Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2019-2020 la următoarele facultăţi/programe de studii/şcoli doctorale:

FACULTATEA DE DREPT BUCUREȘTI

Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4

Tel.: 021.330.11.74

E-mail: drept@univ.utm.ro

 

Programe de studii

 • Domeniul de licenţă: Drept
 • Programul de studii:
  • Drept IF: 450 de locuri, Acreditat
  • Drept ID: 100 de locuri, Acreditat
 • credite/Durata studiilor: 240 de credite / 4 ani (8 semestre)

 

Sesiuni de admitere

 • SESIUNEA IULIE 2019
  • Perioada de înscriere: 1 iulie – 30 iulie
  • Data: 30 iulie
 • SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie 2019:
  • Perioada de înscriere: 2 septembrie – 28 septembrie
  • Data: 28 septembrie

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020 (de la secretariat);
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 3. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 4. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, cu mențiunea „apt pentru a urma studii superioare”;
 7. Trei fotografii color format ¾;
 8. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română, pentru candidații cetățeni străini la programe de studii în limba română;
 10. Dovada achitării taxei de înscriere.

 

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2018-2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licență, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat/licență).

Înscrierea candidaților care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în România în limba română se face la secretariatele facultăților între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400. 

Candidații care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română  sunt invitati sa urmeze Procedura de admitere candidati internationali UE sau NON-UE in functie de cetățenia deținută în momentul înscrierii 

 

Concursul de admitere

Media generală la concursul de admitere este:

 1. a)    Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat și nota obținută la proba scrisă de limba română din cadrul examenului de bacalaureat, pentru candidații care au urmat studiile liceale în România, în limba română.
 2. b)    Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat (echivalată în sistemul românesc de notare) și media notelor obținute la prima limbă străină pe parcursul anilor de liceu (echivalate în sistemul românesc de notare) pentru candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România, într-o altă limbă decât limba română.

 

Taxa de admitere

Taxă înscriere/ admitere pentru candidaţi/studenti: 100 RON

se aplică pentru cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

 Taxă înscriere admitere studenți NON – UE: 300 RON

Se aplică pentru studenţi care studiază pe cont propriu valutar.

Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie, nici  în cazul neprezentării la concurs.

 

Taxa de studii

Taxa de studii pentru studenți români sau ai statelor UE

Taxele de studii se aplică studenților: cetățeni români, ai statelor membre ale UE, ai statelor aparținând Spatiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

 Taxa anuală : 540 EUR

Plata taxelor de studii universitare de licenţă se poate face în trei rate egale.

Termene de plată :

 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea I : 30 august 2019
 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea a II-a : 30 septembrie 2019
 • Rata II : 17 ianuarie 2020
 • Rata III : 8 mai 2020

 Taxa de studii pentru studenți non-UE

Taxele se aplică numai studenților cetățeni ai statelor terțe, care studiază pe cont propriu valutar și se achită integral, la începutul anului universitar, conform prevederilor art. 45 alin. (3) lit. a) pct. ii) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

 Studenții cetățeni ai statelor terțe, care s-au înscris și au fost admiși cu cetățenia unui stat terț, vor achita, pe întreg parcursul studiilor, taxele de studii prevăzute la acest capitol, indiferent de schimbarea cetățeniei/dobândirea unei noi cetățenii.

 Taxa anuală : 3.000 EUR

Pentru candidații respinși sau pentru cei care renunță la locul obținut prin admitere, până la data de 27 septembrie 2019, nu se percepe taxa de retragere a dosarului de admitere; în cazul acesta, dacă studentul a achitat integral sau parțial taxa de studii, suma achitată i se restituie integral.

 

Penalități de întârziere

Taxele /ratele taxelor de studii neachitate integral pană la data scadentă generează debit restant, pentru care se calculează penalități de întârziere, în cuantum de 0,3% pe zi calendaristică de întârziere, achitarea debitelor făcându-se corelativ  (debit și penalitatea aferentă), în ordinea vechimii acestora.

Penalitățile de întârziere se calculează până la data de 30 septembrie 2020, procentul de penalizare aplicându-se pentru fiecare zi calendaristică de intârziere, la sumele neachitate la termenele scadente stabilite; Suma totală de plată, astfel calculată, nu poate depăși dublul cuantumului taxei de studii, aferente anului universitar respectiv.

Se pot acorda, la cerere, reduceri din taxa anuală de studii studenților care indeplinesc criteriile și procedura de acordare a acestora, prevăzute în Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

 

Alte taxe

Taxă pentru întocmire și depunere dosar MEN pentru studenţi UE / NON  UE : 1.000 RON

Se aplică candidaților cetățeni români cu studii în străinătate, cetățenilor UE și cetățenilor NON UE, și reprezintă taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la MEN, în vederea  obținerii  atestatului de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate (UE) sau a scrisorii de acceptare la studii (NON UE).

Taxă analiză dosar în vederea înmatriculării la studii a studenţilor/candidaţilor cu studii parţiale în străinatate: 1.000 RON

Se aplică candidaților cu studii universitare parțiale efectuate în străinătate, indiferent de cetățenie, și reprezintă taxa pentru analiza dosarului în vederea înmatriculării la studii.

 

Modalități de plată a taxelor

 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții români sau ai statelor UE se va realiza in moneda RON, la cursul BNR din ziua plății, și se pot folosi următoarele modalităţi de plată :
 1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (anexa coduri de plata);
 2. Prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO49RNCB0546029228350001 deschis la Banca Comercială Română;
 3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.
 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții non-UE se va realiza in moneda EUR prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO65BTRL04304202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO03RNCB0074029228350276 deschis la Banca Comercială Română;
 1. Pentru achitarea celorlalte taxelor, stabilite in RON, se pot folosi modalităţi de plată de la punctul A.
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4

Tel.: 021.330.26.80

E-mail: psihologie@univ.utm.ro

 

Programe de studii

 • Domeniul de licenţă: Psihologie
 • Programul de studii:
  • Psihologie IF: 200 de locuri, Acreditat
  • Psihologie ID: 100 de locuri, Acreditat
 • credite/Durata studiilor: 180 de credite / 3 ani (6 semestre)

 

Sesiuni de admitere

 • SESIUNEA IULIE 2019
  • Perioada de înscriere: 1 iulie – 30 iulie
  • Data: 31 iulie
 • SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie 2019:
  • Perioada de înscriere: 2 septembrie – 27 septembrie
  • Data: 29 septembrie

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020 (de la secretariat);
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 3. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 4. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, cu mențiunea „apt pentru a urma studii superioare”;
 7. Trei fotografii color format ¾;
 8. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română, pentru candidații cetățeni străini la programe de studii în limba română;
 10. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2018-2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licență, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat/licență).

Înscrierea candidaților care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în România în limba română se face la secretariatele facultăților între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400. 

Candidații care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română  sunt invitati sa urmeze Procedura de admitere candidati internationali UE sau NON-UE in functie de cetățenia deținută în momentul înscrierii 

 

Concursul de admitere

Media generală la concursul de admitere este:

 1. a)    Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat și nota obținută la proba scrisă de limba română din cadrul examenului de bacalaureat, pentru candidații care au urmat studiile liceale în România, în limba română.
 2. b)    Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat (echivalată în sistemul românesc de notare) și media notelor obținute la prima limbă străină pe parcursul anilor de liceu (echivalate în sistemul românesc de notare) pentru candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România, într-o altă limbă decât limba română.

 

Taxa de admitere

Taxă înscriere/ admitere pentru candidaţi/studenti: 100 RON

se aplică pentru cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

Taxă înscriere admitere studenți NON – UE: 300 RON

Se aplică pentru studenţi care studiază pe cont propriu valutar.

Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie, nici  în cazul neprezentării la concurs.

 

Taxa de studii

Taxa de studii pentru studenți români sau ai statelor UE

Taxele de studii se aplică studenților: cetățeni români, ai statelor membre ale UE, ai statelor aparținând Spatiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

 Taxa anuală :

 • If : 940 EUR
 • ID : 1.100 EUR

Plata taxelor de studii universitare de licenţă se poate face în trei rate egale

Termene de plată :

 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea I : 30 august 2019
 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea a II-a : 30 septembrie 2019
 • Rata II : 17 ianuarie 2020
 • Rata III : 8 mai 2020

Taxa de studii pentru studenți non-UE

Taxele se aplică numai studenților cetățeni ai statelor terțe, care studiază pe cont propriu valutar și se achită integral, la începutul anului universitar, conform prevederilor art. 45 alin. (3) lit. a) pct. ii) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Studenții cetățeni ai statelor terțe, care s-au înscris și au fost admiși cu cetățenia unui stat terț, vor achita, pe întreg parcursul studiilor, taxele de studii prevăzute la acest capitol, indiferent de schimbarea cetățeniei/dobândirea unei noi cetățenii.

 Taxa anuală : 3.000 EUR

Pentru candidații respinși sau pentru cei care renunță la locul obținut prin admitere, până la data de 27 septembrie 2019, nu se percepe taxa de retragere a dosarului de admitere; în cazul acesta, dacă studentul a achitat integral sau parțial taxa de studii, suma achitată i se restituie integral.

 

Penalități de întârziere

Taxele /ratele taxelor de studii neachitate integral pană la data scadentă generează debit restant, pentru care se calculează penalități de întârziere, în cuantum de 0,3% pe zi calendaristică de întârziere, achitarea debitelor făcându-se corelativ  (debit și penalitatea aferentă), în ordinea vechimii acestora.

Penalitățile de întârziere se calculează până la data de 30 septembrie 2020, procentul de penalizare aplicându-se pentru fiecare zi calendaristică de intârziere, la sumele neachitate la termenele scadente stabilite; Suma totală de plată, astfel calculată, nu poate depăși dublul cuantumului taxei de studii, aferente anului universitar respectiv.

Se pot acorda, la cerere, reduceri din taxa anuală de studii studenților care indeplinesc criteriile și procedura de acordare a acestora, prevăzute în Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

 

Alte taxe

Taxă pentru întocmire și depunere dosar MEN pentru studenţi UE / NON  UE : 1.000 RON

Se aplică candidaților cetățeni români cu studii în străinătate, cetățenilor UE și cetățenilor NON UE, și reprezintă taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la MEN, în vederea  obținerii  atestatului de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate (UE) sau a scrisorii de acceptare la studii (NON UE).

Taxă analiză dosar în vederea înmatriculării la studii a studenţilor/candidaţilor cu studii parţiale în străinatate: 1.000 RON

Se aplică candidaților cu studii parțiale efectuate în străinătate, indiferent de cetățenie, și reprezintă taxa pentru analiza dosarului în vederea înmatriculării la studii.

 

Modalități de plată a taxelor

 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții români sau ai statelor UE se va realiza in moneda RON, la cursul BNR din ziua plății, și se pot folosi următoarele modalităţi de plată :
 1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (anexa coduri de plata);
 2. Prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO49RNCB0546029228350001 deschis la Banca Comercială Română;
 3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.
 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții non-UE se va realiza in moneda EUR prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO65BTRL04304202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO03RNCB0074029228350276 deschis la Banca Comercială Română;
 1. Pentru achitarea celorlalte taxelor, stabilite in RON, se pot folosi modalităţi de plată de la punctul A.
FACULTATEA DE INFORMATICĂ

Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4

Tel.: 021.330.10.83

E-mail: informatica@univ.utm.ro

 

Programe de studii

 • Domeniul de licenţă: Informatică
 • Programul de studii:
  • Informatică IF: 100 de locuri, Acreditat
  • Informatică ID: 125 de locuri, Acreditat
 • credite/Durata studiilor: 180 de credite / 3 ani (6 semestre)

 

Sesiuni de admitere

 • SESIUNEA IULIE 2019
  • Perioada de înscriere: 1 iulie – 26 iulie
  • Data: 29 iulie
 • SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie 2019:
  • Perioada de înscriere: 2 septembrie – 24 septembrie
  • Data: 27 septembrie

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020 (de la secretariat);
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 3. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 4. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, cu mențiunea „apt pentru a urma studii superioare”;
 7. Trei fotografii color format ¾;
 8. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română, pentru candidații cetățeni străini la programe de studii în limba română;
 10. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2018-2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licență, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat/licență).

Înscrierea candidaților care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în România în limba română se face la secretariatele facultăților între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400. 

Candidații care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română  sunt invitati sa urmeze Procedura de admitere candidati internationali UE sau NON-UE in functie de cetățenia deținută în momentul înscrierii 

 

Concursul de admitere

Disciplinele de concurs sunt INFORMATICĂ și TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR. Subiectele vor fi elaborate pe baza programelor școlare în vigoare începând cu anul 2011, la disciplina Informatică, clasele IX-XI, specializarea Matematică-Informatică (neintensiv Informatică) și la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor, clasele IX-X, studiată în trunchiul comun, la toate filierele, profilurile și specializările. Pentru aceste discipline și ani de studii sunt valabile toate manualele alternative, aprobate de MEN.

Proba de concurs constă din completarea unui test-grilă cu 20 de întrebări. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu 0,5 puncte. Nota obținută la testul-grilă trebuie să fie de minim 5(cinci). La stabilirea mediei generale la concursul de admitere se ia în considerare media generală obținută la examenul de bacalaureat, cu o pondere de 25% din media generală de admitere.

 

Taxa de admitere

Taxă înscriere/ admitere pentru candidaţi/studenti: 250 RON

se aplică pentru cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

Taxă înscriere admitere studenți NON – UE: 300 RON

Se aplică pentru studenţi care studiază pe cont propriu valutar.

Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie, nici  în cazul neprezentării la concurs

 

Taxa de studii

Taxa de studii pentru studenți români sau ai statelor UE

Taxele de studii se aplică studenților: cetățeni români, ai statelor membre ale UE, ai statelor aparținând Spatiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

 

Taxa anuală :

 • IF : 1.350 EUR
 • ID : 1.650 EUR

Plata taxelor de studii universitare de licenţă se poate face în trei rate egale

Termene de plată :

 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea I : 30 august 2019
 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea a II-a : 30 septembrie 2019
 • Rata II : 17 ianuarie 2020
 • Rata III : 8 mai 2020

Taxa de studii pentru studenți non-UE

Taxele se aplică numai studenților cetățeni ai statelor terțe, care studiază pe cont propriu valutar și se achită integral, la începutul anului universitar, conform prevederilor art. 45 alin. (3) lit. a) pct. ii) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Studenții cetățeni ai statelor terțe, care s-au înscris și au fost admiși cu cetățenia unui stat terț, vor achita, pe întreg parcursul studiilor, taxele de studii prevăzute la acest capitol, indiferent de schimbarea cetățeniei/dobândirea unei noi cetățenii.

 Taxa anuală : 3.000 EUR

Pentru candidații respinși sau pentru cei care renunță la locul obținut prin admitere, până la data de 27 septembrie 2019, nu se percepe taxa de retragere a dosarului de admitere; în cazul acesta, dacă studentul a achitat integral sau parțial taxa de studii, suma achitată i se restituie integral.

 

Penalități de întârziere

Taxele /ratele taxelor de studii neachitate integral pană la data scadentă generează debit restant, pentru care se calculează penalități de întârziere, în cuantum de 0,3% pe zi calendaristică de întârziere, achitarea debitelor făcându-se corelativ  (debit și penalitatea aferentă), în ordinea vechimii acestora.

Penalitățile de întârziere se calculează până la data de 30 septembrie 2020, procentul de penalizare aplicându-se pentru fiecare zi calendaristică de intârziere, la sumele neachitate la termenele scadente stabilite; Suma totală de plată, astfel calculată, nu poate depăși dublul cuantumului taxei de studii, aferente anului universitar respectiv.

Se pot acorda, la cerere, reduceri din taxa anuală de studii studenților care indeplinesc criteriile și procedura de acordare a acestora, prevăzute în Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

 

Alte taxe

Taxă pentru întocmire și depunere dosar MEN pentru studenţi UE / NON  UE : 1.000 RON

Se aplică candidaților cetățeni români cu studii în străinătate, cetățenilor UE și cetățenilor NON UE, și reprezintă taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la MEN, în vederea  obținerii  atestatului de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate (UE) sau a scrisorii de acceptare la studii (NON UE).

Taxă analiză dosar în vederea înmatriculării la studii a studenţilor/candidaţilor cu studii parţiale în străinatate: 1.000 RON

Se aplică candidaților cu studii parțiale efectuate în străinătate, indiferent de cetățenie, și reprezintă taxa pentru analiza dosarului în vederea înmatriculării la studii.

 

Modalități de plată a taxelor

 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții români sau ai statelor UE se va realiza in moneda RON, la cursul BNR din ziua plății, și se pot folosi următoarele modalităţi de plată :
 1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (anexa coduri de plata);
 2. Prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO49RNCB0546029228350001 deschis la Banca Comercială Română;
 3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.
 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții non-UE se va realiza in moneda EUR prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO65BTRL04304202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO03RNCB0074029228350276 deschis la Banca Comercială Română;
 1. Pentru achitarea celorlalte taxelor, stabilite in RON, se pot folosi modalităţi de plată de la punctul A.
FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4

Tel.: 021.324.83.26

E-mail: stiinte.economice@univ.utm.ro

 

Programe de studii

 • Domeniul de licenţă: Finanţe
 • Programul de studii:
  • Finanţe şi bănci IF: 60 de locuri, Acreditat
  • Finanţe şi bănci ID Bucureşti: 75 de locuri, Acreditat
 • credite/Durata studiilor: 180 de credite / 3 ani (6 semestre)

 

 • Domeniul de licenţă: Contabilitate
 • Programul de studii:
  • Contabilitate şi informatică de gestiune IF: 75 de locuri, Acreditat
  • Contabilitate şi informatică de gestiune ID Bucureşti: 100 de locuri, Acreditat
 • credite/Durata studiilor: 180 de credite / 3 ani (6 semestre)

 

 • Domeniul de licenţă: Administrarea afacerilor
 • Programul de studii:
  • Administrarea afacerilor IF: 120 de locuri, Acreditat
 • credite/Durata studiilor: 180 de credite / 3 ani (6 semestre)

 

Sesiuni de admitere

 • SESIUNEA IULIE 2019
  • Perioada de înscriere: 1 iulie – 28 iulie
  • Data: 29 iulie
 • SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie 2019:
  • Perioada de înscriere: 1 august – 26 septembrie
  • Data: 27 septembrie

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020 (de la secretariat);
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 3. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 4. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, cu mențiunea „apt pentru a urma studii superioare”;
 7. Trei fotografii color format ¾;
 8. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română, pentru candidații cetățeni străini la programe de studii în limba română;
 10. Dovada achitării taxei de înscriere.

