📌  Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4, București

☎️ Tel.: 021.330.20.61;                                       

📮 E-mail: fscri@univ.utm.ro

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE organizează admitere pentru anul universitar 2021-2022 la Programul Pregătitor de Limba Română pentru candidații cetățeni străini cu durata de 1 an (2 semestre).

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE

SESIUNEA IULIE 2021:

 • 30 iulie 2021. Perioada de înscriere 01 iulie 2021-29 iulie 2021

Mentionam ca portalul de inscriere online se inchide in data de 29 iulie 2021, ora 16:00.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021:

 • 27 septembrie 2021. Perioada de înscriere 01 septembrie 2021-24 septembrie 2021

CONCURSUL DE ADMITERE

Admiterea în Programul Pregătitor de Limba Română pentru cetățeni străini se face pe baza dosarelor de înscriere.

ÎNSCRIERE ONLINE
PREVEDERI GENERALE

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea la admitere pentru candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în România în limba română se face prin una din următoarele modalități:

 • La Secretariatul Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale din Calea Văcărești nr.189, etaj I București, Sector 4, personal sau prin mandatar cu procură notarială specială, între orele 900-1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900-1400;
 • Online, pe portalul Înscriere admitere 2021, de pe pagina de web utm.ro.

Înscrierea la admitere pentru candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română se face prin una din următoarele modalități:

 • La sediul Departamentului Relații Internaționale al UTM (Calea Văcărești nr. 189, Corp M, parter) personal sau prin mandatar cu procură notarială specială, de luni până vineri între orele 900-1300;
 • Pe portalul Înscriere admitere 2021, de pe pagina de web utm.ro.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere în dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentă), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentă), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere și înmatriculare în Programul Pregătitor de Limba Română pentru anul universitar 2021-2022, în care se vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formular.

Cererea de înscriere este însoțită de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

DOCUMENTE NECESARE

Acte și documente necesare la înscriere:

 1. Cererea tip de înscriere și înmatriculare în Programul Pregătitor de Limba Română pentru anul universitar 2021-2022;
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie, însoțită de foaia matricolă în original și copie, în cazul documentelor emise în limba engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 3. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 4. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 5. Atestat lingvistic pentru limba engleză cu recunoaștere internațională: Cambridge, INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS), TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL) sau alt atestat cu recunoaștere internațională;
 6. Adeverință medicală eliberată în anul curent de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 7. Trei fotografii color format ¾;
 8. Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online
 9. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR).
 10. Dovada achitării taxei de înscriere admitere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original. În cazul în care sunt declarați admiși la studii de licență, candidații menționați au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2021 la secretariatul facultății diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

CANDIDAȚI STRĂINI

Admiterea în Programul Pregătitor de Limba Română pentru cetățeni străini se face pe baza dosarelor de înscriere.

TAXE DE ÎNSCRIERE

 

Taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la Ministerul Educației se achita doar de catre candidații care nu au studiile recunoascute de catre Ministerul Educatiei din Romania.

Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere.

Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la Ministerul Educației nu se restituie în nicio condiție.

Modalitatea de plata a taxelor poate fi consultata aici.

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online.

Contact:

Tel.: 021.330.20.61

E-mail: fscri@univ.utm.ro