*Vezi ghidul de înscriere online. Click AICI!

 

Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la următoarele facultăţi/programe de studii/şcoli doctorale. Înscrierea se poate face la secretariatul fiecărei facultăți sau online.

FACULTATEA DE DREPT BUCUREȘTI

Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4

Tel.: 021.330.11.74

E-mail: drept@univ.utm.ro

CONCURS ADMITERE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2020 sunt obligați să achite cel puțin prima rată a taxei de studii până la data de 02 octombrie 2020, ora 16:00. În caz contrar, candidatul nu va fi înmatriculat în anul I.
 


 

Contestațiile se pot trimite pe adresa de e-mail a Facultății de Drept, drept@univ.utm.ro, până miercuro, 30 septembrie 2020, ora 12:00. Eventualii contestatori sunt rugați să specifice în contestație numele din certificatul de naștere, inițiala (inițialele) tatălui și prenumele.

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2020 sunt obligați să achite cel puțin prima rată a taxei de studii până la data de 30 septembrie 2020, ora 16:00. În caz contrar, candidatul nu va fi înmatriculat în anul I.

 
 


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI, SESIUNEA IULIE 2020,
ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ONLINE

 

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI PE LISTELE FINALE DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE 2020, ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCIERE ONLINE, AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN SERVICII DE CURIERAT SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA TERMENUL SCADENT AL PRIMEI RATE DIN TAXA DE STUDII, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2020, LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII.

CANDIDAȚII CETĂȚENI AI STATELOR TERȚE UE (STATE DIN AFARA UE) ȘI CANDIDAȚII DIN STATE UE CU DIPLOMĂ/ADEVERINȚĂ DE BACALAUREAT EMISĂ DE AUTORITĂȚI DIN ALTĂ ȚARĂ AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN SERVICII DE CURIERAT SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA DATA DE 6 AUGUST 2020, LA DEPARTAMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE, CALEA VĂCĂREȘTI, NR. 189, PARTER.

 

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.

 


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE
SESIUNEA IULIE 2020
FACULTATEA DE DREPT

CONTESTAȚIILE LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POT DEPUNE PÂNĂ VINERI 31.07.2020, ORA 16:00 LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE DREPT, CALEA VĂCĂREȘTI NR. 189, CORP M, ETAJ 1 SAU PE ADRESA DE E-MAIL: DREPT@UNIV.UTM.RO.

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI ÎN SESIUNEA IULIE 2020 SUNT OBLIGAȚI SĂ ACHITE CEL PUȚIN PRIMA RATĂ A TAXEI DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2020, ORA 16. ÎN CAZ CONTRAR, LOCUL OCUPAT VA FI DECLARAT VACANT.

 

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.

 


 

Programe de studii

FACULTATEA DE DREPT organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la următoarele programe de studii universitare de licență:

Nr. crt.Domeniul de licenţăProgramul de studii/Forma de învățământNr. credite/Durata studiilorNumăr de locuri
1.DreptDrept,

Învățământ cu frecvență

240 de credite / 4 ani (8 semestre)450 de locuri, Acreditat
2.DreptDrept,

Învățământ la distanță

240 de credite / 4 ani (8 semestre)100 de locuri, Acreditat

 

Calendarul sesiunilor de admitere

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2020:

Perioada de înscriere: 1 septembrie 2020-28 septembrie 2020, pentru candidații care se înscriu la secretariatul facultății, și 1 septembrie 2020-23 septembrie 2020, ora 16:00, pentru candidații care se înscriu online.

Afișarea rezultatelor: 28 septembrie 2020

 

Concursul de admitere

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

Media generală la concursul de admitere în programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Drept este:

 1. Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat și nota obținută la proba scrisă de limba română din cadrul examenului de bacalaureat, pentru candidații care au urmat studiile liceale în România, în limba română.
 1. Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat (echivalată în sistemul românesc de notare) și media notelor obținute la prima limbă străină pe parcursul anilor de liceu (echivalate în sistemul românesc de notare) pentru candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România, într-o altă limbă decât limba română.

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentă), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul facultății);
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Adeverință medicală eliberată în anul curent de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 9. Trei fotografii color format ¾;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu diploma de bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt scutiți de obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română acei candidați care au obținut premii la olimpiade naționale de limba română.
 11. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 12. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original. În cazul în care sunt declarați admiși la studii de licență, candidații menționați au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2020, la secretariatul facultății respective, diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

Înscrierea candidaților cetățeni români se face la secretariatul Facultății de Drept, Corpul V, Calea Văcărești nr. 187, etaj I, între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, candidații din state terțe, precum și cetățenii români cu studii în străinătate depun dosarele de înscriere la concurs la Departamentul Relații Internaționale al UTM (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter), în vederea întocmirii și transmiterii dosarelor către MEN pentru echivalarea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), respectiv pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii din partea Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), după cum urmează:

 • două dosare-plic cu actele de identitate și stare civilă, precum și cu documentele de studii, în original și traduceri legalizate (în original), apostilate /supralegalizate (câte 2 exemplare originale);
 • un dosar-plic cu copii simple ale tuturor documentelor.

Prin excepție, candidații pot transmite documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere prin servicii de curierat la Departamentul Relații Internaționale. Responsabilitatea pentru sosirea documentelor în termenul limită al perioadei de înscriere revine candidatului.

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, precum și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale se pot plăti în numerar, la casieria Universității din Corpul Rectorat, strada Dâmbovnicului nr. 22, parter, sau în următoarele conturi: 1. RO90BTRL04301202N01816XX, deschis la Banca Transilvania;
2. RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR; pe baza codurilor de plată, afișate pe pagina de web a Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

Contact:

Tel.: 021.330.11.74

E-mail: drept@univ.utm.ro

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4

Tel.: 021.330.26.80

E-mail: psihologie@univ.utm.ro

 

Contestațiile se pot trimite pe adresa de e-mail a Facultății de Psihologie, psihologie@univ.utm.ro, până duminică, 27 septembrie 2020, ora 12:00. Eventualii contestatori sunt rugați să specifice în contestație numele din certificatul de naștere, inițiala (inițialele) tatălui și prenumele.

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2020 sunt obligați să achite cel puțin prima rată a taxei de studii până la data de 30 septembrie 2020, ora 16:00. În caz contrar, candidatul nu va fi înmatriculat în anul I.


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI, SESIUNEA IULIE 2020,
ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ONLINE

 

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI PE LISTELE FINALE DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE 2020, ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCIERE ONLINE, AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN SERVICII DE CURIERAT SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA TERMENUL SCADENT AL PRIMEI RATE DIN TAXA DE STUDII, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2020, LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII.

CANDIDAȚII CETĂȚENI AI STATELOR TERȚE UE (STATE DIN AFARA UE) ȘI CANDIDAȚII DIN STATE UE CU DIPLOMĂ/ADEVERINȚĂ DE BACALAUREAT EMISĂ DE AUTORITĂȚI DIN ALTĂ ȚARĂ AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN SERVICII DE CURIERAT SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA DATA DE 6 AUGUST 2020, LA DEPARTAMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE, CALEA VĂCĂREȘTI, NR. 189, PARTER.

 

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.

 


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE
SESIUNEA IULIE 2020

 

CONTESTAȚIILE LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POT DEPUNE PÂNĂ JOI 30 IULIE ORA 13:00, LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE PSIHOLOGIE, CALEA VĂCĂRESTI NR. 189, CORP M, ETAJ I, SAU PE ADRESA DE E-MAIL psihologie@univ.utm.ro

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI ÎN SESIUNEA IULIE 2020 SUNT OBLIGAȚI SĂ ACHITE CEL PUȚIN PRIMA RATĂ A TAXEI DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2020, ORA 16. ÎN CAZ CONTRAR, LOCUL OCUPAT VA FI DECLARAT VACANT.

 

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.


 

Programe de studii

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la următoarele programe de studii universitare de licență:

Nr. crt.Domeniul de licenţăProgramul de studii/Forma de învățământNr. credite/Durata studiilorNumăr de locuri
1.PsihologiePsihologie,

Învățământ cu frecvență

180 de credite / 3 ani (6 semestre)200 de locuri, Acreditat
2.PsihologiePsihologie,

Învățământ la distanță

180 de credite / 3 ani (6 semestre)100 de locuri, Acreditat

 

Calendarul sesiunilor de admitere

Admiterea în programele de studii universitare de licență se organizează în două sesiuni:

SESIUNEA IULIE 2020:

 • Înscrierile au loc în perioada 1 iulie-25 iulie. Afișarea rezultatelor se va face în data de 29 iulie.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2020:

 • Perioada de înscriere: 1 septembrie 2020-23 septembrie 2020. Afișarea rezultatelor: 26 septembrie 2020

 

Concursul de admitere

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

Media generală la concursul de admitere în programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Psihologie este:

 1. Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat și nota obținută la proba scrisă de limba română din cadrul examenului de bacalaureat, pentru candidații care au urmat studiile liceale în România, în limba română.
 1. Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat (echivalată în sistemul românesc de notare) și media notelor obținute la prima limbă străină pe parcursul anilor de liceu (echivalate în sistemul românesc de notare) pentru candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România, într-o altă limbă decât limba română.

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentă), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul facultății);
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Adeverință medicală eliberată în anul curent de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 9. Trei fotografii color format ¾;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu diploma de bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt scutiți de obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română acei candidați care au obținut premii la olimpiade naționale de limba română.
 11. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 12. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original. În cazul în care sunt declarați admiși la studii de licență, candidații menționați au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2020, la secretariatul facultății respective, diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

Înscrierea candidaților cetățeni români se face la secretariatul Facultății de Psihologie, Corpul V, Calea Văcărești nr. 187, etaj I, între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, candidații din state terțe, precum și cetățenii români cu studii în străinătate depun dosarele de înscriere la concurs la Departamentul Relații Internaționale al UTM (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter), în vederea întocmirii și transmiterii dosarelor către MEN pentru echivalarea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), respectiv pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii din partea Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), după cum urmează:

 • două dosare-plic cu actele de identitate și stare civilă, precum și cu documentele de studii, în original și traduceri legalizate (în original), apostilate /supralegalizate (câte 2 exemplare originale);
 • un dosar-plic cu copii simple ale tuturor documentelor.

Prin excepție, candidații pot transmite documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere prin servicii de curierat la Departamentul Relații Internaționale. Responsabilitatea pentru sosirea documentelor în termenul limită al perioadei de înscriere revine candidatului.

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, precum și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale se pot plăti în numerar, la casieria Universității din Corpul Rectorat, strada Dâmbovnicului nr. 22, parter, sau în următoarele conturi: 1. RO90BTRL04301202N01816XX, deschis la Banca Transilvania;
2. RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR; pe baza codurilor de plată, afișate pe pagina de web a Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

Contact:

Tel.: 021.330.26.80

E-mail: psihologie@univ.utm.ro

FACULTATEA DE INFORMATICĂ

Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4

Tel.: 021.330.10.83

E-mail: informatica@univ.utm.ro

FACULTATEA DE INFORMATICĂ

Organizează admitere în SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020, pentru locurile rămase neocupate din sesiunea iulie 2020, specializarea Informatică.

 

Perioada de înscriere este 07-26 septembrie 2020 pe bază de dosar de admitere.

Dosarul poate fi depus în format fizic la Secretariatul facultății, Corp M, etaj 1, birou 106 sau prin copii electronice trimise la adresa de email informatica@univ.utm.ro

Media generală la concursul de admitere se calculează ca medie ponderată a mediei generale obținută la examenul de bacalaureat și media generală a anilor de studii liceale, după următoarea formulă:

Media generală admitere = (2 x n1 + n2)/3,

unde n1 = media generală obținută la examenul de bacalaureat, iar n2 = media generală a anilor de studii liceale.

Taxa de admitere se poate plăti la casieria UTM aflată în Rectorat sau prin transfer bancar așa cum este prezentat pe site www.utm.ro

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2020 sunt obligați să achite cel puțin prima rată a taxei de studii până la data de 02 octombrie 2020, ora 16:00. În caz contrar, candidatul nu va fi înmatriculat în anul I.
 


Contestațiile se pot trimite pe adresa de e-mail a Facultății de Informatică, informatica@univ.utm.ro, până marți, 29 septembrie 2020, ora 16:00. Eventualii contestatori sunt rugați să specifice în contestație numele din certificatul de naștere, inițiala (inițialele) tatălui și prenumele.

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2020 sunt obligați să achite cel puțin prima rată a taxei de studii până la data de 30 septembrie 2020, ora 16:00. În caz contrar, candidatul nu va fi înmatriculat în anul I.

 


 


 


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI PE LISTELE FINALE DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE 2020,
ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ONLINE

 

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI PE LISTELE FINALE DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE 2020, ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCIERE ONLIE, AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN POȘTĂ SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA TERMENUL SCADENT AL PRIMEI RATE DIN TAXA DE STUDII, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2020.

CANDIDAȚII CETĂȚENI AI STATELOR TERȚE UE (STATE DIN AFARA UE) ȘI CANDIDAȚII DIN STATE UE CU DIPLOMĂ/ADEVERINȚĂ DE BACALAUREAT EMISĂ DE AUTORITĂȚI DIN ALTĂ ȚARĂ AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN POȘTĂ SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA DATA DE 6 AUGUST 2020.

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.

 


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

FACULTATEA DE INFORMATICĂ
SESIUNEA IULIE 2020

 

CONTESTAȚIILE LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POT DEPUNE PÂNĂ JOI 30 IULIE ORA 13:00, LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE INFORMATICĂ, CALEA VĂCĂRESTI NR. 189, CORP M, SAU PE ADRESA DE E-MAIL informatica@univ.utm.ro

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI ÎN SESIUNEA IULIE 2020 SUNT OBLIGAȚI SĂ ACHITE CEL PUȚIN PRIMA RATĂ A TAXEI DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2020, ORA 16. ÎN CAZ CONTRAR, LOCUL OCUPAT VA FI DECLARAT VACANT.

 

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.

 


 

Programe de studii

FACULTATEA DE INFORMATICĂ organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la următoarele programe de studii universitare de licență:

 

Nr. crt.Domeniul de licenţăProgramul de studii/Forma de învățământNr. credite/Durata studiilorNumăr de locuri
1.InformaticăInformatică,

Învățământ cu frecvență

180 de credite / 3 ani (6 semestre)100 de locuri, Acreditat
2.InformaticăInformatică,

Învățământ la distanță

180 de credite / 3 ani (6 semestre)125 de locuri, Acreditat

Calendarul sesiunilor de admitere

Admiterea în programele de studii universitare de licență se organizează în două sesiuni:

SESIUNEA IULIE 2020:

 • Înscrierile au loc în perioada 6 iulie-25 iulie. Afișarea rezultatelor se va face în data de 29 iulie.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2020:

 • 23 septembrie 2020. Perioadă de înscriere 7 septembrie 2020-19 septembrie 2020

 

Concursul de admitere

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

Media generală la concursul de admitere se calculează ca medie ponderată a mediei generale obținută la examenul de bacalaureat și media generală a anilor de studii liceale, după următoarea formulă:

Media generală admitere = (2 x n1 + n2)/3

unde n1 = media generală obținută la examenul de bacalaureat, iar n2 = media generală a anilor de studii liceale.

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentă), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul facultății);
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat impreuna cu FOAIA MATRICOLĂ/SITUAȚIA ȘCOLARĂ, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Adeverință medicală eliberată în anul curent de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 9. Trei fotografii color format ¾;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu diploma de bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt scutiți de obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română acei candidați care au obținut premii la olimpiade naționale de limba română.
 11. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 12. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2019-2020 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original. În cazul în care sunt declarați admiși la studii de licență, candidații menționați au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2020, la secretariatul facultății respective, diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

Înscrierea candidaților cetățeni români se face la secretariatul Facultății de Informatică, Corpul M, Calea Văcărești nr. 189, între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400 .

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, candidații din state terțe, precum și cetățenii români cu studii în străinătate depun dosarele de înscriere la concurs la Departamentul Relații Internaționale al UTM (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter), în vederea întocmirii și transmiterii dosarelor către MEN pentru echivalarea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), respectiv pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii din partea Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), după cum urmează:

 • două dosare-plic cu actele de identitate și stare civilă, precum și cu documentele de studii, în original și traduceri legalizate (în original), apostilate /supralegalizate (câte 2 exemplare originale);
 • un dosar-plic cu copii simple ale tuturor documentelor.

Prin excepție, candidații pot transmite documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere prin servicii de curierat la Departamentul Relații Internaționale. Responsabilitatea pentru sosirea documentelor în termenul limită al perioadei de înscriere revine candidatului.

Taxa de înscriere la concursul de admitere, precum și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale se pot plăti în numerar, la casieria Universității din Corpul Rectorat, strada Dâmbovnicului nr. 22, parter sau la Banca Transilvania, în contul UTM RO90BTRL04301202N01816XX, pe baza codurilor de plata, afișate pe site-ul Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

 

Contact:

Tel.: 021.330.10.83

E-mail: informatica@univ.utm.ro

FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4

Tel.: 021.324.83.26

E-mail: stiinte.economice@univ.utm.ro

CONCURS DE ADMITERE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2020 sunt obligați să achite cel puțin prima rată a taxei de studii până la data de 02 octombrie 2020, ora 16:00. În caz contrar, candidatul nu va fi înmatriculat în anul I.

 


 


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI, SESIUNEA IULIE 2020,
ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ONLINE

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI PE LISTELE FINALE DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE 2020, ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCIERE ONLINE, AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN SERVICII DE CURIERAT SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA TERMENUL SCADENT AL PRIMEI RATE DIN TAXA DE STUDII, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2020, LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII.

CANDIDAȚII CETĂȚENI AI STATELOR TERȚE UE (STATE DIN AFARA UE) ȘI CANDIDAȚII DIN STATE UE CU DIPLOMĂ/ADEVERINȚĂ DE BACALAUREAT EMISĂ DE AUTORITĂȚI DIN ALTĂ ȚARĂ AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN SERVICII DE CURIERAT SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA DATA DE 6 AUGUST 2020, LA DEPARTAMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE, CALEA VĂCĂREȘTI, NR. 189, PARTER.

 

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE
SESIUNEA IULIE 2020

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI ÎN SESIUNEA IULIE 2020 SUNT OBLIGAȚI SĂ ACHITE CEL PUȚIN PRIMA RATĂ A TAXEI DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2020, ORA 16. ÎN CAZ CONTRAR, LOCUL OCUPAT VA FI DECLARAT VACANT.

 

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.


 

Programe de studii

FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la următoarele programe de studii universitare de licență:

Nr. crt.Domeniul de licenţăProgramul de studii/Forma de învățământNr. credite/Durata studiilorNumăr de locuri
1.Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor,

Învățământ cu frecvență

180 de credite / 3 ani (6 semestre)120 de locuri, Acreditat
2.ContabilitateContabilitate și informatică de gestiune,

Învățământ cu frecvență

180 de credite / 3 ani (6 semestre)75 de locuri, Acreditat
Contabilitate și informatică de gestiune,

Învățământ la distanță

180 de credite / 3 ani (6 semestre)100 de locuri

Acreditat

3.FinanțeFinanțe și bănci

Învățământ cu frecvență

180 de credite / 3 ani (6 semestre)60 de locuri

Acreditat

Finanțe și bănci

Învățământ la distanță

180 de credite / 3 ani (6 semestre)75 de locuri

Acreditat

 

Calendarul sesiunilor de admitere

Admiterea în programele de studii universitare de licență se organizează în două sesiuni:

SESIUNEA IULIE 2020:

 • Înscrierile au loc în perioada 1 iulie-29 iulie. Afișarea rezultatelor se va face în data de 30 iulie.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2020:

 • Perioada de înscriere: 3 august 2020-28 septembrie 2020. Afișarea rezultatelor: 29 septembrie 2020

 

Concursul de admitere

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

Media generală la concursul de admitere în programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor este:

 1. Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat și nota obținută la proba scrisă de limba română din cadrul examenului de bacalaureat, pentru candidații care au urmat studiile liceale în România, în limba română.
 1. Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat (echivalată în sistemul românesc de notare) și media notelor obținute la prima limbă străină pe parcursul anilor de liceu (echivalate în sistemul românesc de notare) pentru candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România, într-o altă limbă decât limba română.