 

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2018-2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licență, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat/licență).

Înscrierea candidaților care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în România în limba română se face la secretariatele facultăților între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400. 

Candidații care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română  sunt invitati sa urmeze Procedura de admitere candidati internationali UE sau NON-UE in functie de cetățenia deținută în momentul înscrierii 

 

Concursul de admitere

Media generală la concursul de admitere este:

 1. a)    Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat și nota obținută la proba scrisă de limba română din cadrul examenului de bacalaureat, pentru candidații care au urmat studiile liceale în România, în limba română.
 2. b)    Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat (echivalată în sistemul românesc de notare) și media notelor obținute la prima limbă străină pe parcursul anilor de liceu (echivalate în sistemul românesc de notare) pentru candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România, într-o altă limbă decât limba română.

 

Taxa de admitere

Taxă înscriere/ admitere pentru candidaţi/studenti: 100 RON

se aplică pentru cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

 Taxă înscriere admitere studenți NON – UE: 300 RON

Se aplică pentru studenţi care studiază pe cont propriu valutar.

Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie, nici  în cazul neprezentării la concurs.

 

Taxa de studii

Taxa de studii pentru studenți români sau ai statelor UE

Taxele de studii se aplică studenților: cetățeni români, ai statelor membre ale UE, ai statelor aparținând Spatiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

Taxa anuală :

 • IF : 540 EUR
 • ID : 500 EUR

Plata taxelor de studii universitare de licenţă se poate face în trei rate egale

Termene de plată :

 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea I : 30 august 2019
 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea a II-a : 30 septembrie 2019
 • Rata II : 17 ianuarie 2020
 • Rata III : 8 mai 2020

Taxa de studii pentru studenți non-UE

Taxele se aplică numai studenților cetățeni ai statelor terțe, care studiază pe cont propriu valutar și se achită integral, la începutul anului universitar, conform prevederilor art. 45 alin. (3) lit. a) pct. ii) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Studenții cetățeni ai statelor terțe, care s-au înscris și au fost admiși cu cetățenia unui stat terț, vor achita, pe întreg parcursul studiilor, taxele de studii prevăzute la acest capitol, indiferent de schimbarea cetățeniei/dobândirea unei noi cetățenii.

 Taxa anuală : 3.000 EUR

Pentru candidații respinși sau pentru cei care renunță la locul obținut prin admitere, până la data de 27 septembrie 2019, nu se percepe taxa de retragere a dosarului de admitere; în cazul acesta, dacă studentul a achitat integral sau parțial taxa de studii, suma achitată i se restituie integral.

 

Penalități de întârziere

Taxele /ratele taxelor de studii neachitate integral pană la data scadentă generează debit restant, pentru care se calculează penalități de întârziere, în cuantum de 0,3% pe zi calendaristică de întârziere, achitarea debitelor făcându-se corelativ  (debit și penalitatea aferentă), în ordinea vechimii acestora.

Penalitățile de întârziere se calculează până la data de 30 septembrie 2020, procentul de penalizare aplicându-se pentru fiecare zi calendaristică de intârziere, la sumele neachitate la termenele scadente stabilite; Suma totală de plată, astfel calculată, nu poate depăși dublul cuantumului taxei de studii, aferente anului universitar respectiv.

Se pot acorda, la cerere, reduceri din taxa anuală de studii studenților care indeplinesc criteriile și procedura de acordare a acestora, prevăzute în Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

 

Alte taxe

Taxă pentru întocmire și depunere dosar MEN pentru studenţi UE / NON  UE : 1.000 RON

Se aplică candidaților cetățeni români cu studii în străinătate, cetățenilor UE și cetățenilor NON UE, și reprezintă taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la MEN, în vederea  obținerii  atestatului de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate (UE) sau a scrisorii de acceptare la studii (NON UE).

Taxă analiză dosar în vederea înmatriculării la studii a studenţilor/candidaţilor cu studii parţiale în străinatate: 1.000 RON

Se aplică candidaților cu studii parțiale efectuate în străinătate, indiferent de cetățenie, și reprezintă taxa pentru analiza dosarului în vederea înmatriculării la studii.

 

Modalități de plată a taxelor

 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții români sau ai statelor UE se va realiza in moneda RON, la cursul BNR din ziua plății, și se pot folosi următoarele modalităţi de plată :
 1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (anexa coduri de plata);
 2. Prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO49RNCB0546029228350001 deschis la Banca Comercială Română;
 3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.
 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții non-UE se va realiza in moneda EUR prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO65BTRL04304202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO03RNCB0074029228350276 deschis la Banca Comercială Română;
 1. Pentru achitarea celorlalte taxelor, stabilite in RON, se pot folosi modalităţi de plată de la punctul A.
FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4

Tel.: 021.330.20.61

E-mail: fscri@univ.utm.ro

 

Programe de studii

 • Domeniul de licenţă: Relaţii internaţionale şi studii europene
 • Programul de studii:
  • Relaţii internaţionale şi studii europene IF: 75 de locuri, Acreditat
 • credite/Durata studiilor: 180 de credite / 3 ani (6 semestre)

 

 • Domeniul de licenţă: Ştiințe ale comunicării
 • Programul de studii:
  • Comunicare şi relaţii publice IF: 75 de locuri, Acreditat
 • credite/Durata studiilor: 180 de credite / 3 ani (6 semestre)

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale organizează Programul Pregătitor de Limba Română cu durata de 1 an (2 semestre), pentru candidații cetățeni străini.

Sesiuni de admitere

 • SESIUNEA IULIE 2019
  • Perioada de înscriere: 1 iulie – 30 iulie
  • Data: 31 iulie
 • SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie 2019:
  • Perioada de înscriere: 2 septembrie – 25 septembrie
  • Data: 27 septembrie

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020 (de la secretariat);
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 3. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 4. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, cu mențiunea „apt pentru a urma studii superioare”;
 7. Trei fotografii color format ¾;
 8. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română, pentru candidații cetățeni străini la programe de studii în limba română;
 10. Dovada achitării taxei de înscriere.

 

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2018-2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licență, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat/licență).

Înscrierea candidaților care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în România în limba română se face la secretariatele facultăților între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400. 

Candidații care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română  sunt invitati sa urmeze Procedura de admitere candidati internationali UE sau NON-UE in functie de cetățenia deținută în momentul înscrierii 

 

Concursul de admitere

Media generală la concursul de admitere este:

 1. a)    Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat și nota obținută la proba scrisă de limba română din cadrul examenului de bacalaureat, pentru candidații care au urmat studiile liceale în România, în limba română.
 2. b)    Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat (echivalată în sistemul românesc de notare) și media notelor obținute la prima limbă străină pe parcursul anilor de liceu (echivalate în sistemul românesc de notare) pentru candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România, într-o altă limbă decât limba română.

 

Taxa de admitere

Taxă înscriere/ admitere pentru candidaţi/studenti: 100 RON

se aplică pentru cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

Taxă înscriere admitere studenți NON – UE: 300 RON

Se aplică pentru studenţi care studiază pe cont propriu valutar.

Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie, nici  în cazul neprezentării la concurs.

 

Taxa de studii

Taxa de studii pentru studenți români sau ai statelor UE

Taxele de studii se aplică studenților: cetățeni români, ai statelor membre ale UE, ai statelor aparținând Spatiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

Taxa anuală : 550 EUR

Plata taxelor de studii universitare de licenţă se poate face în trei rate egale

Termene de plată :

 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea I : 30 august 2019
 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea a II-a : 30 septembrie 2019
 • Rata II : 17 ianuarie 2020
 • Rata III : 8 mai 2020

Taxa de studii pentru studenți non-UE

Taxele se aplică numai studenților cetățeni ai statelor terțe, care studiază pe cont propriu valutar și se achită integral, la începutul anului universitar, conform prevederilor art. 45 alin. (3) lit. a) pct. ii) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Studenții cetățeni ai statelor terțe, care s-au înscris și au fost admiși cu cetățenia unui stat terț, vor achita, pe întreg parcursul studiilor, taxele de studii prevăzute la acest capitol, indiferent de schimbarea cetățeniei/dobândirea unei noi cetățenii.

 Taxa anuală : 3.000 EUR

Pentru candidații respinși sau pentru cei care renunță la locul obținut prin admitere, până la data de 27 septembrie 2019, nu se percepe taxa de retragere a dosarului de admitere; în cazul acesta, dacă studentul a achitat integral sau parțial taxa de studii, suma achitată i se restituie integral.

 

Penalități de întârziere

Taxele /ratele taxelor de studii neachitate integral pană la data scadentă generează debit restant, pentru care se calculează penalități de întârziere, în cuantum de 0,3% pe zi calendaristică de întârziere, achitarea debitelor făcându-se corelativ  (debit și penalitatea aferentă), în ordinea vechimii acestora.

Penalitățile de întârziere se calculează până la data de 30 septembrie 2020, procentul de penalizare aplicându-se pentru fiecare zi calendaristică de intârziere, la sumele neachitate la termenele scadente stabilite; Suma totală de plată, astfel calculată, nu poate depăși dublul cuantumului taxei de studii, aferente anului universitar respectiv.

Se pot acorda, la cerere, reduceri din taxa anuală de studii studenților care indeplinesc criteriile și procedura de acordare a acestora, prevăzute în Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

 

Alte taxe

Taxă pentru întocmire și depunere dosar MEN pentru studenţi UE / NON  UE : 1.000 RON

Se aplică candidaților cetățeni români cu studii în străinătate, cetățenilor UE și cetățenilor NON UE, și reprezintă taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la MEN, în vederea  obținerii  atestatului de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate (UE) sau a scrisorii de acceptare la studii (NON UE).

Taxă analiză dosar în vederea înmatriculării la studii a studenţilor/candidaţilor cu studii parţiale în străinatate: 1.000 RON

Se aplică candidaților cu studii parțiale efectuate în străinătate, indiferent de cetățenie, și reprezintă taxa pentru analiza dosarului în vederea înmatriculării la studii.

 

Modalități de plată a taxelor

 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții români sau ai statelor UE se va realiza in moneda RON, la cursul BNR din ziua plății, și se pot folosi următoarele modalităţi de plată :
 1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (anexa coduri de plata);
 2. Prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO49RNCB0546029228350001 deschis la Banca Comercială Română;
 3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.
 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții non-UE se va realiza in moneda EUR prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO65BTRL04304202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO03RNCB0074029228350276 deschis la Banca Comercială Română;
 1. Pentru achitarea celorlalte taxelor, stabilite in RON, se pot folosi modalităţi de plată de la punctul A.
FACULTATEA DE MEDICINĂ

Strada Pictor Gheorghe Petraşcu nr. 67A, sector 3

Tel.: 021.324.30.13

E-mail: medicina@univ.utm.ro

 

Programe de studii

 • Domeniul de licenţă: Sănătate
 • Programul de studii:
  • Medicină IF: 125 de locuri, Acreditat
  • Medicină (în limba engleză) IF: 45 de locuri, Autorizat
  • Asistenţă medicală generală IF: 65 de locuri, Acreditat
 • credite/Durata studiilor:
  • Medicină și Medicină (în limba engleză): 360 de credite / 6 ani (12 semestre)
  • Asistenţă medicală generală: 240 de credite / 4 ani (8 semestre)

 

Sesiuni de admitere

 • SESIUNEA IULIE 2019
  • Perioada de înscriere: 1 iulie – 19 iulie
  • Data:
   • Medicină (în limba romanână) și Asistență Medicală Generală: 25 iulie
   • Medicină (în limba engleză): 22 iulie
 • SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie 2019:
  • Perioada de înscriere: 26 august – 6 septembrie
  • Data:
   • Medicină (în limba romanână) și Asistență Medicală Generală: 11 septembrie
   • Medicină (în limba engleză): 10 septembrie

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020 (de la secretariat);
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 3. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 4. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, cu mențiunea „apt pentru a urma studii superioare”;
 7. Trei fotografii color format ¾;
 8. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română, pentru candidații cetățeni străini la programe de studii în limba română;
 10. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2018-2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licență, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat/licență).

Înscrierea candidaților care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în România în limba română se face la secretariatele facultăților între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400. 

Candidații care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română  sunt invitati sa urmeze Procedura de admitere candidati internationali UE sau NON-UE in functie de cetățenia deținută în momentul înscrierii 

 

Concursul de admitere

1. Pentru programele de studii universitare de licență Medicină (în limba română) disciplinele de concurs sunt BIOLOGIE obligatoriu și, la alegere, CHIMIE sau FIZICĂ. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări, dintre care 70 pentru disciplina obligatorie și 30 pentru cea la alegere. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns. Întrebările sunt de două tipuri:
a)    Întrebări cu un singur răspuns corect din cinci. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct;
b)    Întrebări cu două răspunsuri corecte din cinci. Fiecare întrebare la care se marchează ambele răspunsuri corecte și numai acestea se notează cu un punct.
În caietele de întrebări și în formularul de răspuns se precizează tipul întrebării. Punctajul obținut se transformă în notă. Media generală la concursul de admitere se calculează după cum urmează:

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

Candidații vor specifica obligatoriu pe Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020 disciplina la alegere la care vor susține concursul de admitere.
2. Pentru programele de studii universitare de licență Asistență Medicală Generală disciplina de concurs este BIOLOGIE. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări. Fiecare întrebare are un singur răspuns corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct. Punctajul se transformă în notă, după cum urmează:

Nota obținută la testul-grilă trebuie să fie de minim 5(cinci). La stabilirea mediei generale la concursul de admitere se ia în considerare media generală obținută la examenul de bacalaureat, cu o pondere de 10% din media generală de admitere.

Manuale recomandate și tematică:

BIOLOGIE, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. (Cu excepția subcapitolelor Teme și aplicațiiLucrări practiceAutoevaluareNoțiuni elementare de igienă și patologie.)

CHIMIE, Manual pentru clasa a X-a, autori: Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2010. Capitolul 1. Introducere în studiul chimiei organice, pp. 5-16. Capitolul 2Hidrocarburi. 2.1 Alcani, pp. 18-35, 2.2 Alchene, pp. 35-55, 2.3 Alchine, pp. 55-65, 2.4 Alcadiene, pp. 65-71, 2.5 Arene, pp. 71-88. Capitolul 3Compuși organici monofuncționali. 3.1 Alcooli, pp. 91-100, 3.2 Acizi carboxilici, pp. 100-117. Capitolul 4. Compuși organici cu importanță practică. 4.1 Compuși organici cu acțiune biologică, pp. 117-125. CHIMIE C1, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Luminița Vlădescu, Irinel Adriana Badea, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2006. Capitolul 1. Clasificarea compușilor organici în funcție de natura grupei funcționale, pp. 5-20. Capitolul 2. Reacții ale compușilor organici, pp. 21-60. Capitolul 3. Compuși organici cu proprietăți acido-bazice, pp. 61-88. Capitolul 4. Compuși organici cu funcțiuni divalente. Compuși carbonilici, pp. 89-106. Capitolul 5. Compuși organici cu funcțiuni mixte, p. 107-146. Capitolul 6. Compuși organici cu importanță biologică, pp. 147-167. Din ambele manuale, textele marcate cu verde (pentru cercul de chimie) nu fac parte din prezenta bibliografie.

FIZICĂManuale orientative: FIZICĂ, Manual pentru clasa a IX-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2004. FIZICĂ, Manual pentru clasa a X-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2005. FIZICĂ, F1 + F2, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Octavian Rusu, Livia Dinică, Constantin Trăistaru, Constantin Gavrilă. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. Tematica1) Optica geometrică. Principiile opticii geometrice. Reflexia și refracția luminii. Aplicaţii ale fenomenului de refracţie. Aplicaţii ale fenomenului de reflexie. Lentile subţiri. Sisteme de lentile. Ochiul. Vederea cromatică. Instrumente optice (Microscopul). 2) Elemente de termodinamică. Mărimi caracteristice structurii discrete. Noţiuni termodinamice de bază. Calorimetrie. Fenomene termice. Gazul ideal. Transformări de stare de agregare. Principiul I al termodinamicii. Principiul al II-lea al termodinamicii. 3) Producerea şi utilizarea curentului continuu. Curentul electric. Legea lui Ohm pentru un circuit electric simplu. Teoremele lui Kirchhoff. Gruparea rezistoarelor şi a generatoarelor electrice. Energia şi puterea electrică. Transferul optim de putere. Efectele curentului electric. Aplicaţii (fără magnetism). 4) Optica ondulatorie. Dispersia luminii. Interpretare electromagnetică. Interferenţa. Difracţia luminii. Aplicaţii. Polarizarea luminii. Aplicaţii.

3. Pentru programele de studii universitare de licență Medicină (în limba engleză) disciplinele de concurs sunt BIOLOGIE obligatoriu și, la alegere, CHIMIE sau FIZICĂ. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 60 de întrebări, dintre care 40 pentru disciplina obligatorie și 20 pentru cea la alegere. Fiecare întrebare are un singur răspuns corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct. Punctajul obținut se transformă în notă. Media generală la concursul de admitere se calculează după cum urmează:

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

Candidații vor specifica obligatoriu pe Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020 disciplina la alegere la care vor susține concursul de admitere.

Manuale recomandate (disponibile pe Internet) și tematică:

BIOLOGIEAnatomy and Physiology, Betts, J. G., DeSaix, P., & Johnson, E., et al. (2013).

