040160
7.Facultatea de Farmacie12020
8.Facultatea de Științele comunicării și relații internaționale5 (3+2)6040100
9.Facultatea de Drept și Științe economice Tg Jiu3 (2+1)402060
10.Facultatea de asistente medicale Tg.Jiu120 
TOTAL             49            50042060980

*includerea în grupul țintă a unui procent de minim 10% a studenților cu dizabilități sau proveniți din grupuri vulnerabile și dezavantajate socio-economic

Personal didactic, didactic auxiliar și de cercetare din UTM

Personal didacticPersonal didactic auxiliarPersonal de Cercetare
1203010

PRELUNGIRE TERMEN  DEPUNERE OFERTE

 

Referitor la procedura competitivă Prestare de servicii “Acces la o platformă cu conținut educațional academic și de cercetare” din cadrul proiectului “Digitalizarea UTM si pregatirea profesiilor digitale ale viitorului – UpDigitalUTM”, publicată pe pagina web https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/038f1fb9-c66a-47d2-9768-07a156df8e1d, având în vedere solicitarea de clarificare primita din partea unui operator economic și răspunsul aferent, vă informăm  că:

–           Termenul pentru depunerea ofertelor se prelungeste cu 3 zile lucrătoare, astfel, în toate documentele aferente procedurii de achizitie, termenul de depunere a ofertelor se modifică din 25.04.2024, ora 12:00, în  30.04.2024, ora 12:00.

–           Data și ora de deschidere a ofertelor: se modifică din 25.04.2024, ora 14:00, în  30.04.2024, ora 14:00.

                                                                                                Data publicării:  22.04.2024

 

 

Rezultatul procedurii competitive Prestare de servicii “Semnare electronică” derulate în cadrul proiectului „Digitalizarea UTM și pregătirea profesiilor digitale ale viitorului – UpDigitalUTM”, cod proiect 215961572

Oferta declarată câștigatoare în urma evaluarii ofertelor depuse:

Furnizor: CERTSIGN SA/ Număr contract: 40673/ Data semnării contractului: 18.04.2024/  Valoare integrală contract: 427.140,00 lei, la care se aplica TVA în valoare de 81.156,60 lei. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Anunțul se poate vizualiza și pe pagina web https://proiecte.pnrr.gov.ro (https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/achizitie/a8e98568-723d-4664-b3e2-b6eff81d390c)

 

                                                                                                Data publicării: 22.04.2024

 

 

 

 

Achiziție 7: Prestare de servicii “Acces la o platformă cu conținut educațional academic și de cercetare”  

 

Informații generale privind beneficiarul privat: Universitatea Titu Maiorescu (UTM), sediul în Calea Văcărești nr. 187, sec. 4, București, cu adresa de corespondență: RECTORAT UTM, Str. Dâmbovnicului nr. 22, București, sec. 4, CP040441, tel. 0213252164, Email rectorat@univ.utm.ro, www.utm.ro.

Obiectul procedurii de achiziție/ Descriere: Prestare de servicii “Acces la o platformă cu conținut educațional academic și de cercetare”  

Tip procedură: Procedură competitivă.

Criteriu atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Tip contract: Contract de prestare de servicii.

Valoarea estimată achiziție: 292710,25 Lei fara TVA, 348325,20 Lei cu TVA, reprezentând 59500,00 Euro fara TVA, 70805,00 Euro cu TVA, la cursul 4,9195 lei/Euro, curs la care a fost încheiat ctr.de finanțare 14034/16.09.2022 în cadrul căruia se realizează procedura.

Data și modul de depunere a ofertelor: Ofertanții interesați de procedura de achiziție își vor depune ofertele în 1 exemplar original și 1 copie în plic închis la Registratura UTM, Cladirea Rectorat, et. 4, Str. Dâmbovnicului nr. 22, până la data 25.04.2024, ora 12:00, SAU în format electronic cu semnătură electronica, pe Email updigitalutm@univ.utm.ro , până la data 25.04.2024, ora 12:00. La oferta de bază NU se acceptă oferte alternative.

Locul, data și ora de deschidere a ofertelor: RECTORAT UTM, Str. Dâmbovnicului nr. 22, et.5, Sala de Conferință, până la data 25.04.2024, ora14:00. Reprezentanții ofertanților, care doresc să participe la deschidere, vor fi acceptați în baza unei împuterniciri scrise de la ofertanți.

Perioada de valabilitate ofertă: 90 zile de data transmiterii.

Prețul ofertei: va fi ferm, exprimat în Lei sau Euro la cursul 4,9195 Lei/Euro la care a fost încheiat contractul de finanțare, cu și fără TVA, conform formulare financiare. NU se acceptă actualizare preț contract. Oferta (cu toate documentele anexe) se va prezenta în limba română. Beneficiarul privat poate accepta de la ofertanți documente redactate și în alte limbi, cu obligativitatea sa le prezinte și traduse în română de traducător autorizat. Ofertanții își pot retrage și modifica oferta de câte ori doresc până la data limită pentru depunere oferte. Ofertele nu mai pot fi modificate după data limită.

Solicitările de clarificări se trimit la Email updigitalutm@univ.utm.ro. Termenul limită pentru transmitere solicitări de clarificare din partea operatorilor economici/ofertanților: max. 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertei. Anuntul si Caietul de sarcini sunt disponibile pe platforma PNRR, link: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/038f1fb9-c66a-47d2-9768-07a156df8e1d  și pe site UTM, link: https://www.utm.ro/proiect-updigitalutm/.

Durata contract: de la data semnării până la 31.12.2025.

Condiții de plată: Prin depunerea ofertei, operatorul economic își asumă și acceptă încasarea facturilor prin mecanismul cererilor de transfer specific proiectelor PNRR.

Oferta depusă de operatorul economic trebuie să cuprindă:

1) Certificat Constatator ONRC (emis cu max.30 zile înainte de data limită depunere oferte) sau pentru ofertanți străini documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare în calitate de persoana juridică conform prevederi legale din țara de rezidență a ofertantul, în original/copie legalizată/copie conform cu originalul, certificată de ofertant, din care să rezulte asociaţii/acționarii semnificativi (>5%) ai ofertantului și obiectul de activitate relevant pentru ofertă;

2) Certificatul privind beneficiarul real (destinatari finali fonduri) OFERTANTUL INDIVIDUAL/OFERTANTUL ASOCIAT declarant castigator, emis cu max. 30 zile înainte de semnare contract;

3)Declaratia respectării de Ofertant a principiului DNSH(Anexa nr.1);

4)Declaraţia de evitare conflict de interese OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT(Anexa nr. 2); 5)Propunerea tehnică-să permită corespondența cu specificațiile tehnice din caiet de sarcini, Model formular propunere tehnica (Anexa nr. 3), și să cuprindă min. detaliile tehnice prevăzute în Specificații tehnice;

6)Propunerea financiară, Formularul de ofertă (Anexa nr. 4)și Centralizatorul de prețuri(Anexa nr. 4a).

 

Data publicării anunțului privind demararea procedurii de achiziție: 10.04.2024

 

 

Achiziție 6: Furnizare “Simulatoare medicale. Senzori” – 11 loturi

Informații generale privind beneficiarul privat: Universitatea Titu Maiorescu (UTM), sediul în Calea Văcărești nr.187, sec.4, București, cu adresa de corespondență: RECTORAT UTM, Str. Dâmbovnicului nr. 22, București, sec. 4, CP040441, tel. 0213252164, Email rectorat@univ.utm.ro, www.utm.ro.

Obiectul procedurii de achiziție/Descriere: Furnizarea de: “Simulatoare medicale. Senzori”, împărțită pe următoarele loturi:

Lot 1: Simulator pentru abordul vascular (arterial si venos) periferic la nivelul membrului toracic

Lot 2: Simulator pacient resuscitare cardio-respiratorie si cerebrala – RCRC

Lot 3: Simulator pacient – resuscitare avansată

Lot 4: Simulator ecografie cu module pentru trauma, TEE, transvaginal, transabdominal, primul trimestru, eco fetal, ecocardio

Lot 5: Simulator procedural pentru efectuarea tehnicilor si interventiilor laparoscopice de baza

Lot 6: Simulator pentru diagnosticul diverselor patologii ORL

Lot 7: Simulator pentru diagnosticul diverselor patologii oftalmice

Lot 8: Masă interactivă ce permite disecții virtuale pe modele umane în diverse incidențe, analiza 3D a organelor și raporturilor dintre acestea

Lot 9: Manechin digital pentru simularea procedurilor medicale – asigurarea suportului respirator, monitorizare cardiacă și pulmonară, a tensiunii arteriale; examen ginecologic; examinare san

Lot 10: Manechin destinat practicarii manevrelor de anestezie spinală

Lot 11: Manechin destinat practicarii manevrelor de anestezie epidurală

Tip procedură: Procedură competitivă.

Criteriu atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Tipul contractului: Contract de furnizare.

Valoarea estimată totală achiziție:  933.721,10 Lei fara TVA, 1.111.128,11 Lei cu TVA, cuprinzând:  

Lot 1: Simulator pentru abordul vascular (arterial si venos) periferic la nivelul membrului toracic, 1 bucată: 9.839,00 Lei fara TVA,  1.869,41 Lei TVA, 11.708,41 Lei cu TVA

Lot 2: Simulator pacient resuscitare cardio-respiratorie si cerebrala – RCRC, 2 bucăți: 27.057,25 Lei fara TVA,  5.140,88 Lei TVA, 32.198,13 Lei cu TVA

Lot 3: Simulator pacient – resuscitare avansată, 3 bucăți: 45.751,35 Lei fara TVA,  8.692,76 Lei TVA, 54.444,11 Lei cu TVA

Lot 4: Simulator ecografie cu module pentru trauma, TEE, transvaginal, transabdominal, primul trimestru, eco fetal, ecocardio, 1 bucată: 29.517,00 Lei fara TVA,  5.608,23 Lei TVA, 35.125,23 Lei cu TVA

Lot 5: Simulator procedural pentru efectuarea tehnicilor si interventiilor laparoscopice de baza, 1 bucată: 78.712,00 Lei fara TVA,  14.955,28 Lei TVA, 93.667,28 Lei cu TVA

Lot 6: Simulator pentru diagnosticul diverselor patologii ORL, 1 bucată: 73.792,50 Lei fara TVA,  14.020,58 Lei TVA, 87.813,08 Lei cu TVA.

Lot 7: Simulator pentru diagnosticul diverselor patologii oftalmice, 1 bucată: 73.792,50 Lei fara TVA,  14.020,58 Lei TVA, 87.813,08 Lei cu TVA

Lot 8: Masă interactivă ce permite disecții virtuale pe modele umane în diverse incidențe, analiza 3D a organelor și raporturilor dintre acestea, 1 bucată: 462.433,00 Lei fara TVA,  87.862,27 Lei TVA, 550.295,27 Lei cu TVA

Lot 9: Manechin digital pentru simularea procedurilor medicale – asigurarea suportului respirator, monitorizare cardiacă și pulmonară, a tensiunii arteriale; examen ginecologic; examinare san, 1 bucată: 113.148,50 Lei fara TVA,  21.498,22 Lei TVA, 134.646,72 Lei cu TVA

Lot 10: Manechin destinat practicarii manevrelor de anestezie spinală, 1 bucată: 9.839,00 Lei fara TVA,  1.869,41 Lei TVA, 11.708,41 Lei cu TVA

Lot 11: Manechin destinat practicarii manevrelor de anestezie epidurală, 1 bucată: 9.839,00 Lei fara TVA,  1.869,41 Lei TVA, 11.708,41 Lei cu TVA

Data și modul de depunere a ofertelor: Ofertanții interesați de procedura de achiziție își vor depune ofertele în 1 (unu) exemplar original și 1 (una) copie în plic închis la Registratura UTM din Cladirea Rectorat, et. 4, Str. Dâmbovnicului nr. 22, sec. 4, București, până la data de 10.04.2024, ora 12:00, SAU în format electronic cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, pe Email updigitalutm@univ.utm.ro, până la data de 10.04.2024, ora 12:00. La oferta de bază NU se acceptă oferte alternative.

Solicitările de clarificări: se trimit la Email updigitalutm@univ.utm.ro. Termenul limită pentru transmiterea de solicitări de clarificare din partea operatorilor economici/ofertanților: maxim 5 zile calendaristice inainte de termenul de depunere a ofertei. Termenul limită pentru răspunsul la solicitările de clarificare: maxim 3 zile calendaristice inainte de termenul de depunere a ofertei.

Locul, data și ora de deschidere a ofertelor: RECTORAT UTM, Str. Dâmbovnicului nr. 22, București, sec. 4, CP040441, et. 5, Sala de Conferință, în data de 10.04.2024, la ora 14:00. Reprezentanții ofertanților, care doresc să participe la deschiderea ofertelor, vor fi acceptați în baza unei împuterniciri scrise în acest sens din partea ofertanților.

Perioada de valabilitatea a ofertei: 90 zile de la data transmiterii acesteia. Prețul ofertei: va fi ferm, exprimat în lei cu și fără TVA conform formulare financiare. NU se acceptă actualizarea prețului contractului. Oferta (împreună cu toate documentele anexe) se va prezenta în limba română. Beneficiarul privat poate accepta de la ofertanți documente redactate și în alte limbi decât limba română, cu obligativitatea sa le prezinte și traduse de un traducător autorizat. Ofertanții își pot retrage și modifica oferta ori de câte ori doresc până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Ofertele nu mai pot fi modificate după data stabilită în anunț pentru depunerea lor. Solicitările de clarificări se trimit la adresa de Email updigitalutm@univ.utm.ro.

Anuntul și Caietul de sarcini sunt disponibile pe platforma PNRR, link https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/9a3516ce-3e4a-45d2-8cda-7a2a3642d5c5

și pe website-ul UTM, link https://www.utm.ro/proiect-updigitalutm/.

