REGULAMENTUL INSTITUŢIONAL DE  ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROGRAMELOR  DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI

 

Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 • Legea Educaţiei Naţionale  nr. 1/2011;
 • Hotărârea Guvernului nr.681/2011 privind Codul  studiilor universitate de doctorat;
 • Carta Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti;
 • Ordinul MEN nr. 4982/2013 privind activitatea de conducere de doctorat,

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1 

(1) Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti este Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.) în domenii fundamentale ale stiinţelor si specialităţilor ştiinţifice, cu respectarea legislaţiei în materie.

(2) Universitatea Titu Maiorescu promovează interdisciplinaritatea în studiile universitare de doctorat în condiţii, în centrul strategiei de organizare şi acestora asigurându-se  calitatea la cel mai înalt nivel.

 

Art. 2  

(1)  Studiile universitare de doctorat reprezintă ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării ştiinţifice, capabile de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate. 

(2) În cadrul Universităţii Titu Maiorescu din Bucuresti se organizează numai doctorat ştiinţific. Doctoratul stiinţific se bazează pe creaţie si cercetare stiinţifică avansată, contribuind la dezvoltarea de cunostinţe, abilităţi cognitive si competenţe.

(3) Cunostinţele, competenţele si abilităţile generale si de specialitate conferă absolventului studiilor universitare de doctorat capacitatea :

 • de a înţelege sistematic si comprehensiv domeniul de studii si de a utiliza metodele de cercetare asociate acestui domeniu ;
 • de a concepe si implementa un proiect de cercetare si de a face managementul cercetării în condiţiile respectării deontologiei profesionale ;
 • de a contribui la progresul cunoaşterii prin cercetarea stiinţifică originală cu impact naţional sau internaţional demonstrată prin publicaţii proprii în domeniul cercetat;
 • de a analiza critic, a evalua si sintetiza idei complexe noi;
 • de a comunica profesional în contextul domeniului său de cercetare cu personalităţi de specialitate;
 • de a contribui la promovarea dezvoltării tehnologice sociale si culturale în contextul unei societăţi şi economii bazate pe cunoaştere.

 

DOMENIUL DE APLICARE

 

Art. 3 

Prezentul Regulament reglementează desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat în universitate şi în şcolile doctorale din cadrul U.T.M.

 

Art. 4 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat se actualizează cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori va fi necesar.

 

CAPITOLUL I
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

IOSUD

Art. 5 

Studiile universitare de doctorat din şcolile doctorale ale Universităţii Titu Maiorescu se organizează şi funcţionează în cadrul instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD).

 

Art. 6 

Conducătorul instituţiei care reprezintă legal IOSUD este Rectorul Universităţii Titu Maiorescu.

 

Art. 7 

IOSUD oferă sprijinul instituţional, administrativ şi logistic şcolilor doctorale organizate în cadrul universităţii.

 

Art. 8 

IOSUD este condusă de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) care este organizat şi  funcţionează în baza prevederilor Codului de studii universitare de doctorat, ale prezentului regulament instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat şi ale Cartei universitate. 

Art.9. 

CSUD este alcătuit, în baza Metodologiei de desemnare a membrilor CSUD din cadrul IOSUD Titu Maiorescu, din 9 membri, după cum urmează:

 1. 2 membri aleşi prin votul universal, direct, egal şi secret al conducătorilor de doctorat din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD Titu Maiorescu;
 2. 2 membri aleşi prin votul universal, direct, egal şi secret al studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD;
 3. 4 membri numiţi de către rectorul Universităţii Titu Maiorescu, prin decizie;
 4. Directorul CSUD este membru de drept al CSUD.

 

Art. 10

CSUD poate avea  ca membri persoane din cadrul IOSUD sau din afara acesteia, persoane din ţară sau din străinătate sau personalităţi ştiinţifice sau personalităţi din sectoarele industriale şi socioeconomice relevante.

 

Art. 11

 Membrii CSUD care sunt cadre didactice universitare sau cercetători trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării lor ca membri ai CSUD, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.

 

Art.12

 Cel puţin un membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD. De asemenea,  cel puţin un membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD.

 

Art.13.

 Mandatul membrilor CSUD este de 4 ani, cu excepţia  studenţilor doctoranzi membri ai Consiliului şcolii doctorale pentru care mandatul încetează la finalizarea studiilor  doctorale în timpul mandatului consiliului.

 

Art.14

 Ocuparea locurilor vacante în CSUD urmează prevederile Metodologiei de desemnare a membrilor CSUD din cadrul IOSUD Titu Maiorescu, precum şi procedura prevăzută mai sus la art. 10-13 din prezentul regulament.

 

Art. 15 

CSUD este asistat în activitatea sa de către Secretariatul CSUD. 

 

Art. 16.

(1) CSUD este condus de un director. Funcţia de director al CSUD este asimilată funcţiei de prorector.

(2) Directorul CSUD este numit în urma unui concurs public organizat de către IOSUD Universitatea Titu Maiorescu

(3) Metodologia de desfăşurare a concursului este propusă de către conducătorii instituţiilor componente ale IOSUD şi este aprobată de către Senatul UTM

 

Art. 17. 

Metodologia pentru ocupare prin concurs a postului de Director al CSUD va cuprinde, cel puţin, următoarele:

 1. Anunţul privind organizarea concursului care  se publică cu cel puţin două luni înainte de data limită pentru înscrierea candidaţilor.
 2. Publicarea anunţului se realizează prin inserarea la loc vizibil, pe pagina principală a site-ului UTM, pe site-ul specializat, administrat de MECS, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a sau într-un ziar de largă circulaţie.
 3. La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a anunţului privind scoaterea la concurs a postului.
 4. Comisia de concurs este formată din 5 membri, din care cel puţin 3 trebuie să fie din afara UTM, din ţară sau din străinătate.
 5. Cel puţin un membru al comisiei de concurs are un contract de muncă, la data publicării în Monitorul Oficial al României a anunţului privind scoaterea la concurs a postului, cu o instituţie de învăţământ superior şi de cercetare din străinătate, care este inclusă pe lista aprobată prin Ordinul MECS.
 6. Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a anunţului privind scoaterea la concurs a postului.

 

Art.18

În baza deciziei comisiei de concurs, rectorul UTM încheie cu persoana desemnată ca director un contract de management pe o perioadă de 4 ani. Contractul de management cuprinde dispoziţii referitoare  drepturile şi obligaţiile directorului, criteriile şi procedurile de evaluare a activităţii acestuia, precum şi modalităţile de modificare şi încetare a contractului anterior expirării duratei pentru care a fost încheiat.

