Prezenta Metodologie este întocmită în conformitate cu:

  • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
  • Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, Codul studiilor universitare de doctorat
  • Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat nr. 3544/2013

 

Art. 1.

Procedura de admitere la studiile universitare de doctorat organizate în cadrul IOSUD Titu Maiorescu se organizează conform dispoziţiilor prezentei metodologii stabilite în baza autonomiei universitare, şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

Art. 2.

În cadrul IOSUD Titu Maiorescu admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi anume Drept şi Medicină Dentară.

 

Art. 3.

Sesiunea  de admitere la studiile universitare de doctorat organizate în cadrul IOSUD Titu Maiorescu, se desfăşoară în luna septembrie a fiecărui an şi se face publică conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul instituţiei de învăţământ superior şi prin publicare pe pagina web proprie.

 

Art. 4.

Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate, conform art. 153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

 

Art. 5.

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.

 

Art. 6.

IOSUD Titu Maiorescu  aduce la cunoştinţa candidaţilor condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, prin afişare la sediul instituţiei şi pe pagina web proprie.

 

Art. 7.

IOSUD Titu Maiorescu percepe de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de doctorat, în cuantumurile aprobate de Senatul universităţii. Aceste taxe se fac publice pe pagina web a universităţii.

 

Art. 8.

Selecţia candidatului la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată, conform prevederilor legale, de către conducătorul de doctorat care supervizează respectiva poziţie. În urma propunerii conducătorului de doctorat, un student/doctorand poate fi înmatriculat numai în urma obţinerii avizului favorabil al consiliului şcolii doctorale.

 

Art. 9.

Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de fiecare dintre conducătorii de doctorat prin consultare cu consiliul şcolii doctorale. În acest sens, conducătorii de doctorat  vor informa consiliul şcolii doctorale, cu cel puţin 15 zile înainte de perioada stabilită de admitere la studii universitare de doctorat, asupra opţiunilor lor, precum şi asupra criteriilor de evaluare şi notare a candidaţilor.

 

Art. 10.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de doctorat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.

 

Art. 11.

Înmatricularea studenţilor doctoranzi declaraţi admişi în urma procedurii de admitere se face prin decizie a rectorului Universităţii Titu Maiorescu. După aprobarea înmatriculării, studenţii doctoranzi sunt înscrişi în registrul matricol sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programele de studii la care au fost admişi.

 

Art. 12.

Universitatea Titu Maiorescu are obligaţia întocmirii contractelor de studii dintre studenţii doctoranzi înmatriculaţi şi rectorul universităţii.

 

Art. 13.

Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa Universităţii Titu Maiorescu, conform metodologiilor proprii de admitere.

 

Art. 14.

Pentru rezolvarea contestaţiilor depuse se constituie o comisie de contestaţii din compunerea căreia fac parte Directorul IOSUD Titu Maiorescu şi doi profesori coordonatori de doctorat, alţii decât cei ale căror decizii sunt contestate.  Nu se admit contestaţii pentru probele orale. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

 

Art. 15.

IOSUD Titu Maiorescu are  obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.