📌  Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4, București

☎️ Tel.: 0723.101.668;

📮 E-mail: fscri@univ.utm.ro

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2023-2024 la Programul pregătitor de limba română pentru candidații cetățeni străini, cu durata de 1 an (2 semestre).

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2023-2024 la Programul pregătitor de limba română pentru candidații cetățeni străini, cu durata de 1 an (2 semestre).

Admiterea în Programul pregătitor de limba română pentru candidații cetățeni străini se face pe baza dosarelor de înscriere.

 

 

 

Citește mai multe detalii!

Metodologie admitere 2023 – Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale

 

ÎNSCRIERE ONLINE
PREVEDERI GENERALE

I.PREVEDERI GENERALE

 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face în două moduri:

 

 1. fizic, prin depunerea de către candidat sau de către mandatar, pe bază de procură autentificată la notariat, a dosarului de înscriere cu documente în format hârtie la Secretariatul Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale din Calea Văcărești nr. 189, între orele 900-1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900-1400;
 2. online, prin încărcarea de către candidat a documentelor din dosarul de înscriere (scanate) pe portalul Înscriere admitere 2023 de pe pagina de web utm.ro. În acest caz, candidații își asumă răspunderea cu privire la exactitatea datelor, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale.

 

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care, în cazul candidaților declarați admiși se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la Programul de pregătitor de limba română pentru candidații cetățeni străini 2023-2024, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv. În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea genera cererea de înscriere pe baza datelor completate în portalul de admitere. Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

DOCUMENTE NECESARE

II. DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 

 1. Cererea tip de înscriere la Programul pregătitor de limba română pentru cetățeni străini pentru anul universitar 2023-2024 (de la secretariat/generată online);
 2. Diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată, în original, în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 3. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată, în original în limba română;
 4. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată, în original, în limba română;
 5. Actul doveditor al divorțului sau dovada de schimbare a numelui (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată, în original în limba română.
 6. Atestat lingvistic pentru limba engleză cu recunoaștere internațională: Cambridge, INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS), TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL) sau alt atestat cu recunoaștere internațională, nivel minim B1;
 7. Trei fotografii color format ¾;
 8. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 9. Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online;
 10. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română, adeverința medicală eliberată de o autoritate competentă străină în original pentru cele emise în limba engleză sau franceză sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată în altă limbă decât cele menționate, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”.

 

 

 

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați periodic pagina de web https://www.utm.ro/facultatea-de-stiintele -comunicării-si-studii-europene/

 

CANDIDAȚI STRĂINI

Admiterea în Programul Pregătitor de Limba Română pentru cetățeni străini se face pe baza dosarelor de înscriere.

TAXE DE ÎNSCRIERE

 

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online. Pentru alte modalitati de plata a taxelor de admitere click aici

Cuantumul și modalitățile de plată ale taxei de înscriere la concursul de admitere, precum și ale taxei pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale sunt prevăzute în Regulamentul privind nomenclatorul de taxe pentru anul universitar 2023-2024, disponibil la adresa

https://www.utm.ro/wp-content/uploads/2023/03/REGULAMENT-PRIVIND-NOMENCLATORUL-DE-TAXE-UTM-2023-2024-1.pdf

Înscrierea este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de înscriere la admitere. Taxa de înscriere la admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online. Taxa de studii pentru Programul Pregătitor de Limba Română pentru candidații cetățeni străini este de 3300 euro

 

Contact:

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Tel.: 0723.101.668

E-mail: fscri@univ.utm.ro

DEPARTAMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

Tel: 021.330.25.37

E-mail: international@univ.utm.ro