 

Art.19

 CSUD are în principal următoarele atribuţii:

 1. elaborează Regulamentul IOSUD-UTM de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat;
 2. aprobă cadrul general de organizare şi funcţionare a şcolilor doctorale, înfiinţarea de noi şcoli doctorale şi lichidarea şcolilor doctorale din cadrul UTM care şi-au pierdut acreditarea;
 3. stabileşte ponderea conducătorilor de doctorat în cadrul consiliului şcolii doctorale; numeşte directorul şcolii doctorale dintre conducătorii de doctorat din cadrul respectivei şcoli doctorale. Directorul şcolii doctorale este membru de drept al consiliului respectivei şcoli doctorale;
 4. aprobă regulamentul şcolii doctorale;
 5. elaborează criteriile minimale privind organizarea şi funcţionarea programelor de studii universitare de doctorat, inclusiv pe cele care privesc admiterea la studii universitare de doctorat, curricula, evaluarea doctoranzilor, criteriile de selecţie şi stabilire a comisiilor de evaluare a tezelor de doctorat propuse de şcolile doctorale;
 6. stabileşte criteriile minimale de finalizare, evaluare şi valorificare ale rezultatelor programelor de studii universitare de doctorat, inclusiv ale tezei de doctorat;
 7. elaborează metodologii de evidenţiere, în timp, a parcursului profesional ştiinţific al studenţilor-doctoranzi;
 8. avansează propuneri proprii şi avizează propunerile şcolilor doctorale de acorduri şi parteneriate/consorţii pentru desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat şi a doctoratelor în co-tutelă;
 9. înmatriculează studenţii-doctoranzi şi gestionează, în numele şi pentru şcolile de doctorat din UTM, studiile universitare de doctorat;
 10. elaborează criterii şi indicatori de evaluare a tezelor de doctorat, în conformitate cu Cadrul European al Calificărilor şi cu competenţele asociate calificării înscrise în RNCIS şi pe baza propunerilor formulate de şcolile doctorale, potrivit specificului domeniilor de specializare universitară în care se organizează şi se desfăşoară studiile universitare de doctorat.
 11. asigură evaluarea internă a programului de studii universitare de doctorat şi stabileşte exigenţele privind evaluarea internă.
 12. asigură informaţiile privind centrele de cercetare din ţară şi din străinătate în care doctoranzii îşi pot desfăşura stagii de cercetare.
 13. alte atribuţii.

 

Art. 20.

CSUD se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la cererea directorului CSUD sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi.

 

Art.  21.

(1) IOSUD, prin şcolile doctorale, poate acorda sprijin financiar studenţilor doctoranzi pentru efectuarea de stagii de cercetare în ţară sau în străinătate, cu acordul conducătorului de doctorat.

(2) Mobilitatea studenţilor-doctoranzi poate fi facilitată de către şcolile doctorale şi prin:

 1. încheierea de acorduri sau parteneriate instituţionale, aprobate de către consiliul şcolii doctorale;
 2. cercetări doctorale în cotutelă;
 3. schimburi de studenţi-doctoranzi şi cadre didactice şi de cercetare realizate cu universităţi recunoscute pe plan internaţional;
 4. participarea la consorţii internaţionale, având drept scop includerea temelor de cercetare doctorală în cadrul unor proiecte ştiinţifice internaţionale.

 

ŞCOLILE DOCTORALE 

Art. 22

(1) Programele de studii universitare de doctorat se organizează şi se desfăşoară în cadrul IOSUD numai prin şcolile doctorale, înființate conform reglementărilor legale. 

(2) Şcoala doctorală este o structură organizatorică şi administrativă constituită în cadrul IOSUD şi care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat într-o anumită disciplină sau tematică disciplinară ori interdisciplinară. Ea  se poate constitui numai dacă cuprinde cel puţin 3 conducători de doctorat.

(3) Cadrul general de organizare şi de funcţionare a şcolilor doctorale în cadrul UTM este stabilit prin dispoziţiile  Codului studiilor universitare de doctorat, prin Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat şi poate fi completat cu prevederile regulamentului şcolii doctorale, propriu fiecărei şcoli doctorale, cu respectarea legii.

(4) Înfiinţarea şcolilor doctorale este propusă de Rectorul Universității Titu Maiorescu, este avizată de către Senatul Universității Titu Maiorescu  şi este aprobată de către CSUD.

(5) În structura unei instituţii de învăţământ superior, o şcoală doctorală are un rang egal cu cel al unui departament şi poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care funcţionează ca unităţi de venituri şi cheltuieli în cadrul instituţiei de învăţământ superior, potrivit prevederilor art. 131, art. 133 alin. (4) şi art. 134 din Legea nr. 1/2011.

(6) Relaţiile de afiliere dintre o şcoală doctorală şi alte structuri ale instituţiilor componente ale ale IOSUD Universitatea Titu Maiorescu sunt stabilite prin regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat.

 

Art. 23

(1) Şcoala doctorală se organizează şi funcţionează în cadrul unei IOSUD cu conducători de doctorat care au dobândit acest drept, potrivit legii.

(2) Pe lângă conducătorii de doctorat, unei şcoli doctorale i se pot afilia şi alţi cercetători sau cadre didactice, implicaţi în activităţi de cercetare şi/sau predare în cadrul şcolii doctorale, din cadrul instituţiilor componente ale IOSUD sau din cadrul altor instituţii ori unităţi de cercetare-dezvoltare, din ţară sau din străinătate. 

(3) Şcoala doctorală poate impune standarde minimale de performanţă ştiinţifică pe care conducătorii de doctorat trebuie să le îndeplinească pentru a deveni membri ai şcolii doctorale respective.

 

Art. 24

(1) Şcoala doctorală este condusă de un director al şcolii doctorale şi de consiliul şcolii doctorale. Directorul şcolii doctorale este asimilat directorului de departament. Consiliul şcolii doctorale este asimilat consiliului departamentului.

(2) Consiliul fiecărei şcolii doctorale se compune din 5 membri din care unul este directorul şcolii doctorale, iar ca membri 2 conducători de doctorat şi 2 studenţi-doctoranzi. 

(3) Membrii consiliului şcolii doctorale care sunt cadre didactice universitare sau cercetători trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării lor ca membri ai consiliului şcolii doctorale, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.