Capitolele indicate pentru programul de studii Medicină (în limba engleză):

Chapter 1: An Introduction to the Human Body, without Medical Imaging. Chapter 3: The Cellular Level of Organization. Chapter 4: The Tissue Level of Organization, without Tissue Injury and Aging. Chapter 5: The Integumentary System, without Diseases, Disorders, and Injuries of the Integumentary System. Chapter 6: Bone Tissue and the Skeletal System, only The Functions of the Skeletal System, Bone Classification, Bone Structure. Chapter 9: Joints, without Anatomy of Selected Synovial Joints, Development of Joints. Chapter 10: Muscle Tissue, without Types of Muscle Fibers, Exercise and Muscle Performance, Development and Regeneration of Muscle Tissue. Chapter 11: The Muscular System, only Interactions of Skeletal Muscles, Their Fascicle Arrangement, and Their Lever Systems, Naming Skeletal Muscles. Chapter 12: The Nervous System and Nervous Tissue. Chapter 13: Anatomy of the Nervous System. Chapter 15: The Autonomic Nervous System, only Divisions of the Autonomic Nervous System, Autonomic Reflexes and Homeostasis. Chapter 17: The Endocrine System, without Development and Aging of the Endocrine System. Chapter 18: The Cardiovascular System: Blood, only An Overview of Blood. Chapter 19: The Cardiovascular System: The Heart, without Cardiac Physiology, Development of the Heart. Chapter 20: The Cardiovascular System: Blood Vessels and Circulation, only Circulatory Pathways. Chapter 21: The Lymphatic and Immune System, only Anatomy of the Lymphatic and Immune Systems. Chapter 22: The Respiratory System, only Organs and Structures of the Respiratory System, The Process of Breathing, Gas Exchange, Transport of Gases. Chapter 23: The Digestive System. Chapter 24: Metabolism and Nutrition, only Overview of Metabolic Reactions, Metabolic States of the Body, Energy and Heat Balance. Chapter 25: The Urinary System, only Gross Anatomy of Urine Transport, Gross Anatomy of the Kidney, Microscopic Anatomy of the Kidney, Physiology of Urine Formation. Chapter 26: Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Balance, only Body Fluids and Fluid Compartments. Chapter 27: The Reproductive System, without Development of the Male and Female Reproductive Systems.

From all selected chapters, the following highlighted features are NOT required: Homeostatic Imbalances, Disorders, Diseases, Aging, Career Connections, Everyday Connections, Interactive Links.

CHIMIE (pentru programul de studii Medicină): 1. The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Chemistry. Grades 10-12, November 2008. Chapters: Chapter 4. Atomic combinations – Grade 11, pp. 63-90. Chapter 6. Solutions and Solubility – Grade 11, pp. 101-106. Chapter 9. Organic Molecules – Grade 12, pp. 151-184. Chapter 10. Organic Macromolecules – Grade 12, pp. 185-208. Chapter 15. Types of Reactions – Grade 11. pp. 267-286. 2. Study Guide with Solutions Manual for Organic Chemistry: A Short Course, 13th Edition by Harold Hart, Christopher M. Hadad, Leslie E. Craine,‎ David J. Hart (all chapters).

FIZICĂThe Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Physics. Grades 10-12, Editors: Jaynie Padayachee, Joanne Boulle, Diana Mulcahy, Anette Nell, Rene Toerien, Donovan Withfield, November 2008. Chapter 7. Geometrical Optics – Grade 10: 7.2 Light Rays; 7.3 Reflection; 7.4 Refraction. Chapter 10. Electric Circuits – Grade 10: 10. 1 Electric Eircuits; 10.2 Potential Difference; 10.3 Current; 10.4 Resistance. Chapter 13. Geometrical Optics – Grade 11: 13.2 Lenses; 13.3 The Human Eye; 13.6 Microscopes. Chapter 19. Electric Circuits – Grade 11: 19.2 Ohm՚s Law; 19.3 Resistance.

 

Taxa de admitere

Taxă înscriere/ admitere pentru candidaţi/studenti:

 • Medicină (în limba română): 350 RON
 • Asistență medical generală: 300 RON
 • Medicină (în limba engleză): 450 RON

Se aplică pentru cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

 Taxă înscriere admitere studenți NON – UE:

 • Medicină (în limba română): 450 RON
 • Asistență medical generală: 300 RON

Se aplică pentru studenţi care studiază pe cont propriu valutar.

Taxă înscriere admitere indiferent de cetățenia candidatului :

 • Medicină (în limba engleză): 450 RON

Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie, nici  în cazul neprezentării la concurs.

 

Taxa de studii

Taxa de studii pentru studenți români sau ai statelor UE

Taxele de studii se aplică studenților: cetățeni români, ai statelor membre ale UE, ai statelor aparținând Spatiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

 Taxa anuală:

 • Medicină (în limba română) : 5.000 EUR
 • Asistenţă medicală generală: 1.650 EUR
 • Medicină (în limba engleză) : 7.000 EUR

Plata taxelor de studii universitare de licenţă se poate face în trei rate egale

Termene de plată :

 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea I : 30 august 2019
 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea a II-a : 30 septembrie 2019
 • Rata II : 17 ianuarie 2020
 • Rata III : 8 mai 2020

Taxa de studii pentru studenți non-UE

Taxele se aplică numai studenților cetățeni ai statelor terțe, care studiază pe cont propriu valutar și se achită integral, la începutul anului universitar, conform prevederilor art. 45 alin. (3) lit. a) pct. ii) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Studenții cetățeni ai statelor terțe, care s-au înscris și au fost admiși cu cetățenia unui stat terț, vor achita, pe întreg parcursul studiilor, taxele de studii prevăzute la acest capitol, indiferent de schimbarea cetățeniei/dobândirea unei noi cetățenii.

Taxa anuală :

 • Medicină (în limba română) : 7.500 EUR
 • Asistenţă medicală generală: 7.500 EUR
 • Medicină (în limba engleză) : 9.000 EUR

Pentru candidații respinși sau pentru cei care renunță la locul obținut prin admitere, până la data de 27 septembrie 2019, nu se percepe taxa de retragere a dosarului de admitere; în cazul acesta, dacă studentul a achitat integral sau parțial taxa de studii, suma achitată i se restituie integral.

 

Penalități de întârziere

Taxele /ratele taxelor de studii neachitate integral pană la data scadentă generează debit restant, pentru care se calculează penalități de întârziere, în cuantum de 0,3% pe zi calendaristică de întârziere, achitarea debitelor făcându-se corelativ  (debit și penalitatea aferentă), în ordinea vechimii acestora.

Penalitățile de întârziere se calculează până la data de 30 septembrie 2020, procentul de penalizare aplicându-se pentru fiecare zi calendaristică de intârziere, la sumele neachitate la termenele scadente stabilite; Suma totală de plată, astfel calculată, nu poate depăși dublul cuantumului taxei de studii, aferente anului universitar respectiv.

Se pot acorda, la cerere, reduceri din taxa anuală de studii studenților care indeplinesc criteriile și procedura de acordare a acestora, prevăzute în Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

 

Alte taxe

Taxa sustinere test de cunoștințe generale de limba engleza pentru candidatii la specializarile Medicina in limba engleza (indiferent de cetățenie): 450 RON

Se aplică candidaților la programele de studii Medicină în limba engleză, indiferent de cetățenie, și reprezentă taxa de susținere a testului de cunoștințe generale de limba engleză, în cazul în care este necesară susținerea acestui test.

Taxă pentru întocmire și depunere dosar MEN pentru studenţi UE / NON  UE : 1.000 RON

Se aplică candidaților cetățeni români cu studii în străinătate, cetățenilor UE și cetățenilor NON UE, și reprezintă taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la MEN, în vederea  obținerii  atestatului de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate (UE) sau a scrisorii de acceptare la studii (NON UE).

Taxă analiză dosar în vederea înmatriculării la studii a studenţilor/candidaţilor cu studii parţiale în străinatate: 1.000 RON

Se aplică candidaților cu studii parțiale efectuate în străinătate, indiferent de cetățenie, și reprezintă taxa pentru analiza dosarului în vederea înmatriculării la studii.

 

Modalități de plată a taxelor

 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții români sau ai statelor UE se va realiza in moneda RON, la cursul BNR din ziua plății, și se pot folosi următoarele modalităţi de plată :
 1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (anexa coduri de plata);
 2. Prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO49RNCB0546029228350001 deschis la Banca Comercială Română;
 3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.
 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții non-UE se va realiza in moneda EUR prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO65BTRL04304202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO03RNCB0074029228350276 deschis la Banca Comercială Română;
 1. Pentru achitarea celorlalte taxelor, stabilite in RON, se pot folosi modalităţi de plată de la punctul A.
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

Strada Pictor Gheorghe Petraşcu nr. 67A, sector 3

Tel.: 021.325.14.16

E-mail: medicina.dentara@univ.utm.ro

 

Programe de studii

 • Domeniul de licenţă: Sănătate
 • Programul de studii:
  • Medicină dentară IF: 130 de locuri, Acreditat
  • Medicină dentară (în limba engleză) IF: 45 de locuri, Autorizat
  • Tehnică dentară IF: 25 de locuri, Acreditat
 • credite/Durata studiilor:
  • Medicină dentară și Medicină dentară (în limba engleză): 360 de credite / 6 ani (12 semestre)
  • Tehnică dentară: 180 de credite / 3 ani (6 semestre)

 

Sesiuni de admitere

 • SESIUNEA IULIE 2019
  • Perioada de înscriere: 1 iulie – 19 iulie
  • Data:
   • Medicină dentară (în limba romanână) și Tehnică dentară: 26 iulie
   • Medicină dentară (în limba engleză): 22 iulie

 

 • SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie 2019:
  • Perioada de înscriere: 26 august – 6 septembrie
  • Data:
   • Medicină dentară (în limba romanână) și Tehnică dentară: 12 septembrie
   • Medicină dentară (în limba engleză): 10 septembrie

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020 (de la secretariat);
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 3. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 4. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, cu mențiunea „apt pentru a urma studii superioare”;
 7. Trei fotografii color format ¾;
 8. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română, pentru candidații cetățeni străini la programe de studii în limba română;
 10. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2018-2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licență, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat/licență).

Înscrierea candidaților care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în România în limba română se face la secretariatele facultăților între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400. 

Candidații care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română  sunt invitati sa urmeze Procedura de admitere candidati internationali UE sau NON-UE in functie de cetățenia deținută în momentul înscrierii 

 

Concursul de admitere

 1.  Pentru programele de studii universitare de licență Medicină Dentară (în limba română) disciplinele de concurs sunt BIOLOGIE obligatoriu și, la alegere, CHIMIE sau FIZICĂ. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări, dintre care 70 pentru disciplina obligatorie și 30 pentru cea la alegere. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns. Întrebările sunt de două tipuri:

a)    Întrebări cu un singur răspuns corect din cinci. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct;

b)    Întrebări cu două răspunsuri corecte din cinci. Fiecare întrebare la care se marchează ambele răspunsuri corecte și numai acestea se notează cu un punct.

În caietele de întrebări și în formularul de răspuns se precizează tipul întrebării. Punctajul obținut se transformă în notă. Media generală la concursul de admitere se calculează după cum urmează:

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

Candidații vor specifica obligatoriu pe Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020 disciplina la alegere la care vor susține concursul de admitere.

 1. Pentru programele de studii universitare de licență Tehnică Dentară disciplina de concurs este BIOLOGIE. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări. Fiecare întrebare are un singur răspuns corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct. Punctajul se transformă în notă, după cum urmează:

Nota obținută la testul-grilă trebuie să fie de minim 5(cinci). La stabilirea mediei generale la concursul de admitere se ia în considerare media generală obținută la examenul de bacalaureat, cu o pondere de 10% din media generală de admitere.

 

Manuale recomandate și tematică:

BIOLOGIE, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. (Cu excepția subcapitolelor Teme și aplicațiiLucrări practiceAutoevaluareNoțiuni elementare de igienă și patologie.)

CHIMIE, Manual pentru clasa a X-a, autori: Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2010. Capitolul 1. Introducere în studiul chimiei organice, pp. 5-16. Capitolul 2Hidrocarburi. 2.1 Alcani, pp. 18-35, 2.2 Alchene, pp. 35-55, 2.3 Alchine, pp. 55-65, 2.4 Alcadiene, pp. 65-71, 2.5 Arene, pp. 71-88. Capitolul 3Compuși organici monofuncționali. 3.1 Alcooli, pp. 91-100, 3.2 Acizi carboxilici, pp. 100-117. Capitolul 4. Compuși organici cu importanță practică. 4.1 Compuși organici cu acțiune biologică, pp. 117-125. CHIMIE C1, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Luminița Vlădescu, Irinel Adriana Badea, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2006. Capitolul 1. Clasificarea compușilor organici în funcție de natura grupei funcționale, pp. 5-20. Capitolul 2. Reacții ale compușilor organici, pp. 21-60. Capitolul 3. Compuși organici cu proprietăți acido-bazice, pp. 61-88. Capitolul 4. Compuși organici cu funcțiuni divalente. Compuși carbonilici, pp. 89-106. Capitolul 5. Compuși organici cu funcțiuni mixte, p. 107-146. Capitolul 6. Compuși organici cu importanță biologică, pp. 147-167. Din ambele manuale, textele marcate cu verde (pentru cercul de chimie) nu fac parte din prezenta bibliografie.

FIZICĂManuale orientative: FIZICĂ, Manual pentru clasa a IX-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2004. FIZICĂ, Manual pentru clasa a X-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2005. FIZICĂ, F1 + F2, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Octavian Rusu, Livia Dinică, Constantin Trăistaru, Constantin Gavrilă. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. Tematica1) Optica geometrică. Principiile opticii geometrice. Reflexia și refracția luminii. Aplicaţii ale fenomenului de refracţie. Aplicaţii ale fenomenului de reflexie. Lentile subţiri. Sisteme de lentile. Ochiul. Vederea cromatică. Instrumente optice (Microscopul). 2) Elemente de termodinamică. Mărimi caracteristice structurii discrete. Noţiuni termodinamice de bază. Calorimetrie. Fenomene termice. Gazul ideal. Transformări de stare de agregare. Principiul I al termodinamicii. Principiul al II-lea al termodinamicii. 3) Producerea şi utilizarea curentului continuu. Curentul electric. Legea lui Ohm pentru un circuit electric simplu. Teoremele lui Kirchhoff. Gruparea rezistoarelor şi a generatoarelor electrice. Energia şi puterea electrică. Transferul optim de putere. Efectele curentului electric. Aplicaţii (fără magnetism). 4) Optica ondulatorie. Dispersia luminii. Interpretare electromagnetică. Interferenţa. Difracţia luminii. Aplicaţii. Polarizarea luminii. Aplicaţii.

 1. Pentru programele de studii universitare de licență Medicină Dentară (în limba engleză) disciplinele de concurs sunt BIOLOGIE obligatoriu și, la alegere, CHIMIE sau FIZICĂ. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 60 de întrebări, dintre care 40 pentru disciplina obligatorie și 20 pentru cea la alegere. Fiecare întrebare are un singur răspuns corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct. Punctajul obținut se transformă în notă. Media generală la concursul de admitere se calculează după cum urmează:

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

Candidații vor specifica obligatoriu pe Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020 disciplina la alegere la care vor susține concursul de admitere.

 

Manuale recomandate (disponibile pe Internet) și tematică:

BIOLOGIEAnatomy and Physiology, Betts, J. G., DeSaix, P., & Johnson, E., et al. (2013).

 

Capitolele indicate pentru programul de studii Medicină Dentară (în limba engleză):

Chapter 1: An Introduction to the Human Body. 1.2 Structural Organization of the Human Body. 1.3 Functions of Human Life. 1.6 Anatomical Terminology. Chapter 3: The Cellular Level of Organization. 3.1 The Cell Membrane. 3.2 The Cytoplasm and Cellular Organelles. 3.3 The Nucleus and DNA Replication. Chapter 4: The Tissue Level of Organization. 4.1 Types of Tissues. 4.2 Epithelial Tissue. 4.3 Connective Tissue Supports and Protects. 4.4 Muscle Tissue and Motion. 4.5 Nervous Tissue Mediates Perception and Response. Chapter 5: The Integumentary System. 5.1 Layers of the Skin. 5.2 Accessory Structures of the Skin. 5.3 Functions of the Integumentary System. Chapter 6: Bone Tissue and the Skeletal System. 6.1 The Functions of the Skeletal System. 6.2 Bone Classification. 6.3 Bone Structure. Chapter 7: Axial Skeleton. 7.1 Divisions of the Skeletal System. 7.2 The Skull. 7.3 The Vertebral Column. 7.4 The Thoracic Cage. Chapter 8: The Appendicular Skeleton. 8.1 The Pectoral Girdle. 8.2 Bones of the Upper Limb. 8.3 The Pelvic Girdle and Pelvis. 8.4 Bones of the Lower Limb. Chapter 10: Muscle Tissue. 10.1 Overview of Muscle Tissues. Chapter 11: The Muscular System.11.1 Interactions of Skeletal Muscles, Their Fascicle Arrangement, and Their Lever System. Chapter 12: The Nervous System and Nervous Tissue. 12.1 Basic Structure and Function of the Nervous System. 12.2 Nervous Tissue. Chapter 13: Anatomy of the Nervous System. 13.2 The Central Nervous System. 13.3 Circulation and the Central Nervous System. 13.4 The Peripheral Nervous System. Chapter 15: The Autonomic Nervous System. 15.1 Divisions of the Autonomic Nervous System. 15.2 Autonomic Reflexes and Homeostasis. Chapter 17: The Endocrine System. 17.1 An Overview of the Endocrine System. 17.2 Hormones. 17.3 The Pituitary Gland and Hypothalamus. 17.4 The Thyroid Gland. 17.5 The Parathyroid Glands. 17.6 The Adrenal Glands. 17.7 The Pineal Gland. 17.8 Gonadal and Placental Hormones. 17.9 The Endocrine Pancreas. 17.10 Organs with Secondary Endocrine Functions. Chapter 18: The Cardiovascular System: Blood. 18.1 An Overview of Blood. Chapter 19: The Cardiovascular System: The Heart. 19.1 Heart Anatomy. 19.2 Cardiac Muscle and Electrical Activity. 19.3 Cardiac Cycle. Chapter 20: The Cardiovascular System: Blood Vessels and Circulation. 20.5 Circulatory Pathways. Chapter 22: The Respiratory System. 22.1 Organs and Structures of the Respiratory System. Chapter 23: The Digestive System. 23.1 Overview of the Digestive System. 23.2 Digestive System Processes and Regulation. 23.3 The Mouth, Pharynx, and Esophagus. 23.4 The Stomach. 23.5 The Small and Large Intestines. 23.6 Accessory Organs in Digestion: The Liver, Pancreas, and Gallbladder. 23.7 Chemical Digestion and Absorption: A Closer Look. Chapter 24: Metabolism and Nutrition. 24.1 Overview of Metabolic Reactions. Chapter 25: The Urinary System. 25.2 Gross Anatomy of Urine Transport. 25.3 Gross Anatomy of the Kidney. Chapter 26: Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Balance. 26.1 Body Fluids and Fluid Compartments. Chapter 27: The Reproductive System27.1 Anatomy and Physiology of the Male Reproductive System. 27.2 Anatomy and Physiology of the Female Reproductive System.