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentă), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul facultății);
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Adeverință medicală eliberată în anul curent de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 9. Trei fotografii color format ¾;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu diploma de bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt scutiți de obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română acei candidați care au obținut premii la olimpiade naționale de limba română.
 11. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 12. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original. În cazul în care sunt declarați admiși la studii de licență, candidații menționați au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2020, la secretariatul facultății respective, diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

Înscrierea candidaților cetățeni români se face la secretariatul Facultății de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor, Corpul M, Calea Văcărești nr. 189, etaj I, între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, candidații din state terțe, precum și cetățenii români cu studii în străinătate depun dosarele de înscriere la concurs la Departamentul Relații Internaționale al UTM (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter), în vederea întocmirii și transmiterii dosarelor către MEN pentru echivalarea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), respectiv pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii din partea Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), după cum urmează:

 • două dosare-plic cu actele de identitate și stare civilă, precum și cu documentele de studii, în original și traduceri legalizate (în original), apostilate /supralegalizate (câte 2 exemplare originale);
 • un dosar-plic cu copii simple ale tuturor documentelor.

Prin excepție, candidații pot transmite documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere prin servicii de curierat la Departamentul Relații Internaționale. Responsabilitatea pentru sosirea documentelor în termenul limită al perioadei de înscriere revine candidatului.

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, precum și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale se pot plăti în numerar, la casieria Universității din Corpul Rectorat, strada Dâmbovnicului nr. 22, parter, sau în următoarele conturi: 1. RO90BTRL04301202N01816XX, deschis la Banca Transilvania;
2. RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR; pe baza codurilor de plată, afișate pe pagina de web a Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

Contact:

Tel.: 021.324.83.26

E-mail: stiinte.economice@univ.utm.ro

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4

Tel.: 021.330.20.61

E-mail: fscri@univ.utm.ro

CONCURS DE ADMITERE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

 


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI, SESIUNEA IULIE 2020,
ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ONLINE

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI PE LISTELE FINALE DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE 2020, ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCIERE ONLINE, AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN SERVICII DE CURIERAT SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA TERMENUL SCADENT AL PRIMEI RATE DIN TAXA DE STUDII, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2020, LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII.

CANDIDAȚII CETĂȚENI AI STATELOR TERȚE UE (STATE DIN AFARA UE) ȘI CANDIDAȚII DIN STATE UE CU DIPLOMĂ/ADEVERINȚĂ DE BACALAUREAT EMISĂ DE AUTORITĂȚI DIN ALTĂ ȚARĂ AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN SERVICII DE CURIERAT SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA DATA DE 6 AUGUST 2020, LA DEPARTAMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE, CALEA VĂCĂREȘTI, NR. 189, PARTER.

 

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.

 


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE
FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE, PROGRAMELE DE STUDII COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE , RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE, PEDAGOGIA ÎNVAȚAMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
SESIUNEA IULIE 2020

 
CONTESTAȚIILE LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POT DEPUNE PÂNĂ SÂMBĂTĂ 01 AUGUST ORA 12:00, PE ADRESA DE E-MAIL fscri@univ.utm.ro

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI ÎN SESIUNEA IULIE 2020 SUNT OBLIGAȚI SĂ ACHITE CEL PUȚIN PRIMA RATĂ A TAXEI DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2020, ORA 16. ÎN CAZ CONTRAR, LOCUL OCUPAT VA FI DECLARAT VACANT.

 

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.

 


 

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la următoarele programe de studii universitare de licență, programe de pregătire psihopedagogică, Programul Pregătitor de Limba Română pentru candidații cetățeni străini:

Programe de studii

I. Studii universitare de licență:

Nr. crt.Domeniul de licenţăProgramul de studii/Forma de învățământNr. credite/Durata studiilorNumăr de locuri
1.Relații internaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europene,

Învățământ cu frecvență

180 de credite / 3 ani (6 semestre)75 de locuri, Acreditat
2.Științe ale comunicăriiComunicare și relații publice,

Învățământ cu frecvență

180 de credite / 3 ani (6 semestre)75 de locuri, Acreditat
3.Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar180 de credite / 3 ani (6 semestre)50 de locuri

Autorizat

II. Programe de pregătire psihopedagogică, organizate în cadrul Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic:

 • Nivelul I (inițial) pe parcursul studiilor universitare de licență – cu durata de 3 ani (6 semestre), 30 de credite
 • Nivelul II (aprofundare) – pe parcursul studiilor universitare de master – cu durata de 2 ani (4 semestre), 30 de credite
 • Programul Compact de studii psihopedagogice cu regim postuniversitar: a) Nivelul I, semestrul I, 30 de credite, pentru absolvenţii studiilor de licenţă; b) Nivelul II, semestrul II, 30 de credite, pentru absolvenţii studiilor de licenţă și master.

III. Programul Pregătitor de Limba Română cu durata de 1 an (2 semestre), pentru candidații cetățeni străini.

Calendarul sesiunilor de admitere

SESIUNEA IULIE 2020

 

 • Programele de studii Comunicare și Relații Publice, Relații Internaționale și Studii Europene, Anul Pregătitor de Limba Română:

Înscrierile au loc în perioada 1 iulie-30 iulie. Afișarea rezultatelor se va face în data de 31 iulie.

 • Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar:

Înscrierile au loc în perioada 1 iulie-29 iulie. Proba vocațională eliminatorie va avea loc în data de 30 iulie. Afișarea rezultatelor va avea loc în data de 31 iulie.

 • Cursurile postuniversitare Puericultura-Dimensiune a Educației Antepreșcolare și Integrarea și Incluziunea în Sistemul de Învățământ a Copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale:

Înscrierile au loc în perioada 1 iulie-30 iulie. Afișarea rezultatelor se va face în data de 31 iulie.

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2020:

 • Programele de studii universitare de licență Relații internaționale și studii europene și Comunicare și relații publice:

29 septembrie 2020. Perioada de înscriere 1 septembrie 2020-28 septembrie 2020

 • Programul de studii universitare de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar:

29 septembrie 2020. Proba vocațională (eliminatorie) va avea loc în data de 28 septembrie 2020. Perioada de înscriere 1 septembrie 2020-25 septembrie 2020

 • Programele de pregătire psihopedagogică organizate în cadrul Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic:

Nivelul I (inițial) pe parcursul studiilor universitare de licență:

 • 16 octombrie 2020. Perioada de înscriere 1 octombrie 2020-15 octombrie 2020

Nivelul II (aprofundare) pe parcursul studiilor universitare de master:

 • 16 octombrie 2020. Perioada de înscriere 1 octombrie 2020-15 octombrie 2020

Programul Compact, Nivelul I – pentru absolvenţii studiilor de licenţă:

 • 29 septembrie 2020. Perioada de înscriere 1 septembrie 2020-28 septembrie 2020

Admiterea în Programul Compact, Nivelul II – pentru absolvenții studiilor de licență și master – are loc înainte de data începerii semestrului II al anului universitar 2020-2021, în conformitate cu structura calendaristică a anului universitar.

 • Programul pregătitor de limba română:

30 septembrie 2020. Perioada de înscriere 1 septembrie 2020-30 septembrie 2020

 

Concursul de admitere

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

Media generală la concursul de admitere în programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Psihologie este:

 1. Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat și nota obținută la proba scrisă de limba română din cadrul examenului de bacalaureat, pentru candidații care au urmat studiile liceale în România, în limba română.
 1. Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat (echivalată în sistemul românesc de notare) și media notelor obținute la prima limbă străină pe parcursul anilor de liceu (echivalate în sistemul românesc de notare) pentru candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România, într-o altă limbă decât limba română.

Proba vocațională pentru admiterea în programul de studii universitare de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar constă în: a) interviu motivațional (probă orală), b) verificarea abilităților de dicție și muzicale. Proba vocațională se evaluează cu calificativele admis sau respins.

Admiterea candidaților în programele de studii oferite de Departamentul de Specialitate cu Profil PsihopedagogicNivelul I (inițial) – pe parcursul studilor universitare de licență, Nivelul II (aprofundare) – pe parcursul studiilor universitare de master, precum și la Programul compact cu regim postuniversitar, Nivelul I și Nivelul II, organizate de Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, se face pe baza susținerii unui interviu motivațional (probă orală) care are în vedere competențele de comunicare, digitale și de relaționare necesare parcurgerii unui program de formare didactică, evaluat cu calificativele admis sau respins.

Admiterea în Anul Pregătitor de Limba Română pentru cetățeni străini se face pe baza dosarelor de înscriere.

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentă), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează, după caz:

 • Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021
 • Cerere de înscriere și înmatriculare la programul de pregătire psihopedagogică pentru anul universitar 2020-2021, Nivelul I (inițial) – pe parcursul studiilor universitare de licență
 • Cerere de înscriere și înmatriculare la programul de pregătire psihopedagogică pentru anul universitar 2020-2021, Nivelul II (aprofundare) – pe parcursul studiilor universitare de master
 • Cerere de înscriere și înmatriculare la Programul Compact de Pregătire Psihopedagogică pentru anul universitar 2020-2021, Nivelul I (inițial)
 • Cerere de înscriere și înmatriculare în Anul Pregătitor de Limba Română pentru anul universitar 2020-2021

În cererea de înscriere se vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul facultății);
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Adeverință medicală eliberată în anul curent de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 9. Trei fotografii color format ¾;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu diploma de bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt scutiți de obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română acei candidați care au obținut premii la olimpiade naționale de limba română.
 11. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 12. Dovada achitării taxei de înscriere.

Pentru înscrierea în programele organizate de Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic – Nivelul I – pe parcursul studilor universitare de licență, Nivelul II – pe parcursul studiilor universitare de master, precum și în Programul compact cu regim postuniversitar, Nivelul I și Nivelul II – candidații vor prezenta următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare în program pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul DSPP);
 2. Actul de identitate în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății;
 3. Diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății (pentru Nivelul I – pe parcursul studiilor universitare de licență);
 4. Diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății (pentru Nivelul II – pe parcursul studiilor universitare de master – și Nivelurile I și II ale Programului compact);
 5. Certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății;
 6. Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății;
 7. Actul doveditor al divorțului, dacă este cazul, în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății;
 8. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 9. Trei fotografii color format ¾;
 10. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 11. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original. În cazul în care sunt declarați admiși la studii de licență, candidații menționați au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2020, la secretariatul facultății respective, diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

Pentru înscrierea în Anul Pregătitor de Limba Română pentru cetățeni străini, candidații vor prezenta următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere în anul pregătitor de limba română pentru cetățeni străini pentru anul universitar 2020-2021;
 2. Diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 3. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 4. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 5. Atestat lingvistic pentru limba engleză cu recunoaștere internațională: Cambridge, INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS), TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL) sau alt atestat cu recunoaștere internațională;
 6. Trei fotografii color format ¾;
 7. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR).

Înscrierea candidaților cetățeni români se face la secretariatul Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale, Corpul M, Calea Văcărești nr. 189, între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, precum și candidații din state terțe depun dosarele de înscriere la concurs la Departamentul Relații Internaționale al UTM (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter), în vederea întocmirii și transmiterii dosarelor către MEN pentru echivalarea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), respectiv pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii din partea Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), după cum urmează:

 • două dosare-plic cu actele de identitate și stare civilă, precum și cu documentele de studii, în original și traduceri legalizate (în original), apostilate /supralegalizate (câte 2 exemplare originale);
 • un dosar-plic cu copii simple ale tuturor documentelor.

Prin excepție, candidații pot transmite documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere prin servicii de curierat la Departamentul Relații Internaționale. Responsabilitatea pentru sosirea documentelor în termenul limită al perioadei de înscriere revine candidatului.

Taxa de studii

Taxa de înscriere la concursul de admitere, precum și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale se pot plăti în numerar, la casieria Universității din Corpul Rectorat, strada Dâmbovnicului nr. 22, parter, sau în următoarele conturi: 1. RO90BTRL04301202N01816XX, deschis la Banca Transilvania;
2. RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR; pe baza codurilor de plată, afișate pe pagina de web a Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

Contact:

Tel.: 021.330.20.61

E-mail: fscri@univ.utm.ro

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Strada Pictor Gheorghe Petraşcu nr. 67A, sector 3
Tel.: 021.324.30.13

E-mail: medicina.generala@univ.utm.ro

 


CONCURS  DE ADMITERE

SEPTEMBRIE 2020

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

CANDIDAȚII DECLARATI ADMIȘI ÎN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 SUNT OBLIGAȚI SĂ ACHITE CEL PUȚIN PRIMA RATĂ A TAXEI DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2020, ORA 16. ÎN CAZ CONTRAR, CANDIDATUL NU VA FI ÎNMATRICULAT ÎN ANUL I

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.

 


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE!

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

CONTESTAȚIILE LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POT DEPUNE LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ DIN STR. GHEORGHE PETRAȘCU NR. 67A, JOI 10.09.2020 ÎN INTERVALUL ORAR 8,00 – 16,00.

 

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.


SPECIALIZAREA MEDICINĂ

biologie-chimie

 • 09 SEPTEMBRIE 2020 – ora 09,00 Corp M (Calea Văcărești, nr. 189)

biologie-fizică

 • 09 SEPTEMBRIE 2020 – ora 09,00 Corp M (Calea Văcărești, nr. 189)

Prezentarea la sală se va face începând cu ora 07,30 cu C.I./ Pașaport

 

SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

 • 09 SEPTEMBRIE 2020 – ora 09,00 Corp M (Calea Văcărești, nr. 189)

Prezentarea la sală se va face începând cu ora 07,30 cu C.I./ Pașaport

 


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI PE LISTELE FINALE DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE 2020,
ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ONLINE

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI PE LISTELE FINALE DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE 2020, ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCIERE ONLIE, AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN POȘTĂ SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA TERMENUL SCADENT AL PRIMEI RATE DIN TAXA DE STUDII, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2020.

CANDIDAȚII CETĂȚENI AI STATELOR TERȚE UE (STATE DIN AFARA UE) ȘI CANDIDAȚII DIN STATE UE CU DIPLOMĂ/ADEVERINȚĂ DE BACALAUREAT EMISĂ DE AUTORITĂȚI DIN ALTĂ ȚARĂ AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN POȘTĂ SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA DATA DE 6 AUGUST 2020.

 


 

CONCURS  DE ADMITERE
IULIE 2020

SPECIALIZAREA MEDICINĂ

biologie-chimie

 • 27 IULIE 2020 – ora 09,00 Corp M (Calea Văcărești, nr. 189) și Corp V (Calea Văcărești, nr. 187)

biologie-fizică

 • 27 IULIE 2020 – ora 09,00 Corp IOR (Gheorghe Petrașcu 67A, sector 3)

Prezentarea la sală se va face începând cu ora 07,00 cu C.I./ Pașaport

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.

      

SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

 • 27 IULIE 2020 – ora 09,00 Corp V (Calea Văcărești, nr. 187)

Prezentarea la sală se va face începând cu ora 07,00 cu C.I./ Pașaport

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.

 


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE!

SESIUNEA IULIE 2020

 

CONTESTAȚIILE LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POT DEPUNE LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ DIN STR. GHEORGHE PETRAȘCU NR. 67A, MARȚI 28.07.2020 ÎN INTERVALUL ORAR  8,00 – 16,00.

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI ÎN SESIUNEA IULIE 2020 SUNT OBLIGAȚI SĂ ACHITE CEL PUȚIN PRIMA RATĂ A TAXEI DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2020, ORA 16. ÎN CAZ CONTRAR, LOCUL OCUPAT VA FI DECLARAT VACANT.


ANUNȚ IMPORTANT!

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PARTICIPANȚI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA FACULTATEA DE MEDICINĂ, PROGRAMELE DE STUDII MEDICINĂ (ÎN LIMBA ROMÂNĂ) ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, LA FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ, PROGRAMELE DE STUDII MEDICINĂ DENTARĂ (ÎN LIMBA ROMÂNĂ) ȘI TEHNICĂ DENTARĂ, LA FACULTATEA DE FARMACIE, PRECUM ȘI LA FACULATEA DE ASISTENȚĂ GENERALĂ TÂRGU JIU,

SESIUNEA IULIE 2020

Vă aducem la cunoștință că desfășurarea concursului de admitere se va face cu respectarea legislației în vigoare a statului român privind prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 (distanțarea socială, purtarea măștii de protecție, igiena și dezinfectarea mânilor).

Prin participarea la concursul de admitere v-ați dat acceptul să respectați deciziile autorităților române, precum cele ale Universității Titu Maiorescu privind modul de organizare a concursului de admitere în condițiile pandemiei de COVID-19.

În acest sens, se vor lua următoarele măsuri:

 • La intrarea în Universitate a personalului didactic, nedidactic, a personalului auxiliar, precum și a candidaților la concursul de admitere este obligatorie purtarea măștii faciale.
 • La intrarea în Universitate a personalului didactic, nedidactic, a personalului auxiliar, precum și a candidaților la concursul de admitere va fi măsurată temperatura corporală (care nu trebuie să depășească 37,3°C) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților;
 • În cazul în care un candidat sau un cadru didactic, nedidactic, sau personal auxiliar prezintă simptome de boală, va fi îndrumat către un consult medical în cadrul Clinicii Medicale Regina Maria, respectiv în cadrul Cabinetului Medical Individual „Gheorghe Dan Mălăescu” din Târgu Jiu.
 • În ziua desfășurării concursului, candidații trebuie să prezinte un Chestionar de evaluare a riscului de îmbolnăvire cu Covid-19, care conține o Declarație pe proprie răspundere cu privire la starea de sănătate. Chestionarul pentru candidații la programele de studii de la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie poate fi descărcat aici, iar chestionarul pentru candidații la Facultatea de Asistență Medicală Târgu Jiu poate fi descărcat aici.
 • Candidații sunt obligați să respecte circuitele stabilite în spațiile ce aparțin Universității Titu Maiorescu, în care vor fi îndrumați.
 • Însoțitorii candidaților nu au acces în spațiile care aparțin Universității Titu Maiorescu.

