Teza de doctorat este o lucrare scrisă prin care doctorandul dovedeşte capacitatea de a trata ştiinţific un subiect de cercetare. Ea trebuie să evidenţieze capacitatea de a extrage ideile esenţiale din bibliografia studiată, de a identifica cele mai potrivite metode de cercetare, de a stabili obiective de cercetare şi a ale urmări în succesiune logică, de a extrage concluzii pe argumente şi de a oferi soluţii teoretice proprii.

 

A. Structura tezei de doctorat

Se recomandă ca teza de doctorat să aibă aproximativ 200-250 de pagini, exclusiv anexele.

Părţile componente ale tezei vor respecta, în principiu, următoarele proporţii:

  1. Introducere în problematica tezei de doctorat: 1-2%

Se prezintă cadrul general al problematicii abordate, metodele de cercetare folosite, importanţa acesteia în contextul ştiinţific actual.

  1. Fundamentarea teoretică, exclusiv anexele: 30%

Se evidenţiază aspectele rezultate din cercetările anterioare în doemniul tezei de doctorat, cuprinzând modelele teoretice apelate, metodele utilizate, criteriile adoptate, tehnicile folosite etc., prezentate în sinteză şi într-o manieră coerentă.

  1. Dezvoltarea teoretică, exclusiv anexe: 65%

Teza de doctorat trebuie să demonstreze capacitatea doctorandului de a folosi rezultatele cercetării, în mod creativ, original şi novator, astfel încât să producă o nouă perspectivă asupra problematicii abordate în teză sau, după caz, de emitere a unei idei care nu a mai rezultat din cercetările anterioare. Această componentă a tezei se poate concretiza în modele, cercetări operaţionale, studii de caz etc.

  1. Concluzii şi propuneri: 2-3%

Concluziile se prezintă într-o succesiune logică, însoţite de argumente, cu sublinierea aspectelor originale, a avantajelor şi limitelor soluţiilor oferite. Propunerile, inclusiv cele de lege ferenda, trebuie să fie concrete şi realizabile.

  1. Bibliografie: 1-2%

Bibliografia constituie o enumerare sub o formă bine precizată a lucrărilor folosite pentru elaborarea tezei de doctorat.

 

B. Redactarea tezei de doctorat

Teza de doctorat trebuie redactată într-un editor de texte consacrat (MS Office, Open Office), cu litera(fontul) Times New Roman Regular, corp 12, spaţiere normală.

Caracterul Italic va fi folosit pentru evidenţierea citatelor în ghilimele, pentru titlurile lucrărilor sau numele publicaţiilor citate, precum şi pentru sublinierea aspectelor considerate importante.

Distanţa dintre rânduri va fi de 1,5 rânduri, iar acestea vor fi aliniate stânga-dreapta.

Pagina  se va stabili astfel încât, la ieşirea din imprimantă, marginea dinspre cotor să fie de 2,5 cm, iar marginile superioară,  inferioară şi cea opusă cotorului, de 2 cm. Tipărirea se va face faţă-verso, alegându-se opţiunea margini în oglindă.

Lucrările se vor redacta cu semnele diacritice specifice limbii române.

 

Titlurile

Fiecare capitol nou va începe pe pagină impară, iar titlurile lucrăriii vor fi subordonate conform algoritmului:

Rangul 1: 1. CAPITOL cu corp 16 bold majuscule, centrat, la cel mult 5 rânduri de limita superioară scrisă a paginii, textul care urmează se plasează la două rânduri de titlu.

Rangul 2: 1.1. Subcapitol cu corp 14 bold, cu majusculă centrat, la două rânduri de titlu sau la un rând de textul anterior, iar textul care urmează se scrie  pe rândul următor.

Rangul 3: 1.1.1. Subcapitol cu corp 14, cu majusculă, centrat, la un rând de textul anterior, iar textul care urmează se scrie pe rândul următor.

Rangul 4: 1.1.1.1. Subcapitol cu corp 14 italic, centrat, la un rând de textul anterior, iar textul care urmează se scrie pe rândul următor.

 

Trimiterea la surse (note de subsol)

Trimiterile se vor face obligatoriu în subsolul paginii respective (şi nu la sfârşitul capitolului, nici la sfârşitul lucrării), cu notele numerotate cu cifre arabe, în continuare, până la sfârşitul lucrării.

Referinţele bibliografice din cuprinsul notelor de subsol se vor întocmi după modelul:

1Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii european, Editura Perfect, Bucureşti, 2011, p.67.

În cazul în care textul notelor este foarte amplu(cu citate lungi, comentarii etc.), pentru a nu încărca în mod exagerat subsolul, unele trimiteri la sursă(de pildă când e vorba de citate din presă sau alte publicaţii) pot fi incluse în text, între paranteze. Pentru economie de spaţiu, denumirile publicaţiilor care apar frecvent în text pot fi reduse la abrevieri care, în mod obligatoriu, vor fi explicate, în ordine alfabetică, la sfârşitul lucrării.

Datele calendaristice vor fi scrise literar, astfel: 15 octombrie 2012.

Numele lunilor pot fi prescurtate, după cum urmează: ian., feb., mar., apr., iun., iul., aug., sept., oct., nov., dec.

 

Bibliografia

Bibliografia va fi redactată pe următoarele  capitole:

Acte normative

Lucrări de autor

Articole, publicaţii, lucrări de cercetare

Diverse

Resurse bibliografice pe INTERNET

Bibliografia va fi redactată după modelul:

***Constituţia României

*** Legea 190/2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian, M.Of., Partea I,  nr.738/2012

Ion Deleanu, Tratat de procedură civilă, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

***http://www.cdep.ro

*** Colecţia ziarului Jurnalul Naţional, perioada ian.-iul.2012

 

În cazul  lucrărilor de autor, se va ordona în ordinea alfabetică conform numelui autorului, iar numerotarea lucrărilor se face continuu.