From all selected chapters, the following highlighted features are NOT required: Homeostatic Imbalances, Disorders, Diseases, Aging, Career Connections, Everyday Connections, Interactive Links.

CHIMIE (pentru programul de studii Medicină dentară): The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Chemistry. Grades 10-12, November 2008. Chapters: Chapter 4. Atomic combinations – Grade 11, pp. 63-90. Chapter 6. Solutions and Solubility – Grade 11, pp. 101-106. Chapter 9. Organic Molecules – Grade 12, pp. 151-184. Chapter 10. Organic Macromolecules – Grade 12, pp. 185-208. Chapter 15. Types of Reactions – Grade 11. pp. 267-286.

FIZICĂThe Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Physics. Grades 10-12, Editors: Jaynie Padayachee, Joanne Boulle, Diana Mulcahy, Anette Nell, Rene Toerien, Donovan Withfield, November 2008. Chapter 7. Geometrical Optics – Grade 10: 7.2 Light Rays; 7.3 Reflection; 7.4 Refraction. Chapter 10. Electric Circuits – Grade 10: 10. 1 Electric Eircuits; 10.2 Potential Difference; 10.3 Current; 10.4 Resistance. Chapter 13. Geometrical Optics – Grade 11: 13.2 Lenses; 13.3 The Human Eye; 13.6 Microscopes. Chapter 19. Electric Circuits – Grade 11: 19.2 Ohm՚s Law; 19.3 Resistance.

 

Taxa de admitere

Taxă înscriere/ admitere pentru candidaţi/studenti:

 • Medicină dentară (în limba română): 350 RON
 • Tehnică dentară: 300 RON
 • Medicină dentară (în limba engleză): 450 RON

Se aplică pentru cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

Taxă înscriere admitere studenți NON – UE:

 • Medicină dentară (în limba română): 450 RON
 • Tehnică dentară: 300 RON

Se aplică pentru studenţi care studiază pe cont propriu valutar.

Taxă înscriere admitere indiferent de cetățenia candidatului :

 • Medicină dentară (în limba engleză): 450 RON

Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie, nici  în cazul neprezentării la concurs.

 

Taxa de studii

Taxa de studii pentru studenți români sau ai statelor UE

Taxele de studii se aplică studenților: cetățeni români, ai statelor membre ale UE, ai statelor aparținând Spatiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

Taxa anuală :

 • Medicină dentară (în limba română) : 4.000 EUR
 • Tehnică dentară: 3.000 EUR
 • Medicină dentară (în limba engleză) : 7.000 EUR

Plata taxelor de studii universitare de licenţă se poate face în trei rate egale

Termene de plată :

 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea I : 30 august 2019
 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea a II-a : 30 septembrie 2019
 • Rata II : 17 ianuarie 2020
 • Rata III : 8 mai 2020

Taxa de studii pentru studenți non-UE

Taxele se aplică numai studenților cetățeni ai statelor terțe, care studiază pe cont propriu valutar și se achită integral, la începutul anului universitar, conform prevederilor art. 45 alin. (3) lit. a) pct. ii) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Studenții cetățeni ai statelor terțe, care s-au înscris și au fost admiși cu cetățenia unui stat terț, vor achita, pe întreg parcursul studiilor, taxele de studii prevăzute la acest capitol, indiferent de schimbarea cetățeniei/dobândirea unei noi cetățenii.

Taxa anuală :

 • Medicină dentară (în limba română) : 7.500 EUR
 • Tehnică dentară: 7.500 EUR
 • Medicină dentară (în limba engleză) : 9.000 EUR

Pentru candidații respinși sau pentru cei care renunță la locul obținut prin admitere, până la data de 27 septembrie 2019, nu se percepe taxa de retragere a dosarului de admitere; în cazul acesta, dacă studentul a achitat integral sau parțial taxa de studii, suma achitată i se restituie integral.

 

Penalități de întârziere

Taxele /ratele taxelor de studii neachitate integral pană la data scadentă generează debit restant, pentru care se calculează penalități de întârziere, în cuantum de 0,3% pe zi calendaristică de întârziere, achitarea debitelor făcându-se corelativ  (debit și penalitatea aferentă), în ordinea vechimii acestora.

Penalitățile de întârziere se calculează până la data de 30 septembrie 2020, procentul de penalizare aplicându-se pentru fiecare zi calendaristică de intârziere, la sumele neachitate la termenele scadente stabilite; Suma totală de plată, astfel calculată, nu poate depăși dublul cuantumului taxei de studii, aferente anului universitar respectiv.

Se pot acorda, la cerere, reduceri din taxa anuală de studii studenților care indeplinesc criteriile și procedura de acordare a acestora, prevăzute în Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

 

Alte taxe

Taxa sustinere test de cunoștințe generale de limba engleza pentru candidatii la specializarile Medicina dentara in limba engleza (indiferent de cetățenie): 450 RON

Se aplică candidaților la programele de studii Medicină Dentară în limba engleză, indiferent de cetățenie, și reprezentă taxa de susținere a testului de cunoștințe generale de limba engleză, în cazul în care este necesară susținerea acestui test.

Taxă pentru întocmire și depunere dosar MEN pentru studenţi UE / NON  UE : 1.000 RON

Se aplică candidaților cetățeni români cu studii în străinătate, cetățenilor UE și cetățenilor NON UE, și reprezintă taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la MEN, în vederea  obținerii  atestatului de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate (UE) sau a scrisorii de acceptare la studii (NON UE).

Taxă analiză dosar în vederea înmatriculării la studii a studenţilor/candidaţilor cu studii parţiale în străinatate: 1.000 RON

Se aplică candidaților cu studii parțiale efectuate în străinătate, indiferent de cetățenie, și reprezintă taxa pentru analiza dosarului în vederea înmatriculării la studii.

 

Modalități de plată a taxelor

 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții români sau ai statelor UE se va realiza in moneda RON, la cursul BNR din ziua plății, și se pot folosi următoarele modalităţi de plată :
 1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (anexa coduri de plata);
 2. Prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO49RNCB0546029228350001 deschis la Banca Comercială Română;
 3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.
 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții non-UE se va realiza in moneda EUR prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO65BTRL04304202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO03RNCB0074029228350276 deschis la Banca Comercială Română;
 1. Pentru achitarea celorlalte taxelor, stabilite in RON, se pot folosi modalităţi de plată de la punctul A.
FACULTATEA DE FARMACIE

Bd. Gheorghe Șincai nr. 16, sector 4

Tel.: 021.330.20.61

E-mail: farmacie@univ.utm.ro

 

Programe de studii

 • Domeniul de licenţă: Farmacie
 • Programul de studii:
  • Farmacie IF: 50 de locuri, Autorizat
 • credite/Durata studiilor:
  • 300 de credite / 5 ani (10 semestre)

 

Sesiuni de admitere

 • SESIUNEA IULIE 2019
  • Perioada de înscriere: 1 iulie – 29 iulie
  • Data: 30 iulie
 • SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie 2019:
  • Perioada de înscriere: 2 septembrie – 26 septembrie
  • Data: 27 septembrie

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020 (de la secretariat);
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 3. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 4. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, cu mențiunea „apt pentru a urma studii superioare”;
 7. Trei fotografii color format ¾;
 8. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română, pentru candidații cetățeni străini la programe de studii în limba română;
 10. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2018-2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licență, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat/licență).

Înscrierea candidaților care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în România în limba română se face la secretariatele facultăților între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400. 

Candidații care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română  sunt invitati sa urmeze Procedura de admitere candidati internationali UE sau NON-UE in functie de cetățenia deținută în momentul înscrierii 

 

Concursul de admitere

Disciplina de concurs este CHIMIE ORGANICĂ. Proba de concurs constă din completarea unui test-grilă cu 20 de întrebări. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu 0,5 puncte. Nota obținută la testul-grilă trebuie să fie de minim 5(cinci)Media generală la concursul de admitere se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la testul-grilă și media generală obținută la examenul de bacalaureat.

Manualul recomandat și tematică:

CHIMIE, Manual pentru clasa a X-a, autori: Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2010. (Capitolul 1. Introducere în studiul chimiei organice, pp. 5-16. Capitolul 2Hidrocarburi. 2.1 Alcani, pp. 18-35, 2.2 Alchene, pp. 35-55, 2.3 Alchine, pp. 55-65, 2.4 Alcadiene, pp. 65-71, 2.5 Arene, pp. 71-88. Capitolul 3Compuși organici monofuncționali. 3.1 Alcooli, pp. 91-100, 3.2 Acizi carboxilici, pp. 100-117.

 

Taxa de admitere

Taxă înscriere/ admitere pentru candidaţi/studenti: 250 RON

Se aplică pentru cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

Taxă înscriere admitere studenți NON – UE: 450 RON

Se aplică pentru studenţi care studiază pe cont propriu valutar.

Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie, nici  în cazul neprezentării la concurs.

 

Taxa de studii

Taxa de studii pentru studenți români sau ai statelor UE

Taxele de studii se aplică studenților: cetățeni români, ai statelor membre ale UE, ai statelor aparținând Spatiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

Taxa anuală : 3.000 EUR

Plata taxelor de studii universitare de licenţă se poate face în trei rate egale

Termene de plată :

 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea I : 30 august 2019
 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea a II-a : 30 septembrie 2019
 • Rata II : 17 ianuarie 2020
 • Rata III : 8 mai 2020

Taxa de studii pentru studenți non-UE

Taxele se aplică numai studenților cetățeni ai statelor terțe, care studiază pe cont propriu valutar și se achită integral, la începutul anului universitar, conform prevederilor art. 45 alin. (3) lit. a) pct. ii) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Studenții cetățeni ai statelor terțe, care s-au înscris și au fost admiși cu cetățenia unui stat terț, vor achita, pe întreg parcursul studiilor, taxele de studii prevăzute la acest capitol, indiferent de schimbarea cetățeniei/dobândirea unei noi cetățenii.

Taxa anuală : 7.500 EUR

Pentru candidații respinși sau pentru cei care renunță la locul obținut prin admitere, până la data de 27 septembrie 2019, nu se percepe taxa de retragere a dosarului de admitere; în cazul acesta, dacă studentul a achitat integral sau parțial taxa de studii, suma achitată i se restituie integral.

 

Penalități de întârziere

Taxele /ratele taxelor de studii neachitate integral pană la data scadentă generează debit restant, pentru care se calculează penalități de întârziere, în cuantum de 0,3% pe zi calendaristică de întârziere, achitarea debitelor făcându-se corelativ  (debit și penalitatea aferentă), în ordinea vechimii acestora.

Penalitățile de întârziere se calculează până la data de 30 septembrie 2020, procentul de penalizare aplicându-se pentru fiecare zi calendaristică de intârziere, la sumele neachitate la termenele scadente stabilite; Suma totală de plată, astfel calculată, nu poate depăși dublul cuantumului taxei de studii, aferente anului universitar respectiv.

Se pot acorda, la cerere, reduceri din taxa anuală de studii studenților care indeplinesc criteriile și procedura de acordare a acestora, prevăzute în Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

 

Alte taxe

Taxă pentru întocmire și depunere dosar MEN pentru studenţi UE / NON  UE : 1.000 RON

Se aplică candidaților cetățeni români cu studii în străinătate, cetățenilor UE și cetățenilor NON UE, și reprezintă taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la MEN, în vederea  obținerii  atestatului de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate (UE) sau a scrisorii de acceptare la studii (NON UE).

Taxă analiză dosar în vederea înmatriculării la studii a studenţilor/candidaţilor cu studii parţiale în străinatate: 1.000 RON

Se aplică candidaților cu studii parțiale efectuate în străinătate, indiferent de cetățenie, și reprezintă taxa pentru analiza dosarului în vederea înmatriculării la studii.

 

Modalități de plată a taxelor

 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții români sau ai statelor UE se va realiza in moneda RON, la cursul BNR din ziua plății, și se pot folosi următoarele modalităţi de plată :
 1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (anexa coduri de plata);
 2. Prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO49RNCB0546029228350001 deschis la Banca Comercială Română;
 3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.
 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții non-UE se va realiza in moneda EUR prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO65BTRL04304202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO03RNCB0074029228350276 deschis la Banca Comercială Română;
 1. Pentru achitarea celorlalte taxelor, stabilite in RON, se pot folosi modalităţi de plată de la punctul A.
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE TÂRGU JIU

Târgu Jiu, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 100, jud. Gorj

Tel.: 025.322.11.16

E-mail: drept.tgjiu@univ.utm.rostiinte.economice.tgjiu@univ.utm.ro

 

Programe de studii

 • Domeniul de licenţă: Drept
 • Programul de studii:
  • Drept IF: 150 de locuri, Acreditat
 • credite/Durata studiilor:
  • 240 de credite / 4 ani (8 semestre)
 • Domeniul de licenţă: Contabilitate
 • Programul de studii:
  • Contabilitate şi informatică de gestiune IF: 75 de locuri, Acreditat
 • credite/Durata studiilor:
  • 180 de credite / 3 ani (6 semestre)

 

Sesiuni de admitere

 • SESIUNEA IULIE 2019
  • Perioada de înscriere: 1 iulie – 29 iulie
  • Data: 30 iulie
 • SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie 2019:
  • Perioada de înscriere: 2 septembrie – 25 septembrie
  • Data: 27 septembrie

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020 (de la secretariat);
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 3. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 4. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, cu mențiunea „apt pentru a urma studii superioare”;
 7. Trei fotografii color format ¾;
 8. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română, pentru candidații cetățeni străini la programe de studii în limba română;
 10. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2018-2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licență, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat/licență).

Înscrierea candidaților care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în România în limba română se face la secretariatele facultăților între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400. 

Candidații care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română  sunt invitati sa urmeze Procedura de admitere candidati internationali UE sau NON-UE in functie de cetățenia deținută în momentul înscrierii 

 

Concursul de admitere

Media generală la concursul de admitere este:

 1. a)    Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat și nota obținută la proba scrisă de limba română din cadrul examenului de bacalaureat, pentru candidații care au urmat studiile liceale în România, în limba română.
 2. b)    Media aritmetică între media generală obținută la examenul de bacalaureat (echivalată în sistemul românesc de notare) și media notelor obținute la prima limbă străină pe parcursul anilor de liceu (echivalate în sistemul românesc de notare) pentru candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România, într-o altă limbă decât limba română.

 

Taxa de admitere

Taxă înscriere/ admitere pentru candidaţi/studenti: 100 RON

Se aplică pentru cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

Taxă înscriere admitere studenți NON – UE: 300 RON

Se aplică pentru studenţi care studiază pe cont propriu valutar.

Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie, nici  în cazul neprezentării la concurs.

 

Taxa de studii

Taxa de studii pentru studenți români sau ai statelor UE

Taxele de studii se aplică studenților: cetățeni români, ai statelor membre ale UE, ai statelor aparținând Spatiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

Taxa anuală : 540 EUR

Plata taxelor de studii universitare de licenţă se poate face în trei rate egale

Termene de plată :

 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea I : 30 august 2019
 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea a II-a : 30 septembrie 2019
 • Rata II : 17 ianuarie 2020
 • Rata III : 8 mai 2020

Taxa de studii pentru studenți non-UE

Taxele se aplică numai studenților cetățeni ai statelor terțe, care studiază pe cont propriu valutar și se achită integral, la începutul anului universitar, conform prevederilor art. 45 alin. (3) lit. a) pct. ii) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Studenții cetățeni ai statelor terțe, care s-au înscris și au fost admiși cu cetățenia unui stat terț, vor achita, pe întreg parcursul studiilor, taxele de studii prevăzute la acest capitol, indiferent de schimbarea cetățeniei/dobândirea unei noi cetățenii.

Taxa anuală : 3.000 EUR

Pentru candidații respinși sau pentru cei care renunță la locul obținut prin admitere, până la data de 27 septembrie 2019, nu se percepe taxa de retragere a dosarului de admitere; în cazul acesta, dacă studentul a achitat integral sau parțial taxa de studii, suma achitată i se restituie integral.

 

Penalități de întârziere

Taxele /ratele taxelor de studii neachitate integral pană la data scadentă generează debit restant, pentru care se calculează penalități de întârziere, în cuantum de 0,3% pe zi calendaristică de întârziere, achitarea debitelor făcându-se corelativ  (debit și penalitatea aferentă), în ordinea vechimii acestora.

Penalitățile de întârziere se calculează până la data de 30 septembrie 2020, procentul de penalizare aplicându-se pentru fiecare zi calendaristică de intârziere, la sumele neachitate la termenele scadente stabilite; Suma totală de plată, astfel calculată, nu poate depăși dublul cuantumului taxei de studii, aferente anului universitar respectiv.

Se pot acorda, la cerere, reduceri din taxa anuală de studii studenților care indeplinesc criteriile și procedura de acordare a acestora, prevăzute în Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

 

Alte taxe

Taxă pentru întocmire și depunere dosar MEN pentru studenţi UE / NON  UE : 1.000 RON

Se aplică candidaților cetățeni români cu studii în străinătate, cetățenilor UE și cetățenilor NON UE, și reprezintă taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la MEN, în vederea  obținerii  atestatului de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate (UE) sau a scrisorii de acceptare la studii (NON UE).

Taxă analiză dosar în vederea înmatriculării la studii a studenţilor/candidaţilor cu studii parţiale în străinatate: 1.000 RON

Se aplică candidaților cu studii parțiale efectuate în străinătate, indiferent de cetățenie, și reprezintă taxa pentru analiza dosarului în vederea înmatriculării la studii.