Hotărârea nr. 167/21.07.2020 a Consiliului de Administrație cu privire la desfășurarea concursurilor de admitere cu prezența fizică a candidaților

 

Programe de studii

FACULTATEA DE MEDICINĂ organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la următoarele programe de studii universitare de licență:

Nr. crt.Domeniul de licenţăProgramul de studiiNr. credite/
Durata studiilor
Număr de locuri
1.SănătateMedicină (în limba română)360 de credite / 6 ani

(12 semestre)

125 de locuri, Acreditat
2.SănătateMedicină (în limba engleză)360 de credite / 6 ani

(12 semestre)

45 de locuri, Autorizat
3.SănătateAsistenţă medicală generală240 de credite / 4 ani

(8 semestre)

65 de locuri, Acreditat

Calendarul sesiunilor de admitere

Admiterea în programele de studii universitare de licență la Facultatea de Medicină se organizează în două sesiuni:

SESIUNEA IULIE 2020

 • Înscrierile au loc în perioada 1 iulie-21 iulie. Concursul de admitere:
  • Programul de studii Medicină (în limba română): 27 iulie
  • Programul de studii Medicină (în limba engleză): 29 iulie
  • Programul de studii Asistență Medicală Generală: 27 iulie

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2020:

 • Perioada de înscriere: 24 august 2020-4 septembrie 2020, pentru programele de studii Medicină (în limba română) și Asistență Medicală Generală, și 24 august 2020-17 septembrie 2020, pentru programul de studii Medicină (în limba engleză)
 • Proba de concurs (test-grilă) va avea loc în data de 9 septembrie 2020, pentru programele de studii Medicină (în limba română) și Asistență Medicală Generală, și în data de 22 septembrie 2020, pentru programul de studii Medicină (în limba engleză)

 

Concursul de admitere

Admiterea se face pe programe de studii, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii respectiv.

I. Pentru programul de studii universitare de licență Medicină (în limba română), disciplinele de concurs sunt BIOLOGIE obligatoriu și, la alegere, CHIMIE sau FIZICĂ. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări, dintre care 70 pentru disciplina obligatorie și 30 pentru cea la alegere. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns. Întrebările sunt de două tipuri:

 1. Întrebări cu un singur răspuns corect din cinci. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct;
 2. Întrebări cu două răspunsuri corecte din cinci. Fiecare întrebare la care se marchează ambele răspunsuri corecte și numai acestea se notează cu un punct.

În caietele de întrebări și în formularul de răspuns se precizează tipul întrebării. Media generală la concursul de admitere se calculează după cum urmează:

equation.pdf

Media generală se calculează cu două zecimale, fără rotunjire și nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

Candidații vor specifica obligatoriu pe Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 disciplina la alegere la care vor susține concursul de admitere.

Manuale recomandate și tematică:

BIOLOGIE, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. (Cu excepția subcapitolelor Teme și aplicații, Lucrări practice, Autoevaluare, Noțiuni elementare de igienă și patologie.)

CHIMIE, Manual pentru clasa a X-a, autori: Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2010. Capitolul 1. Introducere în studiul chimiei organice, pp. 5-16. Capitolul 2. Hidrocarburi. 2.1 Alcani, pp. 18-35, 2.2 Alchene, pp. 35-55, 2.3 Alchine, pp. 55-65, 2.4 Alcadiene, pp. 65-71, 2.5 Arene, pp. 71-88. Capitolul 3. Compuși organici monofuncționali. 3.1 Alcooli, pp. 91-100, 3.2 Acizi carboxilici, pp. 100-117. Capitolul 4. Compuși organici cu importanță practică. 4.1 Compuși organici cu acțiune biologică, pp. 117-125. CHIMIE C1, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Luminița Vlădescu, Irinel Adriana Badea, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2006. Capitolul 1. Clasificarea compușilor organici în funcție de natura grupei funcționale, pp. 5-20. Capitolul 2. Reacții ale compușilor organici, pp. 21-60. Capitolul 3. Compuși organici cu proprietăți acido-bazice, pp. 61-88. Capitolul 4. Compuși organici cu funcțiuni divalente. Compuși carbonilici, pp. 89-106. Capitolul 5. Compuși organici cu funcțiuni mixte, p. 107-146. Capitolul 6. Compuși organici cu importanță biologică, pp. 147-167. Din ambele manuale, textele marcate cu verde (pentru cercul de chimie) nu fac parte din prezenta bibliografie.

FIZICĂ. Manuale orientative: FIZICĂ, Manual pentru clasa a IX-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2004. FIZICĂ, Manual pentru clasa a X-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2005. FIZICĂ, F1 + F2, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Octavian Rusu, Livia Dinică, Constantin Trăistaru, Constantin Gavrilă. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. Tematica: 1) Optica geometrică. Principiile opticii geometrice. Reflexia și refracția luminii. Aplicaţii ale fenomenului de refracţie. Aplicaţii ale fenomenului de reflexie. Lentile subţiri. Sisteme de lentile. Ochiul. Vederea cromatică. Instrumente optice (Microscopul). 2) Elemente de termodinamică. Mărimi caracteristice structurii discrete. Noţiuni termodinamice de bază. Calorimetrie. Fenomene termice. Gazul ideal. Transformări de stare de agregare. Principiul I al termodinamicii. Principiul al II-lea al termodinamicii. 3) Producerea şi utilizarea curentului continuu. Curentul electric. Legea lui Ohm pentru un circuit electric simplu. Teoremele lui Kirchhoff. Gruparea rezistoarelor şi a generatoarelor electrice. Energia şi puterea electrică. Transferul optim de putere. Efectele curentului electric. Aplicaţii (fără magnetism). 4) Optica ondulatorie. Dispersia luminii. Interpretare electromagnetică. Interferenţa. Difracţia luminii. Aplicaţii. Polarizarea luminii. Aplicaţii.

II. Pentru programul de studii universitare de licență Medicină (în limba engleză), disciplinele de concurs sunt BIOLOGIE obligatoriu și, la alegere, CHIMIE sau FIZICĂ. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 60 de întrebări, dintre care 40 pentru disciplina obligatorie și 20 pentru cea la alegere. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect. Media generală la concursul de admitere se calculează după cum urmează:

equation_1.pdf

Media generală se calculează cu două zecimale, fără rotunjire și nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

Candidații vor specifica obligatoriu pe Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 disciplina la alegere la care vor susține concursul de admitere.

Manuale recomandate și tematică:

BIOLOGIE: Anatomy and Physiology, Betts, J. G., DeSaix, P., & Johnson, E., et al. (2013), https://openstaxcollege.org/textbooks/anatomy-and-physiology. 

Chapter 1: An Introduction to the Human Body, without Medical Imaging. Chapter 3: The Cellular Level of Organization. Chapter 4: The Tissue Level of Organization, without Tissue Injury and Aging. Chapter 5: The Integumentary System, without Diseases, Disorders, and Injuries of the Integumentary System. Chapter 6: Bone Tissue and the Skeletal System, only The Functions of the Skeletal System, Bone Classification, Bone Structure. Chapter 9: Joints, without Anatomy of Selected Synovial Joints, Development of Joints. Chapter 10: Muscle Tissue, without Types of Muscle Fibers, Exercise and Muscle Performance, Development and Regeneration of Muscle Tissue. Chapter 11: The Muscular System, only Interactions of Skeletal Muscles, Their Fascicle Arrangement, and Their Lever Systems, Naming Skeletal Muscles. Chapter 12: The Nervous System and Nervous Tissue. Chapter 13: Anatomy of the Nervous System. Chapter 15: The Autonomic Nervous System, only Divisions of the Autonomic Nervous System, Autonomic Reflexes and Homeostasis. Chapter 17: The Endocrine System, without Development and Aging of the Endocrine System. Chapter 18: The Cardiovascular System: Blood, only An Overview of Blood. Chapter 19: The Cardiovascular System: The Heart, without Cardiac Physiology, Development of the Heart. Chapter 20: The Cardiovascular System: Blood Vessels and Circulation, only Circulatory Pathways. Chapter 21: The Lymphatic and Immune System, only Anatomy of the Lymphatic and Immune Systems. Chapter 22: The Respiratory System, only Organs and Structures of the Respiratory System, The Process of Breathing, Gas Exchange, Transport of Gases. Chapter 23: The Digestive System. Chapter 24: Metabolism and Nutrition, only Overview of Metabolic Reactions, Metabolic States of the Body, Energy and Heat Balance. Chapter 25: The Urinary System, only Gross Anatomy of Urine Transport, Gross Anatomy of the Kidney, Microscopic Anatomy of the Kidney, Physiology of Urine Formation. Chapter 26: Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Balance, only Body Fluids and Fluid Compartments. Chapter 27: The Reproductive System, without Development of the Male and Female Reproductive Systems.

From all selected chapters, the following highlighted features are NOT required: Homeostatic Imbalances, Disorders, Diseases, Aging, Career Connections, Everyday Connections, Interactive Links.

CHIMIE: 1. The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Chemistry. Grades 10-12, November 2008. Chapters: Chapter 4. Atomic combinations – Grade 11, pp. 63-90. Chapter 6. Solutions and Solubility – Grade 11, pp. 101-106. Chapter 9. Organic Molecules – Grade 12, pp. 151-184. Chapter 10. Organic Macromolecules – Grade 12, pp. 185-208. Chapter 15. Types of Reactions – Grade 11. pp. 267-286.

FIZICĂ: The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Physics. Grades 10-12, Editors: Jaynie Padayachee, Joanne Boulle, Diana Mulcahy, Anette Nell, Rene Toerien, Donovan Withfield, November 2008. Chapter 7. Geometrical Optics – Grade 10: 7.2 Light Rays; 7.3 Reflection; 7.4 Refraction. Chapter 10. Electric Circuits – Grade 10: 10. 1 Electric Circuits; 10.2 Potential Difference; 10.3 Current; 10.4 Resistance. Chapter 13. Geometrical Optics – Grade 11: 13.2 Lenses; 13.3 The Human Eye; 13.6 Microscopes. Chapter 19. Electric Circuits – Grade 11: 19.2 Ohm՚s Law; 19.3 Resistance.

III. Pentru programul de studii universitare de licență Asistență Medicală Generală, disciplina de concurs este BIOLOGIE. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu 1 punct. Punctajul se transformă în notă, după cum urmează:

equation_2.pdf

Nota obținută la testul-grilă trebuie să fie de minim 5 (cinci). La stabilirea mediei generale la concursul de admitere se ia în considerare media generală obținută la examenul de bacalaureat, cu o pondere de 10% din media generală de admitere. Media generală la concursul de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Manual recomandat și tematică:

BIOLOGIE, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. (Cu excepția subcapitolelor Teme și aplicații, Lucrări practice, Autoevaluare, Noțiuni elementare de igienă și patologie.)

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentă), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul facultății);
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Adeverință medicală eliberată în anul curent de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 9. Trei fotografii color format ¾;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu diploma de bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt scutiți de obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română acei candidați care au obținut premii la olimpiade naționale de limba română.
 11. Atestat lingvistic pentru limba engleză cu recunoaștere internațională: Cambridge, INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS), TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL) sau alt atestat cu recunoaștere internațională, în cazul candidaților la programul de studii Medicină (în limba engleză). (Candidații cetățeni ai statelor în care limba oficială este limba engleză sau au documente de studii care atestă absolvirea studiilor liceale în limba engleză sunt exceptați de la această obligație).
 12. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 13. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original. În cazul în care sunt declarați admiși la studii de licență, candidații menționați au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2020, la secretariatul facultății respective, diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

Înscrierea candidaților cetățeni români se face la secretariatul Facultății de Medicină, Strada Gheorghe Petrașcu nr. 67 A, Sector 3, între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, candidații din state terțe, precum și cetățenii români cu studii în străinătate depun dosarele de înscriere la concurs la Departamentul Relații Internaționale al UTM (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter), în vederea întocmirii și transmiterii dosarelor către MEN pentru echivalarea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), respectiv pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii din partea Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), după cum urmează:

 • două dosare-plic cu actele de identitate și stare civilă, precum și cu documentele de studii, în original și traduceri legalizate (în original), apostilate /supralegalizate (câte 2 exemplare originale);
 • un dosar-plic cu copii simple ale tuturor documentelor.

Prin excepție, candidații pot transmite documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere prin servicii de curierat la Departamentul Relații Internaționale. Responsabilitatea pentru sosirea documentelor în termenul limită al perioadei de înscriere revine candidatului.

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, precum și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale se pot plăti în numerar, la casieria Universității din Corpul Rectorat, strada Dâmbovnicului nr. 22, parter, sau în următoarele conturi: 1. RO90BTRL04301202N01816XX, deschis la Banca Transilvania;
2. RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR; pe baza codurilor de plată, afișate pe pagina de web a Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

Contact:

Tel.: 021.324.30.13

E-mail: medicina.generala@univ.utm.ro

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

Strada Pictor Gheorghe Petraşcu nr. 67A, sector 3

Tel.: 021.325.14.16
E-mail: medicina.dentara@univ.utm.ro

 


CONCURS  DE ADMITERE

SEPTEMBRIE 2020

 

SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ

biologie-chimie

 • 10 SEPTEMBRIE 2020 – ora 09,00 Corp M (Calea Văcărești, nr. 189)

biologie-fizică

 • 10 SEPTEMBRIE 2020 – ora 09,00 Corp M (Calea Văcărești, nr. 189)

Prezentarea la sală se va face începând cu ora 07,30 cu C.I./ Pașaport

SPECIALIZAREA TEHNICĂ DENTARĂ

 • 10 SEPTEMBRIE 2020 – ora 09,00 Corp M (Calea Văcărești, nr. 189)

Prezentarea la sală se va face începând cu ora 07,30 cu C.I./ Pașaport

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

CANDIDAȚII DECLARATI ADMIȘI ÎN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 SUNT OBLIGAȚI SĂ ACHITE CEL PUȚIN PRIMA RATĂ A TAXEI DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2020, ORA 16. ÎN CAZ CONTRAR, CANDIDATUL NU VA FI ÎNMATRICULAT ÎN ANUL I

 

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.

 


ANUNȚ

Contestațiile la concursul de admitere se pot depune la secretariatul Facultății de Medicină Dentară din str. Gheorghe Petrașcu nr. 67A, vineri 11.09.2020 în intervalul orar 8,00 – 16,00


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI PE LISTELE FINALE DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE 2020,
ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ONLINE

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI PE LISTELE FINALE DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE 2020, ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCIERE ONLIE, AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN POȘTĂ SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA TERMENUL SCADENT AL PRIMEI RATE DIN TAXA DE STUDII, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2020.

CANDIDAȚII CETĂȚENI AI STATELOR TERȚE UE (STATE DIN AFARA UE) ȘI CANDIDAȚII DIN STATE UE CU DIPLOMĂ/ADEVERINȚĂ DE BACALAUREAT EMISĂ DE AUTORITĂȚI DIN ALTĂ ȚARĂ AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN POȘTĂ SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA DATA DE 6 AUGUST 2020.


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

SESIUNEA IULIE 2020

CONTESTAȚIILE LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POT DEPUNE LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ DENTARĂ DIN STR. GHEORGHE PETRAȘCU NR. 67A, MIERCURI 29.07.2020 ÎN INTERVALUL ORAR  8,00 – 16,00.

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI ÎN SESIUNEA IULIE 2020 SUNT OBLIGAȚI SĂ ACHITE CEL PUȚIN PRIMA RATĂ A TAXEI DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2020, ORA 16. ÎN CAZ CONTRAR, LOCUL OCUPAT VA FI DECLARAT VACANT.


 

CONCURS  DE ADMITERE
IULIE 2020

 

SPECIALIZAREA MEDICINĂ DENTARĂ

biologie-chimie

 • 28 IULIE 2020 – ora 09,00 Corp M (Calea Văcărești, nr. 189) și Corp V (Calea Văcărești, nr. 187)

biologie-fizică

 • 28 IULIE 2020 – ora 09,00 Corp IOR (Gheorghe Petrașcu 67A, sector 3)

Prezentarea la sală se va face începând cu ora 07,00 cu C.I./ Pașaport                                                                   

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.

SPECIALIZAREA TEHNICĂ DENTARĂ

 • 28 IULIE 2020 – ora 09,00 Corp M (Calea Văcărești, nr. 189)

Prezentarea la sală se va face începând cu ora 07,00 cu C.I./ Pașaport

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.

 


 

ANUNȚ IMPORTANT!

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PARTICIPANȚI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA FACULTATEA DE MEDICINĂ, PROGRAMELE DE STUDII MEDICINĂ (ÎN LIMBA ROMÂNĂ) ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, LA FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ, PROGRAMELE DE STUDII MEDICINĂ DENTARĂ (ÎN LIMBA ROMÂNĂ) ȘI TEHNICĂ DENTARĂ, LA FACULTATEA DE FARMACIE, PRECUM ȘI LA FACULATEA DE ASISTENȚĂ GENERALĂ TÂRGU JIU,

SESIUNEA IULIE 2020

Vă aducem la cunoștință că desfășurarea concursului de admitere se va face cu respectarea legislației în vigoare a statului român privind prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 (distanțarea socială, purtarea măștii de protecție, igiena și dezinfectarea mânilor).

Prin participarea la concursul de admitere v-ați dat acceptul să respectați deciziile autorităților române, precum cele ale Universității Titu Maiorescu privind modul de organizare a concursului de admitere în condițiile pandemiei de COVID-19.

În acest sens, se vor lua următoarele măsuri:

 • La intrarea în Universitate a personalului didactic, nedidactic, a personalului auxiliar, precum și a candidaților la concursul de admitere este obligatorie purtarea măștii faciale.
 • La intrarea în Universitate a personalului didactic, nedidactic, a personalului auxiliar, precum și a candidaților la concursul de admitere va fi măsurată temperatura corporală (care nu trebuie să depășească 37,3°C) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților;
 • În cazul în care un candidat sau un cadru didactic, nedidactic, sau personal auxiliar prezintă simptome de boală, va fi îndrumat către un consult medical în cadrul Clinicii Medicale Regina Maria, respectiv în cadrul Cabinetului Medical Individual „Gheorghe Dan Mălăescu” din Târgu Jiu.
 • În ziua desfășurării concursului, candidații trebuie să prezinte un Chestionar de evaluare a riscului de îmbolnăvire cu Covid-19, care conține o Declarație pe proprie răspundere cu privire la starea de sănătate. Chestionarul pentru candidații la programele de studii de la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie poate fi descărcat aici, iar chestionarul pentru candidații la Facultatea de Asistență Medicală Târgu Jiu poate fi descărcat aici.
 • Candidații sunt obligați să respecte circuitele stabilite în spațiile ce aparțin Universității Titu Maiorescu, în care vor fi îndrumați.
 • Însoțitorii candidaților nu au acces în spațiile care aparțin Universității Titu Maiorescu.

Hotărârea nr. 167/21.07.2020 a Consiliului de Administrație cu privire la desfășurarea concursurilor de admitere cu prezența fizică a candidaților

 

Programe de studii

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la următoarele programe de studii universitare de licență:

Nr. crt.Domeniul de licenţăProgramul de studiiNr. credite/
Durata studiilor
Număr de locuri
1.SănătateMedicină Dentară (în limba română)360 de credite / 6 ani

(12 semestre)

130 de locuri, Acreditat
2.SănătateMedicină Dentară (în limba engleză)360 de credite / 6 ani

(12 semestre)

45 de locuri, Autorizat
3.SănătateTehnică Dentară180 de credite / 3 ani

(6 semestre)

25 de locuri, Acreditat

Calendarul sesiunilor de admitere

Admiterea în programele de studii universitare de licență la Facultatea de Medicină Dentară se organizează în două sesiuni:

SESIUNEA IULIE 2020

 • Înscrierile au loc în perioada 1 iulie-21 iulie. Concursul de admitere:
  • Programul de studii Medicină Dentară (în limba română): 28 iulie
  • Programul de studii Medicină Dentară (în limba engleză): 29 iulie
  • Programul de studii Tehnică Dentară: 28 iulie

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2020:

 • Perioada de înscriere: 24 august 2020-4 septembrie 2020, pentru programele de studii Medicină Dentară (în limba română) și Tehnică Dentară, și 24 august 2020-17 septembrie 2020, pentru programul de studii Medicină (în limba engleză)
 • Proba de concurs (test-grilă) va avea loc în data de 10 septembrie 2020, pentru programele de studii Medicină Dentară (în limba română) și Tehnică Dentară, și în data de 22 septembrie 2020, pentru programul de studii Medicină Dentară (în limba engleză)

 

Concursul de admitere

Admiterea se face pe programe de studii, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii respectiv.

