📌  Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4, București

☎️ Tel.:  0730.606.484;

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2023-2024 la următoarele programe de studii universitare de master:

 

Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterProgramul de studiiTaxa de studii anualăNr. credite/
Durata studiilor
Forma de învățământ/

Număr de locuri

Cetățeni români/UE

(Euro)

Cetățeni din state terțe UE

(Euro)

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psihologie

ACREDITAT

Psihologie judiciară1000 Euro3000 Euro120 de credite / 2 ani

(4 semestre)

Învățământ cu frecvență (IF)

400 de locuri/
Domeniu

2.Psihanaliză1600 Euro3000 Euro120 de credite / 2 ani

(4 semestre)

3.Psihologia resurselor umane1000 Euro3000 Euro120 de credite / 2 ani

(4 semestre)

4.Psihologia sportului1000 Euro3000 Euro120 de credite / 2 ani

(4 semestre)

5.Psihologie clinică, hipnoză și intervenții

terapeutice de scurtă durată

1600 Euro3000 Euro120 de credite / 2 ani

(4 semestre)

6.Psihologie școlară și consiliere educațională1000 Euro3000 Euro120 de credite / 2 ani

(4 semestre)

7.Psihoterapii cognitiv comportamentale1600 Euro120 de credite / 2 ani

(4 semestre)

8.Tehnici de comunicare și influență socială1000120 de credite / 2 ani

(4 semestre)

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE

 

Admiterea la programele de studii universitare de master se organizează după cum urmează:

 

PERIOADE DE ÎNSCRIERE:

 • 5 iulie 2023-16 iulie 2023
 • 1 septembrie 2023-21 septembrie 2023

 

INTERVIURI DE ADMITERE:

 • 26 septembrie 2023-27 septembrie 2023

 

Proba de concurs pentru admiterea în ciclul de studii universitare de master este un interviu (probă orală), desfășurat pe baza unui ghid de interviu specific domeniului Psihologie și programului de master din domeniu. Ghidul de interviu poate fi consultat aici. Interviul este susținut în fața unei comisii de interviu. Fiecare membru al comisiei acordă note de la 10 (zece) la 1 (unu), nota probei fiind media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de membrii comisiei. Nota obținută la interviu trebuie să fie de minim 5 (cinci).

 

La stabilirea mediei generale la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master se ia în considerare media generală obținută la examenul de licență cu o pondere de 25% din media generală de admitere. Media generală la concursul de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire și nu poate fi mai mică decât 6 (șase).

 

 

 

 

 

 

Citește mai multe detalii!

Metodologie admitere 2023 – Facultatea de Psihologie

 

 

ÎNSCRIERE ONLINE
PREVEDERI GENERALE

I. PREVEDERI GENERALE

 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face online, prin încărcarea de către candidat a documentelor din dosarul de înscriere (scanate) pe portalul Înscriere admitere 2023 de pe pagina de web www.utm.ro. În acest caz, candidații își asumă răspunderea cu privire la exactitatea datelor, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale.

 

Candidații înscriși online care au fost declarați admiși și care au plătit cel puțin prima rată din taxa de școlarizare, au obligația de a depune dosarul de înscriere cu documente în format hârtie la Secretariatul Facultății de Psihologie, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în România, în Sistemul Național de Învățământ, sau la sediul Departamentului Relații Internaționale al UTM din Calea Văcărești nr. 189, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-un alt sistem de învățământ.

 

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care, în cazul candidaților declarați admiși se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2023-2024, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv. În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea genera cererea de înscriere pe baza datelor completate în portalul de admitere. Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

DOCUMENTE NECESARE

II. DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 

 1. Cerere-tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2023-2024 (de la secretariatul facultății/generată online);
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată, în original în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 4. Diploma de licență, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de licență în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de licență în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 5. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 6. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Actul doveditor al divorțului sau dovada de schimbare a numelui (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 10. Trei fotografii color format ¾;
 11. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților cetățeni străini;
 12. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 13. Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online;
 14. Acordul candidaților privind înregistrarea interviului de admitere, în cazul desfășurării online a interviului;
 15. Dovada achitării taxei de înscriere.

 

Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2022-2023 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de licență, în locul diplomei de licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ universitar, în original.

 

În cazul în care sunt declarați admiși, candidații au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2023, la secretariatul facultății, diploma de licență în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

 

 

 

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați periodic pagina de web https://www.utm.ro/facultatea-de-psihologie/

 

 

CANDIDAȚI STRĂINI
TAXE DE ÎNSCRIERE

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online. Pentru alte modalități de plată a taxelor de admitere click aici

Cuantumul și modalitățile de plată ale taxei de înscriere la concursul de admitere, precum și ale taxei pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale sunt prevăzute în Regulamentul privind nomenclatorul de taxe pentru anul universitar 2023-2024, disponibil la adresa click aici!

Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de înscriere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nici o condiție.

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online.