Durata contractului: de la data semnării până la data efectuării ultimei plăți.

Condiții de plată: Prin depunerea ofertei, operatorul economic își asumă și acceptă încasarea facturilor prin mecanismul cererilor de transfer specific proiectelor derulate în PNRR. Oferta depusă de operatorul economic trebuie să cuprindă: 1) Certificat Constatator ONRC (emis cu max. 30 zile înainte de data limită depunere oferte) sau pentru ofertanți străini Documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare în calitate de persoana juridică conform prevederilor legale din țara de rezidență a ofertantului, în original/copie legalizată/copie conformă cu originalul, certificată de ofertant, din care să rezulte asociaţii/acționarii semnificativi (>5%) ai ofertantului și obiectul de activitate relevant pentru ofertă; 2) Certificatul privind beneficiarul real (destinatarii finali ai fondurilor) OFERTANTUL INDIVIDUAL/OFERTANTUL ASOCIAT declarant caștigător, emis cu max. 30 zile înainte de semnare contract; 3) Declarația respectării de Ofertant a principiului DNSH (Anexa nr. 1); 4) Declaraţia de evitare a conflictului de interese OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (Anexa nr. 2); 5) Propunerea tehnică – să permită identificarea corespondenței cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, Model formular propunere tehnica (Anexa nr. 3), și să cuprindă min. detaliile tehnice prevăzute în Specificații tehnice; 6) Propunerea financiară, Formularul de ofertă (Anexa nr. 4) și Centralizatorul de prețuri (Anexa nr. 4a).

 

Data publicării anunțului privind demararea procedurii de achiziție: 26.03.2024

Achiziție 5: Furnizare “Stații fixe și mobile. Table și tablete. Alte echipamente” – 2 loturi

 

Informații generale privind beneficiarul privat: Universitatea Titu Maiorescu (UTM), sediul în Calea Vacaresti nr.187, sec. 4, București,cu adresa de corespondență: RECTORAT UTM, Str. Dâmbovnicului nr. 22, București, sec. 4, CP040441, tel. 0213252164, Email rectorat@univ.utm.ro, www.utm.ro.

 

Obiectul procedurii de achiziție/Descriere: Furnizare “Statii fixe si mobile.Table si tablete. Alte echipamente” împărțită pe următoarele loturi: LOT 4: DISPLAY OLED si LOT 7: Multifuncționale.

 

Tip procedură: Procedură competitivă (reluată – Lot 4 și Lot 7).

 

Criteriu atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Tipul contractului: Contract de furnizare.

 

Valoarea estimată totală achiziție: 90.000 Lei fara TVA, 107.100 Lei cu TVA, cuprinzând 2 loturi.

LOT 4: DISPLAY OLED – 3 bucati, 30.000 Lei fără TVA, 35.700 Lei cu TVA

LOT 7: Multifuncționale – 4 bucati, 60.000 Lei fără TVA, 71.400 Lei cu TVA

 

Data și modul de depunere a ofertelor: Ofertanții interesați de procedura de achiziție își vor depune ofertele într-un exemplar original și 1 copie în plic închis la Registratura UTM din Cladirea Rectorat, et.4, Str. Dâmbovnicului nr. 22 sec. 4, București, până la data de 26.03.2024, ora 12:00, SAU în format electronic cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, pe Email updigitalutm@univ.utm.ro, până la data de 26.03.2024, ora 12:00. La oferta de bază NU se acceptă oferte alternative.

 

Locul, data și ora de deschidere a ofertelor: RECTORAT UTM, Str.Dâmbovnicului nr. 22, București, sec. 4, CP040441, et. 5, Sala de Conferință, în data de 26.03.2024, la ora 14:00. Reprezentanții ofertanților, care doresc să participe la deschiderea ofertelor, vor fi acceptați în baza unei împuterniciri scrise în acest sens din partea ofertanților.

 

Perioada de valabilitatea a ofertei: 90 zile de la data transmiterii acesteia.

 

Prețul ofertei: va fi ferm, exprimat în lei cu și fără TVA conform formulare financiare. NU se acceptă actualizarea prețului contractului.Oferta (împreună cu toate documentele anexe) se va prezenta în limba română. Beneficiarul privat poate accepta de la ofertanți documente redactate și în alte limbi decât limba română cu obligativitatea sa le prezinte și traduse de un traducător autorizat. Ofertanții își pot retrage și modifica oferta ori de câte ori doresc până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Ofertele nu mai pot fi modificate după data stabilită în anunț pentru depunerea lor. Solicitările de clarificări se trimit la adresa de Email updigitalutm@univ.utm.ro.

 

Anuntul si Caietul de sarcini sunt disponibile pe platforma PNRR, link https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/fe9df01f-9d33-4160-a291-1f79b712f391 și pe website-ul UTM, link https://www.utm.ro/proiect-updigitalutm/.

 

Durata contractului: de la data semnării până la data efectuării ultimei plăti.

 

Condiții de plată: Prin depunerea ofertei, operatorul economic isi asuma si accepta incasarea facturilor prin mecanismul cererilor de transfer specific proiectelor derulate in PNRR. Oferta depusă de operatorul economic trebuie să cuprindă: 1) Certificat Constatator ONRC (emis cu max.30 zile înainte de data limită depunere oferte) sau pentru ofertanți străini Documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare în calitate de persoana juridică conform prevederi legale din țara de rezidență a ofertantul, în original/copie legalizată/copie conformă cu originalul, certificată de ofertant, din care să rezulte asociaţii/acționarii semnificativi (>5%) ai ofertantului și obiectul de activitate relevant pentru ofertă; 2) Certificatul privind beneficiarul real (destinatarii finali ai fondurilor) OFERTANTUL INDIVIDUAL/OFERTANTUL ASOCIAT declarant castigator, emis cu max.30zile înainte de semnare contract; 3) Declaratia respectării de Ofertant a principiului DNSH (Anexa nr.1); 4) Declaraţia de evitare a conflictului de interese OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (Anexa nr.2); 5) Propunerea tehnică -să permită identificarea corespondenței cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, Model formular propunere tehnica (Anexa nr.3), și să cuprindă min. detaliile tehnice prevăzute în Specificații tehnice; 6) Propunerea financiară, Formularul de ofertă (Anexa nr.4) și Centralizatorul de prețuri (Anexa nr.4a).

 

Data publicării anunțului privind demararea procedurii de achiziție: 11.03.2024

 

 

PRELUNGIRE TERMEN DEPUNERE OFERTE

 

Referitor la procedura competitivă Furnizarea de „Data center pentru cercetare hibrid (on premis+cloud)”, din cadrul proiectului “Digitalizarea UTM si pregatirea profesiilor digitale ale viitorului – UpDigitalUTM”, publicată pe pagina web https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/d414c55f-d843-4214-b92e-8d75ed198e5f, având în vedere solicitările de clarificare primite din partea unor operatori economici și răspunsul consolidat aferent, vă informăm că:

Termenul pentru depunerea ofertelor se prelungeste cu 5 zile lucrătoare, astfel, în toate documentele aferente procedurii de achizitie, data de depunere a ofertelor, se modifică din 13.03.2024, ora 12:00, în 21.03.2024, ora 12:00.

Data și ora de deschidere a ofertelor: se modifică din 13.03.2024, ora 14:00, în 21.03.2024, ora 14:00.

 

Data publicării: 11.03.2024

Achiziție 4: Furnizare “Stații fixe și mobile. Table și tablete. Alte echipamente” – 2 loturi

 

Informații generale privind beneficiarul privat: Universitatea Titu Maiorescu (UTM), sediul în Calea Văcărești nr.187, sec.4, București, cu adresa de corespondență: RECTORAT UTM, Str. Dâmbovnicului nr. 22, București, sec. 4, CP040441, tel. 0213252164, Email rectorat@univ.utm.rowww.utm.ro.

Obiectul procedurii de achiziție/Descriere: Furnizarea de “Stații fixe și mobile. Table și tablete. Alte echipamente”, împărțită pe următoarele loturi: Lot 8: Laptop-uri – 30 bucăți si Lot 9: Laptop-uri – 40 bucăți.

Tip procedură: Procedură competitivă.

Criteriu atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Tipul contractului: Contract de furnizare.

Valoarea estimată totală achiziție: 471.556,21 Lei fara TVA, 561.151,89 Lei cu TVA, cuprinzând: 

Lot 8: Laptop-uri – 30 bucăți – 260.804,83 Lei fără TVA, 310.357,75 Lei cu TVA;

Lot 9: Laptop-uri – 40 bucăți – 210.751,38 Lei fără TVA, 250.794,14 Lei cu TVA.

 

Data și modul de depunere a ofertelor: Ofertanții interesați de procedura de achiziție își vor depune ofertele în 1 (unu) exemplar original și 1 (una) copie în plic închis la Registratura UTM din Cladirea Rectorat, et. 4, Str. Dâmbovnicului nr. 22, sec. 4, București, până la data de 20.03.2024ora 12:00, SAU în format electronic cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, pe Email updigitalutm@univ.utm.ro, până la data de 20.03.2024, ora 12:00. La oferta de bază NU se acceptă oferte alternative.

Locul, data și ora de deschidere a ofertelor: RECTORAT UTM, Str. Dâmbovnicului nr. 22, București, sec. 4, CP040441, et. 5, Sala de Conferință, în data de 20.03.2024, la ora 14:00. Reprezentanții ofertanților, care doresc să participe la deschiderea ofertelor, vor fi acceptați în baza unei împuterniciri scrise în acest sens din partea ofertanților.

Perioada de valabilitatea a ofertei: 90 zile de la data transmiterii acesteia. Prețul ofertei: va fi ferm, exprimat în lei cu și fără TVA conform formulare financiare. NU se acceptă actualizarea prețului contractului. Oferta (împreună cu toate documentele anexe) se va prezenta în limba română. Beneficiarul privat poate accepta de la ofertanți documente redactate și în alte limbi decât limba română, cu obligativitatea sa le prezinte și traduse de un traducător autorizat. Ofertanții își pot retrage și modifica oferta ori de câte ori doresc până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Ofertele nu mai pot fi modificate după data stabilită în anunț pentru depunerea lor. Solicitările de clarificări se trimit la adresa de Email updigitalutm@univ.utm.ro.

Anuntul și Caietul de sarcini sunt disponibile pe platforma PNRR, link https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/e9175e1a-a474-4dea-93cf-f09d2f1d0595 și pe website-ul UTM, link https://www.utm.ro/proiect-updigitalutm/.

Durata contractuluide la data semnării până la data efectuării ultimei plăți.

Condiții de plată: Prin depunerea ofertei, operatorul economic își asumă și acceptă încasarea facturilor prin mecanismul cererilor de transfer specific proiectelor derulate în PNRR. Oferta depusă de operatorul economic trebuie să cuprindă: 1) Certificat Constatator ONRC (emis cu max. 30 zile înainte de data limită depunere oferte) sau pentru ofertanți străini Documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare în calitate de persoana juridică conform prevederilor legale din țara de rezidență a ofertantului, în original/copie legalizată/copie conformă cu originalul, certificată de ofertant, din care să rezulte asociaţii/acționarii semnificativi (>5%) ai ofertantului și obiectul de activitate relevant pentru ofertă; 2) Certificatul privind beneficiarul real (destinatarii finali ai fondurilor) OFERTANTUL INDIVIDUAL/OFERTANTUL ASOCIAT declarant caștigător, emis cu max. 30 zile înainte de semnare contract; 3) Declarația respectării de Ofertant a principiului DNSH (Anexa nr. 1); 4) Declaraţia de evitare a conflictului de interese OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (Anexa nr. 2); 5) Propunerea tehnică – să permită identificarea corespondenței cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, Model formular propunere tehnica (Anexa nr. 3), și să cuprindă min. detaliile tehnice prevăzute în Specificații tehnice; 6) Propunerea financiară, Formularul de ofertă (Anexa nr. 4) și Centralizatorul de prețuri (Anexa nr. 4a).

 

Data publicării anunțului privind demararea procedurii de achiziție: 05.03.2024

 

Achiziție 3: Prestare de servicii “Semnare electronică

Informații generale privind beneficiarul privat: Universitatea Titu Maiorescu (UTM), sediul in Cal. Vacaresti nr. 187, sec.4, Buc., adresa de corespondență: RECTORAT UTM, Str. Dâmbovnicului nr. 22, Buc., sec.4, CP040441, tel. 0213252164, Email rectorat@univ.utm.ro, www.utm.ro.

Obiectul procedurii de achiziție/DescrierePrestare de servicii “Semnare electronică”.

Tip procedură: Procedură competitivă.

Criteriu atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Tipul contractului: Contract de prestare de servicii.

Valoarea estimată a achizițieiSemnare electronică” 1 prestare serviciu, care să includă 50 Certificate digitale calificate pentru semnătură electronică, în baza infrastructurii software și hardware aferente427.805,00 Lei fara TVA, 509.087,95 Lei cu TVA.

Data și modul de depunere a ofertelor: Ofertanții interesați de procedura de achiziție își vor depune ofertele în 1(unu) exemplar original și 1(una) copie în plic închis la Registratura UTM din Cladirea Rectorat, et. 4, Str. Dâmbovnicului, nr. 22,sec. 4, Buc., până la data 19.03.2024, ora12:00, SAU în format electronic cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, pe Email updigitalutm@univ.utm.ro, până la data 19.03.2024, ora12:00. La oferta de bază NU se acceptă oferte alternative.

Locul, data și ora de deschidere a ofertelor: RECTORAT UTM, Str. Dâmbovnicului,  nr. 22, Buc., sec. 4, CP040441, et. 5, Sala de Conferință, în data 19.03.2024, la ora14:00. Reprezentanții ofertanților, care doresc să participe la deschiderea ofertelor, vor fi acceptați în baza unei împuterniciri scrise în acest sens, din partea ofertanților.