I. Pentru programul de studii universitare de licență Medicină Dentară (în limba română), disciplinele de concurs sunt BIOLOGIE obligatoriu și, la alegere, CHIMIE sau FIZICĂ. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări, dintre care 70 pentru disciplina obligatorie și 30 pentru cea la alegere. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns. Întrebările sunt de două tipuri:

 1. Întrebări cu un singur răspuns corect din cinci. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct;
 2. Întrebări cu două răspunsuri corecte din cinci. Fiecare întrebare la care se marchează ambele răspunsuri corecte și numai acestea se notează cu un punct.

În caietele de întrebări și în formularul de răspuns se precizează tipul întrebării. Media generală la concursul de admitere se calculează după cum urmează:

equation.pdf

Media generală se calculează cu două zecimale, fără rotunjire și nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

Candidații vor specifica obligatoriu pe Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 disciplina la alegere la care vor susține concursul de admitere.

Manuale recomandate și tematică:

BIOLOGIE, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. (Cu excepția subcapitolelor Teme și aplicații, Lucrări practice, Autoevaluare, Noțiuni elementare de igienă și patologie.)

CHIMIE, Manual pentru clasa a X-a, autori: Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2010. Capitolul 1. Introducere în studiul chimiei organice, pp. 5-16. Capitolul 2. Hidrocarburi. 2.1 Alcani, pp. 18-35, 2.2 Alchene, pp. 35-55, 2.3 Alchine, pp. 55-65, 2.4 Alcadiene, pp. 65-71, 2.5 Arene, pp. 71-88. Capitolul 3. Compuși organici monofuncționali. 3.1 Alcooli, pp. 91-100, 3.2 Acizi carboxilici, pp. 100-117. Capitolul 4. Compuși organici cu importanță practică. 4.1 Compuși organici cu acțiune biologică, pp. 117-125. CHIMIE C1, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Luminița Vlădescu, Irinel Adriana Badea, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2006. Capitolul 1. Clasificarea compușilor organici în funcție de natura grupei funcționale, pp. 5-20. Capitolul 2. Reacții ale compușilor organici, pp. 21-60. Capitolul 3. Compuși organici cu proprietăți acido-bazice, pp. 61-88. Capitolul 4. Compuși organici cu funcțiuni divalente. Compuși carbonilici, pp. 89-106. Capitolul 5. Compuși organici cu funcțiuni mixte, p. 107-146. Capitolul 6. Compuși organici cu importanță biologică, pp. 147-167. Din ambele manuale, textele marcate cu verde (pentru cercul de chimie) nu fac parte din prezenta bibliografie.

FIZICĂ. Manuale orientative: FIZICĂ, Manual pentru clasa a IX-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2004. FIZICĂ, Manual pentru clasa a X-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2005. FIZICĂ, F1 + F2, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Octavian Rusu, Livia Dinică, Constantin Trăistaru, Constantin Gavrilă. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. Tematica: 1) Optica geometrică. Principiile opticii geometrice. Reflexia și refracția luminii. Aplicaţii ale fenomenului de refracţie. Aplicaţii ale fenomenului de reflexie. Lentile subţiri. Sisteme de lentile. Ochiul. Vederea cromatică. Instrumente optice (Microscopul). 2) Elemente de termodinamică. Mărimi caracteristice structurii discrete. Noţiuni termodinamice de bază. Calorimetrie. Fenomene termice. Gazul ideal. Transformări de stare de agregare. Principiul I al termodinamicii. Principiul al II-lea al termodinamicii. 3) Producerea şi utilizarea curentului continuu. Curentul electric. Legea lui Ohm pentru un circuit electric simplu. Teoremele lui Kirchhoff. Gruparea rezistoarelor şi a generatoarelor electrice. Energia şi puterea electrică. Transferul optim de putere. Efectele curentului electric. Aplicaţii (fără magnetism). 4) Optica ondulatorie. Dispersia luminii. Interpretare electromagnetică. Interferenţa. Difracţia luminii. Aplicaţii. Polarizarea luminii. Aplicaţii.

II. Pentru programul de studii universitare de licență Medicină Dentară (în limba engleză), disciplinele de concurs sunt BIOLOGIE obligatoriu și, la alegere, CHIMIE sau FIZICĂ. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 60 de întrebări, dintre care 40 pentru disciplina obligatorie și 20 pentru cea la alegere. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect. Media generală la concursul de admitere se calculează după cum urmează:

equation_1.pdf

Media generală se calculează cu două zecimale, fără rotunjire și nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

Candidații vor specifica obligatoriu pe Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 disciplina la alegere la care vor susține concursul de admitere.

Manuale recomandate și tematică:

BIOLOGIE: Anatomy and Physiology, Betts, J. G., DeSaix, P., & Johnson, E., et al. (2013), https://openstaxcollege.org/textbooks/anatomy-and-physiology

Chapter 1: An Introduction to the Human Body. 1.2 Structural Organization of the Human Body. 1.3 Functions of Human Life. 1.6 Anatomical Terminology. Chapter 3: The Cellular Level of Organization. 3.1 The Cell Membrane. 3.2 The Cytoplasm and Cellular Organelles. 3.3 The Nucleus and DNA Replication. Chapter 4: The Tissue Level of Organization. 4.1 Types of Tissues. 4.2 Epithelial Tissue. 4.3 Connective Tissue Supports and Protects. 4.4 Muscle Tissue and Motion. 4.5 Nervous Tissue Mediates Perception and Response. Chapter 5: The Integumentary System. 5.1 Layers of the Skin. 5.2 Accessory Structures of the Skin. 5.3 Functions of the Integumentary System. Chapter 6: Bone Tissue and the Skeletal System. 6.1 The Functions of the Skeletal System. 6.2 Bone Classification. 6.3 Bone Structure. Chapter 7: Axial Skeleton. 7.1 Divisions of the Skeletal System. 7.2 The Skull. 7.3 The Vertebral Column. 7.4 The Thoracic Cage. Chapter 8: The Appendicular Skeleton. 8.1 The Pectoral Girdle. 8.2 Bones of the Upper Limb. 8.3 The Pelvic Girdle and Pelvis. 8.4 Bones of the Lower Limb. Chapter 10: Muscle Tissue. 10.1 Overview of Muscle Tissues. Chapter 11: The Muscular System.11.1 Interactions of Skeletal Muscles, Their Fascicle Arrangement, and Their Lever System. Chapter 12: The Nervous System and Nervous Tissue. 12.1 Basic Structure and Function of the Nervous System. 12.2 Nervous Tissue. Chapter 13: Anatomy of the Nervous System. 13.2 The Central Nervous System. 13.3 Circulation and the Central Nervous System. 13.4 The Peripheral Nervous System. Chapter 15: The Autonomic Nervous System. 15.1 Divisions of the Autonomic Nervous System. 15.2 Autonomic Reflexes and Homeostasis. Chapter 17: The Endocrine System. 17.1 An Overview of the Endocrine System. 17.2 Hormones. 17.3 The Pituitary Gland and Hypothalamus. 17.4 The Thyroid Gland. 17.5 The Parathyroid Glands. 17.6 The Adrenal Glands. 17.7 The Pineal Gland. 17.8 Gonadal and Placental Hormones. 17.9 The Endocrine Pancreas. 17.10 Organs with Secondary Endocrine Functions. Chapter 18: The Cardiovascular System: Blood. 18.1 An Overview of Blood. Chapter 19: The Cardiovascular System: The Heart. 19.1 Heart Anatomy. 19.2 Cardiac Muscle and Electrical Activity. 19.3 Cardiac Cycle. Chapter 20: The Cardiovascular System: Blood Vessels and Circulation. 20.5 Circulatory Pathways. Chapter 22: The Respiratory System. 22.1 Organs and Structures of the Respiratory System. Chapter 23: The Digestive System. 23.1 Overview of the Digestive System. 23.2 Digestive System Processes and Regulation. 23.3 The Mouth, Pharynx, and Esophagus. 23.4 The Stomach. 23.5 The Small and Large Intestines. 23.6 Accessory Organs in Digestion: The Liver, Pancreas, and Gallbladder. 23.7 Chemical Digestion and Absorption: A Closer Look. Chapter 24: Metabolism and Nutrition. 24.1 Overview of Metabolic Reactions. Chapter 25: The Urinary System. 25.2 Gross Anatomy of Urine Transport. 25.3 Gross Anatomy of the Kidney. Chapter 26: Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Balance. 26.1 Body Fluids and Fluid Compartments. Chapter 27: The Reproductive System27.1 Anatomy and Physiology of the Male Reproductive System. 27.2 Anatomy and Physiology of the Female Reproductive System.

From all selected chapters, the following highlighted features are NOT required: Homeostatic Imbalances, Disorders, Diseases, Aging, Career Connections, Everyday Connections, Interactive Links.

CHIMIE: 1. The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Chemistry. Grades 10-12, November 2008. Chapters: Chapter 4. Atomic combinations – Grade 11, pp. 63-90. Chapter 6. Solutions and Solubility – Grade 11, pp. 101-106. Chapter 9. Organic Molecules – Grade 12, pp. 151-184. Chapter 10. Organic Macromolecules – Grade 12, pp. 185-208. Chapter 15. Types of Reactions – Grade 11. pp. 267-286.

FIZICĂ: The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Physics. Grades 10-12, Editors: Jaynie Padayachee, Joanne Boulle, Diana Mulcahy, Anette Nell, Rene Toerien, Donovan Withfield, November 2008. Chapter 7. Geometrical Optics – Grade 10: 7.2 Light Rays; 7.3 Reflection; 7.4 Refraction. Chapter 10. Electric Circuits – Grade 10: 10. 1 Electric Circuits; 10.2 Potential Difference; 10.3 Current; 10.4 Resistance. Chapter 13. Geometrical Optics – Grade 11: 13.2 Lenses; 13.3 The Human Eye; 13.6 Microscopes. Chapter 19. Electric Circuits – Grade 11: 19.2 Ohm՚s Law; 19.3 Resistance.

III. Pentru programul de studii universitare de licență Tehnică Dentară, disciplina de concurs este BIOLOGIE. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu 1 punct. Punctajul se transformă în notă, după cum urmează:

equation_2.pdf

Nota obținută la testul-grilă trebuie să fie de minim 5 (cinci). La stabilirea mediei generale la concursul de admitere se ia în considerare media generală obținută la examenul de bacalaureat, cu o pondere de 10% din media generală de admitere. Media generală la concursul de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Manual recomandat și tematică:

BIOLOGIE, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. (Cu excepția subcapitolelor Teme și aplicații, Lucrări practice, Autoevaluare, Noțiuni elementare de igienă și patologie.)

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentă), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul facultății);
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Adeverință medicală eliberată în anul curent de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 9. Trei fotografii color format ¾;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu diploma de bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt scutiți de obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română acei candidați care au obținut premii la olimpiade naționale de limba română.
 11. Atestat lingvistic pentru limba engleză cu recunoaștere internațională: Cambridge, INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS), TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL) sau alt atestat cu recunoaștere internațională, în cazul candidaților la programul de studii Medicină Dentară (în limba engleză). (Candidații cetățeni ai statelor în care limba oficială este limba engleză sau au documente de studii care atestă absolvirea studiilor liceale în limba engleză sunt exceptați de la această obligație).
 12. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 13. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original. În cazul în care sunt declarați admiși la studii de licență, candidații menționați au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2020, la secretariatul facultății respective, diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

Înscrierea candidaților cetățeni români se face la secretariatul Facultății de Medicină Dentară, Strada Gheorghe Petrașcu nr. 67 A, Sector 3, între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, candidații din state terțe, precum și cetățenii români cu studii în străinătate depun dosarele de înscriere la concurs la Departamentul Relații Internaționale al UTM (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter), în vederea întocmirii și transmiterii dosarelor către MEN pentru echivalarea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), respectiv pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii din partea Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), după cum urmează:

 • două dosare-plic cu actele de identitate și stare civilă, precum și cu documentele de studii, în original și traduceri legalizate (în original), apostilate /supralegalizate (câte 2 exemplare originale);
 • un dosar-plic cu copii simple ale tuturor documentelor.

Prin excepție, candidații pot transmite documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere prin servicii de curierat la Departamentul Relații Internaționale. Responsabilitatea pentru sosirea documentelor în termenul limită al perioadei de înscriere revine candidatului.

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, precum și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale se pot plăti în numerar, la casieria Universității din Corpul Rectorat, strada Dâmbovnicului nr. 22, parter, sau în următoarele conturi: 1. RO90BTRL04301202N01816XX, deschis la Banca Transilvania;
2. RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR; pe baza codurilor de plată, afișate pe pagina de web a Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

Contact:

Tel.: 021.325.14.16

E-mail: medicina.dentara@univ.utm.ro

FACULTATEA DE FARMACIE

Bd. Gheorghe Șincai nr. 16, sector 4

Tel.: 021.330.20.61

E-mail: farmacie@univ.utm.ro

CONCURS DE ADMITERE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2020 sunt obligați să achite cel puțin prima rată a taxei de studii până la data de 02 octombrie 2020, ora 16:00. În caz contrar, candidatul nu va fi înmatriculat în anul I.


 


 

MARȚI 29.09.2020

Contestațiile se pot trimite pe adresa de e-mail a Facultății de Farmacie, farmacie@univ.utm.ro, până miercuri, 30 septembrie 2020, ora 14:00. Eventualii contestatori sunt rugați să specifice în contestație numele din certificatul de naștere, inițiala (inițialele) tatălui și prenumele.

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2020 sunt obligați să achite cel puțin prima rată a taxei de studii până la data de 30 septembrie 2020, ora 16:00. În caz contrar, candidatul nu va fi înmatriculat în anul I.

  

Examen ora 10.00 – SALA 113 – CORP M 

Intrarea în sălile de examen se face începand cu ora 9.00 pe baza CI și a chestinarului de evaluare a riscului de îmbolnavire cu COVID-19.

 

ANUNȚ IMPORTANT!

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PARTICIPANȚI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA FACULTATEA DE FARMACIE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Vă aducem la cunoștință că desfășurarea concursului de admitere se va face cu respectarea legislației în vigoare a statului român privind prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 (distanțarea socială, purtarea măștii de protecție, igiena și dezinfectarea mânilor).

Prin participarea la concursul de admitere v-ați dat acceptul să respectați deciziile autorităților române, precum cele ale Universității Titu Maiorescu privind modul de organizare a concursului de admitere în condițiile pandemiei de COVID-19.

În acest sens, se vor lua următoarele măsuri:

 • La intrarea în Universitate a personalului didactic, nedidactic, a personalului auxiliar, precum și a candidaților la concursul de admitere este obligatorie purtarea măștii faciale.
 • La intrarea în Universitate a personalului didactic, nedidactic, a personalului auxiliar, precum și a candidaților la concursul de admitere va fi măsurată temperatura corporală (care nu trebuie să depășească 37,3°C) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților;
 • În cazul în care un candidat sau un cadru didactic, nedidactic, sau personal auxiliar prezintă simptome de boală, va fi îndrumat către un consult medical în cadrul Clinicii Medicale Regina Maria.
 • În ziua desfășurării concursului, candidații trebuie să prezinte un Chestionar de evaluare a riscului de îmbolnăvire cu Covid-19, care conține o Declarație pe proprie răspundere cu privire la starea de sănătate. Chestionarul pentru candidații la programele de studii de la Facultatea de Farmacie poate fi descărcat aici.
 • Candidații sunt obligați să respecte circuitele stabilite în spațiile ce aparțin Universității Titu Maiorescu, în care vor fi îndrumați.
 • Însoțitorii candidaților nu au acces în spațiile care aparțin Universității Titu Maiorescu.

Hotărârea nr. 167/21.07.2020 a Consiliului de Administrație cu privire la desfășurarea concursurilor de admitere cu prezența fizică a candidaților

 


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI PE LISTELE FINALE DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE 2020,

ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ONLINE

 

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI PE LISTELE FINALE DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE 2020, ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCIERE ONLIE, AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN POȘTĂ SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA TERMENUL SCADENT AL PRIMEI RATE DIN TAXA DE STUDII, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2020.

CANDIDAȚII CETĂȚENI AI STATELOR TERȚE UE (STATE DIN AFARA UE) ȘI CANDIDAȚII DIN STATE UE CU DIPLOMĂ/ADEVERINȚĂ DE BACALAUREAT EMISĂ DE AUTORITĂȚI DIN ALTĂ ȚARĂ AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN POȘTĂ SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA DATA DE 6 AUGUST 2020.

 

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.

 


Programe de studii

FACULTATEA DE FARMACIE organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la următorul program de studii universitare de licență:

Nr. crt.Domeniul de licenţăProgramul de studii/Forma de învățământNr. credite/Durata studiilorNumăr de locuri
1.SănătateFarmacie,

Învățământ cu frecvență

300 de credite / 5 ani (10 semestre)50 de locuri, Autorizat

 

Calendarul sesiunilor de admitere

Admiterea se organizează în două sesiuni:

SESIUNEA IULIE 2020:

 • Înscrierile au loc în perioada 1 iulie-29 iulie. Concursul de admitere va avea loc în data de 30 iulie.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2020:

 • Perioada de înscriere: 2 septembrie 2020-28 septembrie 2020. Proba de concurs (test-grilă) va avea loc în data de 29 septembrie 2020

 

Concursul de admitere

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

Disciplina de concurs este CHIMIE ORGANICĂ. Proba de concurs constă din completarea unui test-grilă cu 20 de întrebări. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu 0,5 puncte. Nota obținută la testul-grilă trebuie să fie de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la testul-grilă și media generală obținută la examenul de bacalaureat.

Manualul recomandat și tematica:

CHIMIE, Manual pentru clasa a X-a, autori: Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2010. Capitolul 1. Introducere în studiul chimiei organice, pp. 5-16. Capitolul 2. Hidrocarburi. 2.1 Alcani, pp. 18-35, 2.2 Alchene, pp. 35-55, 2.3 Alchine, pp. 55-65, 2.4 Alcadiene, pp. 65-71, 2.5 Arene, pp. 71-88. Capitolul 3. Compuși organici monofuncționali. 3.1 Alcooli, pp. 91-100, 3.2 Acizi carboxilici, pp. 100-117.

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentă), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul facultății);
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Adeverință medicală eliberată în anul curent de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 9. Trei fotografii color format ¾;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu diploma de bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt scutiți de obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română acei candidați care au obținut premii la olimpiade naționale de limba română.
 11. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 12. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original. În cazul în care sunt declarați admiși la studii de licență, candidații menționați au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2020, la secretariatul facultății respective, diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

Înscrierea candidaților cetățeni români se face la secretariatul facultății, Corpul M, Calea Văcărești nr. 189, între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, candidații din state terțe, precum și cetățenii români cu studii în străinătate depun dosarele de înscriere la concurs la Departamentul Relații Internaționale al UTM (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter), în vederea întocmirii și transmiterii dosarelor către MEN pentru echivalarea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), respectiv pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii din partea Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), după cum urmează:

 • două dosare-plic cu actele de identitate și stare civilă, precum și cu documentele de studii, în original și traduceri legalizate (în original), apostilate /supralegalizate (câte 2 exemplare originale);
 • un dosar-plic cu copii simple ale tuturor documentelor.

Prin excepție, candidații pot transmite documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere prin servicii de curierat la Departamentul Relații Internaționale. Responsabilitatea pentru sosirea documentelor în termenul limită al perioadei de înscriere revine candidatului.