 (4) Membrii consiliului şcolii doctorale se aleg prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală respectivă.

(5) Mandatul consiliului şcolii doctorale este de 5 ani.

(6) Studenţii-doctoranzi membri ai consiliului şcolii doctorale care îşi finalizează studiile doctorale în timpul mandatului consiliului îşi pierd calitatea de membru al consiliului la data susţinerii publice a tezei de doctorat.

(7) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul consiliului şcolii doctorale se organizează alegeri parţiale, potrivit prevederilor alin. (5), iar mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului consiliului şcolii doctorale.

(8) Consiliul şcolii doctorale este condus de către directorul şcolii doctorale, care este numit de către CSUD dintre conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale şi este membru de drept în consiliul şcolii doctorale.

(9) Consiliul şcolii doctorale se întâlneşte de cel puţin 3 ori pe an, la cererea directorului şcolii doctorale sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi.

 

Art. 25

Principalele atribuţii ale consiliului şcolii doctorale sunt:

 1. elaborarea regulamentului şcolii doctorale;
 2. luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al şcolii doctorale unor conducători de doctorat, precum şi stabilirea de standarde minimale de performanţă ştiinţifică în vederea aplicării obiective a acestor proceduri;
 3. înmatricularea şi exmatricularea studenţilor-doctoranzi, la propunerea conducătorilor de doctorat membri ai şcolii doctorale;
 4. luarea deciziilor privind avizarea statului de funcţii al personalului didactic şi de cercetare afiliat şcolii doctorale, după caz;
 5. asistarea evaluatorului extern în procesul de evaluare în vederea acreditării/reacreditării sau a autorizării provizorii a şcolii doctorale;
 6. alte atribuţii specifice.

 

Art. 26

(1) Regulamentul şcolii doctorale stabileşte modul în care sunt organizate şi se desfăşoară programele de studii universitare de doctorat în cadrul şcolii doctorale.

(2) Regulamentul şcolii doctorale este elaborat de către consiliul şcolii doctorale, prin consultarea tuturor conducătorilor de doctorat membri ai şcolii respective, cu respectarea Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat de la nivelul IOSUD.

(3) Regulamentul şcolii doctorale se avizează prin votul universal, direct, secret şi egal al majorităţii absolute a conducătorilor de doctorat membri ai şcolii respective.

(4) Regulamentul şcolii doctorale se aprobă de CSUD.

(5) Regulamentul şcolii doctorale stabileşte criterii, proceduri şi standarde obligatorii vizând cel puţin următoarele aspecte:

 1. acceptarea de noi membri conducători de doctorat, precum şi reglementări referitoare la modalitatea prin care unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă calitatea de membru al şcolii doctorale;
 2. mecanismele prin care se iau deciziile în ceea ce priveşte oportunitatea, structura şi conţinutul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate;
 3. procedurile de schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student-doctorand şi procedurile de mediere a conflictelor;
 4. condiţiile în care programul de doctorat poate fi întrerupt;
 5. modalităţile de prevenire a fraudei în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului;
 6. asigurarea accesului la resursele de cercetare;
 7. obligaţiile de frecvenţă ale studenţilor-doctoranzi, conform unei metodologii elaborate de MECS.

(6) Regulamentul se poate aplica şi în cazul programelor de studii universitare de doctorat desfăşurate în cotutelă, dacă prin acordul de parteneriat s-a decis astfel.

 

Art. 27

Şcolile doctorale au obligaţia să ofere informaţii corecte şi complete privind programele de studii universitare de doctorat candidaţilor la aceste programe, comunităţii universitare şi altor persoane fizice sau juridice interesate.

 

Art. 28

(1) IOSUD garantează transparenţa organizării şi desfăşurării programelor de studii universitare de doctorat la nivelul tuturor şcolilor doctorale proprii.

(2) Şcolile doctorale, cu sprijinul logistic al IOSUD, vor asigura publicarea pe internet a tuturor informaţiilor necesare privind programele de studii universitare de doctorat, vizându-se cu precădere următoarele categorii:

 1. regulamentul şcolii doctorale;
 2. informaţii privind posturile vacante pentru studenţi-doctoranzi;
 3. informaţii privind posturile vacante pentru conducători de doctorat;
 4. informaţii privind modul de organizare şi desfăşurare a programelor doctorale;
 5. informaţii privind conţinutul programelor de studii universitare de doctorat;
 6. informaţii privind modul de finanţare a studiilor, precum şi a costurilor suportate de studentul-doctorand;
 7. modelul contractului-cadru de studii doctorale;
 8. informaţii privind conducătorii de doctorat şi studenţii-doctoranzi pe care îi coordonează, care includ cel puţin lista publicaţiilor şi brevetelor acestora;
 9. informaţii privind rezultatele şi performanţele profesionale ale conducătorilor de doctorat;
 10. informaţii privind tezele de doctorat, respectiv standarde de elaborare, proceduri şi criterii de evaluare a acestora;
 11. rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie susţinute public, precum şi data, ora şi locaţia aferente susţinerilor publice, cu cel puţin 14 zile înaintea susţinerii acestora;
 12. adresele la care pot fi accesate tezele de doctorat finalizate, publicate pe un site administrat de  MECS.

 

CAPITOLUL II
PROCEDURA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SELECŢIA, ADMITEREA ŞI ANGAJAREA ÎN PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Art. 29 

Admiterea la studii universitare de doctorat este procesul de selecţie a candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand pe care conducătorii de doctorat din cadrul şcolilor doctorale decid să o propună spre ocupare la un moment dat.

Calendarul concursului de admitere este stabilit şi făcut public de consiliile şcolilor şcoală doctorale.

 

Art. 30 

Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de către conducătorul de doctorat prin consultare cu consiliul şcolii doctorale şi va fi publicat pe site-ul UTM cu cel puţin o lună înainte de data stabilită.

 

Art. 31 

Selecţia candidatului la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de către conducătorul de doctorat care supervizează respectiva poziţie.

În urma propunerii conducătorului de doctorat, un student-doctorand poate fi înmatriculat numai în urma obţinerii avizului favorabil al consiliului şcolii doctorale.

 

Art. 32

Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, absolvenţii cu diplomă de licenţă ai facultăţii de medicină sau de medicină dentară, din ţară şi din străinătate. Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.

 

Art. 33

Medicii rezidenţi au dreptul de a se înscrie în perioada rezidenţiatului într-un program de doctorat şi de a avea astfel simultan statutul de asistent de cercetare sau asistent universitar pe perioadă determinată, fiind retribuiţi pentru ambele activităţi, conform legii.

