REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CENTRULUI DE CONSILIERE SI ORIENTARE ÎN CARIERĂ (CCOC)

 

Preambul

Prezentul regulament stabilește modul de organizare, funcționare și atribuțiile specifice ale Centrului de Consiliere și Orientare in Carieră, prevăzut la Art. 112 din Carta Universității Titu Maiorescu. Acesta este elaborat în temeiul

 • 350, 351, 352 din Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011;
 • Ordinului M.Ed.C. Nr. 3235/ 16 martie 2005 prin care universităţile vor înfiinţa Centre de Consiliere şi Orientare în Carieră care vor asista studenţii în alegerea rutei de studiu;
 • Ordinului M.Ed.N. si M.D.I.S.C.S.D.T. Nr. 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învaţământ superior din România;
 • Ordinului M.Ed.C.S. Nr. 3070/2015 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/2014;

 

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1 Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) este înfiinţat în cadrul Universităţii Titu Maiorescu din București conform Hotărârii Biroului Senatului Universităţii Titu Maiorescu din București.

Art. 2 Funcţionarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) în Universitatea Titu Maiorescu din București se desfăşoară conform legilor în vigoare şi a prezentului Regulament, care poate fi modificat şi completat prin Hotărâri ale Senatului Universităţii.

Art. 3 Misiunea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) se centrează pe asistarea studenţilor în informarea, consilierea şi orientarea în carieră în vederea integrării acestora pe piaţa forţei de muncă. Ca obiectiv specific, CCOC completează oferta de servicii pentru studenţii Universităţii Titu Maiorescu din București, în vederea creşterii angajabilităţii absolvenților.

Art. 4 Principalele obiective pentru realizarea misiunii (CCOC) sunt:

 • orientarea și consilierea studenților în vederea planificării și gestionării propriului traseu educațional;
 • facilitarea relației dintre studenți și piața muncii;
 • formarea şi dezvoltarea competenţelor transversale şi a abilităţilor de integrare pe piaţa forţei de muncă;
 • identificarea nevoilor de formare continuă şi organizarea de cursuri facultative, acreditate;
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup, pe probleme de management al carierei;
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe probleme de adaptare emoțională şi educaţională;
 • dezvoltarea competenţelor practice ale studenţilor Facultăţii de Psihologie;
 • desfăşurarea de activităţi ştiinţifice in diferite domenii aplicative ale psihologiei şi consilierii.

Art. 5 Domeniile de activitate ale Centrului de Consiliere şi Orientare a Carierei (CCOC) sunt:

 1. a) Consilierea în carieră, care ajută studenții să îşi clarifice scopurile, inclusiv cele imediate privind angajarea, să îşi înţeleagă propriul profil vocațional, să ia decizii informate, să fie responsabile pentru propriile acţiuni, să îşi gestioneze cariera şi procesul de tranziţie în diferite momente, să-și dezvolte abilităţile necesare pentru a căuta şi a obţine un loc de muncă;
 2. b) Programe de formare continuă adresate atât studenților, masteranzilor și cadrelor universitare, cât și tuturor celor interesați dezvoltarea unor competențe solicitate pe piața muncii sau de inițierea, perfecționare și specializarea într-o ocupație in spiritul învățării pe tot parcursul vieții;
 3. c) Supervizarea unor stagii de practica a studenţilor si masteranzilor de la Facultatea de Psihologie în vederea dezvoltării competenţelor în utilizarea unor instrumente de evaluare psihologică; realizarea unui profil psihologic / vocaţional; consiliere în carieră; tehnici de prezentare. Pentru aceste stagii de practica, studenţii si masteranzii primesc credite de studiu transferabile.
 4. d) Accesarea si implementarea de proiecte de cercetare și dezvoltare, organizare de evenimente ştiinţifice in colaborare cu alte departamente ale universităţii sau cu alte instituţii.

 

Capitolul II

CADRUL ORGANIZATORIC

 

Art.6  Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) este subordonat Senatului Universităţii Titu Maiorescu din București.

Art. 7 Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) dezvoltă relaţii funcţionale cu facultăţile şi departamentele din cadrul universităţii

Art.8 Activităţile Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) sunt coordonate de directorul CCOC, cadru didactic care are formarea profesională inițială sau continuă în unul din domeniile: psihologie, sociologie, științele educației. Acesta este numit de Rector cu avizul Consiliului de administrație, conform Cartei Universității Titu Maiorescu.

Art. 9 Principalele atribuţii ale directorului CCOC sunt:

 1. armonizarea strategiei CCOC cu strategia de dezvoltare a universităţii prin permanenta legătură cu structura de conducere a UniversităţiiTitu Maiorescu din București;
 2. reprezentareaCCOC în relaţiile de colaborare dezvoltate;
 3. elaborarea planului de acţiune alCCOC şi coordonarea activităţilor Centrului;
 4. redactarea rapoartelor de activitate către conducerea UniversităţiiTitu Maiorescu din București

Art. 10 Numărul angajaților din cadrul CCOC se stabilește pornind de la numărul studenților înmatriculați în cele trei cicluri de studii și respectă prevederile legale în vigoare. Atribuţiile angajaților din structura CCOC sunt specificate în fişa postului.

 

 

Capitolul III

DISPOZIŢII FINALE

 

       Art. 11 Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii TITU MAIORESCU din 02 noiembrie 2016 şi intră în vigoare imediat.

 

 

 

                                                                                                  R E C T O R,

                                                               Prof. univ. dr. Smaranda Angheni