 

Modalități de plată a taxelor

 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții români sau ai statelor UE se va realiza in moneda RON, la cursul BNR din ziua plății, și se pot folosi următoarele modalităţi de plată :
 1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (anexa coduri de plata);
 2. Prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO49RNCB0546029228350001 deschis la Banca Comercială Română;
 3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.
 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții non-UE se va realiza in moneda EUR prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO65BTRL04304202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO03RNCB0074029228350276 deschis la Banca Comercială Română;
 1. Pentru achitarea celorlalte taxelor, stabilite in RON, se pot folosi modalităţi de plată de la punctul A.
FACULTATEA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ TÂRGU JIU

Târgu Jiu, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 100, jud. Gorj

Tel.: 025.322.11.16

E-mail: asistentamedicala.tgjiu@univ.utm.ro

 

Programe de studii

 • Domeniul de licenţă: Sănătate
 • Programul de studii:
  • Asistență medicală generală IF: 60 de locuri, Autorizat
 • credite/Durata studiilor:
  • 240 de credite / 4 ani (8 semestre)

 

Sesiuni de admitere

 • SESIUNEA IULIE 2019
  • Perioada de înscriere: 1 iulie – 24 iulie
  • Data: 26 iulie
 • SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019
  • Perioada de înscriere: 2 septembrie – 25 septembrie
  • Data: 27 septembrie

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020 (de la secretariat);
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 3. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 4. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, cu mențiunea „apt pentru a urma studii superioare”;
 7. Trei fotografii color format ¾;
 8. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română, pentru candidații cetățeni străini la programe de studii în limba română;
 10. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2018-2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licență, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat/licență).

Înscrierea candidaților care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în România în limba română se face la secretariatele facultăților între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400. 

Candidații care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română  sunt invitati sa urmeze Procedura de admitere candidati internationali UE sau NON-UE in functie de cetățenia deținută în momentul înscrierii 

 

Concursul de admitere

Pentru programele de studii universitare de licență Asistență Medicală Generală disciplina de concurs este BIOLOGIE. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări. Fiecare întrebare are un singur răspuns corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct. Punctajul se transformă în notă, după cum urmează:

Nota obținută la testul-grilă trebuie să fie de minim 5(cinci). La stabilirea mediei generale la concursul de admitere se ia în considerare media generală obținută la examenul de bacalaureat, cu o pondere de 10% din media generală de admitere.

Manuale recomandate și tematică:

BIOLOGIE, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. (Cu excepția subcapitolelor Teme și aplicațiiLucrări practiceAutoevaluareNoțiuni elementare de igienă și patologie.)

CHIMIE, Manual pentru clasa a X-a, autori: Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2010. Capitolul 1. Introducere în studiul chimiei organice, pp. 5-16. Capitolul 2Hidrocarburi. 2.1 Alcani, pp. 18-35, 2.2 Alchene, pp. 35-55, 2.3 Alchine, pp. 55-65, 2.4 Alcadiene, pp. 65-71, 2.5 Arene, pp. 71-88. Capitolul 3Compuși organici monofuncționali. 3.1 Alcooli, pp. 91-100, 3.2 Acizi carboxilici, pp. 100-117. Capitolul 4. Compuși organici cu importanță practică. 4.1 Compuși organici cu acțiune biologică, pp. 117-125. CHIMIE C1, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Luminița Vlădescu, Irinel Adriana Badea, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2006. Capitolul 1. Clasificarea compușilor organici în funcție de natura grupei funcționale, pp. 5-20. Capitolul 2. Reacții ale compușilor organici, pp. 21-60. Capitolul 3. Compuși organici cu proprietăți acido-bazice, pp. 61-88. Capitolul 4. Compuși organici cu funcțiuni divalente. Compuși carbonilici, pp. 89-106. Capitolul 5. Compuși organici cu funcțiuni mixte, p. 107-146. Capitolul 6. Compuși organici cu importanță biologică, pp. 147-167. Din ambele manuale, textele marcate cu verde (pentru cercul de chimie) nu fac parte din prezenta bibliografie.

FIZICĂManuale orientative: FIZICĂ, Manual pentru clasa a IX-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2004. FIZICĂ, Manual pentru clasa a X-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2005. FIZICĂ, F1 + F2, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Octavian Rusu, Livia Dinică, Constantin Trăistaru, Constantin Gavrilă. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. Tematica1) Optica geometrică. Principiile opticii geometrice. Reflexia și refracția luminii. Aplicaţii ale fenomenului de refracţie. Aplicaţii ale fenomenului de reflexie. Lentile subţiri. Sisteme de lentile. Ochiul. Vederea cromatică. Instrumente optice (Microscopul). 2) Elemente de termodinamică. Mărimi caracteristice structurii discrete. Noţiuni termodinamice de bază. Calorimetrie. Fenomene termice. Gazul ideal. Transformări de stare de agregare. Principiul I al termodinamicii. Principiul al II-lea al termodinamicii. 3) Producerea şi utilizarea curentului continuu. Curentul electric. Legea lui Ohm pentru un circuit electric simplu. Teoremele lui Kirchhoff. Gruparea rezistoarelor şi a generatoarelor electrice. Energia şi puterea electrică. Transferul optim de putere. Efectele curentului electric. Aplicaţii (fără magnetism). 4) Optica ondulatorie. Dispersia luminii. Interpretare electromagnetică. Interferenţa. Difracţia luminii. Aplicaţii. Polarizarea luminii. Aplicaţii.

 

Taxa de admitere

Taxă înscriere/ admitere pentru candidaţi/studenti: 300 RON

Se aplică pentru cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

Taxă înscriere admitere studenți NON – UE: 300 RON

Se aplică pentru studenţi care studiază pe cont propriu valutar.

Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie, nici  în cazul neprezentării la concurs.

 

Taxa de studii

Taxa de studii pentru studenți români sau ai statelor UE

Taxele de studii se aplică studenților: cetățeni români, ai statelor membre ale UE, ai statelor aparținând Spatiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

Taxa anuală : 1.600 EUR

Plata taxelor de studii universitare de licenţă se poate face în trei rate egale

Termene de plată :

 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea I : 30 august 2019
 • Rata I pentru studenți admiși în sesiunea a II-a : 30 septembrie 2019
 • Rata II : 17 ianuarie 2020
 • Rata III : 8 mai 2020

Taxa de studii pentru studenți non-UE

Taxele se aplică numai studenților cetățeni ai statelor terțe, care studiază pe cont propriu valutar și se achită integral, la începutul anului universitar, conform prevederilor art. 45 alin. (3) lit. a) pct. ii) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Studenții cetățeni ai statelor terțe, care s-au înscris și au fost admiși cu cetățenia unui stat terț, vor achita, pe întreg parcursul studiilor, taxele de studii prevăzute la acest capitol, indiferent de schimbarea cetățeniei/dobândirea unei noi cetățenii.

Taxa anuală : 7.500 EUR

Pentru candidații respinși sau pentru cei care renunță la locul obținut prin admitere, până la data de 27 septembrie 2019, nu se percepe taxa de retragere a dosarului de admitere; în cazul acesta, dacă studentul a achitat integral sau parțial taxa de studii, suma achitată i se restituie integral.

 

Penalități de întârziere

Taxele /ratele taxelor de studii neachitate integral pană la data scadentă generează debit restant, pentru care se calculează penalități de întârziere, în cuantum de 0,3% pe zi calendaristică de întârziere, achitarea debitelor făcându-se corelativ  (debit și penalitatea aferentă), în ordinea vechimii acestora.

Penalitățile de întârziere se calculează până la data de 30 septembrie 2020, procentul de penalizare aplicându-se pentru fiecare zi calendaristică de intârziere, la sumele neachitate la termenele scadente stabilite; Suma totală de plată, astfel calculată, nu poate depăși dublul cuantumului taxei de studii, aferente anului universitar respectiv.

Se pot acorda, la cerere, reduceri din taxa anuală de studii studenților care indeplinesc criteriile și procedura de acordare a acestora, prevăzute în Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

 

Alte taxe

Taxă pentru întocmire și depunere dosar MEN pentru studenţi UE / NON  UE : 1.000 RON

Se aplică candidaților cetățenilor români cu studii în străinătate, cetățenilor UE și cetățenilor NON UE și reprezintă taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la MEN, în vederea  obținerii atestatului de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate (UE) sau a scrisorii de acceptare la studii (NON UE).

Taxă analiză dosar în vederea înmatriculării la studii a studenţilor/candidaţilor cu studii parţiale în străinatate: 1.000 RON

Se aplică candidaților cu studii universitare parțiale efectuate în străinătate, indiferent de cetățenie, și reprezintă taxa pentru analiza dosarului în vederea înmatriculării la studii.

 

Modalități de plată a taxelor

 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții români sau ai statelor UE se va realiza in moneda RON, la cursul BNR din ziua plății, și se pot folosi următoarele modalităţi de plată :
 1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (anexa coduri de plata);
 2. Prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO49RNCB0546029228350001 deschis la Banca Comercială Română;
 3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.
 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții non-UE se va realiza in moneda EUR prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO65BTRL04304202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO03RNCB0074029228350276 deschis la Banca Comercială Română;
 1. Pentru achitarea celorlalte taxelor, stabilite in RON, se pot folosi modalităţi de plată de la punctul A.
DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC

Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4

Tel.: 021.330.21.42

E-mail: dspp@univ.utm.ro

 

Programe de studii

 • Nivel I (initial): 30 credite/ 3 ani ( 6 semestre)
 • Nivelul II (aprofundare): 30 credite/ 2 ani ( 4 semestre)
 • Programul compact nivelul I: 30 de credite/ 1 semestru
 • Programul compact nivelul II: 30 de credite/ 1 semestru

 

Sesiuni de admitere

 • SESIUNEA IULIE 2019
  • Perioada de înscriere: 1 iulie – 28 iulie
  • Data: 29 iulie
 • SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie 2019:
  • Perioada de înscriere: 2 septembrie – 25 septembrie
  • Data: 27 septembrie

 

Înscrierea candidaților

Pentru înscrierea la cursurile de formare psihopedagogică oferite de Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, candidații vor prezenta următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

NIVELUI I (inițial) – pe parcursul studiilor de licență:

 1. Cererea tip de înscriere (de la secretariat);
 2. Diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 3. Certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 5. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 6. Actul de identitate în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 7. Adeverință medicală eliberată de medicul școlar sau de medicul de familie, din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu mențiunea „apt pentru a urma studii superioare”;
 8. Adeverință de student;
 9. Trei fotografii color tip carte de identitate;
 10. Dovada achitării taxei de înscriere.

NIVELUL I – Programul compact: 

 1. Cererea tip de înscriere (de la secretariat);
 2. Diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 3. Supliment la diploma de licență în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 4. Certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 6. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul) în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 7. Actul de identitate în copie certificată conform cu originalul de către secretariatul DSPP (sau copie legalizată);
 8. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu mențiunea „apt pentru a urma studii superioare”;
 9. Adeverință de student;
 10. Trei fotografii color tip carte de identitate;
 11. Dovada achitării taxei de înscriere.

 

Concursul de admitere

Proba de concurs pentru admiterea în Ciclul I (inițial) și în Programul compact este interviu motivațional (probă orală), evaluat cu calificativele admis sau respins. 

 

Taxa de admitere

Taxă înscriere/ admitere pentru candidaţi/studenti: 100 RON

Se aplică pentru cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie, nici  în cazul neprezentării la concurs.

 

Taxa de studii

Taxa de studii pentru studenți români sau ai statelor UE

Taxele se aplică studenților: cetățeni români, ai statelor membre ale UE, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și ai Confederației  Elvețiene.

Taxa anuală :

 • Nivel I : 150 EUR
 • Nivel II : 200 EUR
 • Program compact nivel I : 500 EUR
 • Program compact nivel II : 500 EUR

Plata taxelor de studii D.S.P.P. se face semestrial.

Termene de plată :

 • Semestrul I – nivel I și II si program compact nivel I: 31 octombrie 2019
 • Semestrul II – nivel I și II : 17 ianuarie 2020
 • Semestrul II – program compact nivel II : 21 februarie 2020

Pentru candidații respinși sau pentru cei care renunță la locul obținut prin admitere, până la data de 27 septembrie 2019, nu se percepe taxa de retragere a dosarului de admitere; în cazul acesta, dacă studentul a achitat integral sau parțial taxa de studii, suma achitată i se restituie integral.

 

Penalități de întârziere

Taxele /ratele taxelor de studii neachitate integral pană la data scadentă generează debit restant, pentru care se calculează penalități de întârziere, în cuantum de 0,3% pe zi calendaristică de întârziere, achitarea debitelor făcându-se corelativ  (debit și penalitatea aferentă), în ordinea vechimii acestora.

Penalitățile de întârziere se calculează până la data de 30 septembrie 2020, procentul de penalizare aplicându-se pentru fiecare zi calendaristică de intârziere, la sumele neachitate la termenele scadente stabilite; Suma totală de plată, astfel calculată, nu poate depăși dublul cuantumului taxei de studii, aferente anului universitar respectiv.

Se pot acorda, la cerere, reduceri din taxa anuală de studii studenților care indeplinesc criteriile și procedura de acordare a acestora, prevăzute în Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

 

Modalități de plată a taxelor

 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții români sau ai statelor UE se va realiza in moneda RON, la cursul BNR din ziua plății, și se pot folosi următoarele modalităţi de plată :
 1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (anexa coduri de plata);
 2. Prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO49RNCB0546029228350001 deschis la Banca Comercială Română;
 3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.
 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții non-UE se va realiza in moneda EUR prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO65BTRL04304202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO03RNCB0074029228350276 deschis la Banca Comercială Română;
 1. Pentru achitarea celorlalte taxelor, stabilite in RON, se pot folosi modalităţi de plată de la punctul A.
FACULTATEA DE DREPT BUCUREȘTI

Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4

Tel.: 021.330.11.74

E-mail: drept@univ.utm.ro

 

Programe de studii

 • Domeniul de master: Drept
 • Programul de studii:
  • Dreptul afacerilor IF, 50 de locuri, Acreditat
  • Ştiinţe penale IF, 50 de locuri, Acreditat
  • Drept civil şi drept procesual civil aprofundat IF, 50 de locuri, Acreditat
  • Criminalistică și psihologia judiciară în investigația penală IF, 50 de locuri, Acreditat
  • Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european IF, 50 de locuri, Acreditat
  • Drept medical IF, 50 de locuri, Acreditat
 • credite/Durata studiilor: 60 de credite / 1 an (2 semestre)

 

Sesiuni de admitere

 • SESIUNEA IULIE 2019
  • Perioada de înscriere: 1 iulie – 30 iulie
  • Data: 30 iulie
 • SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie 2019:
  • Perioada de înscriere: 2 septembrie – 28 septembrie
  • Data: 28 septembrie

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de master vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020;
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 3. Diploma de licență, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de licență în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de licență în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, cu mențiunea „apt pentru a urma studii superioare”;
 8. Trei fotografii color format ¾;
 9. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale și universitare în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română, pentru candidații cetățeni străini la programele de studii în limba română;
 11. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2018-2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licență, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat/licență).

 Înscrierea candidaților care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în România în limba română se face la secretariatele facultăților între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400. 

 Candidații care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română  sunt invitati sa urmeze Procedura de admitere candidati internationali UE sau NON-UE in functie de cetățenia deținută în momentul înscrierii 

 

Concursul de admitere

Proba de concurs pentru admitere este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

 

Taxa de admitere

 Taxă înscriere/ admitere pentru candidaţi/studenti UE: 100 RON

se aplică pentru cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

 Taxă înscriere/ admitere studenți NON – UE: 300 RON

Se aplică pentru studenţi care studiază pe cont propriu valutar.

Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie, nici  în cazul neprezentării la concurs.

 

Taxa de studii

Taxa de studii pentru studenți români sau ai statelor UE

Taxele se aplică studenților: cetateni români, ai statelor membre ale UE, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și ai Confederației  Elvețiene.

Taxa anuală :

 • Drept civil şi drept procesual civil aprofundat : 600 EUR
 • Dreptul afacerilor: 600 EUR
 • Ştiinţe penale: 600 EUR
 • Dreptul Uniunii Europene. Instituţii de drept material şi procesual European: 600EUR
 • Criminalistică şi psihologie judiciară în investigaţia penală : 800 EUR
 • Drept medical: 800 EUR

Plata taxelor de studii universitare de licenţă se poate face în două rate egale.

Termene de plată :

 • Rata I : 30 septembrie 2019
 • Rata II : 17 ianuarie 2020

 Taxa de studii pentru studenți non-UE

Taxele se aplică numai studenților cetățeni ai statelor terțe, care studiază pe cont propriu valutar și se achită integral, la începutul anului universitar, conform prevederilor art. 45 alin. (3) lit. a) pct. ii) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

 Studenții cetățeni ai statelor terțe, care s-au înscris și au fost admiși cu cetățenia unui stat terț, vor achita, pe întreg parcursul studiilor, taxele de studii prevăzute la acest capitol, indiferent de schimbarea cetățeniei/dobândirea unei noi cetățenii.

 Taxa anuală : 3.000 EUR

Pentru candidații respinși sau pentru cei care renunță la locul obținut prin admitere, până la data de 27 septembrie 2019, nu se percepe taxa de retragere a dosarului de admitere; în cazul acesta, dacă studentul a achitat integral sau parțial taxa de studii, suma achitată i se restituie integral.

 

Penalități de întârziere

Taxele /ratele taxelor de studii neachitate integral pană la data scadentă generează debit restant, pentru care se calculează penalități de întârziere, în cuantum de 0,3% pe zi calendaristică de întârziere, achitarea debitelor făcându-se corelativ  (debit și penalitatea aferentă), în ordinea vechimii acestora.

Penalitățile de întârziere se calculează până la data de 30 septembrie 2020, procentul de penalizare aplicându-se pentru fiecare zi calendaristică de intârziere, la sumele neachitate la termenele scadente stabilite; Suma totală de plată, astfel calculată, nu poate depăși dublul cuantumului taxei de studii, aferente anului universitar respectiv.