 

Art. 34

(1) După finalizarea procedurii de admitere şi semnarea contractului de studii universitare de doctorat, persoana admisă are calitatea de student-doctorand pe perioada desfăşurării programului de doctorat.

(2) Studenţii-doctoranzi sunt încadraţi de către oricare dintre instituţiile componente ale IOSUD ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, pe perioadă determinată.

(3) Statele de funcţii se întocmesc la nivelul şcolii doctorale şi cuprind cadrele didactice, cercetătorii şi doctoranzii care activează în cadrul şcolii doctorale. Şcoala doctorală poate angaja personal didactic auxiliar, personal de cercetare şi personal nedidactic.

 

Art. 35 

La înmatricularea doctoranzilor dosarul personal va cuprinde:

 1. diplomă de master şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă.
 2. diplomă de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă.
 3. diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia în original (sau copie legalizată însoţită de o adeverinţă din care să rezulte că diploma de bacalaureat în original se află la o universitate);
 4. contractul de şcolarizare;
 5. copie după cartea de identitate;
 6. actele medicale;
 7. pentru doctoranzii care urmează al doilea ciclu de studii universitare de doctorat, adeverinţa în original eliberată de prima IOSUD;
 8. certificatul de naştere în copie legalizată;
 9. situaţia şcolară care să conţină notele, numărul de credite şi numărul de ore pe fiecare disciplină din anii anteriori (dacă este cazul);

 

Art. 36 

Dosarele personale ale studenţilor-doctoranzi se completează în fiecare an cu eventualele contracte sau acte adiţionale la contractele de şcolarizare şi cu eventualele documente şi decizii care privesc situaţia şcolară şi socială (întreruperi de studii, transferuri, drepturi sociale, obligaţii financiare etc.).

 

STRUCTURA ŞI DURATA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Art. 37
Programul de doctorat se desfăşoară numai în cadrul unei şcoli doctorale sub coordonarea unui conducător de doctorat şi cuprinde:

 1. un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul şcolii doctorale;
 2. un program individual de cercetare ştiinţifică.

 

Art. 38
(1) Durata programului de doctorat este, de regulă, de 3 ani pentru şcoala doctorală din domeniul fundamental ştiinţe juridice. Pentru domeniul fundamental ştiinţe medicale, în cadrul învăţământului superior medical uman, medical veterinar şi farmaceutic, conform art. 174 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, durata programului de doctorat este, de regulă, de 4 ani.

(2) Din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin regulamentul şcolii doctorale, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1–2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat.

(3) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe, la cererea doctorandului,  pentru motive temeinice. Consiliul şcolii doctorale va aprecia temeinicia motivelor şi va aproba întreruperea programului de studii universitate de doctorat, după consultarea conducătorului de doctorat. Perioadele de întrerupere şi de prelungire cumulate, nu pot depăşi doi ani.  Durata acestor studii se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.

(4) Prelungirea prevăzută la alin. (3), respectiv întreruperea şi prelungirea prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin acte adiţionale la contractul de studii universitare de doctorat.

 

Art. 39 

Întreruperea de şcolaritate se face începând cu luna în care doctorandul solicită în scris acest lucru şi până la data începerii anului universitar care urmează (pentru întreruperile de până la un an), respectiv, până la data începerii anului universitar următor, (pentru întreruperi de până la doi ani).

 

Art. 40 

Taxa de şcolarizare plătită pentru semestrul în care s-a depus cererea de întrerupere nu se restituie.

 

Art. 41

(1) Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale la acesta, studentul-doctorand mai are la dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 2 ani pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea acestui termen conducând în mod automat la exmatricularea sa.

(2) În perioada de graţie prevăzută la alin. (1) studentul-doctorand nu poate beneficia de bursă de doctorat acordată din granturile doctorale.

 

Art. 42 

După susţinerea tezei de doctorat, IOSUD eliberează o adeverinţă care atestă perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat, indiferent dacă acestea au fost promovate sau nu. 

 

CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Art.43 

Drepturile şi obligaţiile ce revin doctoranzilor, conducătorilor de doctorat, precum şi

IOSUD – UTM, prin intermediul şcolilor doctorale, se stabilesc prin contractul de studii universitare de doctorat.

 

Art.44 

Contractul de studii universitare de doctorat este semnat de doctorand, conducătorul de doctorat şi rectorul sau reprezentantul autorizat al UTM.

 

Art. 45

 Desfăşurarea unor activităţi didactice de către studentul-doctorand nu trebuie să afecteze în mod negativ derularea programului său doctoral, având în vedere că doctoratul reprezintă, în primul rând, o experienţă profesională de cercetare.

 

Art. 46 

Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

 1. datele de identificare ale studentului-doctorand şi conducătorului de doctorat;
 2. date despre UTM şi şcoala doctorală;
 3. tema de cercetare aleasă;
 4. cuantumul lunar al bursei, după caz;
 5. cuantumul taxei de studiu, după caz;
 6. limba în care se redactează şi se susţine teza de doctorat – limba română, limba unei minorităţi naţionale sau o limbă de circulaţie internaţională;
 7. termenul de finalizare a tezei de doctorat;
 8. condiţiile de prelungire a termenului de finalizare a tezei de doctorat;
 9. cuantumul activităţilor didactice pe care studentul-doctorand se angajează să le desfăşoare şi perioada în care se desfăşoară acestea, conform art. 164 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, activităţi care nu trebuie să afecteze în mod negativ derularea programului său doctoral.

 

Art. 47 

Conflictele dintre studentul-doctorand şi şcoala doctorală se mediază de către CSUD. Conflictele dintre studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat se  mediază de către Consiliul şcolii doctorale, iar în cazul nesoluţionării conflictului la acest nivel, acesta este mediat de către CSUD.

 

Art. 48 

Studentul-doctorand va fi exmatriculat dacă :

 1. nu depune cerere de reluare a studiilor universitare de doctorat în prima jumătate a lunii septembrie din anul în care expiră perioada de întrerupere;
 2. nu depune raportul de cercetare ştiinţifică (intermediar din anul I şi/sau final din anul II) sau nu se prezintă la interviu;
 3. se respinge sau nu promovează raportul de cercetare ştiinţifică;
 4. nu se obţine cel puţin nota 5 la a doua susţinere a raportului de cercetare ştiinţifică;
 5. nu şi-a susţinut teza de doctorat la încheierea duratei programului de studii doctorale;
 6. în cazul în care, la resusţinerea publică a tezei, comisia de doctorat acordă tot calificativul „Nesatisfăcător”.
 7. studentul-doctorand nu a achitat taxele de şcolarizare.