Perioada de valabilitatea a ofertei: 90 zile de data transmiterii acesteia. Prețul ofertei: va fi ferm, exprimat în lei, cu și fără TVA conform formulare financiare. NU se acceptă actualizarea prețului contractului. Oferta (cu toate documentele anexe) se va prezenta în limba română. Beneficiarul privat poate accepta de la ofertanți documente redactate și în alte limbi decât română, cu obligativitatea sa le prezinte și traduse de traducător autorizat. Ofertanții își pot retrage și modifica oferta ori de câte ori doresc până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Ofertele nu mai pot fi modificate după data stabilită în anunț pentru depunerea lor. Solicitările de clarificări se trimit la Email updigitalutm@univ.utm.ro.

Anuntul si Caietul de sarcini sunt disponibile pe platforma PNRR, link https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/ac68b4a6-6b6f-48ca-b22d-cd841b84a38f și pe website UTM, link https://www.utm.ro/proiect-updigitalutm/.

Durata contractului: de la data semnării până la 31.12.2025.

Condiții de plată: Prin depunerea ofertei, operatorul economic isi asuma si accepta incasarea facturilor prin mecanismul cererilor de transfer specific proiectelor derulate in PNRR. Oferta depusă de operatorul economic trebuie să cuprindă: 1) Certificat Constatator ONRC (emis cu max.30 zile înainte de data limită depunere oferte) sau pentru ofertanți străini Documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare în calitate de persoana juridică conform prevederi legale din țara de rezidență a ofertantul, în original/copie legalizată/copie conformă cu originalul, certificată de ofertant, din care să rezulte asociaţii/acționarii semnificativi (>5%) ai ofertantului și obiectul de activitate relevant pentru ofertă; 2) Certificatul privind beneficiarul real (destinatarii finali ai fondurilor) OFERTANTUL INDIVIDUAL/OFERTANTUL ASOCIAT declarant castigator, emis cu max.30 zile înainte de semnare contract; 3) Declaratia respectării de Ofertant a principiului DNSH (Anexa nr. 1); 4) Declaraţia de evitare a conflictului de interese OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (Anexa nr. 2); 5) Propunerea tehnică – să permită identificarea corespondenței cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, Model formular propunere tehnica (Anexa nr. 3), și să cuprindă min. detaliile tehnice prevăzute în Specificații tehnice; 6)Propunerea financiară, Formularul de ofertă (Anexa nr.4) și Centralizatorul de prețuri (Anexa nr. 4a).

Data publicării anunțului privind demararea procedurii de achiziție: 04.03.2024

 

PRELUNGIRE TERMEN DEPUNERE OFERTE

 

Referitor la procedura competitivă Furnizarea de „Data center pentru cercetare hibrid (on premis+cloud)”, din cadrul proiectului “Digitalizarea UTM si pregatirea profesiilor digitale ale viitorului – UpDigitalUTM”, publicată pe pagina web https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/d414c55f-d843-4214-b92e-8d75ed198e5f, având în vedere solicitările de clarificare primite din partea unui operator economic și răspunsul consolidat aferent,vă informăm că:

Termenul pentru depunerea ofertelor se prelungeste cu 5 zile lucrătoare, astfel, în toate documentele aferente procedurii de achizitie, data de depunere a ofertelor, se modifică din 05.03.2024, ora 12:00, în 13.03.2024,ora 12:00.

Data și ora de deschidere a ofertelor: se modifică din 05.03.2024, ora 14:00,în 13.03.2024, ora 14:00.

 

Data publicării: 01.03.2024

 

Achizitie 2. Furnizare de „Data center pentru cercetare hibrid (on premis+cloud)”

 

Informații generale privind beneficiarul privat: Universitatea  Titu  Maiorescu  (UTM), sediul in  Calea Vacaresti nr.187,sec.4, Bucuresti,cu adresa de corespondență: RECTORAT UTM,Str. Dâmbovnicului nr. 22, București, sec.4,CP040441, tel.0213252164, Email rectorat@univ.utm.ro, www.utm.ro. Obiectul procedurii de achiziție/Descriere: Furnizarea de „Data center pentru cercetare hibrid (on premis+cloud)”. Tip procedură: Procedură competitivă. Criteriu atribuire: Prețul cel mai scăzut. Tipul contractului: Contract de furnizare.

Valoarea estimată a achiziției: Data center pentru cercetare hibrid (on premis+cloud) 1 buc.: 2.341.682,00 Lei fara TVA, 2.786.601,58 Lei cu TVA.

Data și modul de depunere a ofertelor: Ofertanții interesați de procedura de achiziție își vor depune ofertele în 1 (unu) exemplar original și 1 (una) copie în plic închis la Registratura UTM din  Cladirea Rectorat, et.4, Str. Dâmbovnicului, nr.22, sec.4, Bucuresti, până la data de 05.03.2024, ora 12:00, SAU în format electronic cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, pe Email updigitalutm@univ.utm.ro, până la data de 05.03.2024, ora 12:00. La oferta de bază NU se acceptă oferte alternative. Locul, data și ora de deschidere a ofertelor: RECTORAT UTM, Str.Dâmbovnicului, nr.22,București, sec.4, CP040441, et.5, Sala de Conferință, în data de 05.03.2024, la ora 14:00. Reprezentanții ofertanților, care doresc să participe la deschiderea ofertelor, vor fi acceptați în baza unei împuterniciri scrise în acest sens, din partea ofertanților. Perioada de valabilitatea a ofertei: 90 de zile de data transmiterii acesteia.

Prețul ofertei: va fi ferm, exprimat în lei, cu și fără TVA conform formulare financiare. NU se acceptă actualizarea prețului contractului. Oferta (împreună cu toate documentele anexe) se va prezenta în limba română. Beneficiarul privat poate accepta de la ofertanți documente redactate și în alte limbi decât limba română, cu obligativitatea sa le prezinte și traduse de un traducător autorizat. Ofertanții își pot retrage și modifica oferta ori de câte ori doresc până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Ofertele nu mai pot fi modificate după data stabilită în anunț pentru depunerea lor. Solicitările de clarificări se trimit la adresa de Email updigitalutm@univ.utm.ro.

Anunțul si Caietul de sarcini sunt disponibile pe platforma PNRR, link:

https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/d414c55f-d843-4214-b92e-8d75ed198e5f

și pe website-ul UTM, link:

https://www.utm.ro/proiect-updigitalutm/.

Durata contractului: de la data semnării până la 31 decembrie 2025. Condiții de plată: Prin depunerea ofertei, operatorul economic isi asuma si accepta incasarea facturilor prin mecanismul cererilor de transfer specific proiectelor derulate in PNRR.

Oferta depusă de operatorul economic trebuie să cuprindă: 1)Certificat Constatator ONRC (emis cu max. 30zile înainte de data limită depunere oferte) sau pentru ofertanți străini Documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare în calitate de persoana juridică conform prevederi legale din țara de rezidență a ofertantul, în original/copie legalizată/copie conformă cu originalul, certificată de ofertant, din care să rezulte asociaţii/acționarii semnificativi (>5%) ai ofertantului și obiectul de activitate relevant pentru ofertă; 2)Certificatul privind beneficiarul real (destinatarii finali ai fondurilor) OFERTANTUL INDIVIDUAL/OFERTANTUL ASOCIAT declarant castigator, emis cu max.30 zile înainte de semnare contract; 3)Declaratia respectării de Ofertant a principiului DNSH (Anexa nr.1); 4)Declaraţia de evitare a conflictului de interese OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (Anexa nr.2); 5)Propunerea tehnică – să permită identificarea corespondenței cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, Model formular propunere tehnica (Anexa nr.3), și să cuprindă min. detaliile tehnice prevăzute în Specificații tehnice; 6)Propunerea financiară, Formularul de ofertă (Anexa nr.4) și Centralizatorul de prețuri (Anexa nr.4a).

 

Data publicarii: 19.02.2024

 

 ___________________________________________________

 

 

 

 

 

Achizitie 1. Furnizare “Stații fixe si mobile. Table si tablete. Alte echipamente” – 7 loturi

 

Informații generale privind beneficiarul privat: Universitatea  Titu  Maiorescu  din  București, cu sediul în  Calea Văcărești nr.187, sector 4, Municipiul Bucuresti,  cu adresa de corespondență:
RECTORATUL Universității Titu Maiorescu din Str. Dâmbovnicului nr. 22, București, sector 4, cod poștal 040441, tel:  021.325.21.64, fax:  021.316.16.46, www.utm.ro

Obiectul procedurii de achiziție/Descriere:  Furnizarea de “Stații fixe și mobile. Table și tablete. Alte echipamente”, împărțită pe următoarele loturi: Lot 1: Sisteme PC all in one, Lot 2: Videoproiectoare, Lot 3: Laptop achiziție/prelucrare date experimentale, Lot 4: DISPLAY OLED, Lot 5: Ochelari speciali 3D, Lot 6: Imprimante, Lot 7: Multifuncționale.

Tip procedură: Procedură competitivă

Criteriu atribuire: Prețul cel mai scăzut (valabil pentru toate cele 7 loturi)

Tipul contractului: Contract de furnizare pentru fiecare lot (maxim 7)

Valoarea estimată: 1.768.799,39 lei fără TVA, respectiv 2.104.871,27 lei cu TVA, cuprinzând:

Lot 1: Sisteme PC all in one – 1.519.049,11 Lei fara TVA (260 bucăți), Lot 2: Videoproiectoare – 42.150,28 Lei fara TVA (4 bucăți), Lot 3: Laptop achiziție/prelucrare date experimentale – 27.000,00 Lei fara TVA (1 bucată), Lot 4: DISPLAY OLED – 30.000,00 Lei fara TVA (3 bucăți), Lot 5: Ochelari speciali 3D – 30.600,00 Lei fara TVA (10 bucăți), Lot 6: Imprimante  60.000,00 Lei fara TVA (4 bucăți), Lot 7: Multifuncționale – 60.000,00 Lei fara TVA (4 bucăți).

Data și modul de depunere a ofertelor: Ofertanții interesați de procedura de achiziție își vor depune ofertele într-un exemplar original și 1 copie în plic închis la la REGISTRATURA Universității Titu Maiorescu din București, Str. Dâmbovnicului nr. 22, Etajul 4, București, sector 4, cod poștal 040441,  până la data de 11.08.2023, ora 12:00, SAU în format electronic cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat pe adresa de E-mail updigitalutm@univ.utm.ro, până la data de 11.08.2023, ora 12:00. Pe plicul închis, care va fi depus prin REGISTRATURA UTM de către ofertanți, dar și la subiectul mesajului, în cazul transmiterii ofertei prin email, se vor specifica, în mod clar, denumirea proiectului și obiectul achiziției, respectiv lotul/loturile. La oferta de bază: NU se acceptă oferte alternative. Perioada de valabilitatea a ofertei: 90 zile de data transmiterii acesteia. Prețul ofertei: va fi ferm, exprimat în lei, cu și fără TVA conform formulare financiare. NU se acceptă actualizarea prețului contractului. Oferta (împreună cu toate documentele anexă) se va prezenta în limba română. Beneficiarul privat poate accepta de la ofertanți documente redactate și în alte limbi decât limba română, cu obligativitatea ca ofertanții să le prezinte și traduse în limba română de către un traducător autorizat. Ofertanții își pot retrage și modifica oferta ori de câte ori doresc până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Ofertele nu mai pot fi modificate după data stabilită în anunțul privind lansarea procedurii de achiziție pentru depunerea lor. Solicitările de clarificări se trimit la adresa de E-mail updigitalutm@univ.utm.ro. Anunțul si Caietele de sarcini se pot vizualiza pe platforma PNRR, la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri

Durata contractului: de la data semnării până la data efectuării ultimei plăti. Condiții de plată: Prin depunerea ofertei, operatorul economic isi asuma si accepta incasarea facturilor prin mecanismul cererilor de transfer specific proiectelor derulate in cadrul PNRR.

Oferta depusă de operatorul economic trebuie să cuprindă: a) Certificat Constatator emis de O.N.R.C. (Oficiul National al Registrului Comerțului) (emis cu maxim 30 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor) din care sa rezulte autorizarea activitatii care face obiectul procedurii sau, pentru ofertanți străini, Documente echivalente emise în țara de rezidență în original sau copie legalizată sau copie conformă cu originalul, certificată de ofertant, din care sa rezulte autorizarea activitatii care face obiectul procedurii; b) Certificatul privind beneficiarul real OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (după caz); c)Declaratia privind respectarea de catre Ofertant a principiului DNSH de “a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – “Do No Significant Harm”) conform orientărilor Comisiei Europene, respectiv conform reglementărilor aplicabile (Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini); d) Declaraţia privind evitarea conflictului de interese OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (după caz) (Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini); e) Propunerea tehnică – întocmită încât aceasta să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, inclusiv Anexa nr. 3 Model formular propunere tehnica (Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini), și trebuie să cuprindă minim detaliile tehnice în conformitate cu cerințele prevăzute în Specificații tehnice; f) Propunerea financiară, inclusiv Formularul de ofertă (Anexa nr. 4 la Caietul de sarcini) și Centralizatorul de prețuri (Anexa nr. 4a la Caietul de sarcini).

Caiet de sarcini: Specific fiecărui lot și cuprinde toate cerințele necesare pentru elaborarea ofertei și este întocmit într-o manieră obiectivă, clară și detaliată pentru asigurarea îndeplinirii corespunzătoare a scopului proiectului.

In orice situație, vor prevala informațiile publicate pe platforma PNRR https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri

 

Locul, data și ora de deschidere a ofertelor: Ofertele se vor deschide la locația RECTORATUL Universității Titu Maiorescu din Str. Dâmbovnicului nr. 22, București, sector 4, cod poștal 040441, etaj V, sala de conferință, în data de 11.08.2023, la ora 14:00. Reprezentanții ofertanților, care doresc să participe la deschiderea ofertelor pentru lotul/loturile în cadrul cărora ofertanții respectivi au depus ofertă/oferte, vor fi acceptați în baza unei împuterniciri scrise în acest sens, din partea ofertanților (operatorilor economici). Informațiile sunt valabile pentru toate cele 7 loturi aferente achiziției Furnizarea de “Statii fixe si mobile. Table si tablete. Alte echipamente”.

