Regulament finalizare a studiilor universitare de doctorat în cadrul școlilor doctorale IOSUD Universitatea Titu Maiorescu

Art. 1

(1) Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite prin regulamentul şcolii doctorale.

(2) Şcoala doctorală poate stabili formatul-tip al tezei de doctorat, care poate include elemente de structură şi de formatare grafică, studentul-doctorand având obligaţia respectării respectivului format-tip.

(3) Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultare cu conducătorul de doctorat şi va respecta structura-cadru şi limitările impuse de regulamentul şcolii doctorale.

(4) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand până în momentul finalizării acesteia în vederea susţinerii publice.

(5) Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei pentru orice material preluat.

(6) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea datelor şi informaţiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate în teză.

(7) Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor legale.

 

Art. 2

(1) Tezele de doctorat împreună cu anexele acestora sunt documente publice şi se redactează şi în format digital. Teza de doctorat şi anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul Educaţiei Naționale, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor.

(2) Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în conformitate cu prevederile legii.

(3) Valorificarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor de proprietate industrială asupra produsului sau creaţiei originale realizate în cadrul programului de studii universitare de doctorat se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.

 

Art. 3

(1) Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedinţă publică a tezei de doctorat în faţa comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat, denumită în continuare comisie de doctorat.

(2) Susţinerea publică poate avea loc numai după ce conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare şi-au dat acordul.

(3) Acordul de susţinere publică nu se obţine dacă sunt identificate,  în cadrul evaluării tezei de către conducătorul de doctorat sau comisia de îndrumare, încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive.

(4) Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de consiliul şcolii doctorale. Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5 membri: preşedintele, ca reprezentant al IOSUD, conducătorul de doctorat şi cel puţin 3 referenţi oficiali, din ţară sau din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat şi din care cel puţin 2 îşi desfăşoară activitatea în afara IOSUD respective. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor şi au cel puţin funcţia didactică de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II ori au calitatea de conducător de doctorat, în ţară sau în străinătate.

(5) Atât IOSUD, cât şi şcoala doctorală pot impune standarde minimale de performanţă ştiinţifică pe care membrii comisiei de doctorat trebuie să le satisfacă pentru a putea face parte din comisia respectivă.

(6) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea sa de către toţi membrii comisiei de doctorat şi în prezenţa a cel puţin 4 dintre aceştia, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat.

 

Art. 4

(1) În vederea susţinerii publice a tezei, doctorandul va elabora rezumatul tezei de doctorat şi autoevaluarea asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare, lista de publicaţii personale şi declaraţia de asumare a răspunderii privind propriile activităţi şi realizări.

(2) În situaţia în care teza este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, rezumatul tezei de doctorat se scrie obligatoriu şi în limba română.

(3) Teza de doctorat, rezumatul tezei, autoevaluarea, lista publicaţiilor şi declaraţia de asumare a răspunderii se depun la CSUD, împreună cu referatele favorabile ale membrilor comisiei de doctorat.

 

Art. 5 

(1) CSUD asigură publicitatea, tezei de doctorat şi a  rezumatul tezei de doctorat, cu cel puţin 15 zile înainte de susţinerea publică, în formă clasică şi electronică, pentru consultarea lor de către cei interesaţi, asigurându-se regimul pentru materiale nepublicate.

(2) Anunţurile privind susţinerea publică a tezelor de doctorat şi rezumatul acestora se publică pe pagina de web a UTM , astfel încât informaţia să fie uşor accesibilă publicului interesat.

(3) Data şi locul susţinerii acesteia se stabileşte în intervalul de minimum 15 zile şi de maximum trei luni de la data eliberării Ordinului Rectorului de numire a Comisiei de doctorat şi se afişează cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită de preşedintele Comisiei de doctorat.

(4) Rezumatele tezelor de doctorat susţinute public vor fi la dispoziţia publicului interesat pe site-ul UTM şi după susţinerea publică.

(5) Susţinerea publică include obligatoriu întrebări din partea membrilor comisiei de doctorat şi a publicului, conform art. 168 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.

(6) Este interzisă oferirea de către studentul-doctorand a unor cadouri sau altor asemenea foloase necuvenite membrilor comisiei de doctorat ori solicitarea ca studentul-doctorand să contribuie la decontarea unor cheltuieli aferente deplasării unor membri ai comisiei de doctorat sau organizării susţinerii publice a tezei de doctorat.

 

Art. 6

(1) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent“, „Foarte bine“, „Bine“, „Satisfăcător“ şi „Nesatisfăcător“.

(2) În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul evaluării tezei, atât anterior susţinerii publice, cât şi în cadrul acesteia, abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de doctorat este obligat să ia următoarele măsuri:

  1. să sesizeze comisia de etică a instituţiei de învăţământ superior în care este înmatriculat studentul-doctorand şi comisia de etică a instituţiei în care este angajat conducătorul de doctorat pentru analiza şi soluţionarea cazului, inclusiv prin exmatricularea studentului-doctorand;
  2. să notifice abaterile tuturor membrilor comisiei de doctorat şi să propună acordarea calificativului „Nesatisfăcător“.

(3) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului „Excelent“, „Foarte bine“, „Bine“ sau „Satisfăcător“, comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. Propunerea se înaintează CNATDCU, spre validare. CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea titlului de doctor.

(4) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător“, comisia de doctorat precizează elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi solicită o nouă susţinere publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de doctorat ca şi în cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua susţinere publică se obţine calificativul „Nesatisfăcător“, titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat.

(5) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD primeşte din partea MECS o motivaţie scrisă de invalidare, redactată în baza observaţiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de la data primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.