 

CONDUCĂTORUL DE DOCTORAT ŞI COMISIA DE ÎNDRUMARE

Art. 49

Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obţinut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, precum şi persoanele care dobândesc acest drept potrivit prevederilor art. 166 din Legea nr. 1/2011.

 

Art. 50

(1)  Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare care au dobândit acest drept trebuie să aibă un contract de muncă cu UTM şi să fie membre ale unei şcoli doctorale din UTM.

(2) Un conducător de doctorat poate îndruma studenţi-doctoranzi numai în domeniul pentru care a obţinut acest drept.

(3) Un cadru didactic şi de cercetare care are dreptul de a conduce doctorate şi care este titular la o instituţie de învăţământ superior sau de cercetare care nu este IOSUD sau componentă a unei IOSUD poate, în condiţiile art. 166 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, să facă parte dintr-o şcoală doctorală la o IOSUD.

(4) În situaţia în care un conducător  de doctorat din cadrul IOSUD Universitatea Titu Maiorescu doreşte să îşi desfăşoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul altei IOSUD/IOD care organizează doctorat în domeniul respectiv, acest lucru se poate realiza cu aprobarea celor două senate universitare/Prezidiului Academiei Române, după caz. Cererea se adresează Rectorului Universităţii Titu Maiorescu  şi trebuie avizată de către directorul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD). Acordul celor două instituţii (IOSUD/IOD) se exprimă pe cererea depusă de către conducătorul de doctorat, prin avizul directorului CSUD şi cu aprobarea rectorului Universităţii Titu Maiorescu.

 

Art. 51

(1) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan studenţi-doctoranzi numai într-o singură IOSUD, excepţie făcând doctoratele conduse în cotutelă.

(2) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul-doctorand îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat dintr-o altă ţară sau sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat din instituţii diferite din România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate. Doctoratul în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeaşi IOSUD, dar au specializări/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducătorii de doctorat a împlinit vârsta de 65 de ani, potrivit prevederilor art. 289 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.

(3) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum un număr maxim de sudenți-doctoranzi stabilit prin hotărârea Senatului UTM, aflaţi în diverse stadii ale studiilor de doctorat.

(4) În cazul doctoratului în cotutelă se defineşte un conducător de doctorat principal. Studentul-doctorand este contabilizat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv în normarea activităţii de predare şi cercetare a acestuia.

 

Art. 52

Pentru activitatea pe care o desfăşoară în această calitate, conducătorii de doctorat sunt remuneraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Art. 53

(1) La cererea motivată a studentului-doctorand, consiliul şcolii doctorale poate decide schimbarea conducătorului de doctorat dacă s-a constatat neîndeplinirea obligaţiilor legale sau contractuale asumate de către acesta ori pentru alte motive care vizează raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand.

(2) Consiliul şcolii doctorale desemnează un alt conducător de doctorat în cazul prevăzut la alin. (1), precum şi în cazul în care se constată indisponibilitatea conducătorului de doctorat.

(3) La desemnarea unui nou conducător de doctorat, consiliul şcolii doctorale va avea în vedere prioritar necesitatea ca studentul-doctorand să poată finaliza programul de doctorat.

 

Art. 54

(1) Pentru desfăşurarea doctoratului, studentul-doctorand este sprijinit de o comisie de îndrumare, formată din alţi 3 membri care pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat, din alte persoane afiliate şcolii doctorale sau din cadre didactice şi de cercetare neafiliate acesteia cu titlul de doctor şi funcţia didactică de cel puţin lector universitar sau şef de lucrări. 

(2) Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma consultării cu studentul-doctorand.

 

Art. 55

Activitatea conducătorilor de doctorat, a membrilor comisiei de îndrumare şi a membrilor comisiilor de doctorat se va remunera în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Universităţii Titu Maiorescu

 

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE ŞI PROGRAMUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Art. 56

 Programul de pregătire doctorală este stabilit de către conducătorul de doctorat.

 1. Responsabilitatea asupra structurii, conţinutului, desfăşurării şi organizării programului de pregătire doctorală a studentului-doctorand revine conducătorului de doctorat.
 2. Conducătorul de doctorat este direct responsabil pentru parcursul ştiinţific al studentului-doctorand, fiind obligat să facă tot posibilul pentru a-i asigura acestuia condiţiile, cunoştinţele şi informaţiile care să maximizeze şansele finalizării cu succes a programului de doctorat.
 3. Asigurarea resurselor necesare desfăşurării pregătirii doctorale reprezintă o obligaţie a UTM, a şcolii doctorale şi a conducătorului de doctorat.
 4. UTM, prin şcolile doctorale, garantează accesul al doctoranzilor la resursele logistice şi de cercetare, la proiecte de cercetare cu relevanţă naţională şi internaţională.

 

Art. 57 

Printre activităţile care pot fi recomandate de către conducătorul de doctorat pentru a fi cuprinse în programul de doctorat se pot regăsi:

 1. parcurgerea unui program de masterat de cercetare organizat în cadrul şcolii doctorale din UTM;
 2. frecventarea cursurilor şi a seminarilor a 3-5 discipline din planurile de învăţământ ale masteratelor de cercetare oferite de UTM;
 3. participarea la activităţile profesionale şi ştiinţifice organizate de şcoala doctorală;
 4. integrarea în echipele de cercetare coordonate sau la care participă conducătorul ştiinţific şi membrii comisiei de îndrumare;
 5. participarea la manifestări ştiinţifice de profil organizate în ţară sau în străinătate;
 6. publicarea unor articole în reviste cu recunoaştere naţională şi internaţională participarea în echipele de redacţie ale unor publicaţii de specialitate recunoscute de către CNC.
 7. alte activităţi convenite cu doctorandul.

 

Art. 58

(1) Şcolile doctorale pot pune la dispoziţia studenţilor-doctoranzi un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu, prin cursuri, seminare, laboratoare şi altele asemenea.

(2) Oportunitatea organizării unui program de pregătire universitară avansată, precum şi structura şi conţinutul acestuia sunt la latitudinea şcolii doctorale, potrivit regulamentului şcolii doctorale.