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, precum și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale se pot plăti în numerar, la casieria Universității din Corpul Rectorat, strada Dâmbovnicului nr. 22, parter, sau în următoarele conturi: 1. RO90BTRL04301202N01816XX, deschis la Banca Transilvania;
2. RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR; pe baza codurilor de plată, afișate pe pagina de web a Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

Contact:

Tel.: 021.330.20.61

E-mail: farmacie@univ.utm.ro

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE TÂRGU JIU

Târgu Jiu, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 100, jud. Gorj

Tel.: 025.322.11.16

E-mail: drept.tgjiu@univ.utm.ro, stiinte.economice.tgjiu@univ.utm.ro

CONCURS DE ADMITERE 

SEPTEMBRIE 2020

 

 


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI, SESIUNEA IULIE 2020,
ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ONLINE

 

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI PE LISTELE FINALE DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE 2020, ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCIERE ONLINE, AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN SERVICII DE CURIERAT SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA TERMENUL SCADENT AL PRIMEI RATE DIN TAXA DE STUDII, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2020, LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII.

CANDIDAȚII CETĂȚENI AI STATELOR TERȚE UE (STATE DIN AFARA UE) ȘI CANDIDAȚII DIN STATE UE CU DIPLOMĂ/ADEVERINȚĂ DE BACALAUREAT EMISĂ DE AUTORITĂȚI DIN ALTĂ ȚARĂ AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN SERVICII DE CURIERAT SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA DATA DE 6 AUGUST 2020, LA DEPARTAMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE, CALEA VĂCĂREȘTI, NR. 189, PARTER.

 

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.


 

Programe de studii

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE TÂRGU JIU organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la următoarele programe de studii universitare de licență:

Nr. crt.Domeniul de licenţăProgramul de studii/Forma de învățământNr. credite/Durata studiilorNumăr de locuri
1.DreptDrept,

Învățământ cu frecvență

240 de credite / 4 ani (8 semestre)150 de locuri, Acreditat
2.ContabilitateContabilitate și informatică de gestiune,

Învățământ cu frecvență

180 de credite / 3 ani (6 semestre)75 de locuri, Acreditat

 

Calendarul sesiunilor de admitere

Admiterea în programele de studii universitare de licență se organizează în două sesiuni:

SESIUNEA IULIE 2020:

 • Înscrierile au loc în perioada 1 iulie-29 iulie. Afișarea rezultatelor se va face în data de 30 iulie.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2020:

 • Perioada de înscriere: 1 septembrie 2020-25 septembrie 2020. Afișarea rezultatelor: 28 septembrie 2020

 

Concursul de admitere

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

Media generală la concursul de admitere în programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Drept și Științe Economice Târgu Jiu este media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat și nota obținută la proba scrisă de limba română din cadrul examenului de bacalaureat.

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentă), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererea de înscriere este însoțită de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul facultății);
 2. Cartea de identitate, în original și copie;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului;
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie;
 7. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie;
 8. Adeverință medicală eliberată în anul curent de o autoritate competentă română, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 9. Trei fotografii color format ¾;
 10. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 11. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original. În cazul în care sunt declarați admiși la studii de licență, candidații menționați au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2020, la secretariatul facultății respective, diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

Înscrierea candidaților se face la secretariatul facultății, Târgu Jiu, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 100, jud. Gorj, între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400.

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere se poate plăti în numerar la sediul facultății sau în următoarele conturi: 1. RO90BTRL04301202N01816XX, deschis la Banca Transilvania;
2. RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR; pe baza codurilor de plată, afișate pe pagina de web a Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

Contact:

Tel.: 025.322.11.16

E-mail: drept.tgjiu@univ.utm.ro, stiinte.economice.tgjiu@univ.utm.ro

FACULTATEA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ TÂRGU JIU

Târgu Jiu, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 100, jud. Gorj

Tel.: 025.322.11.16

E-mail: asistentamedicala.tgjiu@univ.utm.ro

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.

 

CONCURS DE ADMITERE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

 ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE!

SESIUNEA IULIE 2020

 

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI ÎN SESIUNEA IULIE 2020 SUNT OBLIGAȚI SĂ ACHITE CEL PUȚIN PRIMA RATĂ A TAXEI DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2020, ORA 16. ÎN CAZ CONTRAR, LOCUL OCUPAT VA FI DECLARAT VACANT.


ANUNȚ IMPORTANT!

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PARTICIPANȚI LA CONCURSUL DE ADMITERE LA FACULTATEA DE MEDICINĂ, PROGRAMELE DE STUDII MEDICINĂ (ÎN LIMBA ROMÂNĂ) ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, LA FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ, PROGRAMELE DE STUDII MEDICINĂ DENTARĂ (ÎN LIMBA ROMÂNĂ) ȘI TEHNICĂ DENTARĂ, LA FACULTATEA DE FARMACIE, PRECUM ȘI LA FACULATEA DE ASISTENȚĂ GENERALĂ TÂRGU JIU,

SESIUNEA IULIE 2020

Vă aducem la cunoștință că desfășurarea concursului de admitere se va face cu respectarea legislației în vigoare a statului român privind prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 (distanțarea socială, purtarea măștii de protecție, igiena și dezinfectarea mânilor).

Prin participarea la concursul de admitere v-ați dat acceptul să respectați deciziile autorităților române, precum cele ale Universității Titu Maiorescu privind modul de organizare a concursului de admitere în condițiile pandemiei de COVID-19.

În acest sens, se vor lua următoarele măsuri:

 • La intrarea în Universitate a personalului didactic, nedidactic, a personalului auxiliar, precum și a candidaților la concursul de admitere este obligatorie purtarea măștii faciale.
 • La intrarea în Universitate a personalului didactic, nedidactic, a personalului auxiliar, precum și a candidaților la concursul de admitere va fi măsurată temperatura corporală (care nu trebuie să depășească 37,3°C) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților;
 • În cazul în care un candidat sau un cadru didactic, nedidactic, sau personal auxiliar prezintă simptome de boală, va fi îndrumat către un consult medical în cadrul Clinicii Medicale Regina Maria, respectiv în cadrul Cabinetului Medical Individual „Gheorghe Dan Mălăescu” din Târgu Jiu.
 • În ziua desfășurării concursului, candidații trebuie să prezinte un Chestionar de evaluare a riscului de îmbolnăvire cu Covid-19, care conține o Declarație pe proprie răspundere cu privire la starea de sănătate. Chestionarul pentru candidații la programele de studii de la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie poate fi descărcat aici, iar chestionarul pentru candidații la Facultatea de Asistență Medicală Târgu Jiu poate fi descărcat aici.
 • Candidații sunt obligați să respecte circuitele stabilite în spațiile ce aparțin Universității Titu Maiorescu, în care vor fi îndrumați.
 • Însoțitorii candidaților nu au acces în spațiile care aparțin Universității Titu Maiorescu.

Hotărârea nr. 167/21.07.2020 a Consiliului de Administrație cu privire la desfășurarea concursurilor de admitere cu prezența fizică a candidaților

Programe de studii

FACULTATEA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ TÂRGU JIU organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la următorul program de studii universitare de licență:

Nr. crt.Domeniul de licenţăProgramul de studiiNr. credite/
Durata studiilor
Număr de locuri
3.SănătateAsistenţă medicală generală240 de credite / 4 ani

(8 semestre)

60 de locuri, Autorizat

 

Calendarul sesiunilor de admitere

Admiterea în programele de studii universitare de licență la Facultatea de Medicină se organizează în două sesiuni:

SESIUNEA IULIE 2020

 • Înscrierile au loc în perioada 1 iulie-23 iulie. Concursul de admitere va avea loc în data de 25 iulie.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2020:

 • Perioada de înscriere: 7 septembrie 2020-24 septembrie 2020. Proba de concurs (test-grilă) va avea loc în data de 26 septembrie 2020

 

Concursul de admitere

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii respectiv.

Pentru programul de studii universitare de licență Asistență Medicală Generală, disciplina de concurs este BIOLOGIE. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu 1 punct. Punctajul se transformă în notă, după cum urmează:

IMG

Nota obținută la testul-grilă trebuie să fie de minim 5 (cinci). La stabilirea mediei generale la concursul de admitere se ia în considerare media generală obținută la examenul de bacalaureat, cu o pondere de 10% din media generală de admitere. Media generală la concursul de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Manual recomandat și tematică:

BIOLOGIE, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. (Cu excepția subcapitolelor Teme și aplicații, Lucrări practice, Autoevaluare, Noțiuni elementare de igienă și patologie.)

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentă), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul facultății);
 2. Cartea de identitate, în original și copie;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului;
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie;
 7. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie;
 8. Adeverință medicală eliberată în anul curent de o autoritate competentă română, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 9. Trei fotografii color format ¾;
 10. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 11. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original. În cazul în care sunt declarați admiși la studii de licență, candidații menționați au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2020, la secretariatul facultății respective, diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

Înscrierea candidaților se face la secretariatul facultății, Târgu Jiu, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 100, jud. Gorj, între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400.

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, se poate plăti în numerar la sediul facultății sau în următoarele conturi: 1. RO90BTRL04301202N01816XX, deschis la Banca Transilvania;
2. RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR; pe baza codurilor de plată, afișate pe pagina de web a Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie în nicio condiție.

Contact:

Tel.: 025.322.11.16

E-mail: asistentamedicala.tgjiu@univ.utm.ro

DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC

Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4

Tel.: 021.330.20.61

E-mail: fscri@univ.utm.ro

 

Programe de studii

 • Nivelul I (inițial) pe parcursul studiilor universitare de licență – cu durata de 3 ani (6 semestre), 30 de credite
 • Nivelul II (aprofundare) – pe parcursul studiilor universitare de master – cu durata de 2 ani (4 semestre), 30 de credite
 • Programul Compact de studii psihopedagogice cu regim postuniversitar: a) Nivelul I, semestrul I, 30 de credite, pentru absolvenţii studiilor de licenţă; b) Nivelul II, semestrul II, 30 de credite, pentru absolvenţii studiilor de licenţă și master. 

 

Calendarul sesiunilor de admitere

 • Nivelul I (inițial) pe parcursul studiilor universitare de licență:

16 octombrie 2020. Perioada de înscriere 1 octombrie 2020-15 octombrie 2020

 • Nivelul II (aprofundare) pe parcursul studiilor universitare de master:

16 octombrie 2020. Perioada de înscriere 1 octombrie 2020-15 octombrie 2020

 • Programul Compact, Nivelul I – pentru absolvenţii studiilor de licenţă:

29 septembrie 2020. Perioada de înscriere 1 septembrie 2020-28 septembrie 2020

Admiterea în Programul Compact, Nivelul II – pentru absolvenții studiilor de licență și master – are loc înainte de data începerii semestrului II al anului universitar 2020-2021, în conformitate cu structura calendaristică a anului universitar.

 

 

Concursul de admitere

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

Admiterea candidaților în programele de studii oferite de Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic – Nivelul I (inițial) – pe parcursul studilor universitare de licență, Nivelul II (aprofundare) – pe parcursul studiilor universitare de master, precum și la Programul compact cu regim postuniversitar, Nivelul I și Nivelul II, organizate de Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, se face pe baza susținerii unui interviu motivațional (probă orală) care are în vedere competențele de comunicare, digitale și de relaționare necesare parcurgerii unui program de formare didactică, evaluat cu calificativele admis sau respins.

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentă), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează, după caz:

 • Cerere de înscriere și înmatriculare la programul de pregătire psihopedagogică pentru anul universitar 2020-2021, Nivelul I (inițial) – pe parcursul studiilor universitare de licență
 • Cerere de înscriere și înmatriculare la programul de pregătire psihopedagogică pentru anul universitar 2020-2021, Nivelul II (aprofundare) – pe parcursul studiilor universitare de master
 • Cerere de înscriere și înmatriculare la Programul Compact de Pregătire Psihopedagogică pentru anul universitar 2020-2021, Nivelul I (inițial)

În cererea de înscriere se vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru înscrierea în programele organizate de Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic – Nivelul I – pe parcursul studilor universitare de licență, Nivelul II – pe parcursul studiilor universitare de master, precum și în Programul compact cu regim postuniversitar, Nivelul I și Nivelul II – candidații vor prezenta următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare în program pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul DSPP);
 2. Actul de identitate în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății;
 3. Diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății (pentru Nivelul I – pe parcursul studiilor universitare de licență);
 4. Diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății (pentru Nivelul II – pe parcursul studiilor universitare de master – și Nivelurile I și II ale Programului compact);
 5. Certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății;
 6. Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății;
 7. Actul doveditor al divorțului, dacă este cazul, în copie certificată conform cu originalul de către Secretariatul facultății;
 8. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 9. Trei fotografii color format ¾;
 10. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 11. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original. În cazul în care sunt declarați admiși la studii de licență, candidații menționați au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2020, la secretariatul facultății respective, diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

Înscrierea candidaților cetățeni români se face la secretariatul Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale, Corpul M, Calea Văcărești nr. 189, între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, candidații din state terțe, precum și cetățenii români cu studii în străinătate depun dosarele de înscriere la concurs la Departamentul Relații Internaționale al UTM (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter), în vederea întocmirii și transmiterii dosarelor către MEN pentru echivalarea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), respectiv pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii din partea Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), după cum urmează:

 • două dosare-plic cu actele de identitate și stare civilă, precum și cu documentele de studii, în original și traduceri legalizate (în original), apostilate /supralegalizate (câte 2 exemplare originale);
 • un dosar-plic cu copii simple ale tuturor documentelor.

Prin excepție, candidații pot transmite documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere prin servicii de curierat la Departamentul Relații Internaționale. Responsabilitatea pentru sosirea documentelor în termenul limită al perioadei de înscriere revine candidatului.

Taxa de înscriere la concursul de admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, precum și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale se pot plăti în numerar, la casieria Universității din Corpul Rectorat, strada Dâmbovnicului nr. 22, parter, sau în următoarele conturi: 1. RO90BTRL04301202N01816XX, deschis la Banca Transilvania;
2. RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR; pe baza codurilor de plată, afișate pe pagina de web a Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

Contact:

Tel.: 021.330.20.61

E-mail: fscri@univ.utm.ro

PROGRAMUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ

Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4

Tel.: 021.330.21.42

E-mail: dspp@univ.utm.ro

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la Anul Pregătitor de Limba Română pentru candidații cetățeni străini cu durata de 1 an (2 semestre).

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza actului de identitate. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentă), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere și înmatriculare în Anul Pregătitor de Limba Română pentru anul universitar 2020-2021, în care se vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formular.

Cererea de înscriere este însoțită de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru înscrierea în Anul Pregătitor de Limba Română pentru cetățeni străini, candidații vor prezenta următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere în anul pregătitor de limba română pentru cetățeni străini pentru anul universitar 2020-2021;
 2. Diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 3. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 4. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 5. Atestat lingvistic pentru limba engleză cu recunoaștere internațională: Cambridge, INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS), TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL) sau alt atestat cu recunoaștere internațională;
 6. Trei fotografii color format ¾;
 7. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR).

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, candidații din state terțe, precum și cetățenii români cu studii în străinătate depun dosarele de înscriere la concurs la Departamentul Relații Internaționale al UTM (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter), în vederea întocmirii și transmiterii dosarelor către MEN pentru echivalarea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), respectiv pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii din partea Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), după cum urmează:

 • două dosare-plic cu actele de identitate și stare civilă, precum și cu documentele de studii, în original și traduceri legalizate (în original), apostilate /supralegalizate (câte 2 exemplare originale);
 • un dosar-plic cu copii simple ale tuturor documentelor.

Prin excepție, candidații pot transmite documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere prin servicii de curierat la Departamentul Relații Internaționale. Responsabilitatea pentru sosirea documentelor în termenul limită al perioadei de înscriere revine candidatului.

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, precum și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale se pot plăti în numerar, la casieria Universității din Corpul Rectorat, strada Dâmbovnicului nr. 22, parter, sau în următoarele conturi: 1. RO90BTRL04301202N01816XX, deschis la Banca Transilvania;
2. RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR; pe baza codurilor de plată, afișate pe pagina de web a Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

Contact:

Tel.: 021.330.21.42

E-mail: dspp@univ.utm.ro

Coduri taxe de studii 2020-2021
FACULTATEA DE DREPT BUCUREȘTI

Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4

Tel.: 021.330.11.74

E-mail: drept@univ.utm.ro

CONCURS DE ADMITERE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2020 sunt obligați să achite cel puțin prima rată a taxei de studii până la data de 02 octombrie 2020, ora 16:00. În caz contrar, candidatul nu va fi înmatriculat în anul I.


 


 

Contestațiile se pot trimite pe adresa de e-mail a Facultății de Drept, drept@univ.utm.ro, până miercuro, 30 septembrie 2020, ora 12:00. Eventualii contestatori sunt rugați să specifice în contestație numele din certificatul de naștere, inițiala (inițialele) tatălui și prenumele.

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2020 sunt obligați să achite cel puțin prima rată a taxei de studii până la data de 30 septembrie 2020, ora 16:00. În caz contrar, candidatul nu va fi înmatriculat în anul I.

 


 


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI, SESIUNEA IULIE 2020,
ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ONLINE

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI PE LISTELE FINALE DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE 2020, ÎNSCRIȘI PRIN PROCEDURA DE ÎNSCIERE ONLINE, AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN SERVICII DE CURIERAT SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA TERMENUL SCADENT AL PRIMEI RATE DIN TAXA DE STUDII, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 30 AUGUST 2020, LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII.

CANDIDAȚII CETĂȚENI AI STATELOR TERȚE UE (STATE DIN AFARA UE) ȘI CANDIDAȚII DIN STATE UE CU DIPLOMĂ/ADEVERINȚĂ DE BACALAUREAT EMISĂ DE AUTORITĂȚI DIN ALTĂ ȚARĂ AU OBLIGAȚIA DE A TRANSMITE DOCUMENTELE ORIGINALE PRIN SERVICII DE CURIERAT SAU DE A LE DEPUNE, PERSONAL SAU PRIN MANDATAR CU PROCURĂ NOTARIALĂ PÎNĂ LA DATA DE 6 AUGUST 2020, LA DEPARTAMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE, CALEA VĂCĂREȘTI, NR. 189, PARTER.

 

Informatii cu privire rezultatele concursului de admitere sunt oferite la cerere, personal, candidatilor. Va rugam sa va adresati la secretariatul facultatii.


 

 


 

Programe de studii

FACULTATEA DE DREPT organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la următoarele programe de studii universitare de master:

Nr. crt.Domeniul de masterProgramul de studiiNr. credite/Durata studiilorForma de învăţământ/Număr de locuri
1.Drept

Acreditat

Dreptul afacerilor60 de credite / 1 an (2 semestre)Învățământ cu frecvență

300 de locuri/Domeniu

2.Ştiinţe penale60 de credite / 1 an (2 semestre)
3.Drept civil şi drept procesual civil aprofundat60 de credite / 1 an (2 semestre)
4.Criminalistică și psihologia judiciară în investigația penală60 de credite / 1 an (2 semestre)
5.Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european60 de credite / 1 an (2 semestre)
6.Drept medical60 de credite / 1 an (2 semestre)

 

Calendarul sesiunilor de admitere

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2020:

Perioada de înscriere: 1 septembrie 2020-28 septembrie 2020, pentru candidații care se înscriu la secretariatul facultății, și 1 septembrie 2020-23 septembrie 2020, ora 16:00, pentru candidații care se înscriu online.