 

Rezultatul procedurii competitive Furnizarea de “Statii fixe si mobile. Table si tablete. Alte echipamente” derulate în cadrul proiectului „Digitalizarea UTM si pregatirea profesiilor digitale ale viitorului – UpDigitalUTM”, cod proiect 215961572

 Oferte declarate castigatoare in urma evaluarii ofertelor depuse :

Lot 1: Sisteme PC all in one – Numar contract: 38075/ Data semnarii contractului: 09.10.2023/ Valoare integrala contract : 958.360,00 lei fara TVA / Furnizor: ALTEX ROMANIA SRL

Lot 2: Videoproiectoare – Numar contract: 38076/ Data semnarii contractului: 09.10.2023/ Valoare integrala contract: 40.000,00 lei fara TVA / Furnizor: DATA HUB SOLUTION SRL  

Lot 3: Laptop achiziție/prelucrare date experimentale – Numar contract: 38077/Data semnarii contractului : 09.10.2023/ Valoare integrala contract : 22.000,00 lei fara TVA/ Furnizor: DATA HUB SOLUTION SRL  

Lot 4: DISPLAY OLED – Lotul nu a fost atribuit. Procedura a fost anulata deoarece ofertele depuse au fost declarate neconforme.

Lot 5: Ochelari speciali 3D – Numar contract: 38078/ Data semnarii contractului : 09.10.2023/ Valoare integrala contract : 30.500,00 lei fara TVA / Furnizor: DATA HUB SOLUTION SRL  

Lot 6: Imprimante – Numar contract: 38079/ Data semnarii contractului : 09.10.2023/ Valoare integrala contract : 58.000,00 lei fara TVA / Furnizor: DATA HUB SOLUTION SRL  

 Lot 7: Multifuncționale – Lotul nu a fost atribuit. Procedura a fost anulata deoarece ofertele depuse au fost declarate neconforme.

Anunțul se poate vizualiza si pe pagina web https://proiecte.pnrr.gov.ro (link direct: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/4a1b64d2-cd0d-4587-8e05-e0333892cea5).

 

 

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

https://mfe.gov.ro/pnrr/         https://www.facebook.com/PNRROficial/

 

Universitatea Titu Maiorescu din București

Str. Dâmbovnicului 22, sector 4, București

Rectorat
Telefon: 021 316 16 46
Email: rectorat@univ.utm.ro

 

Echipa de implementare:

Manager de proiect – Prof. univ. dr. Titi Paraschiv

Coordonator Tehnic – Conf. univ. dr. ing. Iustin Priescu

Coordonator Formare – Conf. univ. dr. Ioana Mânea

Responsabil Laboratoare de Cercetare – Conf. univ. dr. Geanina Banu

 

Telefon: 021 316 16 46

Email proiect: updigitalutm@univ.utm.ro

PREZENTARE PROIECT

 

PREZENTAREA PROIECTULUI

UpDigitalUTM

 

 

A.     DATE DE CONTACT
 

Denumirea universității

 

 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

 

AdresăCal. Vacarești nr. 187, Sector 4
LocalitateBucuresti
JudețBucuresti
Telefon fix/Fax021.325.21.64
Mobil0737 066 445
E-mailrectorat@univ.utm.ro
Titlul proiectului 

Digitalizarea UTM și pregătirea profesiilor digitale ale viitorului – UpDigitalUTM

 

Valoarea Proiectului 12.831.390 Lei (fara TVA)

Cod Proiect 215961572

Componenta 

C15 – Educatie

 

Măsura de investițiiInvestitia 16: Digitalizarea universitatilor si pregatirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului
Cod fiscal/nr înregistrare Registrul Comerțului4337662
Datele de identificare a reprezentantului legal al solicitantului, persoana care are dreptul conform actelor constitutive, să reprezinte organizația și să semneze în numele acesteiaRector – Prof. Univ. Dr. COCHIOR DANIEL
Localizarea proiectului (județ, localitate, alte date relevante despre localizarea proiectului)București, Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai și locația TgJiu
Sediul socialCal. Vacaresti nr. 187, Sector 4
DESCRIERE
 

Strategia instituțională de digitalizare a Universității Titu Maiorescu (UTM) este elaborată în conformitate cu cerințele Planului de acțiune pentru educația digitală al UE (2021-2027), a strategiei naționale de digitalizare, a strategiei de dezvoltare și a programului strategic al UTM pentru perioada 2020-2024.

Strategia instituțională de digitalizare a UTM este parte componentă a Strategiei de dezvoltare a Universității și are două priorități strategice distincte:

1. Dezvoltarea unui ecosistem de cercetare șieducațional digital de înaltă calitate în UTM;

2. Consolidarea competențelor digitale ale tuturor membrilor comunității academice a UTM pentru transformarea digitală, în conformitate cu cerințele DigCom și DigComEdu.

Obiectivele generale ale strategiei de digitalizare a UTM sunt:

1. Accesibilitate – asigurarea infrastructurii digitale și a tehnologiilor emergente pentru acces la educație incluzivă și de calitate a studenților;

2. Conectivitate

– asigurarea infrastructurii digitale și a tehnologiilor emergente pentru dezvoltarea competențelor digitale privind tranziția digitală către o societate competitivă, centrată pe dezvoltare durabilă, echitate socială și reziliență;

– formarea deprinderilor digitale și combaterea dezinformării prin mijloace tehnice, juridice și psihologice;

3. Comunitate – asigurarea infrastructurii digitale și a tehnologiilor emergente pentru dezvoltarea de aplicații în comun, prin colaborare între membrii comunității academice din UTM și deschidere către comunitățile academice și de business din țară sau străinătate.

4. Ecosistem educațional digital – crearea unui mediu educațional digital de înaltă performanță, respectând etica digitală, protecția datelor personale, securitatea cibernetică, analiza datelor;

5. Inovare – utilizarea tuturor resurselor și a tehnologiilor digitale /emergente, stimularea creativității și a spiritului antreprenorial prin utilizarea tehnologiilor digitale la rezolvarea problemelor specifice domeniului dar și construirea de instrumente de investigație noi cum ar fi cele specifice Științei Datelor.

6. Sustenabilitate – asigurarea predictibilității pe termen mediu și lung, prin cooperare inter-sectorială, pentru educație de calitate și o economie verde și digitală.

7. Consolidarea rezilienței și predicției funcționale a absolvenților ce fac față cerințelor emergente, generate de digitalizarea mediului de lucru.

8. Competențe în aplicarea algoritmilor specifici AI (Data Analytics, Cybersecurity, Rețele neuronale, Big Data, Mining Data, Machine Learning, Deep Learning) în medicină, drept, informatică, psihologie, comunicare, farmacie sau științe economice.

Transformarea digitală în UTM are drept scop realizarea de competențe, deprinderi și comportamente durabile într-o infrastructură digitală care conferă educației flexibilitate, conectivitate, democratizarea informațională, proiecte colaborative și rezultate personalizate. În educație aceasta este susținută de progresele în domeniul conectivității, de utilizarea pe scară largă a dispozitivelor și a aplicațiilor digitale și de nevoia de adaptare la cererea mereu în creștere de competențe digitale. Conectivitatea și competențele digitale asigură accesul, cu costuri minime, la cele mai performante surse de informare, cercetare și formare.

Criza provocată de Covid 19 a accelerat procesul de trecere în masă la învățământul online și la distanță, evidențiind oportunități pentru profesori, privind organizarea predării, interacțiunea personalizată cu studenții, concentrarea pe nevoi specifice.

Tehnologiile digitale stimulează tranziția la economia circulară, reducerea amprentei de carbon, sustenabilitatea activităților economice și sociale prin comportament durabil.

Strategia de digitalizare are drept obiectiv imediat realizarea unui ecosistem educațional digital prin accesibilitatea, conectivitatea și comunitatea utilizării infrastructurii digitale și a tehnologiilor emergente cu scopul consolidării rezilienței, dezvoltării competențelor în aplicarea algoritmilor specifici AI prin Inovare și Sustenabilitate.

Direcțiile strategice de transformare digitală a UTM pun în centrul acțiunii principalii beneficiari – studenții din cele 10 facultăți asigurând acces egal; echitate; incluziune; personalizarea învățării și dobândirea de competente digitale; dezvoltare durabilă; calitate; reziliență; economie verde și se manifestă în: cerecetare și inovare, educație și formare; activitatea de management universitar; integrarea digitală și relația cu mediul academic și business.

La nivelul UTM va avea loc un proces profund de transformare digitală având în vedere următoarele dezvoltări organizaționale:

–        Transformarea centrelor de cercetare științifică de la nivelul celor 10 facultăți în 14 Centre Tehnologice Inovatoare (CTI), fiecare dintre acestea având un compartiment specializat în digitalizare.

–        Dezvoltarea și crearea de noi departamente și/sau centre, laboratoare, biblioteci și dotarea acestora cu infrastructură digitală modernă.

–        Modernizarea și/sau înființarea de noi laboratoare de cerectare științifică în cadrul CTI, precum și realizarea unei infrastructuri digitale de cercetare și inovare multidisciplinară în sistem hibrid (centru de date dedicat și infrastructură de cloud computing/ Big Data)

–        Perfecționarea și/sau înființarea de noi programe de studii în domneniul de licență, masterat, doctorat pentru dezvoltarea competențelor digitale și pregătirea pentru profesiile emergente ale viitorului (Știința Datelor, Inteligența Artificială, Robotică, IoT, Cloud Computing etc.)

 

Analiză de nevoi 

Analiza de nevoi a UTM s-a fundamentat pe Programul strategic managerial al rectorului UTM pentru perioada 2020-2024 și pe Strategia Instituțională de digitalizare a UTM, pentru perioada 2020-2024.

În contextul actual, UTM își poate valorifica atributele specifice tipului de universitate particulară (mobilitate, flexibilitate, mai bună adaptabilitate și intefațare cu mediul economic) și cele individuale (calitatea științifică a comunității academice, management performant determinat de gradul ridicat de risc datorat modului de finanțare, exclusiv din taxe) doar într-un mediu digital care potențează conectivitatea, lucrul colaborativ, flexibilitatea cu efecte semnificative asupra eficienței și eficacității activităților didactice și de cercetare. Transformarea digitală în educație este susținută de progresele în domeniul conectivității, de utilizarea pe scară largă a dispozitivelor și a aplicațiilor digitale și de nevoia de adaptare la cererea mereu în creștere de competențe digitale.

Realizarea unei infrastructuri digitale robuste care să permită fuziunea realității fizice cu cea digitală ce cuprinde întreaga comunitate academică reprezintă o necesitate și o condiție fundamentală de progres.

În aceste condiții, apare necesitatea realizării unei infrastructuri digitale la nivelul UTM, care integrează cele 14 Centre Tehnologice Inovatoare din cele 10 facultăți (Informatică, Psihologie, Drept, Finanțe, bănci, contabilitate și administrarea afacerilor, Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Științele comunicării și relații internaționale, Drept și științe economice-Tg.Jiu, Asistență medicală-Tg.Jiu) și 13 laboratoare de cercetare. Digitalizarea infrastructurii de cercetare, educație și formare din UTM va conferi acesteia atribute ce reprezintă cerințe de actualitate:

–        Utilizarea unei game vaste și în creștere de tehnologii digitale (aplicații, platforme, software) pentru a îmbunătăți și extinde educația, formarea și învățarea on-line, la distanță și mixtă;

–        Necesitatea asigurării competențelor relevante (cunoștințe, aptitudini și atitudini) pentru a trăi, munci și prospera într-o lume digitalizată ale cărei caracteristici modifică paradigma actuală a existenței oamenilor și a organizării societății.

Pentru acest scop, în strategia de digitalizare a UTM am definit două direcții prioritare strategice, distincte, care concretizează nevoile de digitalizare:

–        Dezvoltarea unui ecosistem de cercetare și educațional de înaltă calitate;

–        Capacități digitale ale tuturor membrilor comunității academice a UTM pentru transformarea digitală.

Transformarea digitală se impune în activitatea de cercetare științifică prin algoritmi clasici ai matematicii funcționale (funcții, legi cauzale fizice etc.) și prin algoritmi de Inteligență Artificială (Machine Learning, Deep Learning, Rețele Neuronale).

Majoritatea profesiilor, meseriilor, specialităților emergente din viitor sunt generate de o nouă știință, Data Science, care se impune odată cu digitalizarea, 5G, IoT și Big Data. Platformele Open Source (Spark, Hadook, R, Python, Java) cu biblioteci accesibile unei comunități mari de programatori generează cercetarea colaborativă. Odată tcu realizarea proiectului UpDigitalUTM, membrii comunității academice din UTM devin membri ai comunităților colaborative care conferă cercetării științifice caracter cumulativ prin transferul de experiență în mediul on-line.

La nivelul UTM este necesar să realizăm un proces profund de transformare digitală prin:

–        Transformarea centrelor de cercetare științifică de la nivelul celor 10 facultăți în 14 Centere Tehnologice Inovatoare (CTI), fiecare dintre acestea având un compartiment specializat în digitalizare, 13 laboratoare de cercetare și digitalizarea departamentelor ;

–        Dezvoltarea și crearea de noi departamente și/sau centre, laboratoare, biblioteci și dotarea acestora cu infrastructură digitală modernă, realizarea de laboratoare de cercetare si digitalizarea departamentelor UTM;

–        Modernizarea și/sau înființarea de noi laboratoare de cercetare științfică în cadrul CTI precum și realizarea unei infrastructuri digitale de cercetare și inovare multidisciplinară în sistem hibrid (centru de date dedicat și infrastructură de cloud computing/ Big Data);

–        Perfecționarea și/sau înființarea de noi programe de studii în domneniul licență, masterat, doctorat pentru dezvoltarea competențelor digitale și pregătirea pentru profesiile emergente ale viitorului (Știința Datelor, Inteligența Artificială, IoT, Cloud Computing etc.)