 

Art. 59

(1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu trebuie să afecteze în mod negativ timpul disponibil al studentului-doctorand pentru programul individual de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică şi trebuie să fie relevant pentru subiectul de cercetare al lucrării de doctorat.

(2) Creditele obţinute într-un program de master de cercetare sau parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat şi/ori a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în universităţi ori în unităţi de cercetare-dezvoltare de prestigiu, pot fi recunoscute ca echivalente cu cele dintr-un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate. Echivalarea este propusă de către conducătorul de doctorat şi se aprobă de către consiliul şcolii doctorale.

(3) Participarea unui anumit student-doctorand la programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi alegerea elementelor de studiu din cadrul acestui program care trebuie urmate de către studentul-doctorand sunt stabilite exclusiv şi independent de către conducătorul de doctorat al acestuia. Îngrădirea acestei opţiuni a conducătorului de doctorat este interzisă.

(4) Studentul-doctorand poate opta în mod independent pentru parcurgerea cursurilor din cadrul studiilor universitare avansate puse la dispoziţie de şcoala doctorală proprie sau de către alte şcoli doctorale. Îngrădirea acestei opţiuni proprii este interzisă.

(5) Durata cumulată a programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu poate depăşi 3 luni pentru domeniul Drept şi un an pentru domeniul medicină sau medicină dentară. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate i se pot acorda maximum  30 credite transferabile pentru domeniul Drept şi 60 credite transferabile pentru domeniul medicină sau medicină dentară.

 

Art. 60

(1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este un instrument pentru îmbogăţirea cunoştinţelor studentului-doctorand şi care îi serveşte acestuia pentru derularea în bune condiţii a programului de cercetare ştiinţifică şi pentru dobândirea de competenţe avansate specifice ciclului de studii universitare de doctorat.

(2) Eventualele evaluări aferente cursurilor, seminarelor sau laboratoarelor din cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate care se pot concretiza în examene, colocvii, probe de verificări de cunoştinţe finalizate cu note de la 1 la 10 sau cu calificativul admis/respins au un rol exclusiv informativ, nu sunt obligatorii pentru studenţii-doctoranzi şi nu pot condiţiona parcursul acestora în cadrul programului de studii. Evaluarea în vederea acordării titlului de doctor se face pe baza tezei de doctorat şi a susţinerii publice a acesteia.

(3) IOSUD, prin şcolile doctorale, facilitează şi garantează flexibilitatea curriculară a programelor de studii universitare de doctorat.

 

Art. 61

(1) În vederea asigurării bazei necesare de cunoştinţe pentru desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, şcolile doctorale pot organiza în cadrul lor programe de studii universitare de master de cercetare, exclusiv la forma de învăţământ cu frecvenţă şi orientate preponderent spre formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică.

(2) Învăţarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate.

(3) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate fi realizat şi prin participarea studenţilor-doctoranzi la cursurile masterului de cercetare organizat de şcoala doctorală dacă nu au mai parcurs aceste cursuri, fără ca studenţii-doctoranzi să fie obligaţi să susţină examenele de promovare din cadrul acestui ciclu.

Art. 62

(1) Programul de cercetare ştiinţifică presupune participarea studentului-doctorand în unul sau mai multe proiecte ştiinţifice stabilite de către conducătorul de doctorat.

(2) Responsabilitatea asupra structurii, conţinutului, desfăşurării şi organizării programului de cercetare ştiinţifică al studentului-doctorand revine conducătorului de doctorat.

(3) Conducătorul de doctorat este direct responsabil pentru parcursul ştiinţific al studentului-doctorand, fiind obligat să ia toate măsurile necesare pentru a-i asigura acestuia condiţiile, cunoştinţele şi informaţiile care să maximizeze şansele finalizării programului de doctorat.

(4) Asigurarea resurselor necesare desfăşurării proiectelor de cercetare în care este implicat studentul-doctorand reprezintă şi o obligaţie specifică a IOSUD, a şcolii doctorale şi a conducătorului de doctorat.

 

Art. 63

Pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific coerent, studentul-doctorand  susţine, la solicitarea sa şi cel puţin o dată la 12 luni, o prezentare a progresului programului său de cercetare ştiinţifică în faţa comisiei de îndrumare şi a conducătorului de doctorat, care au rolul de a ghida, a corecta şi a susţine parcursul ştiinţific al studentului-doctorand.

 

Art.64

 Cerinţele minimale cuprinse în programul de pregătire doctorală sunt:

 1. a) întocmirea a cel puţin două referate de cercetare ştiinţifică, în cursul anului doi de studiu;
 2. b) participarea la sesiunile anuale ale comunicărilor rezultatelor cercetării ştiinţifice, din cadrul şcolii doctorale;
 3. c) participarea la proiecte de cercetare colective în cadrul şcolii doctorale şi la proiecte de cercetare interdisciplinare organizate de şcolile doctorale
 4. d) publicarea a cel puţin trei articole în reviste de specialitate
 5. e) prezentări orale / poster la conferinţe naţionale şi internaţionale 

 

CAPITOLUL III
TEZA DE DOCTORAT ŞI FINALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

Art. 65

(1) Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite prin regulamentul şcolii doctorale.

(2) Şcoala doctorală poate stabili formatul-tip al tezei de doctorat, care poate include elemente de structură şi de formatare grafică, studentul-doctorand având obligaţia respectării respectivului format-tip.

(3) Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultare cu conducătorul de doctorat şi va respecta structura-cadru şi limitările impuse de regulamentul şcolii doctorale.

(4) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand până în momentul finalizării acesteia în vederea susţinerii publice.

(5) Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei pentru orice material preluat.

(6) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea datelor şi informaţiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate în teză.

(7) Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor legale.

 

Art. 66

(1) Tezele de doctorat împreună cu anexele acestora sunt documente publice şi se redactează şi în format digital. Teza de doctorat şi anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor.

(2) Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în conformitate cu prevederile legii.

(3) Valorificarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor de proprietate industrială asupra produsului sau creaţiei originale realizate în cadrul programului de studii universitare de doctorat se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.

 

Art. 67

(1) Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedinţă publică a tezei de doctorat în faţa comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat, denumită în continuare comisie de doctorat.

(2) Susţinerea publică poate avea loc numai după ce conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare şi-au dat acordul.

(3) Acordul de susţinere publică nu se obţine dacă sunt identificate,  în cadrul evaluării tezei de către conducătorul de doctorat sau comisia de îndrumare, încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive.

