📌  Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4, București

☎️ Tel.: 021.330.20.61;                                       

📮 E-mail: fscri@univ.utm.ro

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2021-2022 la următoarele programe de pregătire psihopedagogică, organizate în cadrul Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic:

 • Nivelul I (inițial) – pe parcursul studiilor universitare de licență – cu durata de 3 ani (6 semestre), 30 de credite
 • Nivelul II (aprofundare) – pe parcursul studiilor universitare de master – cu durata de 2 ani (4 semestre), 30 de credite
 • Programul Compact de studii psihopedagogice cu regim postuniversitar: a) Nivelul I, semestrul I, 30 de credite, pentru absolvenţii studiilor de licenţă; b) Nivelul II, semestrul II, 30 de credite, pentru absolvenţii studiilor de licenţă și master.

Descarca aici.

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE

 • Nivelul I (inițial) – pe parcursul studiilor universitare de licență:

Perioada de înscriere 01 octombrie 2021-14 octombrie 2021

Mentionam ca portalul de inscriere online se inchide in data de 14 octombrie 2021, ora 16:00.

 • Interviu admitere: 15 octombrie 2021
 • Afișarea rezultatelor: 15 octombrie 2021
 • Nivelul II (aprofundare) – pe parcursul studiilor universitare de master:

Perioada de înscriere 01 octombrie 2021-14 octombrie 2021

Mentionam ca portalul de inscriere online se inchide in data de 14 octombrie 2021, ora 16:00.

 • Interviu admitere: 15 octombrie 2021
 • Afișarea rezultatelor: 15 octombrie 2021
 • Programul Compact, Nivelul I – pentru absolvenţii studiilor de licenţă:

Perioada de înscriere 01 septembrie 2021-24 septembrie 2021

Mentionam ca portalul de inscriere online se inchide in data de 24 septembrie 2021, ora 16:00.

 • Interviu admitere: 25 septembrie 2021
 • Afișarea rezultatelor: 27 septembrie 2021

Admiterea în Programul Compact, Nivelul II – pentru absolvenții studiilor de licență și master – are loc înainte de data începerii semestrului II al anului universitar 2021-2022, în conformitate cu structura calendaristică a anului universitar.

CONCURSUL DE ADMITERE

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

Admiterea candidaților în programele de studii oferite de Departamentul de Specialitate cu Profil PsihopedagogicNivelul I (inițial) – pe parcursul studilor universitare de licență, Nivelul II (aprofundare) – pe parcursul studiilor universitare de master, precum și la Programul compact cu regim postuniversitar, Nivelul I și Nivelul II, organizate de Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, se face pe baza susținerii unui interviu motivațional (probă orală) care are în vedere competențele de comunicare, digitale și de relaționare necesare parcurgerii unui program de formare didactică, evaluat cu calificativele admis sau respins. În funcție de situația epidemiologică, interviul poate fi susținut online.

ÎNSCRIERE ONLINE
PREVEDERI GENERALE

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea la concursul de admitere se face prin una din următoarele modalități:

 • La Secretariatul Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale din Calea Văcărești nr.189, etaj I București, Sector 4, personal sau prin mandatar cu procură notarială specială, între orele 900-1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900-1400;
 • Online, pe portalul Înscriere admitere 2021, de pe pagina de web utm.ro.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentă), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează, după caz:

 • Cerere de înscriere și înmatriculare la programul de pregătire psihopedagogică pentru anul universitar 2020-2021, Nivelul I (inițial) – pe parcursul studiilor universitare de licență
 • Cerere de înscriere și înmatriculare la programul de pregătire psihopedagogică pentru anul universitar 2020-2021, Nivelul II (aprofundare) – pe parcursul studiilor universitare de master
 • Cerere de înscriere și înmatriculare la Programul Compact de Pregătire Psihopedagogică pentru anul universitar 2020-2021, Nivelul I (inițial)

În cererea de înscriere se vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

DOCUMENTE NECESARE

Acte și documente necesare la înscriere:

Pentru înscrierea în programele organizate de Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic – Nivelul I – pe parcursul studilor universitare de licență, Nivelul II – pe parcursul studiilor universitare de master, precum și în Programul compact cu regim postuniversitar, Nivelul I și Nivelul II – candidații vor prezenta următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare în program pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul DSPP);
 2. Actul de identitate în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății;
 3. Diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății (pentru Nivelul I – pe parcursul studiilor universitare de licență);
 4. Diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății (pentru Nivelul II – pe parcursul studiilor universitare de master – și Nivelurile I și II ale Programului compact);
 5. Certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății;
 6. Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății;
 7. Actul doveditor al divorțului, dacă este cazul, în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății;
 8. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 9. Trei fotografii color format ¾;
 10. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 11. Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online;
 12. Acordul candidatului privind înregistrarea interviului de admitere, în cazul desfășurării online a interviului;
 13. Dovada achitării taxei de înscriere;
 14. Adeverință de student – pentru candidații Nivelului I – pe parcursul studiilor universitare de licență și Nivelului II – pe parcursul studiilor universitare de master.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original. În cazul în care sunt declarați admiși la studii de licență, candidații menționați au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2021 la secretariatul facultății diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