Localizarea proiectul UpDigitalUTM se va desfasura in sediile UTM, dupa cum urmeaza: Bucuresti, Cal. Vacaresti 187-189 (Corp M, Corp V), Dambovnicului nr. 22 (Rectorat), Bd.Ghe. Sincai nr. 16 (Sincai), Bd. Ghe. Petrascu nr. 67A (IOR), Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, Tg. Jiu, Gorj (Tg. Jiu).

 

OBIECTIVE

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

UpDigitalUTM

Scopul proiectului UpDigitalUTM este creșterea nivelului de inovare și competitivitate la nivel instituțional și  a capacității de cercetare științifică în Universitatea Titu Maiorescu. Îmbunatățirea comunicării dintre Universitate și studenți prin crearea condițiilor de lucru în spațiul virtual și abordarea tehnologiilor avansate, prin lucrul în infrastructura CDI. Tehnologiile digitale propuse în proiect stimulează tranziția către o economie verde, reduc amprenta climatică și de mediu și facilitează trecerea către comportamente durabile și economie circulară.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă transformarea digitală a UTM și pregătirea acesteia pentru profesiile emergente ale viitorului prin crearea și dezvoltarea de noi Centre Tehnologice Inovatoare (CTI) pentru realizarea competențelor studenților și cadrelor didactice, prin inovarea continuă a programelor de studiu. Acestea sunt componente ale unei infrastructuri digitale integrate, dotate cu instrumentele digitale necesare realizării competențelor cerute de mediul tehnologic digitalizat și participarea la transformarea digitală a universității, cu consecințe imediate asupra creșterii capacității didactice (educație), de cercetare și inovare.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1: Crearea unei infrastructuri digitale prin înființarea, modernizarea, extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare a Centrelor  Tehnologice Inovatoare Departamente/Centre/Laboratoare de cercetare) și consolidarea centrelor de cercetare existente, în cadrul facultăților Universității, prin:

 • Crearea și operaționalizarea Centrelor Tehnologice Inovatoare (CTI) integrate în infrastructura digitală, cu rol didactic, de formare, cercetare și inovare;
 • Achiziționarea de noi instrumente și echipamente pentru metode noi inovative, digitale de predare – învățare;
 • Asigurarea, de către infrastructura digitală a facilităților necesare realizării stagiilor de pregătire practică;
 • Îmbunătățirea sau realizarea de medii inteligente de simulare adaptativă în învățare, formare și cercetare.

 

OS2: Formarea, îmbunătățirea, creșterea și dezvoltarea competențelor digitale ale studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice și de cercetare, în conformitate cu cerințele DigiCom, respectiv DigiComEdu, prin:

 • Programe de formare, stagii de pregătire practică și proiecte de cercetare;
 • Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale personalului didactic și de cercetare, studenților si absolvenților pentru ocupații, specializări și tehnologii emergente;
 • Îmbunătățirea sau realizarea de programe de formare a deprinderilor necesare ocupațiilor emergente: Blockchain, IoT, Data science, Data Analytics, etc;
 • Derularea de programe de training pentru upskilling și newskilling în DIH.

 

OS3: Actualizarea, dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor digitale avansate ale studenților, personalului didactic, didactic auxiliar și cercetătorilor prin introducerea de programe noi de studii, actualizarea, dezvoltarea și implementarea acestora pentru formarea competențelor digitale avansate și celor cerute de tehnologiile emergente, prin:

 • Utilizarea tehnologiilor emergente de învățare și diversificarea mediilor de învățare (blended-learning, multi-disciplnary learning) pe o platformă digitală integrată, deschisă și colaborativă;
 • Personalizarea învățării și automatizarea în educație și cercetare;
 • Învățarea și cercetarea avansată prin experiențe captivante de cercetare și învățare (Realitate Virtuală-RV, Industry 4.0, Realitate Augmentată-RA, Realitate Mixtă-RM, Digital Twins (Gemeni digitali), nanotehnologii, nanospații populate cu nanolucruri);
 • Implementarea de instrumente de evidență on-line a școlarității și a activităților didactice și de evaluare a studenților.

 

ACTIVITĂȚILE PREVĂZUTE ÎN PROIECT

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

UpDigitalUTM

 

 

Nr.

Act.

Activități propuse în proiectCorelarea cu obiectivele propuseDurata

Luni

Locul

de desfasurare.

Resurse
UmaneMateriale / logistice
A.1Management de proiectOG

OS1, OS2, OS3

40Rectorat/ Corp MEchipa de managementInfrastructura din Corpul M
A.1.1Pregătirea activității de lansare proiect și realizare pagină WEBOG

OS1, OS2, OS3

2Rectorat/ Corp MEchipa de managementInfrastructura din Corpul M
A.1.2Calendarul desfășurării proiectului (Diagrama GANTT)OG

OS1, OS2, OS3

1Rectorat/ Corp MEchipa de managementInfrastructura din Corpul M
A.1.3Activități de informare și comunicare privind proiectul (panou publicitar, comunicat presa, pagină web, flyere)OG

OS1, OS2, OS3

3Rectorat/ Corp MEchipa de managementInfrastructura din Corpul M
A.1.4Organizarea echipei de implemetare a proiectuluiOG

OS1, OS2, OS3

1Rectorat/ Corp MEchipa de managementInfrastructura din Corpul M
A.1.5Implementarea proiectuluiOG

OS1, OS2, OS3

40Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.1.6Activități de monitorizare, evaluare și de raportareOG

OS1, OS2, OS3

8Rectorat/ Corp MEchipa de managementInfrastructura din Corpul M
A.2Achiziții pentru Investiții în infrastructura digitală a UTMOS1, OS2, OS336Locații UTMEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.1Achiziții în Proiecte de infrastructură digitală pentru crearea de noi centre/ laboratoare în UTMOS124Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.2Întocmirea documentelor de licitație (specificații tehice, caiete de sarcini, dosarul achiziției)OS124Rectorat/ Corp MEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M
A.2.2.1Centrul de Date Academic și de CercetareOS124Rectorat / Corp M și Corp VEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.2.2Centrul Tehnologic Inovator (CTI) – 14 centreOS124Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.2.3Laboratoare digitale multidisciplinare – 13 laboratoare de cercetareOS124Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.3Achiziții în Proiecte de infrastructură digitală pentru modernizarea, extinderea, consolidarea unor departamente, laboratoare/ biblioteci digitaleOS118Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.3.1Digitalizare IOSUD: cu 3 Școli Doctorale: Drept, Medicină și Medicină DentarăOS118Corp M, Corp V, IOREchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.3.2Digitalizare la Consiliul de Cercetare Științifică cu Institutele de Cercetare (ISCDITM și ICSMNC)OS116Corp M și Corp ȘincaiEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.3.3Digitalizare Bibliotecă Centrală (cu 2 biblioteci locale IOR, TgJiu)OS114Corp V, IOR și TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Corp V, IOR, TgJiu
A.2.3.4Digitalizare Secretariat GeneralOS118Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.3.5Digitalizare Departament de Relații InternaționaleOS112Corp MEchipa de implementareInfrastructura din Corp M
A.2.4Achiziții în Investiții în active necorporale (software) la nivelul universității (max. 25% din buget proiect)OS1, OS2, OS324Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.4.1Aplicații informatice și licențe softwareOS1, OS2, OS318Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.2.4.2Dezvoltare / actualizare aplicații: Site web UTM și Portal StudențiOS1, OS2, OS318Rectorat/ Corp M,Echipa de implementareRectorat/ Corp M,
A.2.4.3Abonamente la platforme educaționale și subscripții pentru resurse educaționale și publicații onlineOS1, OS2, OS312Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.3Achiziții în Investiții în formarea de competențe digitale ale membrilor comunității academiceOS2, OS336Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.3.1Întocmirea documentelor de licitație (specificații tehice, caiete de sarcini, dosarul achiziției)OS2, OS330Rectorat/ Corp M,Echipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M
A.3.2Programe de formare a studenților de la ciclurile universitare licență, master și doctorat (în corelare cu Cadrul european al competențelor digitale – DigComp)OS2, OS336Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.3.3Programe de formare, proiecte de cercetare și stagii de pregătire practică a personalului didactic și de cercetare (in corelare cu Cadrul european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice – DigCompEdu)OS2, OS336Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.3.4Programe de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale avansate ale specialiștilor din zona IT pentru tehnologii emergente, derularea de programe de training pentru upskilling și newskilling, prin intermediul DIHOS2, OS336Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiuEchipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V, IOR, Șincai, TgJiu
A.4Prezentarea și diseminarea rezultatelor proiectuluiOG

OS1, OS2, OS3

3Rectorat/ Corp M,Echipa de management si Echipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V
A.4.1Pregătirea și realizarea evenimentului de închidere a proiectuluiOG

OS1, OS2, OS3

2Rectorat/ Corp M,Echipa de management si Echipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V
A.4.2Prezentarea rezultatelor proiectului și a modului de diseminareOG

OS1, OS2, OS3

1Rectorat/ Corp M,Echipa de management si Echipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V
A.4.3Actualizare pagină WEBOG

OS1, OS2, OS3

1Rectorat/ Corp M,Echipa de management si Echipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V
A.4.4Realizare documente de finalizare și evaluare a proiectuluiOG

OS1, OS2, OS3

2Rectorat/ Corp M,Echipa de management si Echipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V
A.4.5Pregătire pentru realizarea sustenabilității proiectuluiOG

OS1, OS2, OS3

1Rectorat/ Corp M,Echipa de management si Echipa de implementareInfrastructura din Rectorat/ Corp M, Corp V
GRUP ȚINTĂ

 

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI

UpDigitalUTM

Grupul țintă al proiectului este format din:

 

 • 980 studenți din ciclul de licență, masterat și doctorat, conform Tabelului de mai jos:

 

Nr. crt.Facultate/DepartamentNr. programe studiu

Total (lic.+mas.+doc.)

Licență

20 studenti/ program studiu

Masterat

20 studenti/ program studiu

IOSUD/ Doctorat

20 studenti /program studiu

Total
1.Facultatea de Drept8 (2+5+1)4010020160
2.Facultatea de Informatică4 (2+1+1nou)404080
3.Facultatea de Psihologie10 (1+1+8)40160200
4.Facultatea de Medicină4 (3+1)602080
5.Facultatea de Medicină dentară5 (3+1+1)602020100
6.Facultatea Științe Economice8 (6+2)12040160
7.Facultatea de Farmacie12020
8.Facultatea de Științele comunicării și relații internaționale5 (3+2)6040100
9.Facultatea de Drept și Științe economice Tg Jiu3 (2+1)402060
10.Facultatea de asistente medicale Tg.Jiu120 
TOTAL             49            50042060980

*includerea în grupul țintă a unui procent de minim 10% a studenților cu dizabilități sau proveniți din grupuri vulnerabile și dezavantajate socio-economic

Personal didactic, didactic auxiliar și de cercetare din UTM

Personal didacticPersonal didactic auxiliarPersonal de Cercetare
1203010
ACHIZIȚII PROIECT

PRELUNGIRE TERMEN  DEPUNERE OFERTE

 

Referitor la procedura competitivă Prestare de servicii “Acces la o platformă cu conținut educațional academic și de cercetare” din cadrul proiectului “Digitalizarea UTM si pregatirea profesiilor digitale ale viitorului – UpDigitalUTM”, publicată pe pagina web https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/038f1fb9-c66a-47d2-9768-07a156df8e1d, având în vedere solicitarea de clarificare primita din partea unui operator economic și răspunsul aferent, vă informăm  că:

–           Termenul pentru depunerea ofertelor se prelungeste cu 3 zile lucrătoare, astfel, în toate documentele aferente procedurii de achizitie, termenul de depunere a ofertelor se modifică din 25.04.2024, ora 12:00, în  30.04.2024, ora 12:00.

–           Data și ora de deschidere a ofertelor: se modifică din 25.04.2024, ora 14:00, în  30.04.2024, ora 14:00.

                                                                                                Data publicării:  22.04.2024

 

 

Rezultatul procedurii competitive Prestare de servicii “Semnare electronică” derulate în cadrul proiectului „Digitalizarea UTM și pregătirea profesiilor digitale ale viitorului – UpDigitalUTM”, cod proiect 215961572

Oferta declarată câștigatoare în urma evaluarii ofertelor depuse:

Furnizor: CERTSIGN SA/ Număr contract: 40673/ Data semnării contractului: 18.04.2024/  Valoare integrală contract: 427.140,00 lei, la care se aplica TVA în valoare de 81.156,60 lei. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Anunțul se poate vizualiza și pe pagina web https://proiecte.pnrr.gov.ro (https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/achizitie/a8e98568-723d-4664-b3e2-b6eff81d390c)

 

                                                                                                Data publicării: 22.04.2024

 

 

 

 

Achiziție 7: Prestare de servicii “Acces la o platformă cu conținut educațional academic și de cercetare”  

 

Informații generale privind beneficiarul privat: Universitatea Titu Maiorescu (UTM), sediul în Calea Văcărești nr. 187, sec. 4, București, cu adresa de corespondență: RECTORAT UTM, Str. Dâmbovnicului nr. 22, București, sec. 4, CP040441, tel. 0213252164, Email rectorat@univ.utm.ro, www.utm.ro.

Obiectul procedurii de achiziție/ Descriere: Prestare de servicii “Acces la o platformă cu conținut educațional academic și de cercetare”  

Tip procedură: Procedură competitivă.

Criteriu atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Tip contract: Contract de prestare de servicii.