(4) Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de consiliul şcolii doctorale. Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5 membri: preşedintele, ca reprezentant al IOSUD, conducătorul de doctorat şi cel puţin 3 referenţi oficiali, din ţară sau din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat şi din care cel puţin 2 îşi desfăşoară activitatea în afara IOSUD respective. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor şi au cel puţin funcţia didactică de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II ori au calitatea de conducător de doctorat, în ţară sau în străinătate.

(5) Atât IOSUD, cât şi şcoala doctorală pot impune standarde minimale de performanţă ştiinţifică pe care membrii comisiei de doctorat trebuie să le satisfacă pentru a putea face parte din comisia respectivă.

(6) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea sa de către toţi membrii comisiei de doctorat şi în prezenţa a cel puţin 4 dintre aceştia, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat.

 

Art. 68

(1) În vederea susţinerii publice a tezei, doctorandul va elabora rezumatul tezei de doctorat şi autoevaluarea asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare, lista de publicaţii personale şi declaraţia de asumare a răspunderii privind propriile activităţi şi realizări.

(2) În situaţia în care teza este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, rezumatul tezei de doctorat se scrie obligatoriu şi în limba română.

(3) Teza de doctorat, rezumatul tezei, autoevaluarea, lista publicaţiilor şi declaraţia de asumare a răspunderii se depun la CSUD, împreună cu referatele favorabile ale membrilor comisiei de doctorat.

 

Art. 69 

(1) CSUD asigură publicitatea, tezei de doctorat şi a  rezumatul tezei de doctorat, cu cel puţin 15 zile înainte de susţinerea publică, în formă clasică şi electronică, pentru consultarea lor de către cei interesaţi, asigurându-se regimul pentru materiale nepublicate.

(2) Anunţurile privind susţinerea publică a tezelor de doctorat şi rezumatul acestora se publică pe pagina de web a UTM , astfel încât informaţia să fie uşor accesibilă publicului interesat.

(3) Data şi locul susţinerii acesteia se stabileşte în intervalul de minimum 15 zile şi de maximum trei luni de la data eliberării Ordinului Rectorului de numire a Comisiei de doctorat şi se afişează cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită de preşedintele Comisiei de doctorat.

(4) Rezumatele tezelor de doctorat susţinute public vor fi la dispoziţia publicului interesat pe site-ul UTM şi după susţinerea publică.

(5) Susţinerea publică include obligatoriu întrebări din partea membrilor comisiei de doctorat şi a publicului, conform art. 168 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.

(6) Este interzisă oferirea de către studentul-doctorand a unor cadouri sau altor asemenea foloase necuvenite membrilor comisiei de doctorat ori solicitarea ca studentul-doctorand să contribuie la decontarea unor cheltuieli aferente deplasării unor membri ai comisiei de doctorat sau organizării susţinerii publice a tezei de doctorat.

 

Art. 70

(1) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent“, „Foarte bine“, „Bine“, „Satisfăcător“ şi „Nesatisfăcător“.

(2) În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul evaluării tezei, atât anterior susţinerii publice, cât şi în cadrul acesteia, abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de doctorat este obligat să ia următoarele măsuri:

 1. a) să sesizeze comisia de etică a instituţiei de învăţământ superior în care este înmatriculat studentul-doctorand şi comisia de etică a instituţiei în care este angajat conducătorul de doctorat pentru analiza şi soluţionarea cazului, inclusiv prin exmatricularea studentului-doctorand;
 2. b) să notifice abaterile tuturor membrilor comisiei de doctorat şi să propună acordarea calificativului „Nesatisfăcător“.

(3) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului „Excelent“, „Foarte bine“, „Bine“ sau „Satisfăcător“, comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. Propunerea se înaintează CNATDCU, spre validare. CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea titlului de doctor.

(4) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător“, comisia de doctorat precizează elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi solicită o nouă susţinere publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de doctorat ca şi în cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua susţinere publică se obţine calificativul „Nesatisfăcător“, titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat.

(5) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD primeşte din partea MECS o motivaţie scrisă de invalidare, redactată în baza observaţiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de la data primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.

 

Art. 71

(1) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU.

(2) În cazul constatării nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv în cazul constatării plagiatului, pe baza unor rapoarte întocmite de către CNATDCU, de CNCS sau de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate revoca, prin ordin, acordarea titlului de doctor.

 

Art. 72

(1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de doctorat se numeşte diplomă de doctor. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor se menţionează, în mod expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul ştiinţific; în cea care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor într-un domeniu profesional se menţionează, în mod expres, domeniul profesional al doctoratului.

(2) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific se conferă de către IOSUD diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i acronimul Dr.

 (3) Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obţinut de studentul-doctorand, respectiv „Excelent“, „Foarte bine“, „Bine“ sau „Satisfăcător“. De asemenea, pe diploma de doctor se va înscrie şi o menţiune în limba latină, după cum urmează:

 1. pentru calificativul „Excelent“ se înscrie menţiunea „Summa cum laude“;
 2. pentru calificativul „Foarte bine“ se înscrie menţiunea „Magna cum laude“;
 3. pentru calificativul „Bine“ se înscrie menţiunea „Cum laude“.

 

CAPITOLUL IV
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE STUDENTULUI-DOCTORAND ŞI ALE CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT

 

Art. 73

(1) Pe parcursul derulării programului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand are dreptul:

 1. să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi a comisiei de îndrumare;
 2. să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul IOSUD atunci când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare de doctorat;
 3. să fie reprezentat în forurile decizionale ale şcolii doctorale, potrivit prevederilor prezentului cod;
 4. să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii doctorale şi ale IOSUD pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat;
 5. să se înscrie la cursurile şi seminarele organizate de alte şcoli doctorale;
 6. să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD sau din cadrul unor unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu IOSUD;
 7. să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale;
 8. să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe sau congrese ştiinţifice, ateliere de lucru, şcoli de vară ori iarnă şi seminare naţionale şi internaţionale în domeniul de specializare în care şi-a ales teza de doctorat;
 9. să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de şcoala doctorală sau/şi de IOSUD;
 10. să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul şcolii doctorale.

(2) Studentul-doctorand are următoarele obligaţii:

 1. să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi îndeplinească obligaţiile de susţinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor cercetării;
 2. să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de câte ori i se solicită;
 3. să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat;
 4. să respecte disciplina instituţională.

