PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND DECONTAREA ABONAMENTELOR ACHIZIȚIONATE DE CĂTRE STUDENŢII ELIGIBILI PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT LOCAL ÎN COMUN

 

ABREVIERI

 • Abonament TLC – abonament pe mijloacele de transport local în comun;
 • Cerere TLC – cererea studentului depusă online pentru solicitarea decontării abonamentului pentru Transportul Local în Comun;
 • Portal TLC – soluție software, unde studenții eligibili pentru decontarea Transportului Local în Comun pot completa online o cerere TLC;
 • STB – Societatea de Transport București STB S.A.;
 • STTJ – Societatea Transloc S.A. Târgu Jiu;
 • Studentul eligibil TLC – studentul eligibil pentru decontarea cheltuielilor aferente achiziționării abonamentelor pentru transportul local în comun: student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, cu vârsta până la 30 de ani împliniți (inclusiv);
 • TLC – Transport local în comun;
 • UTM – Universitatea Titu Maiorescu;
 • Validator TLC – personal din cadrul UTM care verifică corectitudinea / oportunitatea cererilor TLC și validează cererile TLC.

 

SCOP

Prezenta procedură vizează regulile și responsabilitățile privind DECONTAREA sumei plătite de către studenții Universității Titu Maiorescu din București pentru achiziționarea abonamentelor pentru transportul local în comun din București, respectiv abonamente emise de către societatea de transport București STB S.A., și Târgu Jiu, respectiv abonamente emise de către societatea Transloc S.A. Târgu Jiu. Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în vârstă de până la 30 de ani, beneficiază de decontarea parțială sau integrală a abonamentelor de transport local în comun conform prezentei proceduri.

 

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

 • Legea 199/2023 a învățământului superior, cu modificările și completările ulterioare:

ART. 128 alin. (3): Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum și pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a și naval, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani.

Studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor ART. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport. Normele metodologice privind transportul cu metroul și trenul sunt adoptate prin hotărâre a Guvernului.

ART. 128 alin. (27): Sumele decontate în contul acordării facilităților de transport prevăzute la alin. (3) NU pot depăși sumele care corespund efectului financiar net, echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării cu obligația asigurării facilităților de transport asupra costurilor și veniturilor operatorului de transport, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului.

ART. 149 alin. (3) lit. G): Sumele alocate de la bugetul Ministerului Educației, pe bază de contract, conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educației, la propunerea CNFIS, după caz, cuprind: [..]                             g) subvenții pentru transportul local în comun al studenților.

 • Contractul instituțional dintre Ministerul Educației și Universitatea Titu Maiorescu, semnat pe un an calendaristic, pentru alocarea de la bugetul Ministerului Educației a sumei corespunzătoare pentru achitarea contravalorii reducerilor privind transportul pe mijloacele de transport local în comun.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

 1. Studenții eligibili pentru decontarea costurilor aferente achiziționării abonamentelor TLC sunt studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele două condiții:

a.sunt înmatriculați la UTM, la programele de studii de la ciclurile de studii I – licență, II – master și III – doctorat, forma de învățământ cu frecvență;

b.au vârsta de până la 30 de ani împliniți.

 1. Decontarea se face pe tot parcursul anului calendaristic, după cum urmează:

a.90% din valoarea abonamentului TLC achitat de către studenții înmatriculați în anul curent la ciclurile de studiu licență / master / doctorat, la forma de învățământ cu frecvență, în vârstă de până la 30 de ani.

b.100% din valoarea abonamentului TLC achitat de către studenții înmatriculați în anul curent la ciclurile de studiu licență / master / doctorat, la forma de învățământ cu frecvență, în vârstă de până la 30 de ani, cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor ART. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

3.Încadrarea studentului la procentul de 100% se va realiza de către student prin atașarea documentelor doveditoare.