Valoarea estimată achiziție: 292710,25 Lei fara TVA, 348325,20 Lei cu TVA, reprezentând 59500,00 Euro fara TVA, 70805,00 Euro cu TVA, la cursul 4,9195 lei/Euro, curs la care a fost încheiat ctr.de finanțare 14034/16.09.2022 în cadrul căruia se realizează procedura.

Data și modul de depunere a ofertelor: Ofertanții interesați de procedura de achiziție își vor depune ofertele în 1 exemplar original și 1 copie în plic închis la Registratura UTM, Cladirea Rectorat, et. 4, Str. Dâmbovnicului nr. 22, până la data 25.04.2024, ora 12:00, SAU în format electronic cu semnătură electronica, pe Email updigitalutm@univ.utm.ro , până la data 25.04.2024, ora 12:00. La oferta de bază NU se acceptă oferte alternative.

Locul, data și ora de deschidere a ofertelor: RECTORAT UTM, Str. Dâmbovnicului nr. 22, et.5, Sala de Conferință, până la data 25.04.2024, ora14:00. Reprezentanții ofertanților, care doresc să participe la deschidere, vor fi acceptați în baza unei împuterniciri scrise de la ofertanți.

Perioada de valabilitate ofertă: 90 zile de data transmiterii.

Prețul ofertei: va fi ferm, exprimat în Lei sau Euro la cursul 4,9195 Lei/Euro la care a fost încheiat contractul de finanțare, cu și fără TVA, conform formulare financiare. NU se acceptă actualizare preț contract. Oferta (cu toate documentele anexe) se va prezenta în limba română. Beneficiarul privat poate accepta de la ofertanți documente redactate și în alte limbi, cu obligativitatea sa le prezinte și traduse în română de traducător autorizat. Ofertanții își pot retrage și modifica oferta de câte ori doresc până la data limită pentru depunere oferte. Ofertele nu mai pot fi modificate după data limită.

Solicitările de clarificări se trimit la Email updigitalutm@univ.utm.ro. Termenul limită pentru transmitere solicitări de clarificare din partea operatorilor economici/ofertanților: max. 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertei. Anuntul si Caietul de sarcini sunt disponibile pe platforma PNRR, link: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/038f1fb9-c66a-47d2-9768-07a156df8e1d  și pe site UTM, link: https://www.utm.ro/proiect-updigitalutm/.

Durata contract: de la data semnării până la 31.12.2025.

Condiții de plată: Prin depunerea ofertei, operatorul economic își asumă și acceptă încasarea facturilor prin mecanismul cererilor de transfer specific proiectelor PNRR.

Oferta depusă de operatorul economic trebuie să cuprindă:

1) Certificat Constatator ONRC (emis cu max.30 zile înainte de data limită depunere oferte) sau pentru ofertanți străini documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare în calitate de persoana juridică conform prevederi legale din țara de rezidență a ofertantul, în original/copie legalizată/copie conform cu originalul, certificată de ofertant, din care să rezulte asociaţii/acționarii semnificativi (>5%) ai ofertantului și obiectul de activitate relevant pentru ofertă;

2) Certificatul privind beneficiarul real (destinatari finali fonduri) OFERTANTUL INDIVIDUAL/OFERTANTUL ASOCIAT declarant castigator, emis cu max. 30 zile înainte de semnare contract;

3)Declaratia respectării de Ofertant a principiului DNSH(Anexa nr.1);

4)Declaraţia de evitare conflict de interese OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT(Anexa nr. 2); 5)Propunerea tehnică-să permită corespondența cu specificațiile tehnice din caiet de sarcini, Model formular propunere tehnica (Anexa nr. 3), și să cuprindă min. detaliile tehnice prevăzute în Specificații tehnice;

6)Propunerea financiară, Formularul de ofertă (Anexa nr. 4)și Centralizatorul de prețuri(Anexa nr. 4a).

 

Data publicării anunțului privind demararea procedurii de achiziție: 10.04.2024

 

 

Achiziție 6: Furnizare “Simulatoare medicale. Senzori” – 11 loturi

Informații generale privind beneficiarul privat: Universitatea Titu Maiorescu (UTM), sediul în Calea Văcărești nr.187, sec.4, București, cu adresa de corespondență: RECTORAT UTM, Str. Dâmbovnicului nr. 22, București, sec. 4, CP040441, tel. 0213252164, Email rectorat@univ.utm.ro, www.utm.ro.

Obiectul procedurii de achiziție/Descriere: Furnizarea de: “Simulatoare medicale. Senzori”, împărțită pe următoarele loturi:

Lot 1: Simulator pentru abordul vascular (arterial si venos) periferic la nivelul membrului toracic

Lot 2: Simulator pacient resuscitare cardio-respiratorie si cerebrala – RCRC

Lot 3: Simulator pacient – resuscitare avansată

Lot 4: Simulator ecografie cu module pentru trauma, TEE, transvaginal, transabdominal, primul trimestru, eco fetal, ecocardio

Lot 5: Simulator procedural pentru efectuarea tehnicilor si interventiilor laparoscopice de baza

Lot 6: Simulator pentru diagnosticul diverselor patologii ORL

Lot 7: Simulator pentru diagnosticul diverselor patologii oftalmice

Lot 8: Masă interactivă ce permite disecții virtuale pe modele umane în diverse incidențe, analiza 3D a organelor și raporturilor dintre acestea

Lot 9: Manechin digital pentru simularea procedurilor medicale – asigurarea suportului respirator, monitorizare cardiacă și pulmonară, a tensiunii arteriale; examen ginecologic; examinare san

Lot 10: Manechin destinat practicarii manevrelor de anestezie spinală

Lot 11: Manechin destinat practicarii manevrelor de anestezie epidurală

Tip procedură: Procedură competitivă.

Criteriu atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Tipul contractului: Contract de furnizare.

Valoarea estimată totală achiziție:  933.721,10 Lei fara TVA, 1.111.128,11 Lei cu TVA, cuprinzând:  

Lot 1: Simulator pentru abordul vascular (arterial si venos) periferic la nivelul membrului toracic, 1 bucată: 9.839,00 Lei fara TVA,  1.869,41 Lei TVA, 11.708,41 Lei cu TVA

Lot 2: Simulator pacient resuscitare cardio-respiratorie si cerebrala – RCRC, 2 bucăți: 27.057,25 Lei fara TVA,  5.140,88 Lei TVA, 32.198,13 Lei cu TVA

Lot 3: Simulator pacient – resuscitare avansată, 3 bucăți: 45.751,35 Lei fara TVA,  8.692,76 Lei TVA, 54.444,11 Lei cu TVA

Lot 4: Simulator ecografie cu module pentru trauma, TEE, transvaginal, transabdominal, primul trimestru, eco fetal, ecocardio, 1 bucată: 29.517,00 Lei fara TVA,  5.608,23 Lei TVA, 35.125,23 Lei cu TVA

Lot 5: Simulator procedural pentru efectuarea tehnicilor si interventiilor laparoscopice de baza, 1 bucată: 78.712,00 Lei fara TVA,  14.955,28 Lei TVA, 93.667,28 Lei cu TVA

Lot 6: Simulator pentru diagnosticul diverselor patologii ORL, 1 bucată: 73.792,50 Lei fara TVA,  14.020,58 Lei TVA, 87.813,08 Lei cu TVA.

Lot 7: Simulator pentru diagnosticul diverselor patologii oftalmice, 1 bucată: 73.792,50 Lei fara TVA,  14.020,58 Lei TVA, 87.813,08 Lei cu TVA

Lot 8: Masă interactivă ce permite disecții virtuale pe modele umane în diverse incidențe, analiza 3D a organelor și raporturilor dintre acestea, 1 bucată: 462.433,00 Lei fara TVA,  87.862,27 Lei TVA, 550.295,27 Lei cu TVA

Lot 9: Manechin digital pentru simularea procedurilor medicale – asigurarea suportului respirator, monitorizare cardiacă și pulmonară, a tensiunii arteriale; examen ginecologic; examinare san, 1 bucată: 113.148,50 Lei fara TVA,  21.498,22 Lei TVA, 134.646,72 Lei cu TVA

Lot 10: Manechin destinat practicarii manevrelor de anestezie spinală, 1 bucată: 9.839,00 Lei fara TVA,  1.869,41 Lei TVA, 11.708,41 Lei cu TVA

Lot 11: Manechin destinat practicarii manevrelor de anestezie epidurală, 1 bucată: 9.839,00 Lei fara TVA,  1.869,41 Lei TVA, 11.708,41 Lei cu TVA

Data și modul de depunere a ofertelor: Ofertanții interesați de procedura de achiziție își vor depune ofertele în 1 (unu) exemplar original și 1 (una) copie în plic închis la Registratura UTM din Cladirea Rectorat, et. 4, Str. Dâmbovnicului nr. 22, sec. 4, București, până la data de 10.04.2024, ora 12:00, SAU în format electronic cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, pe Email updigitalutm@univ.utm.ro, până la data de 10.04.2024, ora 12:00. La oferta de bază NU se acceptă oferte alternative.

Solicitările de clarificări: se trimit la Email updigitalutm@univ.utm.ro. Termenul limită pentru transmiterea de solicitări de clarificare din partea operatorilor economici/ofertanților: maxim 5 zile calendaristice inainte de termenul de depunere a ofertei. Termenul limită pentru răspunsul la solicitările de clarificare: maxim 3 zile calendaristice inainte de termenul de depunere a ofertei.

Locul, data și ora de deschidere a ofertelor: RECTORAT UTM, Str. Dâmbovnicului nr. 22, București, sec. 4, CP040441, et. 5, Sala de Conferință, în data de 10.04.2024, la ora 14:00. Reprezentanții ofertanților, care doresc să participe la deschiderea ofertelor, vor fi acceptați în baza unei împuterniciri scrise în acest sens din partea ofertanților.

Perioada de valabilitatea a ofertei: 90 zile de la data transmiterii acesteia. Prețul ofertei: va fi ferm, exprimat în lei cu și fără TVA conform formulare financiare. NU se acceptă actualizarea prețului contractului. Oferta (împreună cu toate documentele anexe) se va prezenta în limba română. Beneficiarul privat poate accepta de la ofertanți documente redactate și în alte limbi decât limba română, cu obligativitatea sa le prezinte și traduse de un traducător autorizat. Ofertanții își pot retrage și modifica oferta ori de câte ori doresc până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Ofertele nu mai pot fi modificate după data stabilită în anunț pentru depunerea lor. Solicitările de clarificări se trimit la adresa de Email updigitalutm@univ.utm.ro.

Anuntul și Caietul de sarcini sunt disponibile pe platforma PNRR, link https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/9a3516ce-3e4a-45d2-8cda-7a2a3642d5c5

și pe website-ul UTM, link https://www.utm.ro/proiect-updigitalutm/.

Durata contractului: de la data semnării până la data efectuării ultimei plăți.

Condiții de plată: Prin depunerea ofertei, operatorul economic își asumă și acceptă încasarea facturilor prin mecanismul cererilor de transfer specific proiectelor derulate în PNRR. Oferta depusă de operatorul economic trebuie să cuprindă: 1) Certificat Constatator ONRC (emis cu max. 30 zile înainte de data limită depunere oferte) sau pentru ofertanți străini Documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare în calitate de persoana juridică conform prevederilor legale din țara de rezidență a ofertantului, în original/copie legalizată/copie conformă cu originalul, certificată de ofertant, din care să rezulte asociaţii/acționarii semnificativi (>5%) ai ofertantului și obiectul de activitate relevant pentru ofertă; 2) Certificatul privind beneficiarul real (destinatarii finali ai fondurilor) OFERTANTUL INDIVIDUAL/OFERTANTUL ASOCIAT declarant caștigător, emis cu max. 30 zile înainte de semnare contract; 3) Declarația respectării de Ofertant a principiului DNSH (Anexa nr. 1); 4) Declaraţia de evitare a conflictului de interese OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (Anexa nr. 2); 5) Propunerea tehnică – să permită identificarea corespondenței cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, Model formular propunere tehnica (Anexa nr. 3), și să cuprindă min. detaliile tehnice prevăzute în Specificații tehnice; 6) Propunerea financiară, Formularul de ofertă (Anexa nr. 4) și Centralizatorul de prețuri (Anexa nr. 4a).

 

Data publicării anunțului privind demararea procedurii de achiziție: 26.03.2024

Achiziție 5: Furnizare “Stații fixe și mobile. Table și tablete. Alte echipamente” – 2 loturi

 

Informații generale privind beneficiarul privat: Universitatea Titu Maiorescu (UTM), sediul în Calea Vacaresti nr.187, sec. 4, București,cu adresa de corespondență: RECTORAT UTM, Str. Dâmbovnicului nr. 22, București, sec. 4, CP040441, tel. 0213252164, Email rectorat@univ.utm.ro, www.utm.ro.

 

Obiectul procedurii de achiziție/Descriere: Furnizare “Statii fixe si mobile.Table si tablete. Alte echipamente” împărțită pe următoarele loturi: LOT 4: DISPLAY OLED si LOT 7: Multifuncționale.

 

Tip procedură: Procedură competitivă (reluată – Lot 4 și Lot 7).

 

Criteriu atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Tipul contractului: Contract de furnizare.

 

Valoarea estimată totală achiziție: 90.000 Lei fara TVA, 107.100 Lei cu TVA, cuprinzând 2 loturi.

LOT 4: DISPLAY OLED – 3 bucati, 30.000 Lei fără TVA, 35.700 Lei cu TVA

LOT 7: Multifuncționale – 4 bucati, 60.000 Lei fără TVA, 71.400 Lei cu TVA

 

Data și modul de depunere a ofertelor: Ofertanții interesați de procedura de achiziție își vor depune ofertele într-un exemplar original și 1 copie în plic închis la Registratura UTM din Cladirea Rectorat, et.4, Str. Dâmbovnicului nr. 22 sec. 4, București, până la data de 26.03.2024, ora 12:00, SAU în format electronic cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, pe Email updigitalutm@univ.utm.ro, până la data de 26.03.2024, ora 12:00. La oferta de bază NU se acceptă oferte alternative.