 

Art. 74

(1) Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat decurg din Legea nr. 1/2011, din regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat propriu fiecărei IOSUD, din regulamentul şcolii doctorale, precum şi din contractul său de muncă.

(2) Drepturile conducătorului de doctorat includ, printre altele:

 1. dreptul de a participa la competiţii pentru granturi doctorale;
 2. dreptul de a îndruma şi evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de studii universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale şi universitare, urmărind exigenţele programului de studii universitare de doctorat şi respectând interesele profesionale ale studentului-doctorand;
 3. dreptul de a propune comisia de doctorat;
 4. dreptul la o evaluare internă şi externă imparţială, conformă cu metodologia specifică a procesului de evaluare;
 5. dreptul de a cunoaşte metodologia în raport cu care este evaluat, atât în evaluarea internă, cât şi în evaluarea externă;
 6. dreptul de a cunoaşte rezultatele evaluării interne şi externe a propriei activităţi;
 7. dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este pus fără voia sa într-un conflict de interese;
 8. dreptul de a solicita consiliului şcolii doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare cu un student-doctorand;
 9. dreptul de a selecta candidatul la doctorat pentru o poziţie vacantă aflată sub îndrumarea sa şi de a propune înmatricularea studentului-doctorand;
 10. dreptul de a solicita şcolii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare poziţie de student-doctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa;
 11. dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate la care studentul-doctorand trebuie să participe, cu respectarea prevederilor prezentului cod.

(3) Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii:

 1. să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a fiecărui student-doctorand;
 2. să propună temele de cercetare;
 3. să asigure condiţiile şi să stimuleze progresul studenţilor-doctoranzi în cercetarea pe care o realizează;
 4. să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui student-doctorand;
 5. să sprijine mobilitatea studenţilor-doctoranzi;
 6. să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor-doctoranzi.

 

COOPERAREA ÎN DOMENIUL PROGRAMELOR DE STUDII DOCTORALE

Art. 75 

Studiile universitare de doctorat trebuie să conducă la dobândirea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi atât pentru o carieră în cercetare, cât şi pentru cadrul mai larg al pieţei muncii. În acest context, doctoranzii trebuie să fie sprijiniţi în şcoala doctorală pentru planificarea propriei cariere.

 

Art. 76

 UTM trebuie să coopereze, în domeniul educaţiei doctorale, cu institutele de cercetare, sectoarele de afaceri şi industriale, din ţară şi din străinătate, astfel încât să fie promovată mobilitatea studenţilor doctoranzi.

 

Art. 77 

Cooperarea şi mobilitatea naţională şi internaţională la nivel doctoral trebuie să crească şi să constituie o componentă obligatorie a perioadei de cercetare.

 

Art. 78 

(1) Realizarea unei culturi organizaţionale de calitate obligă şcolile doctorale să pună în aplicare mecanisme cum ar fi:

 1. Acorduri de parteneriate internaţionale, prin care experţii în domeniu să participe în cadrul şcolilor doctorale la susţinerea de cursuri, la desfăşurarea unor activităţi mentorate de cercetare, conferinţe şi dezbateri etc.;
 2. Cercetări de tip doctoral conduse în co-tutelă;
 3. Schimburi de doctoranzi şi profesori cu universităţile de vârf din domeniu;
 4. Participarea la consorţii internaţionale, în care temele de cercetare doctorală sunt părţi ale unor rapoarte internaţionale mai largi.

(2) Aceste mecanisme academice, se pun în aplicare prin proceduri specifice de admitere, examinare şi absolvire a şcolii doctorale, care să faciliteze integrarea şcolilor doctorale româneşti în reţele internaţionale de prestigiu.

 

Art. 79 

Curricula universitară trebuie să fie corelată cu cel de la universităţile de prim rang din domeniu, şi în concordanţă cu interesele şi necesităţile naţionale; temele de cercetare trebuie să fie relevante la nivel internaţional sau, dacă sunt de interes naţional, metodologia şi abordarea lor trebuie făcută la standarde internaţionale; rezultatul curriculei de studii universitare de doctorat trebuie să intre în circuitul internaţional, atât ca vizibilitate cât mai ales ca impact.

 

Art. 80

 Asigurarea mobilităţii în cadrul acordurilor de cooperare încheiate în programele de studii universitare de doctorat, a programelor structurale de formare de resurse umane, precum şi a doctoratului în cotutelă constă în:

 1. schimburi între profesori şi studenţi;
 2. organizarea de consorţii şi reţele;
 3. atribuirea de titluri şi/sau certificate comune mai multor IOSUD, din ţară sau străinătate, care atestă competenţele dobândite;
 4. schimburi transnaţionale;
 5. recunoaşterea în plan internaţional a doctoratului.

 

PROGRAMELE POSTDOCTORALE

Art. 81 

Programele postdoctorale de cercetare avansată:

 1. sunt destinate persoanelor care au obţinut o diploma de doctor în ştiinţe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral şi care doresc să se perfecţioneze în cadrul unei alte instituţii decât cea în care au obţinut titlul de doctor;
 2. asigură cadrul instituţional pentru dezvoltarea cercetărilor după finalizarea studiilor universitare de doctorat;
 3. au o durată de minimum un an;
 4. se pot finanţa de către instituţii publice sau de către operatori economici;
 5. se desfăşoară în cadrul Şcolilor doctorale sau al Unităţilor de cercetare-dezvoltare,
 1. pe baza planului de cercetare propus de cercetătorul postdoctoral şi aprobat de Directorul şcolii doctorale sau de Directorul unităţii de cercetare dezvoltare.

 

Art. 82 

Admiterea la programe postdoctorale se face pe baza metodologiei elaborate de instituţia gazdă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Art. 83

 (1) Cercetătorii postdoctorat sunt încadraţi de către universităţi cu contract de muncă pe perioada determinată.

(2) Cercetătorii postdoctorat sunt încadraţi, de regulă, pe funcţia de cercetător ştiinţific sau cercetător ştiinţific gradul III, dar pot fi încadraţi şi pe funcţii de cercetare superioare acestora, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor necesare.

 

Art. 84

La finalizarea programului postdoctoral, IOSUD-UTM acordă un atestat de studii  postdoctorale.

 

ANEXE

 1. Contractul de studii universitare de doctorat
 2. Programul de pregătire al doctorandului
 3. Proces verbal privind susţinerea referatului de cercetare ştiinţifică
 4. Declaraţie de autenticitate a tezei de doctorat
 5. Reguli privind structura şi redactarea tezei de doctorat