Se pot acorda, la cerere, reduceri din taxa anuală de studii studenților care indeplinesc criteriile și procedura de acordare a acestora, prevăzute în Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

 

Alte taxe

Taxă pentru întocmire și depunere dosar MEN pentru studenţi UE / NON  UE : 1.000 RON

Se aplică candidaților cetățeni români cu studii în străinătate, cetățenilor UE și cetățenilor NON UE și reprezintă taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la MEN, în vederea  obținerii atestatului de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate (UE) sau a  scrisorii de acceptare la studii (NON UE).

Taxă analiză dosar în vederea înmatriculării la studii a studenţilor/candidaţilor cu studii parţiale în străinatate: 1.000 RON

Se aplică candidaților cu studii universitare parțiale efectuate în străinătate, indiferent de cetățenie, și reprezintă taxa pentru analiza dosarului în vederea înmatriculării la studii.

 

Modalități de plată a taxelor

 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții români sau ai statelor UE se va realiza in moneda RON, la cursul BNR din ziua plății, și se pot folosi următoarele modalităţi de plată :
 1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (anexa coduri de plata);
 2. Prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO49RNCB0546029228350001 deschis la Banca Comercială Română;
 3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.
 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții non-UE se va realiza in moneda EUR prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO65BTRL04304202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO03RNCB0074029228350276 deschis la Banca Comercială Română;
 1. Pentru achitarea celorlalte taxelor, stabilite in RON, se pot folosi modalităţi de plată de la punctul A.
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4

Tel.: 021.330.26.80

E-mail: psihologie@univ.utm.ro

 

Programe de studii

 • Domeniul de master: Psihologie
 • Programul de studii:
  • Psihoterapii cognitiv-comportamentale IF, 50 de locuri, Acreditat
  • Psihologia resurselor umane IF, 50 de locuri, Acreditat
  • Tehnici de comunicare şi influenţă psihosocială IF, 50 de locuri, Acreditat
  • Psihologie şcolară şi consiliere educaţională IF, 50 de locuri, Acreditat
  • Psihanaliză IF, 50 de locuri, Acreditat
  • Psihologie clinică, hipnoză și intervenții terapeutice de scurtă durată IF, 50 de locuri, Acreditat
  • Psihologie judiciară IF, 50 de locuri, Acreditat
  • Psihologia sportului IF, 50 de locuri, Acreditat
 • credite/Durata studiilor: 120 de credite / 2 ani (4 semestre)

 

Sesiuni de admitere

  • Perioada de înscriere: 2 septembrie – 27 septembrie
  • Data: 29 septembrie

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de master vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020;
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 3. Diploma de licență, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de licență în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de licență în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, cu mențiunea „apt pentru a urma studii superioare”;
 8. Trei fotografii color format ¾;
 9. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale și universitare în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română, pentru candidații cetățeni străini la programele de studii în limba română;
 11. Dovada achitării taxei de înscriere.

 

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2018-2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licență, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat/licență).

Înscrierea candidaților care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în România în limba română se face la secretariatele facultăților între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400. 

 Candidații care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română  sunt invitati sa urmeze Procedura de admitere candidati internationali UE sau NON-UE in functie de cetățenia deținută în momentul înscrierii 

 

Concursul de admitere

Proba de concurs pentru admitere este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

 

Taxa de admitere

Taxă înscriere/ admitere pentru candidaţi/studenti: 100 RON

se aplică pentru cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

Taxă înscriere admitere studenți NON – UE: 300 RON

Se aplică pentru studenţi care studiază pe cont propriu valutar.

Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie, nici  în cazul neprezentării la concurs.

 

Taxa de studii

Taxa de studii pentru studenți români sau ai statelor UE:

Taxele se aplică studenților: cetateni români, ai statelor membre ale UE, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și ai Confederației  Elvețiene.

Taxa anuală :

 • Psihoterapii cognitiv comportamentale: 1.600 EUR
 • Psihanaliză:1.600 EUR
 • Psihologie clinică, hipnoză şi intervenţii terapeutice de scurtă durată: 1.600 EUR
 • Psihologia resurselor umane: 1.000 EUR
 • Tehnici de comunicare şi influenţă socială: 1.000 EUR
 • Psihologie şcolară şi consiliere educaţională: 1.000 EUR
 • Psihologie judiciară: 1.000 EUR
 • Psihologia sportului: 1.000 EUR

Plata taxelor de studii universitare de licenţă se poate face în două rate egale.

Termene de plată :

 • Rata I : 30 septembrie 2019
 • Rata II : 17 ianuarie 2020

Taxa de studii pentru studenți non-UE

Taxele se aplică numai studenților cetățeni ai statelor terțe, care studiază pe cont propriu valutar și se achită integral, la începutul anului universitar, conform prevederilor art. 45 alin. (3) lit. a) pct. ii) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Studenții cetățeni ai statelor terțe, care s-au înscris și au fost admiși cu cetățenia unui stat terț, vor achita, pe întreg parcursul studiilor, taxele de studii prevăzute la acest capitol, indiferent de schimbarea cetățeniei/dobândirea unei noi cetățenii.

Taxa anuală : 3.000 EUR

Pentru candidații respinși sau pentru cei care renunță la locul obținut prin admitere, până la data de 27 septembrie 2019, nu se percepe taxa de retragere a dosarului de admitere; în cazul acesta, dacă studentul a achitat integral sau parțial taxa de studii, suma achitată i se restituie integral.

 

Penalități de întârziere

Taxele /ratele taxelor de studii neachitate integral pană la data scadentă generează debit restant, pentru care se calculează penalități de întârziere, în cuantum de 0,3% pe zi calendaristică de întârziere, achitarea debitelor făcându-se corelativ  (debit și penalitatea aferentă), în ordinea vechimii acestora.

Penalitățile de întârziere se calculează până la data de 30 septembrie 2020, procentul de penalizare aplicându-se pentru fiecare zi calendaristică de intârziere, la sumele neachitate la termenele scadente stabilite; Suma totală de plată, astfel calculată, nu poate depăși dublul cuantumului taxei de studii, aferente anului universitar respectiv.

Se pot acorda, la cerere, reduceri din taxa anuală de studii studenților care indeplinesc criteriile și procedura de acordare a acestora, prevăzute în Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

 

Alte taxe

Taxă pentru întocmire și depunere dosar MEN pentru studenţi UE / NON  UE : 1.000 RON

Se aplică candidaților cetățeni români cu studii în străinătate, cetățenilor UE și cetățenilor NON UE, și reprezintă taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la MEN, în vederea  obținerii  atestatului de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate (UE) sau a scrisorii de acceptare la studii (NON UE).

Taxă analiză dosar în vederea înmatriculării la studii a studenţilor/candidaţilor cu studii parţiale în străinatate: 1.000 RON

Se aplică candidaților cu studii parțiale efectuate în străinătate, indiferent de cetățenie, și reprezintă taxa pentru analiza dosarului în vederea înmatriculării la studii.

 

Modalități de plată a taxelor

 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții români sau ai statelor UE se va realiza in moneda RON, la cursul BNR din ziua plății, și se pot folosi următoarele modalităţi de plată :
 1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (anexa coduri de plata);
 2. Prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO49RNCB0546029228350001 deschis la Banca Comercială Română;
 3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.
 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții non-UE se va realiza in moneda EUR prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO65BTRL04304202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO03RNCB0074029228350276 deschis la Banca Comercială Română;
 1. Pentru achitarea celorlalte taxelor, stabilite in RON, se pot folosi modalităţi de plată de la punctul A.

 

FACULTATEA DE INFORMATICĂ

Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4

Tel.: 021.330.10.83

E-mail: informatica@univ.utm.ro

 

Programe de studii

 • Domeniul de master: Informatică
 • Programul de studii:
  • Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale IF, 50 de locuri, Acreditat
 • credite/Durata studiilor: 120 de credite / 2 ani (4 semestre)

 

Sesiuni de admitere

 • Perioada de înscriere: 2 septembrie – 23 septembrie
 • Data: 24 septembrie – 26 septembrie

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020;
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 3. Diploma de licență, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de licență în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de licență în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Adeverință medicalăe liberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, cu mențiunea „apt pentru a urma studii superioare”;
 8. Trei fotografii color format ¾;
 9. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale și universitare în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română, pentru candidații cetățeni străini la programele de studii în limba română;
 11. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2018-2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licență, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat/licență).

Înscrierea candidaților care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în România în limba română se face la secretariatele facultăților între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400. 

Candidații care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română  sunt invitati sa urmeze Procedura de admitere candidati internationali UE sau NON-UE in functie de cetățenia deținută în momentul înscrierii 

 

Concursul de admitere

Proba de concurs pentru admitere este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

 

Taxa de admitere

Taxă înscriere/ admitere pentru candidaţi/studenti: 200 RON

se aplică pentru cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

Taxă înscriere admitere studenți NON – UE: 300 RON

Se aplică pentru studenţi care studiază pe cont propriu valutar.

Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie, nici  în cazul neprezentării la concurs.

 

Taxa de studii

Taxa de studii pentru studenți români sau ai statelor UE

Taxele se aplică studenților: cetateni români, ai statelor membre ale UE, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și ai Confederației  Elvețiene.

Taxa anuală : 1.200 EUR

Plata taxelor de studii universitare de licenţă se poate face în două rate egale.

Termene de plată :

 • Rata I : 30 septembrie 2019
 • Rata II : 17 ianuarie 2020

Taxa de studii pentru studenți non-UE

Taxele se aplică numai studenților cetățeni ai statelor terțe, care studiază pe cont propriu valutar și se achită integral, la începutul anului universitar, conform prevederilor art. 45 alin. (3) lit. a) pct. ii) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Studenții cetățeni ai statelor terțe, care s-au înscris și au fost admiși cu cetățenia unui stat terț, vor achita, pe întreg parcursul studiilor, taxele de studii prevăzute la acest capitol, indiferent de schimbarea cetățeniei/dobândirea unei noi cetățenii.

Taxa anuală : 3.000 EUR

Pentru candidații respinși sau pentru cei care renunță la locul obținut prin admitere, până la data de 27 septembrie 2019, nu se percepe taxa de retragere a dosarului de admitere; în cazul acesta, dacă studentul a achitat integral sau parțial taxa de studii, suma achitată i se restituie integral.

 

Penalități de întârziere

Taxele /ratele taxelor de studii neachitate integral pană la data scadentă generează debit restant, pentru care se calculează penalități de întârziere, în cuantum de 0,3% pe zi calendaristică de întârziere, achitarea debitelor făcându-se corelativ  (debit și penalitatea aferentă), în ordinea vechimii acestora.

Penalitățile de întârziere se calculează până la data de 30 septembrie 2020, procentul de penalizare aplicându-se pentru fiecare zi calendaristică de intârziere, la sumele neachitate la termenele scadente stabilite; Suma totală de plată, astfel calculată, nu poate depăși dublul cuantumului taxei de studii, aferente anului universitar respectiv.

Se pot acorda, la cerere, reduceri din taxa anuală de studii studenților care indeplinesc criteriile și procedura de acordare a acestora, prevăzute în Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

 

Alte taxe

Taxă pentru întocmire și depunere dosar MEN pentru studenţi UE / NON  UE : 1.000 RON

Se aplică candidaților cetățeni români cu studii în străinătate, cetățenilor UE și cetățenilor NON UE, și reprezintă taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la MEN, în vederea  obținerii  atestatului de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate (UE) sau a scrisorii de acceptare la studii (NON UE).

Taxă analiză dosar în vederea înmatriculării la studii a studenţilor/candidaţilor cu studii parţiale în străinatate: 1.000 RON

Se aplică candidaților cu studii parțiale efectuate în străinătate, indiferent de cetățenie, și reprezintă taxa pentru analiza dosarului în vederea înmatriculării la studii.

 

Modalități de plată a taxelor

 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții români sau ai statelor UE se va realiza in moneda RON, la cursul BNR din ziua plății, și se pot folosi următoarele modalităţi de plată :
 1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (anexa coduri de plata);
 2. Prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO49RNCB0546029228350001 deschis la Banca Comercială Română;
 3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.
 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții non-UE se va realiza in moneda EUR prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO65BTRL04304202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO03RNCB0074029228350276 deschis la Banca Comercială Română;
 1. Pentru achitarea celorlalte taxelor, stabilite in RON, se pot folosi modalităţi de plată de la punctul A.
FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4

Tel.: 021.324.83.26

E-mail: stiinte.economice@univ.utm.ro

 

Programe de studii

 • Domeniul de master: Finanţe
 • Programul de studii:
  • Fiscalitate şi politici financiare IF, 50 de locuri, Acreditat
 • credite/Durata studiilor: 120 de credite / 2 ani (4 semestre)

 

 • Domeniul de master: Contabilitate
 • Programul de studii:
  • Contabilitate, audit și expertiză contabilă IF, 50 de locuri, Acreditat
 • credite/Durata studiilor: 120 de credite / 2 ani (4 semestre)

 

Sesiuni de admitere

 • Perioada de înscriere: 2 septembrie – 26 septembrie
 • Data: 27 septembrie

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020;
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 3. Diploma de licență, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de licență în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de licență în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, cu mențiunea „apt pentru a urma studii superioare”;
 8. Trei fotografii color format ¾;
 9. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale și universitare în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română, pentru candidații cetățeni străini la programele de studii în limba română;
 11. Dovada achitării taxei de înscriere.

 

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2018-2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licență, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat/licență).

Înscrierea candidaților care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în România în limba română se face la secretariatele facultăților între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400

Candidații care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română  sunt invitati sa urmeze Procedura de admitere candidati internationali UE sau NON-UE in functie de cetățenia deținută în momentul înscrierii 

 

Concursul de admitere

Proba de concurs pentru admitere este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

 

Taxa de admitere

Taxă înscriere/ admitere pentru candidaţi/studenti: 100 RON

se aplică pentru cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

Taxă înscriere admitere studenți NON – UE: 300 RON

Se aplică pentru studenţi care studiază pe cont propriu valutar.

Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie, nici  în cazul neprezentării la concurs.

 

Taxa de studii

Taxa de studii pentru studenți români sau ai statelor UE

Taxele se aplică studenților: cetateni români, ai statelor membre ale UE, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și ai Confederației  Elvețiene.

Taxa anuală : 850 EUR

Plata taxelor de studii universitare de licenţă se poate face în două rate egale.

Termene de plată :

 • Rata I : 30 septembrie 2019
 • Rata II : 17 ianuarie 2020

Taxa de studii pentru studenți non-UE

Taxele se aplică numai studenților cetățeni ai statelor terțe, care studiază pe cont propriu valutar și se achită integral, la începutul anului universitar, conform prevederilor art. 45 alin. (3) lit. a) pct. ii) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Studenții cetățeni ai statelor terțe, care s-au înscris și au fost admiși cu cetățenia unui stat terț, vor achita, pe întreg parcursul studiilor, taxele de studii prevăzute la acest capitol, indiferent de schimbarea cetățeniei/dobândirea unei noi cetățenii.

 Taxa anuală : 3.000 EUR

Pentru candidații respinși sau pentru cei care renunță la locul obținut prin admitere, până la data de 27 septembrie 2019, nu se percepe taxa de retragere a dosarului de admitere; în cazul acesta, dacă studentul a achitat integral sau parțial taxa de studii, suma achitată i se restituie integral.

 

Penalități de întârziere

Taxele /ratele taxelor de studii neachitate integral pană la data scadentă generează debit restant, pentru care se calculează penalități de întârziere, în cuantum de 0,3% pe zi calendaristică de întârziere, achitarea debitelor făcându-se corelativ  (debit și penalitatea aferentă), în ordinea vechimii acestora.

Penalitățile de întârziere se calculează până la data de 30 septembrie 2020, procentul de penalizare aplicându-se pentru fiecare zi calendaristică de intârziere, la sumele neachitate la termenele scadente stabilite; Suma totală de plată, astfel calculată, nu poate depăși dublul cuantumului taxei de studii, aferente anului universitar respectiv.

Se pot acorda, la cerere, reduceri din taxa anuală de studii studenților care indeplinesc criteriile și procedura de acordare a acestora, prevăzute în Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

 

Alte taxe

Taxă pentru întocmire și depunere dosar MEN pentru studenţi UE / NON  UE : 1.000 RON

Se aplică candidaților cetățeni români cu studii în străinătate, cetățenilor UE și cetățenilor NON UE, și reprezintă taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la MEN, în vederea  obținerii  atestatului de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate (UE) sau a scrisorii de acceptare la studii (NON UE).

Taxă analiză dosar în vederea înmatriculării la studii a studenţilor/candidaţilor cu studii parţiale în străinatate: 1.000 RON

Se aplică candidaților cu studii parțiale efectuate în străinătate, indiferent de cetățenie, și reprezintă taxa pentru analiza dosarului în vederea înmatriculării la studii.

 

Modalități de plată a taxelor

 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții români sau ai statelor UE se va realiza in moneda RON, la cursul BNR din ziua plății, și se pot folosi următoarele modalităţi de plată :
 1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (anexa coduri de plata);
 2. Prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO49RNCB0546029228350001 deschis la Banca Comercială Română;
 3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.
 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții non-UE se va realiza in moneda EUR prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO65BTRL04304202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO03RNCB0074029228350276 deschis la Banca Comercială Română;
 1. Pentru achitarea celorlalte taxelor, stabilite in RON, se pot folosi modalităţi de plată de la punctul A.
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

Strada Pictor Gheorghe Petraşcu nr. 67A, sector 3

Tel.: 021.325.14.16

E-mail: medicina.dentara@univ.utm.ro

 

Programe de studii

 • Domeniul de master: Medicincă dentară
 • Programul de studii:
  • Reabilitări orale cu agregare implantară IF, 50 de locuri, Acreditat
 • credite/Durata studiilor: 120 de credite / 2 ani (4 semestre)

 

Sesiuni de admitere

 • Perioada de înscriere: 9 septembrie – 23 septembrie
 • Data: 26 septembrie

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020;
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 3. Diploma de licență, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de licență în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de licență în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, cu mențiunea „apt pentru a urma studii superioare”;
 8. Trei fotografii color format ¾;
 9. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale și universitare în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română, pentru candidații cetățeni străini la programele de studii în limba română;
 11. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2018-2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licență, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat/licență).