CANDIDAȚI STRĂINI

Înscrierea la concursul de admitere pentru candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile universitare în afara României se face prin una dintre următoarele modalități:

 • La sediul Departamentului Relații Internaționale (DRI) al UTM (Calea Văcărești nr. 189, Corp M, intrarea după clinica Regina Maria, parter) personal sau prin mandatar cu procură notarială specială, de luni până vineri, între orele 900-1300.
 • Online, pe portalul Înscriere admitere 2021, de pe pagina de web utm.ro.

În cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză, se depun la dosar copii simple ale documentelor originale, certificate pentru conformitate cu originalul de către DRI.

Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu şi documentele în original.

Excepţie face diploma de licenţă, pentru care se vor depune la dosar 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română.

După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile universitare în afara României vor completa în cadrul DRI o Cerere pentru echivalarea/ recunoașterea studiilor sau pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii în România de către organismele specializate ale Ministerului (dacă este cazul), precum şi o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2021-2022, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea genera aceste cereri pe baza datelor completate în portalul de admitere.

Cererile sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Acte și documente necesare la înscriere:

 1. Cererea-tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2021-2022 și Declarația pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 2. Cerere pentru echivalarea/recunoașterea studiilor sau pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii în România de către organismele specializate ale Ministerului Educaţiei (dacă este cazul);
 3. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul actelor de identitate emise în altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română.
 4. Diploma de finalizare a studiilor liceale. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de finalizare a studiilor liceale în original și traducere legalizată (în original)în limba română.

Lista diplomelor de studii liceale recunoscute de Ministerul Educatiei din Romania poate fi consultata aici.

Pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma trebuie să fie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea AICI.

Pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma trebuie să fie supralegalizată sau însoțită de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență.

Supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România.

Lista statelor pentru care se solicită supralegalizarea poate fi consultată AICI.

Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă.

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original).

Cetăţenii străini care doresc să se înscrie ca Români de Pretutindeni trebuie să depună la dosar şi Declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română, disponibilă la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (Str. Muzeul Zambaccian, nr. 17, 011871, București) sau la Ambasada/ Consulatul României în ţara de reședință.

 

Documente suplimentare

 • Italia – Certificato provvisorio di maturita/ provisional certificate of maturita
 • Spania – Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto
 • Suedia – Certificat de eligibilitate eliberat de Verket för högskoleservice
 • U.A. – SAT (Scholastic Aptitude Test) sau ACT (American College Testing)
 • Israel – Te′udat Bagrut
 1. Diploma de licenţă, în original și traducere legalizată (în original)în limba română.

Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus.

 1. Foaia matricolă cu situaţia pe toţi anii de liceu, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise în altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
 2. Situaţia academică/ Suplimentul la diploma de licenţă, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise în altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
 1. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
 2. Certificat de căsătorie(dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;;
 3. Actul doveditor al divorțului(dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
 4. Adeverință medicalăeliberată în anul curent de o autoritate competentă română, în original sau traducere certificată conform cu originalulsau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 5. Trei fotografii color format ¾;
 6. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației din România, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu Diploma de Bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației.
 7. Notă de informare a candidatuluicu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământpentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 8. Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online.
 9. Acordul candidatului privind înregistrarea interviului de admitere, în cazul desfășurării online a interviului
 10. Dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere.

După afișarea rezultatelor definitive ale concursului de admitere, candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile universitare în afara României au obligația de a depune la DRI actele și documentele menționate mai sus în format fizic, în termen de maximum 5 zile de la data la care au fost declarați admiși.

 

TAXE DE ÎNSCRIERE

 

Taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la Ministerul Educației se achita doar de catre candidații care nu au studiile recunoascute de catre Ministerul Educatiei din Romania.

Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere.

Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la Ministerul Educației nu se restituie în nicio condiție.

Modalitatea de plata a taxelor poate fi consultata aici.
În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online.

Contact:

Tel.: 021.330.26.61

E-mail: fscri@univ.utm.ro