Afișarea rezultatelor: 28 septembrie 2020

 

Concursul de admitere

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

Proba de concurs pentru admiterea la studii universitare de master este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2020-2021, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de master vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul facultății);
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 4. Diploma de licență, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de licență în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de licență în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 5. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 6. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 10. Trei fotografii color format ¾;
 11. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu diploma de bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt scutiți de obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română acei candidați care au obținut premii la olimpiade naționale de limba română.
 12. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 13. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de licență, în locul diplomei de licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de licență).

Înscrierea candidaților cetățeni români se face la secretariatul Facultății de Drept, Corpul V, Calea Văcărești nr. 187, etaj I, între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, candidații din state terțe, precum și cetățenii români cu studii în străinătate depun dosarele de înscriere la concurs la Departamentul Relații Internaționale al UTM (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter), în vederea întocmirii și transmiterii dosarelor către MEN pentru echivalarea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), respectiv pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii din partea Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), după cum urmează:

 • două dosare-plic cu actele de identitate și stare civilă, precum și cu documentele de studii, în original și traduceri legalizate (în original), apostilate /supralegalizate (câte 2 exemplare originale);
 • un dosar-plic cu copii simple ale tuturor documentelor.

Prin excepție, candidații pot transmite documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere prin servicii de curierat la Departamentul Relații Internaționale. Responsabilitatea pentru sosirea documentelor în termenul limită al perioadei de înscriere revine candidatului.

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, precum și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale se pot plăti în numerar, la casieria Universității din Corpul Rectorat, strada Dâmbovnicului nr. 22, parter, sau în următoarele conturi: 1. RO90BTRL04301202N01816XX, deschis la Banca Transilvania;
2. RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR; pe baza codurilor de plată, afișate pe pagina de web a Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

Contact:

Tel.: 021.330.11.74

E-mail: drept@univ.utm.ro

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4

Tel.: 021.330.26.80

E-mail: psihologie@univ.utm.ro

 

ADMITEREA LA MASTER

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2020 sunt obligați să achite cel puțin prima rată a taxei de studii până la data de 02 octombrie 2020, ora 16:00. În caz contrar, candidatul nu va fi înmatriculat în anul I.

 


 


 

Contestațiile se pot trimite pe adresa de e-mail a Facultății de Psihologie, psihologie@univ.utm.ro, până MARȚI, 29 septembrie 2020, ora 16:00. Eventualii contestatori sunt rugați să specifice în contestație numele din certificatul de naștere, inițiala (inițialele) tatălui și prenumele.

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2020 sunt obligați să achite cel puțin prima rată a taxei de studii până la data de 30 septembrie 2020, ora 16:00. În caz contrar, candidatul nu va fi înmatriculat în anul I.

 

PSIHOTERAPII COGNITIV – COMPORTAMENTALE
27.09.2020, SALA V001
ORELE: 9:00 – 12:30 – literele A – M
12:30 – literele N – Z


PSIHOLOGIE CLINICĂ, HIPNOZĂ ŞI INTERVENŢII TERAPEUTICE DE
SCURTĂ DURATĂ
26.09.2020, SALA V001
ORELE: 9:00 – 12:30 – literele A – G
12:30 – literele H – Z


PSIHOLOGIA RESURSELOR UMANE
27.09.2020, SALA V208
ORA: 9:00 – literele A – Z


TEHNICI DE COMUNICARE ŞI INFLUENŢĂ SOCIALĂ
26.09.2020, SALA V109
ORA: 9:00 – literele A – Z

PSIHOLOGIE ŞCOLARĂ ŞI CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ
26.09.2020, SALA V208
ORA: 9:00 – literele A – Z


PSIHOLOGIE JUDICIARĂ
27.09.2020, SALA V208
ORA: 11:00 – literele A – Z


PSIHANALIZA
26.09.2020, SALA V208
ORA: 12:00 – literele A – Z


PSIHOLOGIA SPORTULUI
27.09.2020, SALA V001
ORA: 12:30 – literele A – Z

 


 

Programe de studii

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la următoarele programe de studii universitare de master:

Nr. crt.Domeniul de masterProgramul de studiiNr. credite/Durata studiilorForma de învăţământ/Număr de locuri
1.Psihologie

Acreditat

Psihanaliză120 de credite / 2 ani (4 semestre)Învățământ cu frecvență

400 de locuri/Domeniu

2.Psihologia resurselor umane120 de credite / 2 ani (4 semestre)
3.Psihologia sportului120 de credite / 2 ani (4 semestre)
4.Psihologie clinică, hipnoză și intervenții terapeutice de scurtă durată120 de credite / 2 ani (4 semestre)
5.Psihologie judiciară120 de credite / 2 ani (4 semestre)
6.Psihologie școlară și consiliere educațională120 de credite / 2 ani (4 semestre)
7.Psihoterapii cognitiv comportamentale120 de credite / 2 ani (4 semestre)
8.Tehnici de comunicare și influență socială120 de credite / 2 ani (4 semestre)

 

Calendarul de admitere

Admiterea în programele de studii universitare de master se organizează în SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020, în data de 27 septembrie, perioada de înscriere 1 septembrie 2020-23 septembrie 2020.

 

Concursul de admitere

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

Proba de concurs pentru admiterea la studii universitare de master este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2020-2021, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de master vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul facultății);
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 4. Diploma de licență, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de licență în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de licență în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 5. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 6. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 10. Trei fotografii color format ¾;
 11. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu diploma de bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt scutiți de obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română acei candidați care au obținut premii la olimpiade naționale de limba română.
 12. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 13. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de licență, în locul diplomei de licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de licență).

Înscrierea candidaților cetățeni români se face la secretariatul Facultății de Psihologie, Corpul V, Calea Văcărești nr. 187, etaj II, între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, candidații din state terțe, precum și cetățenii români cu studii în străinătate depun dosarele de înscriere la concurs la Departamentul Relații Internaționale al UTM (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter), în vederea întocmirii și transmiterii dosarelor către MEN pentru echivalarea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), respectiv pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii din partea Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), după cum urmează:

 • două dosare-plic cu actele de identitate și stare civilă, precum și cu documentele de studii, în original și traduceri legalizate (în original), apostilate /supralegalizate (câte 2 exemplare originale);
 • un dosar-plic cu copii simple ale tuturor documentelor.

Prin excepție, candidații pot transmite documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere prin servicii de curierat la Departamentul Relații Internaționale. Responsabilitatea pentru sosirea documentelor în termenul limită al perioadei de înscriere revine candidatului.

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, precum și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale se pot plăti în numerar, la casieria Universității din Corpul Rectorat, strada Dâmbovnicului nr. 22, parter, sau în următoarele conturi: 1. RO90BTRL04301202N01816XX, deschis la Banca Transilvania;
2. RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR; pe baza codurilor de plată, afișate pe pagina de web a Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

Contact:

Tel.: 021.330.26.80

E-mail: psihologie@univ.utm.ro

FACULTATEA DE INFORMATICĂ

Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4

Tel.: 021.330.10.83

E-mail: informatica@univ.utm.ro

 

CONCURS DE ADMITERE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2020 sunt obligați să achite cel puțin prima rată a taxei de studii până la data de 02 octombrie 2020, ora 16:00. În caz contrar, candidatul nu va fi înmatriculat în anul I.

 


 

Contestațiile se pot trimite pe adresa de e-mail a Facultății de Informatică, informatica@univ.utm.ro, până marți, 29 septembrie 2020, ora 16:00. Eventualii contestatori sunt rugați să specifice în contestație numele din certificatul de naștere, inițiala (inițialele) tatălui și prenumele.

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2020 sunt obligați să achite cel puțin prima rată a taxei de studii până la data de 30 septembrie 2020, ora 16:00. În caz contrar, candidatul nu va fi înmatriculat în anul I.

 

 


 

Programe de studii

FACULTATEA DE INFORMATICĂ organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la următorul program de studii universitare de master:

Nr. crt.Domeniul de masterProgramul de studiiNr. credite/Durata studiilorForma de învăţământ/Număr de locuri
1.Informatică

Acreditat

Securitatea sistemelor informatice și a rețelelor informaționale120 de credite / 2 ani (4 semestre)Învățământ cu frecvență

50 de locuri

 

Calendarul de admitere

Admiterea în programul de studii universitare de master se organizează în SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020, în datele de de 25, 28 și 29 septembrie, perioada de înscriere 7 septembrie 2020-24 septembrie 2020.

 

Concursul de admitere

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

Proba de concurs pentru admiterea la studii universitare de master este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2020-2021, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de master vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul facultății);
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 4. Diploma de licență, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de licență în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de licență în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 5. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 6. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 10. Trei fotografii color format ¾;
 11. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu diploma de bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt scutiți de obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română acei candidați care au obținut premii la olimpiade naționale de limba română.
 12. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 13. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de licență, în locul diplomei de licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de licență).

Înscrierea candidaților cetățeni români se face la secretariatul Facultății de Informatică, Calea Văcărești nr. 189, Sector 4, între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, candidații din state terțe, precum și cetățenii români cu studii în străinătate depun dosarele de înscriere la concurs la Departamentul Relații Internaționale al UTM (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter), în vederea întocmirii și transmiterii dosarelor către MEN pentru echivalarea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), respectiv pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii din partea Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), după cum urmează:

 • două dosare-plic cu actele de identitate și stare civilă, precum și cu documentele de studii, în original și traduceri legalizate (în original), apostilate /supralegalizate (câte 2 exemplare originale);
 • un dosar-plic cu copii simple ale tuturor documentelor.

Prin excepție, candidații pot transmite documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere prin servicii de curierat la Departamentul Relații Internaționale. Responsabilitatea pentru sosirea documentelor în termenul limită al perioadei de înscriere revine candidatului.

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, precum și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale se pot plăti în numerar, la casieria Universității din Corpul Rectorat, strada Dâmbovnicului nr. 22, parter, sau în următoarele conturi: 1. RO90BTRL04301202N01816XX, deschis la Banca Transilvania;
2. RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR; pe baza codurilor de plată, afișate pe pagina de web a Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

Contact:

Tel.: 021.330.10.83

E-mail: informatica@univ.utm.ro

FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4

Tel.: 021.324.83.26

E-mail: stiinte.economice@univ.utm.ro

CONCURS DE ADMITERE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2020 sunt obligați să achite cel puțin prima rată a taxei de studii până la data de 02 octombrie 2020, ora 16:00. În caz contrar, candidatul nu va fi înmatriculat în anul I.


 


Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2020 sunt obligați să achite cel puțin prima rată a taxei de studii până la data de 30 septembrie 2020, ora 16:00. În caz contrar, candidatul nu va fi înmatriculat în anul I.


 


 

Programe de studii

FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la următoarele programe de studii universitare de master:

Nr. crt.Domeniul de masterProgramul de studiiNr. credite/Durata studiilorForma de învăţământ/Număr de locuri
1.Contabilitate

Acreditat

Contabilitate, audit și expertiză contabilă120 de credite / 2 ani (4 semestre)Învățământ cu frecvență

50 de locuri

2.Finanțe

Acreditat

Fiscalitate și politici financiare120 de credite / 2 ani (4 semestre)Învățământ cu frecvență

50 de locuri

 

Calendarul de admitere

Admiterea în programele de studii universitare de master se organizează în SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020, în data de 29 septembrie, perioada de înscriere 1 septembrie 2020-28 septembrie 2020.

 

Concursul de admitere

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

Proba de concurs pentru admiterea la studii universitare de master este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2020-2021, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de master vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul facultății);
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 4. Diploma de licență, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de licență în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de licență în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 5. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 6. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 10. Trei fotografii color format ¾;
 11. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu diploma de bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt scutiți de obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română acei candidați care au obținut premii la olimpiade naționale de limba română.
 12. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 13. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de licență, în locul diplomei de licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de licență).

Înscrierea candidaților cetățeni români se face la secretariatul Facultății de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor, Corpul M, Calea Văcărești nr. 189, între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, candidații din state terțe, precum și cetățenii români cu studii în străinătate depun dosarele de înscriere la concurs la Departamentul Relații Internaționale al UTM (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter), în vederea întocmirii și transmiterii dosarelor către MEN pentru echivalarea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), respectiv pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii din partea Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), după cum urmează:

 • două dosare-plic cu actele de identitate și stare civilă, precum și cu documentele de studii, în original și traduceri legalizate (în original), apostilate /supralegalizate (câte 2 exemplare originale);
 • un dosar-plic cu copii simple ale tuturor documentelor.

Prin excepție, candidații pot transmite documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere prin servicii de curierat la Departamentul Relații Internaționale. Responsabilitatea pentru sosirea documentelor în termenul limită al perioadei de înscriere revine candidatului.

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, precum și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale se pot plăti în numerar, la casieria Universității din Corpul Rectorat, strada Dâmbovnicului nr. 22, parter, sau în următoarele conturi: 1. RO90BTRL04301202N01816XX, deschis la Banca Transilvania;
2. RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR; pe baza codurilor de plată, afișate pe pagina de web a Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

Contact:

Tel.: 021.324.83.26

E-mail: stiinte.economice@univ.utm.ro

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4

Tel.: 021.330.20.61

E-mail: fscri@univ.utm.ro

Programe de studii

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2019-2020 la următoarele programe de studii universitare de master și studii postuniversitare:

I. Programe de studii universitare de master:

Nr. crt.Domeniul de masterProgramul de studiiNr. credite/Durata studiilorForma de învăţământ/Număr de locuri
1.Relații internaționale și Studii Europene

Acreditat

Relații internaționale și cooperare strategică120 de credite / 2 ani (4 semestre)Învățământ cu frecvență

75 de locuri

2.Științele comunicării

Acreditat

Comunicare instituțională și management organizațional120 de credite / 2 ani (4 semestre)Învățământ cu frecvență

75 de locuri

 

II. Programe de studii postuniversitare, aprobate de MEC:

Nr. crt.Domeniul Programul de studiiNr. credite/Durata studiilorForma de învăţământ/Număr de locuri
1.Științe ale educațieiPuericultura-Dimensiune a Educației Antepreșcolare60 de credite / 1 an (2 semestre)Învățământ cu frecvență

400 de locuri

2.Științe ale educațieiIntegrarea și Incluziunea în Sistemul de Învățământ a Copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale60 de credite / 1 an (2 semestre)Învățământ cu frecvență

200 de locuri

 

Calendarul de admitere

Admiterea în programele de studii universitare de master se organizează în SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020, în data de 29 septembrie 2020. Perioada de înscriere 1 septembrie 2020-28 septembrie 2020.

Admiterea în programele de studii postuniversitare se organizează în două sesiuni:

SESIUNEA IULIE 2020:

 • 31 iulie 2020. Perioada de înscriere 1 iulie 2020-30 iulie 2020

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020:

 • 30 septembrie 2020. Perioada de înscriere 1 septembrie 2020-30 septembrie 2020

 

Concursul de admitere

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

Proba de concurs pentru admiterea la studii universitare de master este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

Admiterea la studii postuniversitare se face pe baza dosarelor de înscriere.

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2020-2021, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de master și studii postuniversitare vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master / studii postuniversitare pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul facultății);
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 4. Diploma de licență, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de licență în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de licență în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 5. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 6. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 10. Trei fotografii color format ¾;
 11. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu diploma de bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt scutiți de obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română acei candidați care au obținut premii la olimpiade naționale de limba română.
 12. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 13. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de licență, în locul diplomei de licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de licență).

Înscrierea candidaților cetățeni români se face la secretariatul Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale, Corpul M, Calea Văcărești nr. 189, între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, candidații din state terțe, precum și cetățenii români cu studii în străinătate depun dosarele de înscriere la concurs la Departamentul Relații Internaționale al UTM (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter), în vederea întocmirii și transmiterii dosarelor către MEN pentru echivalarea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), respectiv pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii din partea Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), după cum urmează:

 • două dosare-plic cu actele de identitate și stare civilă, precum și cu documentele de studii, în original și traduceri legalizate (în original), apostilate /supralegalizate (câte 2 exemplare originale);
 • un dosar-plic cu copii simple ale tuturor documentelor.

Prin excepție, candidații pot transmite documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere prin servicii de curierat la Departamentul Relații Internaționale. Responsabilitatea pentru sosirea documentelor în termenul limită al perioadei de înscriere revine candidatului.

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, precum și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale se pot plăti în numerar, la casieria Universității din Corpul Rectorat, strada Dâmbovnicului nr. 22, parter, sau în următoarele conturi: 1. RO90BTRL04301202N01816XX, deschis la Banca Transilvania;
2. RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR; pe baza codurilor de plată, afișate pe pagina de web a Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

Contact:

Tel.: 021.330.20.61

E-mail: fscri@univ.utm.ro

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

Strada Pictor Gheorghe Petraşcu nr. 67A, sector 3

Tel.: 021.325.14.16

E-mail: medicina.dentara@univ.utm.ro

 

CONCURS  DE ADMITERE MASTER

SESIUNEA II SEPTEMBRIE 2020

29 septembrie 2020

 

MASTER: REABILITĂRI ORALE CU AGREGARE IMPLANTARĂ

 • ÎNSCRIERI – 09.2020 – 25.09.2020
 • SUSȚINERE INTERVIU ADMITERE – 29.09.2020 ora 09.00 – Corp IOR (Gheorghe Petrașcu 67A)

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2020 sunt obligați să achite cel puțin prima rată a taxei de studii până la data de 30 septembrie 2020, ora 16:00. În caz contrar, candidatul nu va fi înmatriculat în anul I.

 


Programe de studii

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la următorul program de studii universitare de master:

Nr. crt.Domeniul de masterProgramul de studiiNr. credite/Durata studiilorForma de învăţământ/Număr de locuri
1.Medicină Dentară

Acreditat

Reabilitări orale cu agregare implantară120 de credite / 2 ani (4 semestre)Învățământ cu frecvență

50 de locuri

 

Calendarul sesiunilor de admitere

Admiterea în programul de studii universitare de master se organizează în SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020, în data de 21 septembrie, perioada de înscriere 24 august 2020-17 septembrie 2020.

Concursul de admitere

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

Proba de concurs pentru admiterea la studii universitare de master este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2020-2021, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de master vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul facultății);
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 4. Diploma de licență, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de licență în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de licență în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 5. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 6. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 10. Trei fotografii color format ¾;
 11. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu diploma de bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt scutiți de obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română acei candidați care au obținut premii la olimpiade naționale de limba română.
 12. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 13. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de licență, în locul diplomei de licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de licență).

Înscrierea candidaților cetățeni români se face la secretariatul Facultății de Medicină Dentară, Strada Gheorghe Petrașcu nr. 67 A, Sector 3, între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, candidații din state terțe, precum și cetățenii români cu studii în străinătate depun dosarele de înscriere la concurs la Departamentul Relații Internaționale al UTM (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter), în vederea întocmirii și transmiterii dosarelor către MEN pentru echivalarea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), respectiv pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii din partea Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), după cum urmează:

 • două dosare-plic cu actele de identitate și stare civilă, precum și cu documentele de studii, în original și traduceri legalizate (în original), apostilate /supralegalizate (câte 2 exemplare originale);
 • un dosar-plic cu copii simple ale tuturor documentelor.

Prin excepție, candidații pot transmite documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere prin servicii de curierat la Departamentul Relații Internaționale. Responsabilitatea pentru sosirea documentelor în termenul limită al perioadei de înscriere revine candidatului.

