CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE DREPT, STUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE, EDIȚIA A XI-A
cu tema

 

„Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale – Universalitatea patentă a dreptului succesoral. Lex succesionis între tradiție legislativă și valori moderne” 

Ediţia a XI-a

Facultatea de Drept

Universitatea Titu Maiorescu din București

București, 18-19 mai 2023

 

 

Distinși colegi,

Vă anunțăm modificarea termenului de expediere a studiului la Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale cu tema „Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale – Universalitatea patentă a dreptului succesoral. Lex succesionis între tradiție legislativă și valori moderne” din 18-19 mai 2023 prin prelungirea acestuia până în data de 25 aprilie 2023. Așteptăm cu deosebit interes studiile dumneavoastră și vă adresăm mulțumiri pentru participarea la unul dintre cele mai importante evenimente cu caracter științific organizat de către Facultatea de Drept a UTM.

 

Cu o vastă experienţă în organizarea de manifestări științifice internaționale, Universitatea Titu Maiorescu a lansat, în anul 2013, o nouă provocare ştiinţifică prin organizarea Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale. La primele ediții au fost prezentate peste 700 de lucrări științifice ale unor reputați profesori, cercetători și doctoranzi din România și din străinătate. Desfășurate trilingv, în română, engleză și franceză, cele zece ediții s-au bucurat de prezența a peste 50 profesori de la universități din Spania, Italia, Franța, Israel, Polonia, Bulgaria, Maroc, Germania si India.

Volumele editate în cadrul celor opt ediții ale conferinței, realizate la Editura Hamangiu au fost distribuite fiecărui participant, cât și reputaților profesori de drept din România, precum și bibliotecilor universitare. Volumele au ISBN 978-606-678642-3, ISBN 978-606-27-0020-1, ISBN 978-606-27-0222-9, ISBN 978-606-27-0607-4,ISBN 978-606-27-0879-5, ISBN 978-606-27-1250-1, ISBN 978-606-27-1474-1, ISBN 978606-27-1595-3, și sunt indexate BDI. Cea de-a noua ediție (2021) a fost publicată la Editura Universul Juridic volum având ISBN 978-606-39-0912-2, ISSN 2668-0203 și ISSN-L 2668-0203 fiind indexat în trei baze de date internaționale, CEEOL HeinOnline si EBSCO.  Volumul celei de-a zecea ediții (2022) este în curs de indexare în aceleași trei baze de bate internaționale arătate mai sus.

Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale îşi propune să reunească oameni de ştiinţă din structura academică, cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, masteranzi, studenţi şi nu în ultimul rând, practicieni ai dreptului și reprezentanți ai profesiilor juridice, pentru a face schimb şi a împărtăşi experienţele şi rezultatele lor de cercetare cu privire la cele mai diverse aspecte legate de reformarea legislaţiei în spiritul noilor curente naţionale, europene şi internaţionale privitoare la tema propusă ediției, precum şi pentru a discuta despre provocările practice întâlnite şi soluţiile adoptate.

„Nu moștenim pământul de la înaintași, ci pur si simplu îl împrumutăm de la copiii noștri” menționa un vechi proverb al patrimoniului cultural mondial și în acest an ne-am propus să orientăm efortul nostru științific comun universalității patente a dreptului succesoral și complexei structuri a drepturilor, obligațiilor si aspectelor controversate practice pe care reglementarea succesiunilor naționale și transfrontaliere le generează.

Aspecte legate de dezbaterea succesorală în procedura grațioasă, soluționarea conflictelor în drept și acțiunile în justiție în materie succesorală, executarea moștenirii, fiscalizarea succesiunii, impactul devoluțiunii succesorale în planul dreptului de proprietate intelectuală, al efectelor filiației și ale reproducerii asistată medical, al transmiterii fondului de comerț, părților sociale sau a continuării activității societății, al procedurii insolvenței, certificatul european de moștenitor, succesiunile cu elemente de extraneitate, efectele dezbaterii succesorale în ceea ce privește latura civilă a cauzei penale sau tehnicile criminalistice specifice domeniului, sunt doar câteva  crâmpee ale orizonturilor cercetării generate de tema propusă conferinței, multiple subiecte din aceste arii tematice, dar și din zone ale dreptului muncii, transporturilor, al dreptului constituțional sau internațional public vor fi analizate în cadrul lucrărilor științifice ce vor fi selecționate-  teme de actualitate în cercetare  de natură să suscite interesul atât al teoreticienilor dreptului, cât și al practicienilor (avocați, notari, magistrați, executori judecătorești, consilieri juridici). Nici desuetă, nici în colaps, ci în permanentă actualitate, având în vedere că ”moartea este un fenomen firesc în natură, doar oamenii îl fac înspăimântător ” (Marin Preda), succesiunile demonstrează în permanentă vitalitate juridică, fiind un domeniu care trebuie adaptat permanent realităților sociale, iar diversitatea normelor dreptului intern, european și internațional incidente succesiunilor și patrimoniului succesoral ne invită din culisele cercetării științifice să le explorăm.