4.Studentul străin înmatriculat cu clauză suspensivă devine eligibil începând cu data obținerii scrisorii de acceptare la studii / certificatului de recunoaștere a studiilor.

5.Studenții din an non-terminal sunt considerați studenți eligibili până la data pierderii statutului de student (exmatriculare).

6.Studenții din an terminal sunt considerați studenți eligibili până la data pierderii statutului de student (exmatriculare/ absolvirea studiilor).

7.După împlinirea vârstei de 30 de ani sau la data pierderii calității de student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, studentul eligibil TLC își pierde dreptul pentru decontarea abonamentului TLC.

8. Studentul eligibil TLC depune cerere pentru decontarea abonamentelor TLC DOAR a celor abonamente a căror perioadă de valabilitate este încheiată, deoarece studentul trebuie să îndeplinească criteriile de elibilitate, enumerate mai sus, pe toată perioada de valabilitate a abonamentului TLC.

9. În situația în care studentul eligibil depune cererea și se constată că, în perioada de valabilitate a abonamentului pentru care se solicită decontarea, studentul împlinește vârsta de 30 de ani, atunci decontarea se va realiza proporțional cu valoarea abonamentului aferentă perioadei cuprinsă între data de început a valabilității abonamentului și data la care studentul eligibil TLC împlinește 30 de ani (inclusiv).

10. Decontarea costului abonamentelor TLC se realizează pe parcursul unui an calendaristic. Pentru studenții din anii de studiu nonterminali decontare se realizează până la 30 septembrie al anului universitar (inclusiv în timpul vacanțelor), iar pentru studenții din anii de studiu terminali decontarea se realizează până la data pierderii statutului de student (exmatriculare / absolvirea studiilor).

11. Dacă studentul din an terminal depune cerere de prelungire studii pentru anul universitar următor, acesta va beneficia în continuare de decontarea abonamentelor

12. Decontarea costului abonamentelor TLC se realizează astfel:

a. În perioada 01 Ianuarie N – 30 Septembrie N pentru studenții înmatriculați în anul universitar curent, respectiv (N – 1) – (N);

b. În perioada 01 Octombrie N – 31 Decembrie N pentru studenții înmatriculați în anul universitar următor, respectiv (N) – (N+1).

13. Decontarea costului abonamentelor TLC se face NUMAI în limita fondurilor primite de către UTM de la Ministerul Educației.

 

ETAPELE PROCESULUI DE DECONTARE

A.      DEPUNEREA CERERII

 1. După deschiderea procedurii de depunere online a cererilor de decontare a abonamentelor TLC de către DIT&C, NUMAI studenții eligibili TLC vor putea accesa portalul TLC (soluția software UTM), cu contul Microsoft 365, unde își vor depune Cererea online de solicitare a decontării abonamentului TLC.
 2. Cererile se depun online începând de la data 20.06.2024 până la 30.09.2024 pentru abonamentele TLC a căror valabilitate se încadrează în intervalul 01.01.2024 – 30.09.2024.
 3. Primul pas al studentului este de a-și exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, colectarea și transmiterea acestora în scopul decontării abonamentelor TLC (Anexa 1 – Informare Acord GDPR TLC). Conținutul acordului, prevăzut în Anexa 1 – Informare Acord GDPR TLC, va putea fi accesat pe portalul TLC, astfel încât studentul să poată citi și/ sau descărca acestă informare în format .pdf. După citirea informării, studentul va putea să își dea acordul prin bifarea în portalul TLC a opțiunii:
 • Având cunoștință asupra Regulamendului privind Protejarea Datelor Personale (‘GDPR’), îmi exprim, prin prezenta, consimțământul ca Universitatea să colecteze și să proceseze informațiile mele cu caracter personal în vederea derulării procesului decontării abonamentelor TLC.
 1. În cazul în care studentul nu își va da acordul GDPR în acest sens, atunci cererea TLC nu va putea fi depusă.
 2. În cazul în care studentul își va da acordul GDPR în acest sens, atunci cererea TLC va putea fi depusă ONLINE, studentul putând completa următoarele câmpuri:

a. Data depunerii: se va completa automat la depunerea cererii online, ca fiind data curentă;

b. Data nașterii: se va completa de către student;

c .Număr de telefon: se va completa de către student numărul de telefon pe baza căruia studentul s-a înrolat pe platformele TLC și solicită decontarea abonamentului TLC (dacă e cazul);

d. Adresa de email: se va completa de către student adresa de email pe baza căreia studentul s-a înrolat pe platformele TLC și solicită decontarea abonamentului TLC (dacă e cazul);

e. Pentru studenții de la programele de studii din București, se vor completa în continuare următoarele date referitoare la abonament:

f.1. Seria cardului STB: se va completa, de către studentul de la programele de studii din București, seria cardului pentru care se solicită decontarea abonamentului TLC emis de către STB;

f.2. Tipul de abonament solicitat spre decontare: studentul va alege una din următoarele opțiuni:

 •  30 de zile;
 •  6 luni;
 • 12 luni.

f.3. Perioada abonamentului solicitat spre decontare: studentul va completa perioada de valabilitate a abonamentului solicitat spre decontare;

f.4. Suma plătită: studentul va alege una din următoarele opțiuni:

 • 80 lei;
 • 400 lei;
 • 700 lei.

f.5. Procentul de decontare unde se încadrează studentul: studentul va alege una din următoarele opțiuni:

–  90%

– 100%

f.6. Modalitatea de achiziție a abonamentului TLC: studentul va alege una din următoarele opțiuni, reprezentând modalitățile de achiziție puse la dispoziție de către STB:

i. De la punctele de vânzare STB;

ii. De la automatele de vânzare;

iii. Prin aplicația mobilă YOUTH TB;

iv. Prin aplicația mobilă 24 PAY;

v. Prin intermediul terminalelor SELFPAY;

vi. Online prin portalul web STB.

f.7. IBAN-ul studentului pentru virarea contravalorii decontului abonamentului TLC: studentul va introduce IBAN-ul emis pe numele studetului, unde dorește a se vira suma solicitată spre decontare.

f. Pentru studenții de la programele de studii din Târgu Jiu, se vor completa în continuare următoarele:

g.1. Seria și numărul abonamentului: se va completa, de către studentul de la programele de studii din Târgu Jiu, seria și numărul abonamentului pentru care se solicită decontarea abonamentului TLC emis de către STTJ;

g.2. Tipul de abonament solicitat spre decontare: studentul va alege una din următoarele opțiuni:

i. 2 săptămâni;

ii. 3 săptămâni;

iii. lunar;

g.3. Perioada abonamentului solicitat spre decontare: studentul va completa perioada abonamentului solicitat spre decontare, conform documentului de plată al abonamentului TLC;

g.4. Suma plătită: se va completa de către student suma plătită pentru achiziționarea abonamentului TLC;

g.5. Procentul de decontare unde se încadrează studentul: studentul va alege una din următoarele opțiuni:

–  90%

– 100%

g.6. IBAN-ul studentului pentru virarea contravalorii decontului abonamentului TLC: studentul va introduce IBAN-ul emis pe numele studetului, unde dorește a se vira suma solicitată.

 1. După introducerea cererii TLC, STUDENTUL are obligativitatea să ATAȘEZE următoarele documente:

a. Scan după actul de identitate.

b. Scan față/ verso după documentul reprezentând dovada plății abonamentului TLC.

