📌  Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4, București

☎️ Tel.: 021.330.10.83;                                       


 

FACULTATEA DE INFORMATICĂ organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2023-2024 la următoarele programe de studii universitare de licență:

 

Nr. crt.Domeniul de licențăProgramul de studiiTaxa de studii anualăNr. credite/Durata studiilorNumăr de locuri
Cetățeni români/UE

(Euro)

Cetățeni din state terțe UE

(Euro)

1.InformaticăInformatică (IF)1800 Euro3000 Euro180 de credite / 3 ani

(6 semestre)

100 de locuri

Acreditat

Informatică (ID)2250 Euro3000 Euro180 de credite / 3 ani

(6 semestre)

125 de locuri

Acreditat

 

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE

 

Admiterea la programele de studii de licență Informatică IF și Informatică ID se organizează în două sesiuni:

 

SESIUNEA IULIE 2023, perioada de înscriere 03 iulie 2023-25 iulie 2023, online; 03 iulie 2023-24 iulie 2023, fizic.

 

 • Afișare liste provizorii: 27 iulie 2023
 • Afișare liste definitive: 28 iulie 2023

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2023, perioada de înscriere perioada de înscriere 04 septembrie 2023-26 septembrie 2023.

 

 

 • Afișare liste provizorii: 28 septembrie 2023
 • Afișare liste definitive: 29 septembrie 2023

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute de candidați la concursul de admitere, în limita cifrelor de școlarizare aprobate de ARACIS pentru programele de studii de licență Informatică IF și Informatică ID.

 

În calculul mediei generale la concursul de admitere se iau în considerare media generală la examenul de bacalaureat sau echivalent, cu o pondere de 2/3, și media anilor de studiu liceal, cu o pondere de 1/3, conform următoarei formule de calcul:

 

(2 ´ Media generală la examenul de bacalaureat sau echivalent + Media anilor de studiu liceal)÷3

 

Media anilor de studiu liceal și media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire

 

 

Citește mai multe detalii!

Metodologie admitere 2023 – Facultatea de Informatică

ÎNSCRIERE ONLINE
PREVEDERI GENERALE

I. PREVEDERI GENERALE

 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face în două moduri:

 

 1. fizic, prin depunerea de către candidat sau de către mandatar, pe bază de procură autentificată la notariat, a dosarului de înscriere cu documente în format hârtie la Secretariatul Facultății de Informatică din Calea Văcărești nr. 189, între orele 900-1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900-1400;
 2. online, prin încărcarea de către candidat a documentelor din dosarul de înscriere (scanate) pe portalul Înscriere admitere 2023 de pe pagina de web utm.ro. În acest caz, candidații își asumă răspunderea cu privire la exactitatea datelor, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale.

 

Candidații înscriși online care au fost declarați admiși și care au plătit cel puțin prima rată din taxa de școlarizare, au obligația de a depune dosarul de înscriere cu documente în format hârtie la Secretariatul Facultății de Informatică, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în România, în Sistemul Național de Învățământ, sau la sediul Departamentului Relații Internaționale al UTM din Calea Văcărești nr. 189, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-un alt sistem de învățământ.

 

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care, în cazul candidaților declarați admiși se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv. În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea genera cererea de înscriere pe baza datelor completate în portalul de admitere. Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

DOCUMENTE NECESARE

II. DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 

 1. Cerere-tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024, de la secretariatul facultății/generată online);
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză, și traducere legalizată, în original, în limba română, în cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate;
 3. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă cu media anilor de studii, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată în original în limba română. Diplomele emise în alte țări trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga sau să fie supralegalizate, conform reglementărilor stabilite de Ministerul Educației în Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini. Supralegalizarea diplomelor se face de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele din Republica Moldova emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova, în original;
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată, în original, în limba română;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată, în original, în limba română;
 7. Actul doveditor al divorțului sau dovada de schimbare a numelui (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată, în original, în limba română;
 8. Adeverință medicală eliberată în anul curent de o autoritate competentă română, adeverința medicală eliberată de o autoritate competentă străină în original pentru cele emise în limba engleză sau franceză sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată în altă limbă decât cele menționate, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 9. Trei fotografii color format ¾;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților cetățeni străini la programe de studii în limba română;
 11. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 12. Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online;
 13. Dovada achitării taxei de înscriere.

 

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2022-2023 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original, în care să fie precizate notele/scorurile finale de la examenul de absolvire a liceului. Fac excepție candidații cetățeni străini din state terțe, care au obligația de a prezenta diploma finală de absolvire a liceului.

 

În cazul în care sunt declarați admiși, candidații au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2023, la secretariatul facultății, diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

 

 

 

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați periodic pagina de web https://www.utm.ro/facultatea-de-informatică/

CANDIDAȚI STRĂINI
TAXE DE ÎNSCRIERE

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online. Pentru alte modalități de plată a taxelor de admitere click aici

Cuantumul și modalitățile de plată ale taxei de înscriere la concursul de admitere, precum și ale taxei pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale sunt prevăzute în Regulamentul privind nomenclatorul de taxe pentru anul universitar 2023-2024, disponibil la adresa

https://www.utm.ro/wp-content/uploads/2023/03/REGULAMENT-PRIVIND-NOMENCLATORUL-DE-TAXE-UTM-2023-2024-1.pdf

Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online.

 

Contact:

Tel.: 021.330.10.83

E-mail: informatică@univ.utm.ro