Înscrierea candidaților care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în România în limba română se face la secretariatele facultăților între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400. 

Candidații care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română  sunt invitati sa urmeze Procedura de admitere candidati internationali UE sau NON-UE in functie de cetățenia deținută în momentul înscrierii 

 

Concursul de admitere

Proba de concurs pentru admitere este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

 

Taxa de admitere

Taxă înscriere/ admitere pentru candidaţi/studenti: 350 RON

Se aplică pentru cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

Taxă înscriere admitere studenți NON – UE: 450 RON

Se aplică pentru studenţi care studiază pe cont propriu valutar.

Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie, nici  în cazul neprezentării la concurs.

 

Taxa de studii

Taxa de studii pentru studenți români sau ai statelor UE

Taxele se aplică studenților: cetateni români, ai statelor membre ale UE, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și ai Confederației  Elvețiene.

Taxa anuală : 1.600 EUR

Plata taxelor de studii universitare de licenţă se poate face în două rate egale.

Termene de plată :

 • Rata I : 30 septembrie 2019
 • Rata II : 17 ianuarie 2020

Taxa de studii pentru studenți non-UE

Taxele se aplică numai studenților cetățeni ai statelor terțe, care studiază pe cont propriu valutar și se achită integral, la începutul anului universitar, conform prevederilor art. 45 alin. (3) lit. a) pct. ii) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Studenții cetățeni ai statelor terțe, care s-au înscris și au fost admiși cu cetățenia unui stat terț, vor achita, pe întreg parcursul studiilor, taxele de studii prevăzute la acest capitol, indiferent de schimbarea cetățeniei/dobândirea unei noi cetățenii.

Taxa anuală : 7.500 EUR

Pentru candidații respinși sau pentru cei care renunță la locul obținut prin admitere, până la data de 27 septembrie 2019, nu se percepe taxa de retragere a dosarului de admitere; în cazul acesta, dacă studentul a achitat integral sau parțial taxa de studii, suma achitată i se restituie integral.

 

Penalități de întârziere

Taxele /ratele taxelor de studii neachitate integral pană la data scadentă generează debit restant, pentru care se calculează penalități de întârziere, în cuantum de 0,3% pe zi calendaristică de întârziere, achitarea debitelor făcându-se corelativ  (debit și penalitatea aferentă), în ordinea vechimii acestora.

Penalitățile de întârziere se calculează până la data de 30 septembrie 2020, procentul de penalizare aplicându-se pentru fiecare zi calendaristică de intârziere, la sumele neachitate la termenele scadente stabilite; Suma totală de plată, astfel calculată, nu poate depăși dublul cuantumului taxei de studii, aferente anului universitar respectiv.

Se pot acorda, la cerere, reduceri din taxa anuală de studii studenților care indeplinesc criteriile și procedura de acordare a acestora, prevăzute în Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

 

Alte taxe

Taxă pentru întocmire și depunere dosar MEN pentru studenţi UE / NON  UE : 1.000 RON

Se aplică candidaților cetățeni români cu studii în străinătate, cetățenilor UE și cetățenilor NON UE, și reprezintă taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la MEN, în vederea  obținerii  atestatului de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate (UE) sau a scrisorii de acceptare la studii (NON UE).

Taxă analiză dosar în vederea înmatriculării la studii a studenţilor/candidaţilor cu studii parţiale în străinatate: 1.000 RON

Se aplică candidaților cu studii parțiale efectuate în străinătate, indiferent de cetățenie, și reprezintă taxa pentru analiza dosarului în vederea înmatriculării la studii.

 

Modalități de plată a taxelor

 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții români sau ai statelor UE se va realiza in moneda RON, la cursul BNR din ziua plății, și se pot folosi următoarele modalităţi de plată :
 1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (anexa coduri de plata);
 2. Prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO49RNCB0546029228350001 deschis la Banca Comercială Română;
 3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.
 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții non-UE se va realiza in moneda EUR prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO65BTRL04304202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO03RNCB0074029228350276 deschis la Banca Comercială Română;
 1. Pentru achitarea celorlalte taxelor, stabilite in RON, se pot folosi modalităţi de plată de la punctul A.
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE TÂRGU JIU

Târgu Jiu, Strada Ecaterina Teodoroiu nr. 100, jud. Gorj

Tel.: 025.322.11.16

E-mail: drept.tgjiu@univ.utm.rostiinte.economice.tgjiu@univ.utm.ro

 

Programe de studii

 • Domeniul de master: Drept
 • Programul de studii:
  • Științe penale și criminalistică IF, 50 de locuri, Acreditat
 • credite/Durata studiilor: 60 de credite / 1 an (2 semestre)

 

Sesiuni de admitere

 • Perioada de înscriere: 2 septembrie – 25 septembrie
 • Data: 27 septembrie

 

Înscrierea candidaților

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019-2020, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de licență vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon: 

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2019-2020;
 2. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 3. Diploma de licență, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de licență în copie certificată conform cu originalulsau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de licență în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, cu mențiunea „apt pentru a urma studii superioare”;
 8. Trei fotografii color format ¾;
 9. Actul de identitate, în original și copie, sau, în cazul cetățenilor străini, traducere legalizată (în original) în limba română;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale și universitare în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română, pentru candidații cetățeni străini la programele de studii în limba română;
 11. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile corespunzătoare anului școlar/universitar 2018-2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat/licență, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat/licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat/licență).

Înscrierea candidaților care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în România în limba română se face la secretariatele facultăților între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400. 

Candidații care au urmat studiile liceale, respectiv universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română  sunt invitati sa urmeze Procedura de admitere candidati internationali UE sau NON-UE in functie de cetățenia deținută în momentul înscrierii 

 

Concursul de admitere

Proba de concurs pentru admitere este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

 

Taxa de admitere

Taxă înscriere/ admitere pentru candidaţi/studenti: 100 RON

Se aplică pentru cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și ai Confederației Elvețiene.

Taxă înscriere admitere studenți NON – UE: 300 RON

Se aplică pentru studenţi care studiază pe cont propriu valutar.

Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie, nici  în cazul neprezentării la concurs.

 

Taxa de studii

Taxa de studii pentru studenți români sau ai statelor UE

Taxele se aplică studenților: cetateni români, ai statelor membre ale UE, ai statelor aparținând Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și ai Confederației  Elvețiene.

Taxa anuală : 700 EUR

Plata taxelor de studii universitare de licenţă se poate face în două rate egale.

Termene de plată :

 • Rata I : 30 septembrie 2019
 • Rata II : 17 ianuarie 2020

Taxa de studii pentru studenți non-UE

Taxele se aplică numai studenților cetățeni ai statelor terțe, care studiază pe cont propriu valutar și se achită integral, la începutul anului universitar, conform prevederilor art. 45 alin. (3) lit. a) pct. ii) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Studenții cetățeni ai statelor terțe, care s-au înscris și au fost admiși cu cetățenia unui stat terț, vor achita, pe întreg parcursul studiilor, taxele de studii prevăzute la acest capitol, indiferent de schimbarea cetățeniei/dobândirea unei noi cetățenii.

Taxa anuală : 3.000 EUR

Pentru candidații respinși sau pentru cei care renunță la locul obținut prin admitere, până la data de 27 septembrie 2019, nu se percepe taxa de retragere a dosarului de admitere; în cazul acesta, dacă studentul a achitat integral sau parțial taxa de studii, suma achitată i se restituie integral.

 

Penalități de întârziere

Taxele /ratele taxelor de studii neachitate integral pană la data scadentă generează debit restant, pentru care se calculează penalități de întârziere, în cuantum de 0,3% pe zi calendaristică de întârziere, achitarea debitelor făcându-se corelativ  (debit și penalitatea aferentă), în ordinea vechimii acestora.

Penalitățile de întârziere se calculează până la data de 30 septembrie 2020, procentul de penalizare aplicându-se pentru fiecare zi calendaristică de intârziere, la sumele neachitate la termenele scadente stabilite; Suma totală de plată, astfel calculată, nu poate depăși dublul cuantumului taxei de studii, aferente anului universitar respectiv.

Se pot acorda, la cerere, reduceri din taxa anuală de studii studenților care indeplinesc criteriile și procedura de acordare a acestora, prevăzute în Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

 

Alte taxe

Taxă pentru întocmire și depunere dosar MEN pentru studenţi UE / NON  UE : 1.000 RON

Se aplică candidaților cetățeni români cu studii în străinătate, cetățenilor UE și cetățenilor NON UEși reprezintă taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la MEN, în vederea  obținerii atestatului de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate (UE) sau a scrisorii de acceptare la studii (NON UE).

Taxă analiză dosar în vederea înmatriculării la studii a studenţilor/candidaţilor cu studii parţiale în străinatate: 1.000 RON

Se aplică candidaților cu studii universitare parțiale efectuate în străinătate, indiferent de cetățenie, și reprezintă taxa pentru analiza dosarului în vederea înmatriculării la studii.

 

Modalități de plată a taxelor

 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții români sau ai statelor UE se va realiza in moneda RON, la cursul BNR din ziua plății, și se pot folosi următoarele modalităţi de plată :
 1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată (anexa coduri de plata);
 2. Prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO49RNCB0546029228350001 deschis la Banca Comercială Română;
 3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.
 1. Achitarea taxelor de studii de către studenții non-UE se va realiza in moneda EUR prin transfer bancar (ordin de plată) într.unul din conturile Universității Titu Maiorescu :
   1. RO65BTRL04304202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
   2. RO03RNCB0074029228350276 deschis la Banca Comercială Română;
 1. Pentru achitarea celorlalte taxelor, stabilite in RON, se pot folosi modalităţi de plată de la punctul A.

PROCEDURE OF ADMISSION FOR INTERNATIONAL CANDIDATES 2019-2020

 

 1. Why should I choose Titu Maiorescu University?
 2. When is the admission organized?
 3. Who is eligible for application?
 4. How can I prepare for the admission contest?
 5. EU candidates
  1. What documents do I need for registration?
  2. What are the registration steps?
 6. NON – EU candidates
  1. What documents do I need for registration?
  2. What are the registration steps?
 7. The online registration portal for international candidates can be accessed at the following link: http://admission.utm.ro:9600/EXAM/. Manual for accessing the online registration portal for international candidates can be downloaded from here.

 

Why should I choose Titu Maiorescu University?

In its almost 30 years of history, Titu Maiorescu University (www.utm.ro) has provided an alternative for the higher education courses offered by the public universities; a high-quality alternative that benefited from premises and facilities at the highest standards and has made available to the students all three cycles of studies – bachelor studies, master studies and PhD.

Along the years the graduates have been employed in the Romanian and European labor market, occupying various positions for which they are qualified based on their graduation diploma and the practical skills they have gained during studies.

Titu Maiorescu University offers the following study programs in the field of health:

Figure 1

Study programDuration of studiesNumber of creditsLanguage of instructionAvailable placesRegulation of the European UnionTuition fee EUTuition fee Non-EU
Medicine6 years360English45Sectorial7000 Euro9000 Euro
Dental Medicine6 years360English45Sectorial7000 Euro9000 Euro
Medicine6 years360Romanian125Sectorial5000 Euro7500 Euro
General Nursing4 years240Romanian65Sectorial1650 Euro7500 Euro
Dental Medicine6 years360Romanian130Sectorial4000 Euro7500 Euro
Dental Technique3 years180Romanian25General3000 Euro7500 Euro
Pharmacy5 years300Romanian50Sectorial3000 Euro7500 Euro
Preparatory Year for Romanian Language1 year60English/Romanian100National3000 Euro3000 Euro

 

Titu Maiorescu University students benefit from unique opportunities:

 • Clinical practice in public and private hospitals, interacting with real patients;
 • Small working groups (8 students/ clinical subjects; 12-15 students/ preclinical subjects) which facilitates customized interactions with professors;
 • Erasmus+ mobilities for studies and  internship in European universities and clinics ;
 • Optional subjects in the curriculum, adapted to students’ interest and diverse research opportunities.
 • International research projects and visiting professors;
 • Acces to private medical services (free/discount)
 • Modern campus – student residences (500 rooms fully equipped), restaurant and cafeteria;
 • Career coaching, soft skills trainings
 • Free MS Office 365 licenses.
 • Gym and sport facilities

 

When should I apply

Titu Maiorescu University (UTM) organizes admission contest in two sessions, JULY 2019 and SEPTEMBER 2019. The admission procedure is identical for the two sessions, but we highly encourage candidates to register in the July session, since in September the number of places is limited to the places left available after the July session.

Figure 2

Admission calendar
Study programApplication period
JULY
Admission contest
JULY
Application period
SEPTEMBER
Admission contest
SEPTEMBER
Medicine in English1-17 July 201922 July 201926 Aug – 6 Sept10 Sept 2019
Dental Medicine in English1-17 July 201922 July 201926 Aug – 6 Sept10 Sept 2019
Medicine in Romanian1-17 July 201925 July 201926 Aug – 6 Sept11 Sept 2019
General Nursing1-17 July 201925 July 201926 Aug – 6 Sept11 Sept 2019
Dental Medicine in Romanian1-17 July 201926 July 201926 Aug – 6 Sept12 Sept 2019
Dental Technique1-17 July 201926 July 201926 Aug – 6 Sept12 Sept 2019
Faculty of Pharmacy1-29 July 201930 July 20192 Sept – 26 Sept27 Sept 2019
Preparatory Year for Romanian Language1-30 July 201931 July 20192 Sept – 25 Sept27 Sept 2019

   

 

Who is eligible for application?

Citizens from Romania, EU countries, EEA and Swiss Confederation and third countries (non-EU) are eligible for application and participation in the admission contest. The minimum requirement is a high school diploma from an accredited high school in the applicant’s country of origin. The diploma must be recognized by the Ministry of National Education in Romania. 

The matriculation in the study programmes is conditional on:

 • Passing the admission contest;
 • Language proficiency certificate for Romanian/English. Candidates who are citizens of countries in which the official language is English or have study documents certifying high school graduation in English are exempt from this obligation. (please see more details regarding documents requested for application);
 • For EU candidates – the recognition of high school studies by the National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas of the Ministry of National Education (NCRED);
 • For non-EU candidates – on the receipt of the letter of acceptance to studies from the General Direction for International Relations and European Affairs of the Ministry of National Education (GDIRE) for non-EU candidates.

 

How can I prepare for the admission contest?

 

Medicine (in English

The admission contest subjects are BIOLOGY, compulsory, and CHEMISTRY or PHYSICS, at choice. The entrance examination consists of completing a 60-question multiple-choice test, out of which 40 for compulsory subjects and 20 for the one of choice. Each question has 5 possible answers, of which one is correct. Each question marked with the correct response and only the correct answer is scored with a point. The general average for the admission contest is calculated as follows:

General average = (score obtained at Biology + score obtained at the subject of choice) / 6

The minimum average for admission could not be less than 5 (five).

Candidates are required to specify on the Application Form the chosen subject for the admission exam.

 

A sample of a multiple-choice test for Dental Medicine (Annex 5b)

 

Topics and recommended textbooks:

 

BIOLOGY:

 1. Anatomy and Physiology, Betts, J. G., DeSaix, P., & Johnson, E., et al. (2013)

 

Biology Topics for Medicine (in English): Chapter 1: An Introduction to the Human Body, without Medical Imaging. Chapter 3: The Cellular Level of Organization. Chapter 4: The Tissue Level of Organization, without Tissue Injury and Aging. Chapter 5: The Integumentary System, without Diseases, Disorders, and Injuries of the Integumentary System. Chapter 6: Bone Tissue and the Skeletal System, only The Functions of the Skeletal System, Bone Classification, Bone Structure. Chapter 9: Joints, without Anatomy of Selected Synovial Joints, Development of Joints. Chapter 10: Muscle Tissue, without Types of Muscle Fibers, Exercise and Muscle Performance, Development and Regeneration of Muscle Tissue. Chapter 11: The Muscular System, only Interactions of Skeletal Muscles, Their Fascicle Arrangement, and Their Lever Systems, Naming Skeletal Muscles. Chapter 12: The Nervous System and Nervous Tissue. Chapter 13: Anatomy of the Nervous System. Chapter 15: The Autonomic Nervous System, only Divisions of the Autonomic Nervous System, Autonomic Reflexes and Homeostasis. Chapter 17: The Endocrine System, without Development and Aging of the Endocrine System. Chapter 18: The Cardiovascular System: Blood, only An Overview of Blood. Chapter 19: The Cardiovascular System: The Heart, without Cardiac Physiology, Development of the Heart. Chapter 20: The Cardiovascular System: Blood Vessels and Circulation, only Circulatory Pathways. Chapter 21: The Lymphatic and Immune System, only Anatomy of the Lymphatic and Immune Systems. Chapter 22: The Respiratory System, only Organs and Structures of the Respiratory System, The Process of Breathing, Gas Exchange, Transport of Gases. Chapter 23: The Digestive System. Chapter 24: Metabolism and Nutrition, only Overview of Metabolic Reactions, Metabolic States of the Body, Energy and Heat Balance. Chapter 25: The Urinary System, only Gross Anatomy of Urine Transport, Gross Anatomy of the Kidney, Microscopic Anatomy of the Kidney, Physiology of Urine Formation. Chapter 26: Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Balance, only Body Fluids and Fluid Compartments. Chapter 27: The Reproductive System, without Development of the Male and Female Reproductive Systems.

From all selected chapters, the following highlighted features are NOT required: Homeostatic Imbalances, Disorders, Diseases, Aging, Career Connections, Everyday Connections, Interactive Links.

 

CHEMISTRY

 1. Study Guide with Solutions Manual for Hart/Craine/Hart/Hadad’s Organic Chemistry: A Short Course, 13th Edition by Harold Hart, Christopher M. Hadad, Leslie E. Craine,‎ David J. Hart (all chapters).
 2. The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Chemistry. Grades 10-12, November 2008.

 

Chemistry Topics for Medicine (in English):

Chapter 3. The Atom – Grade 10, pp. 35-62. Chapter 4. Atomic combinations – Grade 11, pp. 63-90. Chapter 6. Solutions and Solubility – Grade 11, pp. 101-106. Chapter 9. Organic Molecules – Grade 12, pp. 151-184. Chapter 10. Organic Macromolecules – Grade 12, pp. 185-208. Chapter 13. Quantitative Aspects of Chemical Change – Grade 11, pp. 233-254. Chapter 15. Types of Reactions – Grade 11. pp. 267-286.

