📌  Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4, București

☎️ Tel.:0723.101.668;

📮 E-mail: fscri@univ.utm.ro

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2023-2024 la următoarele programe de pregătire psihopedagogică, organizate în cadrul Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic:

 

Nr. crt.Programul de studiiTaxa de studii anualăNr. credite/Durata studiilor
1.Nivelul I (inițial), pe parcursul studiilor universitare de licență250 Euro30 de credite / 3 ani

(6 semestre)

2.Nivelul II (aprofundare), pe parcursul studiilor universitare de master300 Euro30 de credite / 2 ani

(4 semestre)

3.Programul compact de studii psihopedagogice cu regim postuniversitar, Nivelul I, pentru absolvenții studiilor de licență700 Euro30 de credite / 1 semestru
Programul compact de studii psihopedagogice cu regim postuniversitar, Nivelul II, pentru absolvenții studiilor de licență și master700 Euro30 de credite / 1 semestru

 

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE

 

Admiterea la programele de studii de pregătire psihopedagogică organizate în cadrul Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic se desfășoară după cum urmează:

 

SESIUNEA IULIE 2023

 

Programul compact de studii psihopedagogice cu regim postuniversitar, Nivel I

 

 • Înscrierea candidaților: 3 iulie 2023-27 iulie 2023
 • Data interviului de admitere: 28 iulie 2023

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

 

Programul compact de studii psihopedagogice cu regim postuniversitar, Nivel I, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea IULIE 2023

 

 • Înscrierea candidaților: 4 septembrie 2023-22 septembrie 2022
 • Data interviului de admitere: 25 septembrie

 

Nivelul I (inițial), Nivelul II (aprofundare) – pe perioada studiilor

 

 • Înscrierea candidaților: 2 octombrie 2023-12 octombrie 2023
 • Data interviului: 13 octombrie 2023

 

Admiterea candidaților în programele de studii oferite de Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, Nivelul I (inițial) – pe parcursul studiilor universitare de licență – Nivelul II (aprofundare) – pe parcursul studiilor universitare de master – și Programul compact de studii psihopedagogice cu regim postuniversitar, Nivel I și Nivel II,  se face pe baza susținerii unui interviu motivațional (probă orală) care are în vedere competențele de comunicare, digitale și de relaționare necesare parcurgerii unui program de formare didactică, evaluat cu calificativele admis sau respins.

ÎNSCRIERE ONLINE
PREVEDERI GENERALE

I.PREVEDERI GENERALE

 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face în două moduri:

 

 1. fizic, prin depunerea de către candidat sau de către mandatar, pe bază de procură autentificată la notariat, a dosarului de înscriere cu documente în format hârtie la Secretariatul Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale din Calea Văcărești nr. 189, între orele 900-1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900-1400;
 2. online, prin încărcarea de către candidat a documentelor din dosarul de înscriere (scanate) pe portalul Înscriere admitere 2023 de pe pagina de web utm.ro. În acest caz, candidații își asumă răspunderea cu privire la exactitatea datelor, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale.

 

Candidații înscriși online care au fost declarați admiși și care au plătit cel puțin prima rată din taxa de școlarizare, au obligația de a depune dosarul de înscriere cu documente în format hârtie la Secretariatul Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale.

 

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care, în cazul candidaților declarați admiși se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

DOCUMENTE NECESARE

II.DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 

Pentru înscrierea în programele organizate de Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic – Nivelul I – pe parcursul studilor universitare de licență, Nivelul II – pe parcursul studiilor universitare de master, precum și în Programul compact cu regim postuniversitar, Nivelul I și Nivelul II – candidații vor prezenta următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon.

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare în program pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul DSPP);
 2. Actul de identitate în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății;
 3. Diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății (pentru Nivelul I – pe parcursul studiilor universitare de licență);
 4. Diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății (pentru Nivelul II – pe parcursul studiilor universitare de master – și Nivelurile I și II ale Programului compact);
 5. Certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății;
 6. Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății;
 7. Actul doveditor al divorțului, dacă este cazul, în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății;
 8. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 9. Trei fotografii color format ¾;
 10. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 11. Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online;
 12. Acordul candidatului privind înregistrarea interviului de admitere, în cazul desfășurării online a interviului
 13. Dovada achitării taxei de înscriere.

 

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2022-2023 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original. În cazul în care sunt declarați admiși la studii de licență, candidații menționați au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2023 la secretariatul facultății diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

 

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDAȚI STRĂINI
TAXE DE ÎNSCRIERE

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online. Pentru alte modalitati de plata a taxelor de admitere click aici

Cuantumul și modalitățile de plată ale taxei de înscriere la concursul de admitere, precum și ale taxei pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale sunt prevăzute în Regulamentul privind nomenclatorul de taxe pentru anul universitar 2023-2024, disponibil la adresa

https://www.utm.ro/wpcontent/uploads/2023/03/REGULAMENT-PRIVIND-NOMENCLATORUL-DE-TAXE-UTM-2023-2024-1.pdf

Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie în nicio condiție.

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online.

Contact:

Tel.: 0723.101.668    

E-mail: fscri@univ.utm.ro