În funcție de modalitatea de achiziție aleasă de către student, se va încărca unul din documentele:

I. Pentru studenții de la programele de studii din București, se vor încărca documentele:

Nr. crt.Modalitatea de achizițieDocumentul privind dovada plății
1.De la punctele de vânzare STBBon fiscal
2.De la automatele de vânzareBon nefiscal
3.Prin aplicația mobilă YOUTH TBChitanță
4.Prin aplicația mobilă 24 PAYChitanță
5.Prin intermediul terminalelor SELFPAYBon nefiscal
6.Online prin portalul web STBChitanță

 

 

ii. Pentru studenții de la programele de studii din Târgu Jiu, se vor încărca documentele:

Nr. crt.Modalitatea de achizițieDocumentul privind dovada plății
1.De la punctele de vânzare STTJBon fiscal/ chitanță

c. Scan după cardul nominal TLC din care să reiasă numele titularului și seria cardului, NUMAI pentru studenții de la programele de studii din București.

d. Scan după abonamentul nominal TLC din care să reiasă numele titularului și seria/ numărul actului de identitate, NUMAI pentru studenții de la programele de studii din Târgu Jiu.

e. Scan după IBAN din care să reiasă numele titularului și contul IBAN.

 

B.      VALIDAREA CERERII

 1. În cazul în care cererea TLC are atașat ca document justificativ de plată un document emis la punctele de vânzare TLC, atunci studentul are obligativitatea DE A DEPUNE documentul în original în punctele de colectare a documentelor privind decontarea abonamentelor TLC. Predarea documentelor în original de către student se face pe baza unei programări stabilită de către validatorul TLC (personalul din cadrul UTM desemnat să verifice cererile TLC) și transmisă studentului pe adresa de email instituțională. La depunerea documentului în original, validatorul TLC verifică documentul în original cu documentul încărcat în portalul TLC:

a. Dacă aceste documente sunt identice, atunci validatorul TLC va completa în portalul TLC data când se depune documentul în original și va tipări un Proces Verbal de Predare – Primire Documente în Original în două exemplare (câte un exemplar pentru fiecare parte).

b.Dacă aceste documente nu sunt identice, atunci validatorul TLC va refuza primirea documentului în original.

 1. După depunerea online a cererilor TLC, validatorul TLC accesează portalul TLC și verifică condițiile de validare ale unei cereri TLC, respectiv:

a.Respectă criteriile de eligibilitate menționate la art. 128 alin (3) din Legea 199/ 2023 a învățământului superior;

b.Corespondența și corectitudinea datelor înscrise în cererea TLC cu documentele atașate;

c.Lizibilitatea și corectitudinea documentelor atașate;

d.Perioada de valabilitate a abonamentului este încheiată;

e.Pentru cererile TLC care au ca dovadă de plată un document emis de punctele de vânzare TLC, se va avea în vedere ca documentul să fie depus în original la validatorul TLC.

f.Pentru studenții înscriși la programele de studii din București, se va avea în vedere stabilirea concordanței dintre datele înscrise în cererea TLC depusă de student cu datele corespunzătoare din baza de date STB

 1. Validarea cererilor se va realiza până la data de 10 ale lunii următoare pentru cererile depuse până în ultima zi calendaristică a lunii anterioare. Acest termen poate fi prelungit în funcție de numărul de cereri depuse, studentul fiind informat de aceasta decalare a termenului.
 2. Studentul va fi informat cu privire la statusul cererii lui, pe adresa de email instituțională, respectiv dacă cerere a fost validată sau dacă cererea nu a fost validată (inclusiv motivul invalidării).

C.      PLATA SUMELOR

 1. Procesarea spre plată a cererilor va fi realizată de către Direcția Economică în perioada 11 – 25 ale lunii pentru toate cererile validate anterior.
 2. Studentul va fi informat cu privire la statusul cererii lui, pe adresa de email instituțională, respectiv dacă a fost procesată spre plată sau dacă nu a fost procesată spre plată (comunicându-i-se inclusiv motivul neprocesării).

Pentru orice nelămurire sau întrebare legată de procesul de decontare a abonamentelor pentru mijloacele de transport local în comun, te rugăm să trimiți email pe adresa: decontare.TLC@univ.utm.ro.