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, precum și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale se pot plăti în numerar, la casieria Universității din Corpul Rectorat, strada Dâmbovnicului nr. 22, parter, sau în următoarele conturi: 1. RO90BTRL04301202N01816XX, deschis la Banca Transilvania;
2. RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR; pe baza codurilor de plată, afișate pe pagina de web a Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

Contact:

Tel.: 021.325.14.16

E-mail: medicina.dentara@univ.utm.ro

Coduri taxe de studii 2020-2021

*Please see the registration guide. Click HERE!

 

 

ADMISSION CONTEST

SEPTEMBER 2020

 

SPECIALIZATION MEDICINE IN ENGLISH

 • 22 SEPTEMBER 2020 – platform Office365 – Microsoft Teams, on Tuesday, 22nd September, starting at 10:00 AM (Bucharest, GMT+3). For the exam, the platform will be opened for 4 hours.

SPECIALIZATION DENTAL MEDICINE IN ENGLISH

 • 22 SEPTEMBER 2020 – platform Office365 – Microsoft Teams, on Tuesday, 22nd September, starting at 14:00 AM (Bucharest, GMT+3). For the exam, the platform will be opened for 4 hours.
 
 


 

IMPORTANT NOTICE FOR ADMITTED CANDIDATES

Submitting an appeal

Candidates may submit an appeal regarding the results on Thursday, 30.07.2020, between 8.00 – 16.00 (Bucharest local time) to the following address medicina.generala@univ.utm.ro (for Medicine) and to medicina.dentara@univ.utm.ro (for Dental Medicine).

Sending the original documents

Admitted candidates must send via postal mail or bring the original documents until 05.08.2020 at the following address:

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

Departamentul Relatii Internationale (DRI)

Calea Vacaresti, Nr. 189, Corp M

Sector 4, 040051, Bucuresti

ROMANIA

Recognition of studies (letter of acceptance/attestation)

Admitted candidates must have the study diplomas recognized by the Romanian Ministry of Education and Research (Letter of acceptance or Attestation). Titu Maiorescu University will submit the file to the Ministry of Education and Research for obtaining the letter of acceptance to studies (NONEU) or Attestation (EU).

Failure to obtain the letter of acceptance to studies/attestation is the legal reason for the University not to do the matriculation of the candidate!

The processing fee is 1.000 RON (210 Euros) and must be paid until 05.08.2020 using the payment options below. The payment proof should be sent to Departamentul Relatii Internationale (international@univ.utm.ro) together with the original documents.

 

Tuition fees

Admitted candidates must pay the tuition fee until 30th August 2020 to confirm their place. Otherwise, their place will be declared vacant.

NON-EU candidates – full tuition fee (9500 Euros Medicine; 9000 Euros Dental Medicine)

The fee can be paid in EURO in one of the following university’s bank accounts, mentioning the candidate’s full name and the study programme code (Medicine in English – 03MLZ1 or Dental Medicine in English – 03MEZ1)

EURO: RO65BTRL04304202N01816XX

Banca Transilvania; Bucharest

SWIFT: RO22BTRL

EURO: RO03RNCB0074029228350276

Banca Comerciala Romana, Bucharest

SWIFT: RNCBROBU

 

EU candidates – first installment of the tuition fee (Medicine – 2500 Euros (7500 Euros); 2335 Euros (7000 Euros)).

The fee can be paid in EURO or in RON in one of the following university’s bank account, mentioning the candidate’s full name and the study programme code (Medicine in English – 03MLZ1 or Dental Medicine in English – 03MEZ1). Payments in RON can be made at the cashier desk

 

EURO: RO65BTRL04304202N01816XX

RON: RO90BTRL04301202N01816XX

Banca Transilvania; Bucharest

SWIFT: RO22BTRL

EURO: RO03RNCB0074029228350276

RON: RO49RNCB0546029228350001

Banca Comerciala Romana, Bucharest

SWIFT: RNCBROBU

PROVISIONAL LIST OF ADMITTED CANDIDATES DENTAL MEDICINE (IN ENGLISH) JULY 2020

Informations on the results of the admission are provided upon request, in person, to the candidates. Please contact the faculty registrar’s office.

 


 

Medicine in English and Dental Medicine in English

online admission exam on 29th July 2020

 

Admission exam will be organized online using the platform Office365 – Microsoft Teams.

Medicine in English  on Wednesday, 29th July, starting at 10:00 AM (Bucharest, GMT+3).

Dental Medicine in English on Wednesday, 29th July, starting at 2:00 PM (Bucharest, GMT+3).

For the exam, the platform will be opened for 4 hours.

A simulation of the exam will take place on Friday, 24th July, starting at 11:00 AM (Medicine in English) and 12:00 PM (Bucharest,GMT+3).

For the simulation, the platform will be opened for 1 hour.

 

Candidates will receive an email with the credentials and instructions for connecting in the Microsoft Teams platform, by the end of 23rd July.

 

ADMISSION PROCEDURE FOR INTERNATIONAL CANDIDATES 2020-2021

 

 • 1. WHY CHOOSE TITU MAIORESCU UNIVERSITY?

Titu Maiorescu University from Bucharest is a top private university in Romania that has developed in its 30 years of history high-quality study programmes, benefiting from premises and facilities at the highest standards. 

Along the years, the graduates have been employed in the Romanian and European labour market, occupying various positions for which they are qualified based on their graduation diploma and the practical skills they have gained during studies.

Titu Maiorescu University students benefit from unique opportunities:

  • Clinical practice in public and private hospitals, interacting with real patients;
  • Small working groups (8 students/ clinical subjects; 12-15 students/ preclinical subjects) which facilitates customized interactions with professors;
  • Erasmus+ mobilities for studies and internship in European universities and clinics;
  • Optional subjects in the curriculum, adapted to students’ interest and diverse research opportunities;
  • International research projects and visiting professors;
  • Access to private medical services (free/discount);
  • Modern campus – student residences (500 rooms fully equipped), restaurant and cafeteria;
  • Career coaching, soft skills trainings;
  • Free MS Office 365 licenses;
  • Gym and sport facilities.
 • 2. ADMISSION DEADLINES

ADMISSION CALENDAR
Study programApplication period

JULY

Admission contest

JULY

Application period

SEPTEMBER

Admission contest

SEPTEMBER

Medicine in English01 – 21 July 202029 July 202024 Aug – 17 Sept 202022 Sept 2020
Dental Medicine in English01 – 21 July 202029 July 202024 Aug – 17 Sept 202022 Sept 2020
Foundation Year for Romanian Language01-30 July 202031 July 202001-30 Sept 202030 Sept 2020

The admission calendar might be subject to change considering the evolution of the Covid-19 pandemic.

 

 • 3. MEDICINE (IN ENGLISH)
 • DESCRIPTION
  • Number of places available: 45
  • Duration of studies: 6 years (12 semesters)
  • Number of credits: 360
 • ADMISSION

The admission exam subjects are BIOLOGY, compulsory, and CHEMISTRY or PHYSICS, at choice. Candidates will be required to specify on the Application Form for admission the subject of their choice to which they will take the admission exam.

The admission exam is held online, as follows: the candidate is generated a multiple-choice test with 30 questions, of which 21 for BIOLOGY and 9 questions for the subject of choice (CHEMISTRY or PHYSICS). Each question has five possible answers, of which only one is correct.

The multiple-choice test score is calculated according to the formula:

Sample of multiple-choice test for Medicine (in English) (Annex 5a)

The general average for the admission exam is calculated according to the formula:

Topics and recommended textbooks:

 

BIOLOGY:

Anatomy and Physiology, Betts, J. G., DeSaix, P., & Johnson, E., et al. (2013)

https://openstaxcollege.org/textbooks/anatomy-and-physiology.

 

Biology Topics for Medicine (in English):

Chapter 1: An Introduction to the Human Body, without Medical Imaging. Chapter 3: The Cellular Level of Organization. Chapter 4: The Tissue Level of Organization, without Tissue Injury and Aging. Chapter 5: The Integumentary System, without Diseases, Disorders, and Injuries of the Integumentary System. Chapter 6: Bone Tissue and the Skeletal System, only The Functions of the Skeletal System, Bone Classification, Bone Structure. Chapter 9: Joints, without Anatomy of Selected Synovial Joints, Development of Joints. Chapter 10: Muscle Tissue, without Types of Muscle Fibers, Exercise and Muscle Performance, Development and Regeneration of Muscle Tissue. Chapter 11: The Muscular System, only Interactions of Skeletal Muscles, Their Fascicle Arrangement, and Their Lever Systems, Naming Skeletal Muscles. Chapter 12: The Nervous System and Nervous Tissue. Chapter 13: Anatomy of the Nervous System. Chapter 15: The Autonomic Nervous System, only Divisions of the Autonomic Nervous System, Autonomic Reflexes and Homeostasis. Chapter 17: The Endocrine System, without Development and Aging of the Endocrine System. Chapter 18: The Cardiovascular System: Blood, only An Overview of Blood. Chapter 19: The Cardiovascular System: The Heart, without Cardiac Physiology, Development of the Heart. Chapter 20: The Cardiovascular System: Blood Vessels and Circulation, only Circulatory Pathways. Chapter 21: The Lymphatic and Immune System, only Anatomy of the Lymphatic and Immune Systems. Chapter 22: The Respiratory System, only Organs and Structures of the Respiratory System, The Process of Breathing, Gas Exchange, Transport of Gases. Chapter 23: The Digestive System. Chapter 24: Metabolism and Nutrition, only Overview of Metabolic Reactions, Metabolic States of the Body, Energy and Heat Balance. Chapter 25: The Urinary System, only Gross Anatomy of Urine Transport, Gross Anatomy of the Kidney, Microscopic Anatomy of the Kidney, Physiology of Urine Formation. Chapter 26: Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Balance, only Body Fluids and Fluid Compartments. Chapter 27: The Reproductive System, without Development of the Male and Female Reproductive Systems.

From all selected chapters, the following highlighted features are NOT required: Homeostatic Imbalances, Disorders, Diseases, Ageing, Career Connections, Everyday Connections, Interactive Links.

CHEMISTRY

The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Chemistry. Grades 10-12, November 2008. 

Chemistry Topics for Medicine (in English):

Chapter 4. Atomic combinations – Grade 11, pp. 63-90. Chapter 6. Solutions and Solubility – Grade 11, pp. 101-106. Chapter 9. Organic Molecules – Grade 12, pp. 151-184. Chapter 10. Organic Macromolecules – Grade 12, pp. 185-208. Chapter 15. Types of Reactions – Grade 11. pp. 267-286.

PHYSICS 

The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Physics. Grades 10-12, Editors: Jaynie Padayachee, Joanne Boulle, Diana Mulcahy, Anette Nell, Rene Toerien, Donovan Withfield, November 2008. 

Physics Topics for Medicine (in English):

Chapter 7. Geometrical Optics – Grade 10: 7.2 Light Rays; 7.3 Reflection; 7.4 Refraction. Chapter 10. Electric Circuits – Grade 10: 10. 1 Electric Circuits; 10.2 Potential Difference; 10.3 Current; 10.4 Resistance. Chapter 13. Geometrical Optics – Grade 11: 13.2 Lenses; 13.3 The Human Eye; 13.6 Microscopes. Chapter 19. Electric Circuits – Grade 11: 19.2 Ohm՚s Law; 19.3 Resistance.

 

 • 4. DENTAL MEDICINE (IN ENGLISH)
 • DESCRIPTION
  • Number of places available: 45
  • Duration of studies: 6 years (12 semesters)
  • Number of credits: 360
 • ADMISSION

The admission exam subjects are BIOLOGY, compulsory, and CHEMISTRY or PHYSICS, at choice. Candidates will be required to specify on the Application Form for admission the subject of their choice to which they will take the admission exam.

The admission exam is held online, as follows: the candidate is generated a multiple-choice test with 30 questions, of which 21 for BIOLOGY and 9 questions for the subject of choice (CHEMISTRY or PHYSICS). Each question has five possible answers, of which only one is correct.

The multiple-choice test score is calculated according to the formula:

 Sample of multiple-choice test for Dental Medicine (Annex 5b)

The general average for the admission exam is calculated according to the formula:

Topics and recommended textbooks:

 

BIOLOGY

Anatomy and Physiology, Betts, J. G., DeSaix, P., & Johnson, E., et al. (2013)

https://openstaxcollege.org/textbooks/anatomy-and-physiology

Biology Topics for Dental Medicine (in English):

Chapter 1: An Introduction to the Human Body. 1.2 Structural Organization of the Human Body. 1.3 Functions of Human Life. 1.6 Anatomical Terminology. Chapter 3: The Cellular Level of Organization. 3.1 The Cell Membrane. 3.2 The Cytoplasm and Cellular Organelles. 3.3 The Nucleus and DNA Replication. Chapter 4: The Tissue Level of Organization. 4.1 Types of Tissues. 4.2 Epithelial Tissue. 4.3 Connective Tissue Supports and Protects. 4.4 Muscle Tissue and Motion. 4.5 Nervous Tissue Mediates Perception and Response. Chapter 5: The Integumentary System. 5.1 Layers of the Skin. 5.2 Accessory Structures of the Skin. 5.3 Functions of the Integumentary System. Chapter 6: Bone Tissue and the Skeletal System. 6.1 The Functions of the Skeletal System. 6.2 Bone Classification. 6.3 Bone Structure. Chapter 7: Axial Skeleton. 7.1 Divisions of the Skeletal System. 7.2 The Skull. 7.3 The Vertebral Column. 7.4 The Thoracic Cage. Chapter 8: The Appendicular Skeleton. 8.1 The Pectoral Girdle. 8.2 Bones of the Upper Limb. 8.3 The Pelvic Girdle and Pelvis. 8.4 Bones of the Lower Limb. Chapter 10: Muscle Tissue. 10.1 Overview of Muscle Tissues. Chapter 11: The Muscular System.11.1 Interactions of Skeletal Muscles, Their Fascicle Arrangement, and Their Lever System. Chapter 12: The Nervous System and Nervous Tissue. 12.1 Basic Structure and Function of the Nervous System. 12.2 Nervous Tissue. Chapter 13: Anatomy of the Nervous System. 13.2 The Central Nervous System. 13.3 Circulation and the Central Nervous System. 13.4 The Peripheral Nervous System. Chapter 15: The Autonomic Nervous System. 15.1 Divisions of the Autonomic Nervous System. 15.2 Autonomic Reflexes and Homeostasis. Chapter 17: The Endocrine System. 17.1 An Overview of the Endocrine System. 17.2 Hormones. 17.3 The Pituitary Gland and Hypothalamus. 17.4 The Thyroid Gland. 17.5 The Parathyroid Glands. 17.6 The Adrenal Glands. 17.7 The Pineal Gland. 17.8 Gonadal and Placental Hormones. 17.9 The Endocrine Pancreas. 17.10 Organs with Secondary Endocrine Functions. Chapter 18: The Cardiovascular System: Blood. 18.1 An Overview of Blood. Chapter 19: The Cardiovascular System: The Heart. 19.1 Heart Anatomy. 19.2 Cardiac Muscle and Electrical Activity. 19.3 Cardiac Cycle. Chapter 20: The Cardiovascular System: Blood Vessels and Circulation. 20.5 Circulatory Pathways. Chapter 22: The Respiratory System. 22.1 Organs and Structures of the Respiratory System. Chapter 23: The Digestive System. 23.1 Overview of the Digestive System. 23.2 Digestive System Processes and Regulation. 23.3 The Mouth, Pharynx, and Esophagus. 23.4 The Stomach. 23.5 The Small and Large Intestines. 23.6 Accessory Organs in Digestion: The Liver, Pancreas, and Gallbladder. 23.7 Chemical Digestion and Absorption: A Closer Look. Chapter 24: Metabolism and Nutrition. 24.1 Overview of Metabolic Reactions. Chapter 25: The Urinary System. 25.2 Gross Anatomy of Urine Transport. 25.3 Gross Anatomy of the Kidney. Chapter 26: Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Balance. 26.1 Body Fluids and Fluid Compartments. Chapter 27: The Reproductive System27.1 Anatomy and Physiology of the Male Reproductive System. 27.2 Anatomy and Physiology of the Female Reproductive System.

From all selected chapters, the following highlighted features are NOT required: Homeostatic Imbalances, Disorders, Diseases, Ageing, Career Connections, Everyday Connections, Interactive Links.

CHEMISTRY

The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Chemistry. Grades 10-12, November 2008. 

Chemistry Topics for Dental Medicine (in English):

Chapter 4. Atomic combinations – Grade 11, pp. 63-90. Chapter 6. Solutions and Solubility – Grade 11, pp. 101-106. Chapter 9. Organic Molecules – Grade 12, pp. 151-184. Chapter 10. Organic Macromolecules – Grade 12, pp. 185-208. Chapter 15. Types of Reactions – Grade 11. pp. 267-286.

PHYSICS 

The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Physics. Grades 10-12, Editors: Jaynie Padayachee, Joanne Boulle, Diana Mulcahy, Anette Nell, Rene Toerien, Donovan Withfield, November 2008.

Physics Topics for Dental Medicine (in English):

Chapter 7. Geometrical Optics – Grade 10: 7.2 Light Rays; 7.3 Reflection; 7.4 Refraction. Chapter 10. Electric Circuits – Grade 10: 10. 1 Electric Circuits; 10.2 Potential Difference; 10.3 Current; 10.4 Resistance. Chapter 13. Geometrical Optics – Grade 11: 13.2 Lenses; 13.3 The Human Eye; 13.6 Microscopes. Chapter 19. Electric Circuits – Grade 11: 19.2 Ohm՚s Law; 19.3 Resistance.

 • 5. FOUNDATION YEAR FOR ROMANIAN LANGUAGE
 • Foundation Year for Romanian Language is a one-year study program, aiming at developing Romanian language competencies, as well as competencies specific to a certain field of studies (e.g. Medicine, Dental Medicine, Nursing, Pharmacy, Computer Science, Engineering). After completing this program, students can apply for Bachelor’s programs, Master’s programs, post-graduate programs or PhD programs taught in Romanian language at Titu Maiorescu University or at any other university in Romania, in accordance with the admission procedure for each program.
 • DESCRIPTION
  • Number of places available: 100
  • Duration of studies: 1 year (2 semesters)
  • Number of credits: 60
 • ADMISSION

The admission is made based on the registration file.
As a further selection criterion, it will be considered the average obtained at the baccalaureate /high school graduation exam.

  • 6. EU CANDIDATES
   • 6.1 FEES
FacultyTuition fee (EURO)Admission fee (RON)Recognition of studies fee (RON)
Medicine (in English)7500 Euro450 Ron1000 Ron
Dental medicine (in English)7000 Euro450 Ron1000 Ron
Foundation year3000 Euro450 Ron1000 Ron

Deadlines for tuition fees:

– Installment 1 (1st year students, July session) – 30th august 2020

– Installment 1 (1st year students, September session) – 30th September 2020

– Installment 2 – 15th January 2021

– Installment 3 – 7th May 2021

 

   • 6.2. REGISTRATION DOCUMENTS

Candidates should have the study diplomas recognized by the Romanian National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas (CNRED) of the Ministry of National Education. Titu Maiorescu University will submit the file to the CNRED for obtaining the recognition of studies.

