Universitatea Titu Maiorescu a dobândit personalitate juridică la 20 septembrie 1990, ca instituţie de învăţământ superior particular, non-profit şi a devenit persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a Sistemului Naţional de Învăţământ, prin Legea nr. 239, din 23 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 291, din 30 aprilie 2002.

     Universitatea TITU MAIORESCU are în structura sa 9 facultăţi: Psihologie, Drept (la Bucureşti şi Tg. Jiu), Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Ştiinţe Sociale, Politice și Umaniste, Ştiinţe Economice (la Bucureşti şi Tg. Jiu) şi Informatică.

      În Universitatea TITU MAIORESCU se regăsesc toate tipurile de învăţământ superior: de licenţă, de master şi – în cadrul facultăţilor de Medicină Dentară și Drept de doctorat. Programele de studiu,desfăşurate în forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi în forma de învăţământ la distanţă (ID) sunt variate şi într-o continuă diversificare, astfel alese încât să răspundă cât mai bine solicitărilor pieţei forţei de muncă. În prezent, în Universitate se derulează 19 programe de studii universitare de licenţă, 25 programe de studii universitare de master, iar la nivelul celor două şcoli doctorale activitatea didactică şi ştiinţifică este organizată pe 12 domenii științifice. Cadrele didactice au înaltă pregătire profesională, sunt personalităţi proeminente ale ştiinţei, ale vieţii publice româneşti, membri ai unor prestigioase asociaţii de specialitate din ţară şi din străinătate, membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi membri ai Academiei Române.

      Implicată în lupta pentru excelenţă, în triunghiul cunoaşterii, educaţie-cercetare-inovare, Universitatea acordă o atenţie deosebită cercetării ştiinţifice şi pune accent pe cercetarea exploratorie şi de frontieră prin interdisciplinaritate. La nivelul Universităţii există Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare, Inovare care, prin cele 9 centre de cercetare ştiinţifică interdisciplinară, desfăşoară o intensă activitate ştiinţifică. În prezent, Universitatea derulează 5 proiecte europene, finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) şi Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA).

     Universitatea este membru în Asociaţia Europeană a Universităţilor (EUA), cea mai importantă organizaţie a instituţiilor de învăţământ superior din Europa, membru în Asociaţia Internaţională a Universităţilor (IAU) şi membru în Asociaţia  Europeană  a Coordonatorilor Erasmus (EAEC). Relaţiile internaţionale directe pe care Universitatea Titu Maiorescu le are cu universităţi din UE, din Canada şi SUA, precum şi participarea la programul european de schimburi interuniversitare Erasmus/Longlife Learning Program, la care Universitatea TITU MAIORESCU este afiliată, reprezintă o garanţie a recunoaşterii valorii sale inclusiv în plan internaţional.

     Universitatea dispune de spaţii de învăţământ ultramoderne — Aula Magna, săli de curs, săli de seminar, săli de lectură şi amfiteatre, laboratoare de specialitate dotate cu echipamente de ultimă generaţie: echipamente medicale, reţea informatică, wi-fi, echipamente de videoconferinţă, table inteligente, etc. Universitatea dispune de cămin-hotel, cantină-restaurant, club studenţesc, Centre de asistenţă medicală, copy-center.

     Universitatea Titu Maiorescu este singura universitate particulară din ţară care a fost invitată să participe la programul european „MATRA”, având ca scop dezvoltarea unei strategii naţionale pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior.

     În iunie 2012, în urma evaluării instituţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a acordat Universităţii Titu Maiorescu grad de încredere ridicat – cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universităţi din România.

     Nu întâmplător, Universitatea Titu Maiorescu se situează sub egida unei profesiuni de credinţă:  MODERNI ŞI PERFORMANŢI şi a unui motto cu profundă justificare în realitatea academică maioresciană: EDUCAŢIA DE CALITATE, SECRETUL SUCCESULUI TĂU!