 

Locul, data și ora de deschidere a ofertelor: RECTORAT UTM, Str.Dâmbovnicului nr. 22, București, sec. 4, CP040441, et. 5, Sala de Conferință, în data de 26.03.2024, la ora 14:00. Reprezentanții ofertanților, care doresc să participe la deschiderea ofertelor, vor fi acceptați în baza unei împuterniciri scrise în acest sens din partea ofertanților.

 

Perioada de valabilitatea a ofertei: 90 zile de la data transmiterii acesteia.

 

Prețul ofertei: va fi ferm, exprimat în lei cu și fără TVA conform formulare financiare. NU se acceptă actualizarea prețului contractului.Oferta (împreună cu toate documentele anexe) se va prezenta în limba română. Beneficiarul privat poate accepta de la ofertanți documente redactate și în alte limbi decât limba română cu obligativitatea sa le prezinte și traduse de un traducător autorizat. Ofertanții își pot retrage și modifica oferta ori de câte ori doresc până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Ofertele nu mai pot fi modificate după data stabilită în anunț pentru depunerea lor. Solicitările de clarificări se trimit la adresa de Email updigitalutm@univ.utm.ro.

 

Anuntul si Caietul de sarcini sunt disponibile pe platforma PNRR, link https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/fe9df01f-9d33-4160-a291-1f79b712f391 și pe website-ul UTM, link https://www.utm.ro/proiect-updigitalutm/.

 

Durata contractului: de la data semnării până la data efectuării ultimei plăti.

 

Condiții de plată: Prin depunerea ofertei, operatorul economic isi asuma si accepta incasarea facturilor prin mecanismul cererilor de transfer specific proiectelor derulate in PNRR. Oferta depusă de operatorul economic trebuie să cuprindă: 1) Certificat Constatator ONRC (emis cu max.30 zile înainte de data limită depunere oferte) sau pentru ofertanți străini Documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare în calitate de persoana juridică conform prevederi legale din țara de rezidență a ofertantul, în original/copie legalizată/copie conformă cu originalul, certificată de ofertant, din care să rezulte asociaţii/acționarii semnificativi (>5%) ai ofertantului și obiectul de activitate relevant pentru ofertă; 2) Certificatul privind beneficiarul real (destinatarii finali ai fondurilor) OFERTANTUL INDIVIDUAL/OFERTANTUL ASOCIAT declarant castigator, emis cu max.30zile înainte de semnare contract; 3) Declaratia respectării de Ofertant a principiului DNSH (Anexa nr.1); 4) Declaraţia de evitare a conflictului de interese OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (Anexa nr.2); 5) Propunerea tehnică -să permită identificarea corespondenței cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, Model formular propunere tehnica (Anexa nr.3), și să cuprindă min. detaliile tehnice prevăzute în Specificații tehnice; 6) Propunerea financiară, Formularul de ofertă (Anexa nr.4) și Centralizatorul de prețuri (Anexa nr.4a).

 

Data publicării anunțului privind demararea procedurii de achiziție: 11.03.2024

 

 

PRELUNGIRE TERMEN DEPUNERE OFERTE

 

Referitor la procedura competitivă Furnizarea de „Data center pentru cercetare hibrid (on premis+cloud)”, din cadrul proiectului “Digitalizarea UTM si pregatirea profesiilor digitale ale viitorului – UpDigitalUTM”, publicată pe pagina web https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/d414c55f-d843-4214-b92e-8d75ed198e5f, având în vedere solicitările de clarificare primite din partea unor operatori economici și răspunsul consolidat aferent, vă informăm că:

Termenul pentru depunerea ofertelor se prelungeste cu 5 zile lucrătoare, astfel, în toate documentele aferente procedurii de achizitie, data de depunere a ofertelor, se modifică din 13.03.2024, ora 12:00, în 21.03.2024, ora 12:00.

Data și ora de deschidere a ofertelor: se modifică din 13.03.2024, ora 14:00, în 21.03.2024, ora 14:00.

 

Data publicării: 11.03.2024

Achiziție 4: Furnizare “Stații fixe și mobile. Table și tablete. Alte echipamente” – 2 loturi

 

Informații generale privind beneficiarul privat: Universitatea Titu Maiorescu (UTM), sediul în Calea Văcărești nr.187, sec.4, București, cu adresa de corespondență: RECTORAT UTM, Str. Dâmbovnicului nr. 22, București, sec. 4, CP040441, tel. 0213252164, Email rectorat@univ.utm.rowww.utm.ro.

Obiectul procedurii de achiziție/Descriere: Furnizarea de “Stații fixe și mobile. Table și tablete. Alte echipamente”, împărțită pe următoarele loturi: Lot 8: Laptop-uri – 30 bucăți si Lot 9: Laptop-uri – 40 bucăți.

Tip procedură: Procedură competitivă.

Criteriu atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Tipul contractului: Contract de furnizare.

Valoarea estimată totală achiziție: 471.556,21 Lei fara TVA, 561.151,89 Lei cu TVA, cuprinzând: 

Lot 8: Laptop-uri – 30 bucăți – 260.804,83 Lei fără TVA, 310.357,75 Lei cu TVA;

Lot 9: Laptop-uri – 40 bucăți – 210.751,38 Lei fără TVA, 250.794,14 Lei cu TVA.

 

Data și modul de depunere a ofertelor: Ofertanții interesați de procedura de achiziție își vor depune ofertele în 1 (unu) exemplar original și 1 (una) copie în plic închis la Registratura UTM din Cladirea Rectorat, et. 4, Str. Dâmbovnicului nr. 22, sec. 4, București, până la data de 20.03.2024ora 12:00, SAU în format electronic cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, pe Email updigitalutm@univ.utm.ro, până la data de 20.03.2024, ora 12:00. La oferta de bază NU se acceptă oferte alternative.

Locul, data și ora de deschidere a ofertelor: RECTORAT UTM, Str. Dâmbovnicului nr. 22, București, sec. 4, CP040441, et. 5, Sala de Conferință, în data de 20.03.2024, la ora 14:00. Reprezentanții ofertanților, care doresc să participe la deschiderea ofertelor, vor fi acceptați în baza unei împuterniciri scrise în acest sens din partea ofertanților.

Perioada de valabilitatea a ofertei: 90 zile de la data transmiterii acesteia. Prețul ofertei: va fi ferm, exprimat în lei cu și fără TVA conform formulare financiare. NU se acceptă actualizarea prețului contractului. Oferta (împreună cu toate documentele anexe) se va prezenta în limba română. Beneficiarul privat poate accepta de la ofertanți documente redactate și în alte limbi decât limba română, cu obligativitatea sa le prezinte și traduse de un traducător autorizat. Ofertanții își pot retrage și modifica oferta ori de câte ori doresc până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Ofertele nu mai pot fi modificate după data stabilită în anunț pentru depunerea lor. Solicitările de clarificări se trimit la adresa de Email updigitalutm@univ.utm.ro.

Anuntul și Caietul de sarcini sunt disponibile pe platforma PNRR, link https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/e9175e1a-a474-4dea-93cf-f09d2f1d0595 și pe website-ul UTM, link https://www.utm.ro/proiect-updigitalutm/.

Durata contractuluide la data semnării până la data efectuării ultimei plăți.

Condiții de plată: Prin depunerea ofertei, operatorul economic își asumă și acceptă încasarea facturilor prin mecanismul cererilor de transfer specific proiectelor derulate în PNRR. Oferta depusă de operatorul economic trebuie să cuprindă: 1) Certificat Constatator ONRC (emis cu max. 30 zile înainte de data limită depunere oferte) sau pentru ofertanți străini Documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare în calitate de persoana juridică conform prevederilor legale din țara de rezidență a ofertantului, în original/copie legalizată/copie conformă cu originalul, certificată de ofertant, din care să rezulte asociaţii/acționarii semnificativi (>5%) ai ofertantului și obiectul de activitate relevant pentru ofertă; 2) Certificatul privind beneficiarul real (destinatarii finali ai fondurilor) OFERTANTUL INDIVIDUAL/OFERTANTUL ASOCIAT declarant caștigător, emis cu max. 30 zile înainte de semnare contract; 3) Declarația respectării de Ofertant a principiului DNSH (Anexa nr. 1); 4) Declaraţia de evitare a conflictului de interese OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (Anexa nr. 2); 5) Propunerea tehnică – să permită identificarea corespondenței cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, Model formular propunere tehnica (Anexa nr. 3), și să cuprindă min. detaliile tehnice prevăzute în Specificații tehnice; 6) Propunerea financiară, Formularul de ofertă (Anexa nr. 4) și Centralizatorul de prețuri (Anexa nr. 4a).

 

Data publicării anunțului privind demararea procedurii de achiziție: 05.03.2024

 

Achiziție 3: Prestare de servicii “Semnare electronică

Informații generale privind beneficiarul privat: Universitatea Titu Maiorescu (UTM), sediul in Cal. Vacaresti nr. 187, sec.4, Buc., adresa de corespondență: RECTORAT UTM, Str. Dâmbovnicului nr. 22, Buc., sec.4, CP040441, tel. 0213252164, Email rectorat@univ.utm.ro, www.utm.ro.

Obiectul procedurii de achiziție/DescrierePrestare de servicii “Semnare electronică”.

Tip procedură: Procedură competitivă.

Criteriu atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Tipul contractului: Contract de prestare de servicii.

Valoarea estimată a achizițieiSemnare electronică” 1 prestare serviciu, care să includă 50 Certificate digitale calificate pentru semnătură electronică, în baza infrastructurii software și hardware aferente427.805,00 Lei fara TVA, 509.087,95 Lei cu TVA.

Data și modul de depunere a ofertelor: Ofertanții interesați de procedura de achiziție își vor depune ofertele în 1(unu) exemplar original și 1(una) copie în plic închis la Registratura UTM din Cladirea Rectorat, et. 4, Str. Dâmbovnicului, nr. 22,sec. 4, Buc., până la data 19.03.2024, ora12:00, SAU în format electronic cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, pe Email updigitalutm@univ.utm.ro, până la data 19.03.2024, ora12:00. La oferta de bază NU se acceptă oferte alternative.

Locul, data și ora de deschidere a ofertelor: RECTORAT UTM, Str. Dâmbovnicului,  nr. 22, Buc., sec. 4, CP040441, et. 5, Sala de Conferință, în data 19.03.2024, la ora14:00. Reprezentanții ofertanților, care doresc să participe la deschiderea ofertelor, vor fi acceptați în baza unei împuterniciri scrise în acest sens, din partea ofertanților.

Perioada de valabilitatea a ofertei: 90 zile de data transmiterii acesteia. Prețul ofertei: va fi ferm, exprimat în lei, cu și fără TVA conform formulare financiare. NU se acceptă actualizarea prețului contractului. Oferta (cu toate documentele anexe) se va prezenta în limba română. Beneficiarul privat poate accepta de la ofertanți documente redactate și în alte limbi decât română, cu obligativitatea sa le prezinte și traduse de traducător autorizat. Ofertanții își pot retrage și modifica oferta ori de câte ori doresc până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Ofertele nu mai pot fi modificate după data stabilită în anunț pentru depunerea lor. Solicitările de clarificări se trimit la Email updigitalutm@univ.utm.ro.

Anuntul si Caietul de sarcini sunt disponibile pe platforma PNRR, link https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/ac68b4a6-6b6f-48ca-b22d-cd841b84a38f și pe website UTM, link https://www.utm.ro/proiect-updigitalutm/.

Durata contractului: de la data semnării până la 31.12.2025.

Condiții de plată: Prin depunerea ofertei, operatorul economic isi asuma si accepta incasarea facturilor prin mecanismul cererilor de transfer specific proiectelor derulate in PNRR. Oferta depusă de operatorul economic trebuie să cuprindă: 1) Certificat Constatator ONRC (emis cu max.30 zile înainte de data limită depunere oferte) sau pentru ofertanți străini Documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare în calitate de persoana juridică conform prevederi legale din țara de rezidență a ofertantul, în original/copie legalizată/copie conformă cu originalul, certificată de ofertant, din care să rezulte asociaţii/acționarii semnificativi (>5%) ai ofertantului și obiectul de activitate relevant pentru ofertă; 2) Certificatul privind beneficiarul real (destinatarii finali ai fondurilor) OFERTANTUL INDIVIDUAL/OFERTANTUL ASOCIAT declarant castigator, emis cu max.30 zile înainte de semnare contract; 3) Declaratia respectării de Ofertant a principiului DNSH (Anexa nr. 1); 4) Declaraţia de evitare a conflictului de interese OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (Anexa nr. 2); 5) Propunerea tehnică – să permită identificarea corespondenței cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, Model formular propunere tehnica (Anexa nr. 3), și să cuprindă min. detaliile tehnice prevăzute în Specificații tehnice; 6)Propunerea financiară, Formularul de ofertă (Anexa nr.4) și Centralizatorul de prețuri (Anexa nr. 4a).

Data publicării anunțului privind demararea procedurii de achiziție: 04.03.2024

 

PRELUNGIRE TERMEN DEPUNERE OFERTE

 

Referitor la procedura competitivă Furnizarea de „Data center pentru cercetare hibrid (on premis+cloud)”, din cadrul proiectului “Digitalizarea UTM si pregatirea profesiilor digitale ale viitorului – UpDigitalUTM”, publicată pe pagina web https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/d414c55f-d843-4214-b92e-8d75ed198e5f, având în vedere solicitările de clarificare primite din partea unui operator economic și răspunsul consolidat aferent,vă informăm că:

Termenul pentru depunerea ofertelor se prelungeste cu 5 zile lucrătoare, astfel, în toate documentele aferente procedurii de achizitie, data de depunere a ofertelor, se modifică din 05.03.2024, ora 12:00, în 13.03.2024,ora 12:00.