List of documents for the recognition of studies

   • 1. Application form for Enrolment in the admission – applicants will receive it by email after registering on the portal
   • 2. Information note and Declaration of consent for the processing of personal data – applicants will receive it by email after registering on the portal
   • 3. Application form for recognition of studies at CNRED – applicants will receive it by email after registering on the portal
   • 4. ID/ passport original and copy;
   • – 2 copies for documents issued in Romanian, English, French language
   • – 2 original certified translation in Romanian for other languages
   • 5. High school diploma/ Baccalaureate diploma/ Certificate of passing high school exam (or its equivalent), original and copy
   • – 2 copies for documents issued in Romanian, English, French language
   • – 2 original certified translation in Romanian for other languages

*Diplomas from countries that are members of the Hague Convention request a Hague Apostille from the authorities of the country that issued the document. Diplomas from Italy, Greece, Spain, Portugal and Cyprus need to bear the Hague Apostille Convention from the authorities of the country that issued the document.

Diplomas issued in countries which are not party to the Hague Convention must be authenticated by the Ministry of Education and the Ministry of Foreign Affairs of the issuing country, and the Embassy of Romania in that country. 

For the countries where there are no diplomatic missions of Romania or do not have diplomatic missions in Romania, the study documents shall have a certification issued by the Ministry of Education and the Ministry of Foreign Affairs of the issuing country. The exemption from authentication is allowed according to the law, as stated by an international treaty to which Romania is a party or based on reciprocity.

Diplomas from Republic of Moldova do not need any form of authentication. 

   • 6. Additional documents
    • – 2 copies for documents issued in Romanian, English, French language
    • – 2 original certified translation in Romanian for other languages

o Republic of Moldova – Certificate of Authenticity from the Ministry of Education of Moldova, for diplomas issued before 2008

o Italy – provisional certificate of maturita

o Spain – „Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto”

o Sweden – eligibility certificate issued by Verket för högskoleservice

o U.S.A. – SAT (Scholastic Aptitude Test) or ACT (American College Testing)

    • 7. School transcript of records for all high school years, with subjects and marks/points obtained
    • 2 copies for documents issued in Romanian, English, French language
    • 2 original certified translation in Romanian for other languages
    • 8. Birth certificate original and copy;
    • 2 copies for documents issued in Romanian, English, French language
    • 2 original certified translation in Romanian for other languages
    • 9. Marriage certificate (if applicable);
    • 2 copies for documents issued in Romanian, English, French language
    • 2 original certified translation in Romanian for other language
    • 10. Divorce certificate (if applicable);
    • 2 copies for documents issued in Romanian, English, French language
    • 2 original certified translation in Romanian for other languages
    • 11. Proof of legal name change (if applicable)
    • 2 copies for documents issued in Romanian, English, French language
    • 2 original certified translation in Romanian for other languages
    • 12. 3 (three) recent photos, size 3/4.
    • 13. Language proficiency certificate for Romanian/English, (2 simple copies)
    • B1 level at minimum, issued by institutions authorized by the Ministry of National Education, or an internationally recognized certificate for English (e.g. TOEFL, Cambridge, IELTS). Candidates who are citizens of countries in which the official language is English or have study documents certifying high school graduation in English are exempted from this obligation.Certificates with limited validity must be valid at the beginning of the academic year in which the applicant enrolled.
    • 14. Medical certificate, in English or Romanian, specifying that the candidate is apt for higher education studies in the chosen field (e.g. medical field).

MOBILITY CANDIDATES ONLY!

The candidates who want to transfer to Titu Maiorescu University from another university must bring in addition the following documents:

    • 15. Transcript of records for all the years of studies from the faculty of origin, original and copy
    • 2 copies for documents issued in Romanian, English, French language
    • 2 original certified translation in Romanian for other languages
    • 16. The analytical program of the courses carried out at the faculty of origin, original and copy
    • 2 copies for documents issued in Romanian, English, French language
    • 2 original certified translation in Romanian for other languages

ATTENTION!

1. CNRED is free to ask for any further evidence concerning one’s studies.

2. No application is examined if any of the required documents is missing, or if spaces in the Application Form have been left blank.

3. The evaluation of the recognition file takes 30 working days since the file is registered at the National Centre for Diploma Recognition (CNRED). The processing time could be extended in case additional checks are required. 

    • 6.3.PROCEDURES

Step 1 – REGISTRATION

Candidates can choose between the two options available:

-online, through our admission portal available at admitere.utm.ro. In the portal the candidates can submit the registration forms, upload their documents and pay the taxes. The documents in hard copies will be sent only by the admitted candidates, within 7 days after being admitted.

– by presenting the documents at the Department of International Relations, personally or via a legally authorized person and follow the steps described below.

We encourage candidates to register online for health & safety reasons, but if this is not possible, they can register at the Department of International Relations.

 

ONLINE REGISTRATION

The candidates can start registering online at the following link: admitere.utm.ro.

Make sure you have available all the documents requested above before starting the online registration.

The candidates’ files submitted online are subject to verification by the Department of International Relations. If the file is complete, you will receive an electronic message requesting 2 hard copy files.

If the file is incomplete, you will receive a message for correction/completion, following which you will add the missing documents online. 

Once the file has been validated, the candidates must pay the admission fees (see below), and submit via postal mail or deliver personally (or via a legally authorized person) the 2 files containing all the original documents in legalized translations, apostille /authenticated described above, that are already uploaded online and one file with simple copies of the documents at the following address:

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

Departamentul Relatii Internationale (DRI)

Calea Vacaresti, Nr. 189, Corp M

Sector 4, 040051, Bucuresti

ROMANIA

The 2 files must have written on their cover the following information:

  • Full name of the candidate (from the birth certificate)
  • Current last name/surname (after marriage, adoption, change on request, if applicable)
  • Study programme for which they apply
  • E-mail address of the candidate
  • Mobile phone number of the candidate

ATTENTION! Any inconsistency between the official data of the candidate and those submitted in the on-line registration platform leads to the dismissal of the candidate!!!

REGISTRATION AT THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS

Make sure you have available all the documents requested above before coming for registration. 

If the file is incomplete, you will be informed for correction/completion, following which you will add the missing documents to the file. We request 2 files containing all the original documents in legalized translations, apostille /authenticated described above and one file with simple copies of the documents

The 3 files must have written on their cover the following information:

  • Full name of the candidate (from the birth certificate)
  • Current last name/surname (after marriage, adoption, change on request, if applicable)
  • Study programme for which they apply
  • E-mail address of the candidate
  • Mobile phone number of the candidate

Once the file has been validated, the candidates must pay the admission fees (see below).

 

Step 2. – Payment of the admission fee

Candidates can select between the following payment options:
• Credit/debit card through EuPlatesc service available on the admission portal
• Bank transfer to one of the following accounts:
○ RO90BTRL04301202N01816XX – Banca Transilvania
○ RO49RNCB0546029228350001 – BCR
• Cash, at the cashier of Titu Maiorescu University, Dambovnicului street 22.

For bank payment, please include the payment corresponding to the faculty and year of studies.

One copy of the payment proof is added to each file sent for registration.

Step 3. – Confirmation of registration 

After validating the 2 files with the hard copies, DRI (Department of International Relations) will send one file with the hard copies to the Secretary of the Faculty.

Step 4. – Participate in the admission contest (online for English taught programs)

The admission is made in descending order of the general averages obtained by the candidates in the admission contest, within the limit of the approved tuition.

Step 5. – Applying for the certificate of recognition of studies at the Ministry of National Education 

For the candidates that pass the admission contest at Titu Maiorescu University – Department of International Relations will apply for recognition of studies issued by the Ministry of National Education, based on the documents provided by the candidate in the enrollment step 1. 

Within 3 days after receiving the admission contest results, candidates must pay the fee for preparing and submitting the file to MEN. 

One copy of the payment proof is added to the files at the Department of International Relations.

Step 6. – Paying the tuition fee for the first year of studies

Candidates with Romanian citizenship and high school studies in Romania, in Romanian language, candidates citizens of EU States, EEA and Swiss Confederation, as well as Romanian citizens with studies abroad or other education systems operating on the territory of Romania who have been in the July session, are required to pay at least the first installment of the tuition fee until 30th August 2020. Otherwise, the candidate will not be matriculated in the first year of study. The students admitted in the September session are required to pay at least the first installment of the tuition fee until 30th September 2020. The payment of the tuition fee can be made in full at the due date of the first installment.

The fee can be paid in EURO in the university’s bank account:

EURO: RO65BTRL04304202N01816XX

Banca Transilvania, Bucharest

SWIFT: RO22BTRL. 

For bank payment, please include the payment corresponding to the faculty and year of studies, available here. 

One copy of the payment proof is added to the file at the Department of International Relations and one copy at the Secretary of the Faculty. 

The matriculation of the candidate is definite only after receiving the letter of acceptance from the Ministry of Education and presenting a passport with a valid visa for studies. In case the candidate is not accepted for studies by the Ministry of National Education, he/she cannot continue the studies and the paid tuition fee is reimbursed. 

The application file is returned, upon request, to the rejected candidate, without the payment of the fee.

The application file is returned, upon request, to the admitted candidate who renounces the place obtained by admission until 30th September 2020, without the payment of the fee. If, until this date, the admitted candidate pays the full tuition fee, it is refunded to the candidate.

The enrolment fee and the fee for the processing and transmission of the file to the Ministry of National Education are not refundable in any case.

In case of withdrawal from studies after 30th September 2020 or expulsion from the University, the student pays a withdrawal fee of 100 RON. The student must pay the installments of the tuition fees, including the related penalties, until the date of withdrawal/ expulsion. In case of the installments paid in advance (an installment whose due date is after the date of withdrawal/ expulsion), they will be refunded to the student.

 

7. NON-EU CANDIDATES

    • 7.1. FEES
FacultyTuition fee (EURO)Admission fee (RON)Recognition of studies fee (RON)
Medicine (in English)9500 Euro450 Ron1000 Ron
Dental medicine (in English)9000 Euro450 Ron1000 Ron
Foundation year3000 Euro450 Ron1000 Ron

Deadlines for tuition fees:

    • The tuition fee is paid in full for the whole academic year.
    • Candidates admitted in the July session are required to pay the tuition fee until 30th  August 2020.
    • Candidates admitted in the September session are required to pay a tuition fee in full until 30th September 2020.
    • 7.2. REGISTRATION DOCUMENTS

Candidates should have the study diplomas recognized by the General Direction for International Relations and European Affairs of the Ministry of National Education (DGRIAE) of the Ministry of National Education. Titu Maiorescu University will submit the file to the DGRIAE for obtaining the letter of acceptance to studies. 

Failure to obtain the letter of acceptance to studies from DGRIAE is the legal reason for the University not to do the matriculation of the candidate!

 

List of documents for the recognition of studies

    • 1. Application form for Enrolment in the admission – applicants will receive it by email after registering on the portal
    • 2. Information note and Declaration of consent for the processing of personal data – applicants will receive it by email after registering on the portal
    • 3. Application form for letter of acceptance to studies at DGRIAE – applicants will receive it by email after registering on the portal
    • 4. ID/ passport original and copy
    • 2 copies for documents issued in Romanian, English, French language
    • 2 original certified translation in Romanian for other languages
    • 5. High school diploma/ Baccalaureate diploma/ Certificate of passing high school exam (or its equivalent)
    • 2 copies for documents issued in Romanian, English, French language
    • 2 original certified translation in Romanian for other languages

*Diplomas from countries that are members of the Hague Convention request a Hague Apostille from the authorities of the country that issued the document. 

Diplomas issued in countries which are not party to the Hague Convention must be authenticated by the Ministry of Education and the Ministry of Foreign Affairs of the issuing country, and the Embassy of Romania in that country. 

For the countries where there are no diplomatic missions of Romania or do not have diplomatic missions in Romania, the study documents shall have a certification issued by the Ministry of Education and the Ministry of Foreign Affairs of the issuing country. The exemption from authentication is allowed according to the law, as stated by an international treaty to which Romania is a party or based on reciprocity.

Diplomas from Republic of Moldova do not need any form of authentication. 

    • 6. Additional documents
    • 2 copies for documents issued in Romanian, English, French language
    • 2 original certified translation in Romanian for other languages

o Republic of Moldova –Certificate of Authenticity from the Ministry of Education of

Moldova, for diplomas issued before 2008

o U.S.A. – SAT (Scholastic Aptitude Test) or ACT (American College Testing)

o Israel – Te’udat Bagrut

    • 7. School transcript of records for all high school years, with subjects and marks/points obtained
    • 2 copies for documents issued in Romanian, English, French language
    • 2 original certified translation in Romanian for other languages
    • 8. Birth certificate original and copy
    • 2 simple copies for documents issued in Romanian, English, French language
    • 2 simple copies and certified translation in Romanian for other languages
    • 9. Marriage certificate (if applicable)
    • 2 copies for documents issued in Romanian, English, French language
    • 2 original certified translation in Romanian for other languages
    • 10. Divorce certificate (if applicable)
     • 2 copies for documents issued in Romanian, English, French language
     • 2 original certified translation in Romanian for other languages
     • 11. Proof of legal name change (if applicable)
      • 2 copies for documents issued in Romanian, English, French language
      • 2 original certified translation in Romanian for other languages
      • 12. 3 (three) recent photos, size 3/4.
      • 13. Language proficiency certificate for Romanian/English, (2 simple copies) B1 level at minimum, issued by institutions authorized by the Ministry of National Education, or an internationally recognized certificate for English (e.g. TOEFL, Cambridge, IELTS). Candidates who are citizens of countries in which the official language is English or have study documents certifying high school graduation in English are exempt from this obligation.
      • Certificates with limited validity must be valid at the beginning of the academic year in which the applicant enrolled.
      • 14. Medical certificate, in English or Romanian, specifying that the candidate is apt for higher education studies in the chosen field (e.g. medical field).

MOBILITY CANDIDATES ONLY!

The candidates who want to transfer to Titu Maiorescu University must bring in addition the following documents:

      • 15. Transcript of records for all the years of studies from the faculty of origin, original and copy
       • 2 copies for documents issued in Romanian, English, French language
       • 2 original certified translation in Romanian for other languages
       • 16. The analytical program of the courses carried out at the faculty of origin, original and copy
        • 2 copies for documents issued in Romanian, English, French language
        • 2 original certified translation in Romanian for other languages
        • 17. The initial letter of acceptance to study (only for candidates from Romanian universities) – 2 copies

   ATTENTION!

1. DGRIAE is free to ask for any further evidence concerning one’s studies.

2. No application is examined if any of the required documents is missing, or if spaces in the Application Form have been left blank.

3. The evaluation of the recognition file takes 30 working days since the file is registered at the National Centre for Diploma Recognition. The processing time could be extended in case additional checks are required.

        • 7.3. PROCEDURES

Step 1 – REGISTRATION

Candidates can choose between the two options available:

-online, through our admission portal available at admitere.utm.ro.   In the portal the candidates can submit the registration forms, upload their documents and pay the taxes. The documents in hard copies will be sent only by the admitted candidates, within 7 days after being admitted.

– by presenting the documents at the Department of International Relations, personally or via a legally authorized person and follow the steps described below.

We encourage candidates to register online for health & safety reasons, but if this is not possible, they can register at the Department of International Relations.

 

ONLINE REGISTRATION

The candidates can start registering online at the following link: admitere.utm.ro.

Make sure you have available all the documents requested above before starting the online registration!

The candidates’ files submitted online are subject to verification by the Department of International Relations. If the file is complete you will receive an electronic message requesting 2 hard copy files.

If the file is incomplete, you will receive a message for correction/completion, following which you will add the missing documents online. 

Once the file has been validated, the candidates must pay the admission fees (see below), and submit via postal mail or deliver personally (or via a legally authorized person) the 2 files containing all the original documents in legalized translations, apostille /authenticated described above, that are already uploaded online, and one file with simple copies of the documents at the following address:

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

Departamentul Relatii Internationale (DRI)

Calea Vacaresti, Nr. 189, Corp M

Sector 4, 040051, Bucuresti

ROMANIA

The 2 files must have written on their cover the following information:

 • Full name of the candidate (from the birth certificate)
 • Current last name/surname (after marriage, adoption, change on request, if applicable)
 • Study programme for which they apply
 • E-mail address of the candidate
 • Mobile phone number of the candidate

 

ATTENTION! Any inconsistency between the official data of the candidate and those submitted in the on-line registration platform leads to the dismissal of the candidate!!!

 

REGISTRATION AT THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS

Make sure you have available all the documents requested above before coming for registration. 

If the file is incomplete, you will be informed for correction/completion, following which you will add the missing documents to the file. We request 2 files containing all the original documents in legalized translations, apostille /authenticated described above, and one file with simple copies of the documents

The 3 files must have written on their cover the following information:

 • Full name of the candidate (from the birth certificate)
 • Current last name/surname (after marriage, adoption, change on request, if applicable)
 • Study programme for which they apply
 • E-mail address of the candidate
 • Mobile phone number of the candidate

Once the file has been validated, the candidates must pay the admission fees (see below).

 

Step 2. – Payment of the admission fee

Candidates can select between the following payment options:

 • Credit/debit card through EuPlatesc service available on the admission portal.
  • Bank transfer to one of the following accounts:
  ○ RO90BTRL04301202N01816XX – Banca Transilvania
  ○ RO49RNCB0546029228350001 – BCR
  • Cash, at the cashier of Titu Maiorescu University, Dambovnicului street 22.

For bank payment, please include the payment corresponding to the faculty and year of studies.

One copy of the payment proof is added to each file sent for registration.

Step 3. – Confirmation of registration 

After validating the 2 files with the hard copies, DRI (Department of International Relations) will send one file with the hard copies to the Secretary of the Faculty.

Step 4. – Participate online in the admission contest

The admission is made in descending order of the general averages obtained by the candidates in the admission contest, within the limit of the approved tuition.

Step 5. – Applying for the letter of acceptance to studies at the Ministry of National Education 

For the candidates that pass the admission contest at Titu Maiorescu University – Department of International Relations will apply for a letter of acceptance to studies issued by the Ministry of National Education, based on the documents provided by the candidate in the enrolment step 1. 

Within 3 days after receiving the admission contest results, candidates must pay the fee for preparing and submitting the file to MEN. 

One copy of the payment proof is added to the files at the Department of International Relations.

Step 6. – Paying the tuition fee for the first year of studies

Candidates citizens of non-EU States who have been admitted in the July session are required to pay the tuition fee in full, in order to obtain a residency visa in Romanian for the whole academic year 2020-2021 until 30th August 2020.  The students admitted in the September session are required to pay a tuition fee in full until 30th September 2020. Otherwise, the candidate will not be matriculated in the first year of study.

The fee can be paid in EURO in the university’s bank account:

EURO: RO65BTRL04304202N01816XX

Banca Transilvania; Bucharest 

SWIFT: RO22BTRL

 

For bank payment, please include the payment corresponding to the faculty and year of studies, available here. 

One copy of the payment proof is added to the file at the Department of International Relations and one copy at the Secretary of the Faculty. 

The matriculation of the candidate is definite only after receiving the letter of acceptance from the Ministry of Education and presenting a passport with a valid visa for studies. 

In case the candidate is not accepted for studies by the Ministry of National Education, he/she cannot continue the studies and the paid tuition fee is reimbursed. 

The application file is returned, upon request, to the rejected candidate, without the payment of the fee.

The application file is returned, upon request, to the admitted candidate who renounces the place obtained by admission until 30th September 2020, without the payment of the fee. If, until this date, the admitted candidate pays the full tuition fee, it is refunded to the candidate. 

The enrolment fee and the fee for the processing and transmission of the file to the Ministry of National Education are not refundable in any case.

In case of withdrawal from studies after 30th September 2020 or expulsion from the University, the student pays a withdrawal fee of 100 RON. The student must pay the tuition fees, including the related penalties, until the date of withdrawal/ expulsion. In case of the fees paid in advance (an installment whose due date is after the date of withdrawal/ expulsion), they will be refunded to the student.