ANUNȚ IMPORTANT!

În atenția candidaților la concursul de admitere, cetățeni din state membre ale UE, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și din state terțe UE

 

Universitatea Titu Maiorescu organizează concurs de admitere la programele de studii universitare de licență în două sesiuni, iulie 2017 și septembrie 2017, după cum urmează:

IULIE 2017: 

  • 26 iulie 2017, la facultățile de Drept, Psihologie, Informatică, Finanțe-Bănci și Administrarea Afacerilor, Științe Sociale, Politice și Umaniste, Farmacie;
  • 27 iulie 2017, la Facultatea de Medicină Dentară;
  • 28 iulie 2017, la Facultatea de Medicină.

 

SEPTEMBRIE 2017, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2017:

  • 14 septembrie 2017, la Facultatea de Medicină și Facultatea de Medicină Dentară;
  • 27 septembrie 2017, la facultățile de Drept, Psihologie, Informatică, Finanțe-Bănci și Administrarea Afacerilor, Științe Sociale, Politice și Umaniste, Farmacie.

 

Concursul de admitere în programele de studii universitare de master se organizează într-o singură sesiune: 28 septembrie 2017. La propunerea Consiliului Facultății, admiterea în programele de studii universitare de master se poate organiza și în sesiunea din iulie 2017.

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea la programele de studii universitare în aceleași condiții prevăzute de lege și de prezentul regulament pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxa de înscriere la concurs și taxa de studii. Recunoașterea studiilor efectuate de aceștia în afara României se va realiza de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale (MEN) înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaștere a studiilor. Candidații care au obținut atestatele de recunoaștere în anii anteriori pot fi înscriși la concursul de admitere în baza acestora.

Cetățenii străini din state terțe se pot înscrie pe cont propriu valutar, pe baza scrisorii de acceptare la studii în România, eliberată de direcțiile de specialitate din cadrul MEN.

La admiterea la programele de studii universitare cu predare în limba română, candidații cetățeni străini au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de MEN sau certificatul de absolvire a anului pregătitor pentru învățarea limbii române.

Candidații cetățeni străini susțin, cu perceperea unei taxe al cărei cuantum este prevăzut în Nomenclatorul de Taxe aprobat de Senatul Universității, un examen de verificare a cunoștințelor generale de limba română specifice domeniului de licență al programului pentru care optează. Candidații respinși la acest examen nu pot participa la concursul de admitere. Acest examen nu înlocuiește obligativitatea prezentării de către candidații cetățeni străini a unuia dintre certificatele menționate mai sus.

Calendarul depunerii dosarelor cetățenilor străini și calendarul susținerii examenului de limba română pentru sesiunea iulie 2017, respectiv septembrie 2017:

Perioada

Activitatea

6 iunie 2017 – 18 iulie 2017

Depunerea dosarelor candidaților la Departamentul Relații Internaționale (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter)

20 iulie 2017

Susținerea examenului de verificare a cunoștințelor de limba română (Corpul M, Calea Văcărești 189, etaj II)

 

În cazul în care, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea I, se organizează sesiunea septembrie 2017, calendarul este următorul:

Perioada

Activitatea

1 august 2017 – 5 sept. 2017

Depunerea dosarelor candidaților la Departamentul Relații Internaționale (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter)

6 sept. 2017

Susținerea examenului de verificare a cunoștințelor de limba română (Corpul M, Calea Văcărești 189, etaj II)

 

 

 

IMPORTANT NOTICE!

In attention of the candidates for the admission contest, citizens of EU Member States, European Economic Area, the Swiss Confederation, and non EU States

Titu Maiorescu University organizes admission contest for bachelor programmes in two sessions, July 2017 and September 2017, as follows:

  • July 26, 2017, at the faculties of Law, Psychology, Informatics, Finance-Banking and Business Administration, Social, Political and Humanist Sciences, Pharmacy;
  • July 27, 2017, at the Faculty of Dental Medicine;
  • July 28, 2017, at the Faculty of Medicine.

 

The admission contest for master studies is organized in a single session, namely September 28, 2017. At the proposal of the Faculty Council, the admission contest for master studies could be organized in the July 2017 session.

At the admission contest may participate citizens of the EU states, of the states belonging to the European Economic Area and the Swiss Confederation, in the same terms provided by law and the rules of admission at the University for Romanian citizens, including the contest fee and tuition. The recognition of the studies outside Romania will be done by the specialized departments of the Ministry of National Education (MNE) before the enrolling of the applicants for the contest. Each applicant has the obligation to submit the certificate of recognition of the studies. The applicants who obtained certificates of recognition of the studies in previous years can be enrolled based on them.

The foreign citizens from outside EU, EEA and SC can enroll at the admission contest at his/her own expense (tax in foreign currency). Each applicant has the obligation to submit the letter of acceptance to studies from MNE.

At the admission contest, foreign citizens are required to submit a certificate of proficiency for Romanian language, issued by the competent institutions of MNE or a certificate of graduation foundation year for learning the Romanian language.

Foreign citizens take an exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language, specific to the study programme of their choice, by charging a fee stipulated by the list of tuition fees approved by the University Senate. The rejected applicant may not participate in the admission contest. This exam does not replace the obligation to submit one of the certificates mentioned above.

The calendar for the submission of the applicants’ files submission and for the eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language for the July session and September session, 2017:

Period

Activity

June 6, 2017 – July 18, 2017

Submission of the applicants’ files to the Department of International Relations (V Building, Calea Văcărești 189, ground floor)

July 20, 2017

The eliminatory exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language (M Building, Calea Văcărești 189, second floor)

 

For the unoccupied seats in the July session, the calendar for the submission of the applicants’ files and for the exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language for the September 2017 session:

Period

Activity

August 1, 2017 – September 5, 2017

Submission of the applicants’ files to the Department of International Relations (V Building, Calea Văcărești 187, ground floor)

September 6, 2017

The exam for the verification of the knowledge of basic Romanian language (M Building, Calea Văcărești 189, second floor)