Într-o lume în care sistemele juridice interferează tot mai mult, iar experiența juridică este supusă unor constante evoluții, dorim așadar să analizăm împreună fundamente doctrinare, să descoperim soluții adecvate de practică pe care cercetarea științifică prin reunirea gândurilor și a energiilor creatoare ale acestei conferințe le va genera într-o  upgradare perpetuă și necesară pentru a răspunde diversităţii.

Avem convingerea că această importantă manifestare ştiinţifică va fi una dintre cele mai prestigioase evenimente din calendarul juridic naţional, cu ecou internaţional, oferind o oportunitate pentru discutarea problemelor de actualitate ale universalității patente a dreptului succesoral dar de referință pentru societate, mediile economice, culturale şi lingvistice, comunitatea juridică, urmărind să evidenţieze noi soluţii şi interpretări între tradiția legislativă și valorile moderne ce ne însoțesc.

Așadar, vă invităm să fiţi parte la dezbaterea celor mai interesante teme juridice naționale și internaționale, atașând invitației si un link spre Domenii si teme orientative de cercetare incidente temei conferinței de natură să ne stimuleze apetitul spre zone interdisciplinare și incitante ale cercetării.

Prezentarea lucrărilor conferinței se va desfășura în plen și pe secţiuni.

 

DOMENII ȘI TEME ORIENTATIVE DE CERCETARE – click aici!

 

Parteneri tradiționali: 

 

 • Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Drept și Științe Administrative
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept
 • Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
 • Asociația română de drept și afaceri europene (ARDAE)
 • Instituto Universitario de Estudios Europeos ”Salvador de Madariaga”-Universidade da Coruña
 • Editura Universul Juridic
 • Juridice.ro

 

 

TERMENE

 • Expedierea studiului-termen limită: 25 aprilie 2023 (expedierea studiului în limba română cu respectare cerințelor de redactare – click aici);
 • Notificarea acceptării studiului propus: 05 mai 2023;
 • Termen pentru transmiterea lucrării în engleză, inclusiv cu modificările solicitate de recenzori: 12 mai 2023;
 • Desfăşurarea Conferinţei: 18-19 mai 2023;
 • Volumul conferinței va fi editat până la finalul anului 2023 și va putea fi ridicat de participanți de la sediul Facultății de Drept a UTM.

 

 

INFORMAŢII PENTRU AUTORI

Studiile vor fi trimise la adresa: lawconference2023@univ.utm.ro ( persoane de contact Felicia Maxim-0766.527.675, Mădălina Dinu -0727.277.775)

Fiecare autor poate participa la Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale  cu cel mult două articole (nu se admit articole cu mai mult de 2 coautori). Taxa se achită pe articol. Susținerea articolelor de către autori în cadrul lucrărilor conferinței constituie o cerință imperativă pentru publicarea articolelor în volumul conferinței.

 

 

Taxa de participare

350 lei pentru publicarea în volumul Conferinței și indexarea în trei baze de date internaționale, recunoscute de Comisia de Drept, CNATDCU.

Taxa de participare se achită pe articol. Taxa poate fi plătită cel mai târziu până la data de 12 mai 2023.

Taxa se va plăti în contul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, în următorul cont deschis la B.C.R. RO49RNCB0546029228350001, Cod fiscal: RO4337662 sau la Casieria Universității Titu Maiorescu – str. Dâmbovnicului nr. 22, sector 4 București (numerar sau cu card bancar).

Pe documentul de plata trebuie să existe menţiunea ,,Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale 2023”.

Ordinul de plată trebuie comunicat pe adresa: lawconference2023@univ.utm.ro. Taxa de participare nu se restituie în cazul în care recenzorii apreciază că articolul nu poate fi indexat neîndeplinind  condițiile de fond și de formă solicitate de rigorile cercetării științifice.

 

 

Notă:

Conferinţa se va desfăşura fizic în Bucureşti, la sediul Facultăţii de Drept -Universitatea Titu Maiorescu, din Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4, precum și în sistem remote.