Data și ora de deschidere a ofertelor: se modifică din 05.03.2024, ora 14:00,în 13.03.2024, ora 14:00.

 

Data publicării: 01.03.2024

 

Achizitie 2. Furnizare de „Data center pentru cercetare hibrid (on premis+cloud)”

 

Informații generale privind beneficiarul privat: Universitatea  Titu  Maiorescu  (UTM), sediul in  Calea Vacaresti nr.187,sec.4, Bucuresti,cu adresa de corespondență: RECTORAT UTM,Str. Dâmbovnicului nr. 22, București, sec.4,CP040441, tel.0213252164, Email rectorat@univ.utm.ro, www.utm.ro. Obiectul procedurii de achiziție/Descriere: Furnizarea de „Data center pentru cercetare hibrid (on premis+cloud)”. Tip procedură: Procedură competitivă. Criteriu atribuire: Prețul cel mai scăzut. Tipul contractului: Contract de furnizare.

Valoarea estimată a achiziției: Data center pentru cercetare hibrid (on premis+cloud) 1 buc.: 2.341.682,00 Lei fara TVA, 2.786.601,58 Lei cu TVA.

Data și modul de depunere a ofertelor: Ofertanții interesați de procedura de achiziție își vor depune ofertele în 1 (unu) exemplar original și 1 (una) copie în plic închis la Registratura UTM din  Cladirea Rectorat, et.4, Str. Dâmbovnicului, nr.22, sec.4, Bucuresti, până la data de 05.03.2024, ora 12:00, SAU în format electronic cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, pe Email updigitalutm@univ.utm.ro, până la data de 05.03.2024, ora 12:00. La oferta de bază NU se acceptă oferte alternative. Locul, data și ora de deschidere a ofertelor: RECTORAT UTM, Str.Dâmbovnicului, nr.22,București, sec.4, CP040441, et.5, Sala de Conferință, în data de 05.03.2024, la ora 14:00. Reprezentanții ofertanților, care doresc să participe la deschiderea ofertelor, vor fi acceptați în baza unei împuterniciri scrise în acest sens, din partea ofertanților. Perioada de valabilitatea a ofertei: 90 de zile de data transmiterii acesteia.

Prețul ofertei: va fi ferm, exprimat în lei, cu și fără TVA conform formulare financiare. NU se acceptă actualizarea prețului contractului. Oferta (împreună cu toate documentele anexe) se va prezenta în limba română. Beneficiarul privat poate accepta de la ofertanți documente redactate și în alte limbi decât limba română, cu obligativitatea sa le prezinte și traduse de un traducător autorizat. Ofertanții își pot retrage și modifica oferta ori de câte ori doresc până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Ofertele nu mai pot fi modificate după data stabilită în anunț pentru depunerea lor. Solicitările de clarificări se trimit la adresa de Email updigitalutm@univ.utm.ro.

Anunțul si Caietul de sarcini sunt disponibile pe platforma PNRR, link:

https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/d414c55f-d843-4214-b92e-8d75ed198e5f

și pe website-ul UTM, link:

https://www.utm.ro/proiect-updigitalutm/.

Durata contractului: de la data semnării până la 31 decembrie 2025. Condiții de plată: Prin depunerea ofertei, operatorul economic isi asuma si accepta incasarea facturilor prin mecanismul cererilor de transfer specific proiectelor derulate in PNRR.

Oferta depusă de operatorul economic trebuie să cuprindă: 1)Certificat Constatator ONRC (emis cu max. 30zile înainte de data limită depunere oferte) sau pentru ofertanți străini Documente echivalente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare în calitate de persoana juridică conform prevederi legale din țara de rezidență a ofertantul, în original/copie legalizată/copie conformă cu originalul, certificată de ofertant, din care să rezulte asociaţii/acționarii semnificativi (>5%) ai ofertantului și obiectul de activitate relevant pentru ofertă; 2)Certificatul privind beneficiarul real (destinatarii finali ai fondurilor) OFERTANTUL INDIVIDUAL/OFERTANTUL ASOCIAT declarant castigator, emis cu max.30 zile înainte de semnare contract; 3)Declaratia respectării de Ofertant a principiului DNSH (Anexa nr.1); 4)Declaraţia de evitare a conflictului de interese OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (Anexa nr.2); 5)Propunerea tehnică – să permită identificarea corespondenței cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, Model formular propunere tehnica (Anexa nr.3), și să cuprindă min. detaliile tehnice prevăzute în Specificații tehnice; 6)Propunerea financiară, Formularul de ofertă (Anexa nr.4) și Centralizatorul de prețuri (Anexa nr.4a).

 

Data publicarii: 19.02.2024

 

 ___________________________________________________

 

 

 

 

 

Achizitie 1. Furnizare “Stații fixe si mobile. Table si tablete. Alte echipamente” – 7 loturi

 

Informații generale privind beneficiarul privat: Universitatea  Titu  Maiorescu  din  București, cu sediul în  Calea Văcărești nr.187, sector 4, Municipiul Bucuresti,  cu adresa de corespondență:
RECTORATUL Universității Titu Maiorescu din Str. Dâmbovnicului nr. 22, București, sector 4, cod poștal 040441, tel:  021.325.21.64, fax:  021.316.16.46, www.utm.ro

Obiectul procedurii de achiziție/Descriere:  Furnizarea de “Stații fixe și mobile. Table și tablete. Alte echipamente”, împărțită pe următoarele loturi: Lot 1: Sisteme PC all in one, Lot 2: Videoproiectoare, Lot 3: Laptop achiziție/prelucrare date experimentale, Lot 4: DISPLAY OLED, Lot 5: Ochelari speciali 3D, Lot 6: Imprimante, Lot 7: Multifuncționale.

Tip procedură: Procedură competitivă

Criteriu atribuire: Prețul cel mai scăzut (valabil pentru toate cele 7 loturi)

Tipul contractului: Contract de furnizare pentru fiecare lot (maxim 7)

Valoarea estimată: 1.768.799,39 lei fără TVA, respectiv 2.104.871,27 lei cu TVA, cuprinzând:

Lot 1: Sisteme PC all in one – 1.519.049,11 Lei fara TVA (260 bucăți), Lot 2: Videoproiectoare – 42.150,28 Lei fara TVA (4 bucăți), Lot 3: Laptop achiziție/prelucrare date experimentale – 27.000,00 Lei fara TVA (1 bucată), Lot 4: DISPLAY OLED – 30.000,00 Lei fara TVA (3 bucăți), Lot 5: Ochelari speciali 3D – 30.600,00 Lei fara TVA (10 bucăți), Lot 6: Imprimante  60.000,00 Lei fara TVA (4 bucăți), Lot 7: Multifuncționale – 60.000,00 Lei fara TVA (4 bucăți).

Data și modul de depunere a ofertelor: Ofertanții interesați de procedura de achiziție își vor depune ofertele într-un exemplar original și 1 copie în plic închis la la REGISTRATURA Universității Titu Maiorescu din București, Str. Dâmbovnicului nr. 22, Etajul 4, București, sector 4, cod poștal 040441,  până la data de 11.08.2023, ora 12:00, SAU în format electronic cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat pe adresa de E-mail updigitalutm@univ.utm.ro, până la data de 11.08.2023, ora 12:00. Pe plicul închis, care va fi depus prin REGISTRATURA UTM de către ofertanți, dar și la subiectul mesajului, în cazul transmiterii ofertei prin email, se vor specifica, în mod clar, denumirea proiectului și obiectul achiziției, respectiv lotul/loturile. La oferta de bază: NU se acceptă oferte alternative. Perioada de valabilitatea a ofertei: 90 zile de data transmiterii acesteia. Prețul ofertei: va fi ferm, exprimat în lei, cu și fără TVA conform formulare financiare. NU se acceptă actualizarea prețului contractului. Oferta (împreună cu toate documentele anexă) se va prezenta în limba română. Beneficiarul privat poate accepta de la ofertanți documente redactate și în alte limbi decât limba română, cu obligativitatea ca ofertanții să le prezinte și traduse în limba română de către un traducător autorizat. Ofertanții își pot retrage și modifica oferta ori de câte ori doresc până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Ofertele nu mai pot fi modificate după data stabilită în anunțul privind lansarea procedurii de achiziție pentru depunerea lor. Solicitările de clarificări se trimit la adresa de E-mail updigitalutm@univ.utm.ro. Anunțul si Caietele de sarcini se pot vizualiza pe platforma PNRR, la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri

Durata contractului: de la data semnării până la data efectuării ultimei plăti. Condiții de plată: Prin depunerea ofertei, operatorul economic isi asuma si accepta incasarea facturilor prin mecanismul cererilor de transfer specific proiectelor derulate in cadrul PNRR.

Oferta depusă de operatorul economic trebuie să cuprindă: a) Certificat Constatator emis de O.N.R.C. (Oficiul National al Registrului Comerțului) (emis cu maxim 30 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor) din care sa rezulte autorizarea activitatii care face obiectul procedurii sau, pentru ofertanți străini, Documente echivalente emise în țara de rezidență în original sau copie legalizată sau copie conformă cu originalul, certificată de ofertant, din care sa rezulte autorizarea activitatii care face obiectul procedurii; b) Certificatul privind beneficiarul real OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (după caz); c)Declaratia privind respectarea de catre Ofertant a principiului DNSH de “a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – “Do No Significant Harm”) conform orientărilor Comisiei Europene, respectiv conform reglementărilor aplicabile (Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini); d) Declaraţia privind evitarea conflictului de interese OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (după caz) (Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini); e) Propunerea tehnică – întocmită încât aceasta să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, inclusiv Anexa nr. 3 Model formular propunere tehnica (Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini), și trebuie să cuprindă minim detaliile tehnice în conformitate cu cerințele prevăzute în Specificații tehnice; f) Propunerea financiară, inclusiv Formularul de ofertă (Anexa nr. 4 la Caietul de sarcini) și Centralizatorul de prețuri (Anexa nr. 4a la Caietul de sarcini).

Caiet de sarcini: Specific fiecărui lot și cuprinde toate cerințele necesare pentru elaborarea ofertei și este întocmit într-o manieră obiectivă, clară și detaliată pentru asigurarea îndeplinirii corespunzătoare a scopului proiectului.

In orice situație, vor prevala informațiile publicate pe platforma PNRR https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri

 

Locul, data și ora de deschidere a ofertelor: Ofertele se vor deschide la locația RECTORATUL Universității Titu Maiorescu din Str. Dâmbovnicului nr. 22, București, sector 4, cod poștal 040441, etaj V, sala de conferință, în data de 11.08.2023, la ora 14:00. Reprezentanții ofertanților, care doresc să participe la deschiderea ofertelor pentru lotul/loturile în cadrul cărora ofertanții respectivi au depus ofertă/oferte, vor fi acceptați în baza unei împuterniciri scrise în acest sens, din partea ofertanților (operatorilor economici). Informațiile sunt valabile pentru toate cele 7 loturi aferente achiziției Furnizarea de “Statii fixe si mobile. Table si tablete. Alte echipamente”.

 

Rezultatul procedurii competitive Furnizarea de “Statii fixe si mobile. Table si tablete. Alte echipamente” derulate în cadrul proiectului „Digitalizarea UTM si pregatirea profesiilor digitale ale viitorului – UpDigitalUTM”, cod proiect 215961572

 Oferte declarate castigatoare in urma evaluarii ofertelor depuse :

Lot 1: Sisteme PC all in one – Numar contract: 38075/ Data semnarii contractului: 09.10.2023/ Valoare integrala contract : 958.360,00 lei fara TVA / Furnizor: ALTEX ROMANIA SRL

Lot 2: Videoproiectoare – Numar contract: 38076/ Data semnarii contractului: 09.10.2023/ Valoare integrala contract: 40.000,00 lei fara TVA / Furnizor: DATA HUB SOLUTION SRL  

Lot 3: Laptop achiziție/prelucrare date experimentale – Numar contract: 38077/Data semnarii contractului : 09.10.2023/ Valoare integrala contract : 22.000,00 lei fara TVA/ Furnizor: DATA HUB SOLUTION SRL  

Lot 4: DISPLAY OLED – Lotul nu a fost atribuit. Procedura a fost anulata deoarece ofertele depuse au fost declarate neconforme.

Lot 5: Ochelari speciali 3D – Numar contract: 38078/ Data semnarii contractului : 09.10.2023/ Valoare integrala contract : 30.500,00 lei fara TVA / Furnizor: DATA HUB SOLUTION SRL  

Lot 6: Imprimante – Numar contract: 38079/ Data semnarii contractului : 09.10.2023/ Valoare integrala contract : 58.000,00 lei fara TVA / Furnizor: DATA HUB SOLUTION SRL  

 Lot 7: Multifuncționale – Lotul nu a fost atribuit. Procedura a fost anulata deoarece ofertele depuse au fost declarate neconforme.

Anunțul se poate vizualiza si pe pagina web https://proiecte.pnrr.gov.ro (link direct: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/4a1b64d2-cd0d-4587-8e05-e0333892cea5).

 

 

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

https://mfe.gov.ro/pnrr/         https://www.facebook.com/PNRROficial/

REZULTATE AȘTEPTATE
CONTACT

 

Universitatea Titu Maiorescu din București

Str. Dâmbovnicului 22, sector 4, București

Rectorat
Telefon: 021 316 16 46
Email: rectorat@univ.utm.ro

 

Echipa de implementare:

Manager de proiect – Prof. univ. dr. Titi Paraschiv

Coordonator Tehnic – Conf. univ. dr. ing. Iustin Priescu

Coordonator Formare – Conf. univ. dr. Ioana Mânea

Responsabil Laboratoare de Cercetare – Conf. univ. dr. Geanina Banu

 

Telefon: 021 316 16 46

Email proiect: updigitalutm@univ.utm.ro