 

PHYSICS

 1. The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Physics. Grades 10-12, Editors: Jaynie Padayachee, Joanne Boulle, Diana Mulcahy, Anette Nell, Rene Toerien, Donovan Withfield, November 2008.

 

Physics Topics for Medicine (in English):

Chapter 7. Geometrical Optics – Grade 10: 7.2 Light Rays; 7.3 Reflection; 7.4 Refraction. Chapter 10. Electric Circuits – Grade 10: 10. 1 Electric Eircuits; 10.2 Potential Difference; 10.3 Current; 10.4 Resistance. Chapter 13. Geometrical Optics – Grade 11: 13.2 Lenses; 13.3 The Human Eye; 13.6 Microscopes. Chapter 19. Electric Circuits – Grade 11: 19.2 Ohm՚s Law; 19.3 Resistance .

 

 

Dental Medicine (in English)

The competition subjects are BIOLOGY, compulsory, and CHEMISTRY or PHYSICS, subjects of choice. The entrance examination consists of completing a 60-question multiple-choice test, out of which 40 for compulsory subjects and 20 for the one of choice. Each question has 5 possible answers, of which one is correct. Each question marked with the correct response and only the correct answer is scored with a point. The general average for the admission contest is calculated as follows:

General average = (score obtained at Biology + score obtained at the subject of choice) / 6

The minimum average for admission could not be less than 5 (five).

Candidates are required to specify on the Application Form the chosen subject for the admission exam.

 

A sample of a multiple-choice test for Dental Medicine (Annex 5b)

 

Topics and recommended textbooks:

 

BIOLOGY

 1. Anatomy and Physiology, Betts, J. G., DeSaix, P., & Johnson, E., et al. (2013)

 

Biology Topics for Dental Medicine (in English):

Chapter 1: An Introduction to the Human Body. 1.2 Structural Organization of the Human Body. 1.3 Functions of Human Life. 1.6 Anatomical Terminology. Chapter 3: The Cellular Level of Organization. 3.1 The Cell Membrane. 3.2 The Cytoplasm and Cellular Organelles. 3.3 The Nucleus and DNA Replication. Chapter 4: The Tissue Level of Organization. 4.1 Types of Tissues. 4.2 Epithelial Tissue. 4.3 Connective Tissue Supports and Protects. 4.4 Muscle Tissue and Motion. 4.5 Nervous Tissue Mediates Perception and Response. Chapter 5: The Integumentary System. 5.1 Layers of the Skin. 5.2 Accessory Structures of the Skin. 5.3 Functions of the Integumentary System. Chapter 6: Bone Tissue and the Skeletal System. 6.1 The Functions of the Skeletal System. 6.2 Bone Classification. 6.3 Bone Structure. Chapter 7: Axial Skeleton. 7.1 Divisions of the Skeletal System. 7.2 The Skull. 7.3 The Vertebral Column. 7.4 The Thoracic Cage. Chapter 8: The Appendicular Skeleton. 8.1 The Pectoral Girdle. 8.2 Bones of the Upper Limb. 8.3 The Pelvic Girdle and Pelvis. 8.4 Bones of the Lower Limb. Chapter 10: Muscle Tissue. 10.1 Overview of Muscle Tissues. Chapter 11: The Muscular System.11.1 Interactions of Skeletal Muscles, Their Fascicle Arrangement, and Their Lever System. Chapter 12: The Nervous System and Nervous Tissue. 12.1 Basic Structure and Function of the Nervous System. 12.2 Nervous Tissue. Chapter 13: Anatomy of the Nervous System. 13.2 The Central Nervous System. 13.3 Circulation and the Central Nervous System. 13.4 The Peripheral Nervous System. Chapter 15: The Autonomic Nervous System. 15.1 Divisions of the Autonomic Nervous System. 15.2 Autonomic Reflexes and Homeostasis. Chapter 17: The Endocrine System. 17.1 An Overview of the Endocrine System. 17.2 Hormones. 17.3 The Pituitary Gland and Hypothalamus. 17.4 The Thyroid Gland. 17.5 The Parathyroid Glands. 17.6 The Adrenal Glands. 17.7 The Pineal Gland. 17.8 Gonadal and Placental Hormones. 17.9 The Endocrine Pancreas. 17.10 Organs with Secondary Endocrine Functions. Chapter 18: The Cardiovascular System: Blood. 18.1 An Overview of Blood. Chapter 19: The Cardiovascular System: The Heart. 19.1 Heart Anatomy. 19.2 Cardiac Muscle and Electrical Activity. 19.3 Cardiac Cycle. Chapter 20: The Cardiovascular System: Blood Vessels and Circulation. 20.5 Circulatory Pathways. Chapter 22: The Respiratory System. 22.1 Organs and Structures of the Respiratory System. Chapter 23: The Digestive System. 23.1 Overview of the Digestive System. 23.2 Digestive System Processes and Regulation. 23.3 The Mouth, Pharynx, and Esophagus. 23.4 The Stomach. 23.5 The Small and Large Intestines. 23.6 Accessory Organs in Digestion: The Liver, Pancreas, and Gallbladder. 23.7 Chemical Digestion and Absorption: A Closer Look. Chapter 24: Metabolism and Nutrition. 24.1 Overview of Metabolic Reactions. Chapter 25: The Urinary System. 25.2 Gross Anatomy of Urine Transport. 25.3 Gross Anatomy of the Kidney. Chapter 26: Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Balance. 26.1 Body Fluids and Fluid Compartments. Chapter 27: The Reproductive System 27.1 Anatomy and Physiology of the Male Reproductive System. 27.2 Anatomy and Physiology of the Female Reproductive System

From all selected chapters, the following highlighted features are NOT required: Homeostatic Imbalances, Disorders, Diseases, Aging, Career Connections, Everyday Connections, Interactive Links.

 

CHEMISTRY

 1. The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Chemistry. Grades 10-12, November 2008.

 

Chemistry Topics for Dental Medicine (in English):

Chapter 4. Atomic combinations – Grade 11, pp. 63-90. Chapter 9. Organic Molecules – Grade 12, pp. 151-184. Chapter 10. Organic Macromolecules – Grade 12, pp. 185-208. Chapter 15. Types of Reactions – Grade 11. pp. 267-286 

 

PHYSICS

 1. The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Physics. Grades 10-12, Editors: Jaynie Padayachee, Joanne Boulle, Diana Mulcahy, Anette Nell, Rene Toerien, Donovan Withfield, November 2008.

 

Physics Topics for Dental Medicine (in English):

Chapter 7. Geometrical Optics – Grade 10: 7.2 Light Rays; 7.3 Reflection; 7.4 Refraction. Chapter 10. Electric Circuits – Grade 10: 10. 1 Electric Eircuits; 10.2 Potential Difference; 10.3 Current; 10.4 Resistance. Chapter 13. Geometrical Optics – Grade 11: 13.2 Lenses; 13.3 The Human Eye; 13.6 Microscopes. Chapter 19. Electric Circuits – Grade 11: 19.2 Ohm՚s Law; 19.3 Resistance .

 

Faculty of Pharmacy 

For the bachelor study programme Pharmacy, the competition subject is CHEMISTRY. The entrance examination consists of completing a 20-question multiple-choice test. Each question has four response variants, out of which a single response is correct. Each question marked with the correct response and only the correct answer is scored with 0.5 points. The score turns into a mark as follows:

Mark = score obtained at Chemistry × 0.5

The minimum mark obtained at the question multiple-choice test could not be less than 5 (five). The general average for the admission contest is calculated as an arithmetic mean between the mark obtained in the multiple-choice test and the average obtained at the baccalaureate exam.

 

Themes and recommended textbook

CHIMIE, Manual pentru clasa a X-a, autori: Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2010. (Capitolul 1. Introducere în studiul chimiei organice, pp. 5-16. Capitolul 2Hidrocarburi. 2.1 Alcani, pp. 18-35, 2.2 Alchene, pp. 35-55, 2.3 Alchine, pp. 55-65, 2.4 Alcadiene, pp. 65-71, 2.5 Arene, pp. 71-88. Capitolul 3Compuși organici monofuncționali. 3.1 Alcooli, pp. 91-100, 3.2 Acizi carboxilici, pp. 100-117.

 

Faculty of Informatics 

For the bachelor study programme Informatics, the competition subject is INFORMATICS and INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY. The entrance examination consists of completing a 20-question multiple-choice test. Each question has four response variants, out of which a single response is correct. Each question marked with the correct response and only the correct answer is scored with 0.5 points. The score turns into a mark as follows:

Mark = score obtained at the question multiple-choice test × 0.5

The minimum mark obtained at the question multiple-choice test could not be less than 5 (five). The general average for the admission contest takes into consideration the general average obtained in the baccalaureate exam, with a weight of 25% of the general admission average.

The subjects will be elaborated on the basis of the curricula in force since 2011, at the INFORMATICS subject, years of study IX-XI, the specialization Mathematics-Informatics (nonintensive Informatics) and the subject of INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, years of study IX-X, studied in the common trunk, to all branches, profiles and specializations. For all these subjects and years of study, all alternative manuals approved by MEN are valid.

 

Faculty of Law;    Faculty of Psychology;

Faculty of Finance-Banking, Accounting and Business Administration;

 Faculty of Comunication Sciences and International Relations;

 Faculty of Law and Economic Sciences Târgu Jiu

Preparatory Year for Romanian Language 

 

For the candidates who have attended the high school studies in Romania the general average for the admission contest is calculated as an arithmetic mean between the average obtained at the baccalaureate exam and the mark obtained at the written test of the Romanian language in the baccalaureate exam.

For the candidates who have attended high school studies outside Romania or in a language other than Romanian, the general average for the admission contest is calculated as an arithmentic mean between the average obtained at the baccalaureat/high school graduation exam and the average of the grades obtained at first foreign language studied in the highschool years.

 

 

EU candidates

What documents do I need for registration? 

The citizens of Romania with high school studies abroad or other education systems operating on the territory of Romania, citizens of other EU states, of the states belonging to the European Economic Area and the Swiss Confederation should obtain the recognition of high school studies by the National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas of the Ministry of National Education (NCRED). The non-recognition of high school studies by NCRED is the legal reason for the University not to do the matriculation of the candidate. 

Titu Maiorescu University will submit the file to the National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas of the Ministry of National Education for obtaining the recognition. Therefore, the candidate must submit the following documents: 

 1. Information note and Declaration of consent for the processing of personal data – Annex 1 (Medicine / Dental Medicine)
 2. Application form for Enrolment in the admission – Annex 2 (Medicine / Dental Medicine)
 3. Application form for recognition of studies for enrolment to undergraduate studies, academic year 2019-2020, that will be submitted by UTM to the Ministry of National Education (NCRED). – Annex 3
 4. Study document (high school diploma or its equivalent), in the original and legalized translation into Romanian (2 originals of the legalized translation).
 5. Certificate of passing high school exam (or its equivalent) in original and legalized translation into Romanian (2 originals), in the case of candidates who have passed the high school exam in the sessions corresponding to the school year 2018-2019. These candidates have the obligation to submit to the secretariat of the faculty the high school diploma (or the equivalent diploma), in the original and legalized translation into Romanian, until October 2, 2019, if they are admitted. Other documents, if necessary, will be transmitted in copy and certified translation into Romanian. The authentication shall be applied by the Ministry of Foreign Affairs of the issuing country and the Embassy/Consular Office of Romania in the respective country or by the Ministry of Foreign Affairs of the issuing country and its Embassy/Consular Office in Romania and the Ministry of Foreign Affairs of Romania. For the countries where there are no diplomatic missions of Romania or do not have diplomatic missions in Romania, the study documents shall have a certification issued by the Ministry of Education and the Ministry of Foreign Affairs of the issuing country. The exemption from authentication is allowed according to the law, as stated by an international treaty to which Romania is a party or based on reciprocity. The translations made in Greece shall be certified by the Ministry of Foreign Affairs of Greece. If the last name/surname or first name/given name of the candidate on the high school diploma is not identical to the name appearing on his / her birth certificate or passport, the candidate is required to submit a certified explanatory note.
 6. School/Transcript of records (school transcript with grades) for all high school years, in the original and legalized translation into Romanian (2 originals).
 7. Birth certificate, legalized translation into Romanian (2 originals).
 8. Marriage certificate, legalized translation into Romanian (2 originals), if applicable.
 9. Personal identification document (passport and other form of identification proving the citizenship of a member state of the EU, EEA or the Swiss Confederation) legalized translation into Romanian (2 originals).
 10. Medical certificate, in English or Romanian, specifying that the candidate is apt for higher education studies in the chosen field (e.g. medical field).
 11. 3 (three) recent photos, size 3/4.
 12. Language proficiency certificate for Romanian/English, B1 level at minimum, issued by institutions authorized by the Ministry of National Education, or an international certificate for English: Cambridge, INERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS), TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL), or other internationally recognized certificate (candidates who are citizens of countries in which the official language is English or have study documents certifying high school graduation in English are exempt from this obligation). Certificates with limited validity must be valid at the beginning of the academic year in which the applicant enrolled.

 

 

EU candidates

What are the registration steps?

 

Step 1. – Registration online and at the Department of International Relations

For the JULY session, the period for online registration is 1.07.2019 – 15.07.2019.

The period for receiving original documents is 01.07.2019 – 19.07.2019 (via postal mail or delivered in person). If the file is sent via postal mail, please consider that the documents should arrive at UTM before 17.07.2019.

For the SEPTEMBER session, the period for online registration is 01.08.2019 – 06.09.2019.

The period for receiving original documents is 26.08.2019 – 06.09.2019 (via postal mail or delivered in person). If the file is sent via postal mail, please consider that the documents should arrive at UTM before 06.09.2019

The candidates can start registering online at the following link that will available before 24.06.2019 on www.utm.ro /ADMISSION 2019/INTERNATIONAL CANDIDATES

Make sure you have available all the documents requested above before starting the online registration.

The candidates’ files submitted online are subject to a verification by the Department of International Relations. If the file is complete you will receive an electronic message requesting 2 hard copy files.

If the file is incomplete, you will receive a message for correction/completion, following which you will add the missing documents online.

Once the file has been validated, the candidates must pay the admission fees (see below) and submit via postal mail or deliver personally (or via a legally authorized person) the 2 files containing all the original documents in legalized translations, apostille /authenticated described above, that are already uploaded online, at the following address:

 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

Department Relatii Internationale (DRI)

189 Calea Văcărești, Building M,

District 4, Bucharest

 

The 2 files must have written on their cover the following information:

 • Last name/ surname at birth (from birth certificate),
 • Current last name/surname (after marriage, adoption, change on request, if applicable),
 • Initial/initials of the given name/names of the father (mother, if the father is unknown),
 • First name/given name of the candidate,
 • Study programme for which they apply
 • E-mail address of the candidate
 • Mobile phone number of the candidate

 

Any inconsistency between the official data of the candidate and those submitted in the on-line registration platform leads to the dismissal of the candidate!!!

 

Step 2. – Payment of the admission fees

The admission fee is non-refundable under any circumstances.

The fees can be paid in RON at the Cashier Desk (Dambovnicului 22, District 4, Bucharest, next to the Department of International Relations) or in the university’s bank account: RO90BTRL04301202N01816XX, Banca Transilvania. 

One copy of the payment proof is added to each file sent for registration.

Candidates from Romania, EU, EEA and SC states, pay the following fees (RON):

Figure 3

6.1ADMISSION FEES (RON)BachelorMasterDoctoral
6.1.1Enrolment/admission fees for candidates: Romanian citizens, members of EU, EEA and SCMedicine (Romanian)Dental Medicine (Romanian)3503501.000
Medicine (English)Dental Medicine (English)450 — —
6.1.2NursingDental Technique300 — —
6.1.3Informatics250200 —
Finance-Banking, Accounting and Business Administration; Psychology; Social Political and Humanistic Sciences (including Preparatory Year for Romanian Language)100100 —
Nursing – Târgu Jiu265 — —
Pharmacy250 — —
Law1001001.000
6.1.4Enrolment/admission fees for candidates regardless of their citizenshipSpecializations:Medicine (English)Dental Medicine (English)450 — —

 

Step 3. – Confirmation of registration

Once the 2 files with the hard copies are validated by the Department of International Relations, you will receive a confirmation email.

If the files are submitted personally or via a legally authorized person, your registration will be confirmed in person.

Department of International Relations will send one file with the hard copies to the Secretary of the Faculty.

 

Step 4. – Participate in the admission contest

Figure 4

Study programAdmission contestJULYAdmission contest

SEPTEMBER

Medicine in English22 July 201910 Sept 2019
Dental Medicine in English22 July 201910 Sept 2019
Medicine in Romanian25 July 201911 Sept 2019
General Nursing25 July 201911 Sept 2019
Dental Medicine in Romanian26 July 201912 Sept 2019
Dental Technique26 July 201912 Sept 2019
Faculty of Pharmacy30 July 201927 Sept 2019
Preparatory Year for Romanian Language31 July 201927 Sept 2019

 

The admission is made in descending order of the general averages obtained by the candidates in the admission contest, within the limit of the approved tuition figure.

Step 5. – Applying for the certificate of recognition of studies at the Ministry of National Education

For the candidates that pass the admission contest Titu Maiorescu University – Department of International Relations will apply to the National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas of the Ministry of National Education (NCRED) for obtaining the certificate of recognition of studies. The application is made based on the documents provided by the candidate in the Enrolment step 1.

Within 3 days after receiving the admission contest results, candidates must pay the fee for preparing and submitting the file to MEN.

Candidates who have already obtained the recognition of studies from NCRED, do not undergo this process.

However, we cannot accept candidates who submitted their documents themselves to MEN and have not yet received the attestation.

6.1ADMISSION FEES (in RON)BachelorMasterDoctoral
6.1.10Fee for preparing and submitting the candidate’s file to the Ministry of National Education for obtaining the certificate of recognition of studies1.0001.0001.000

 

The fees can be paid in RON at the Cashier Desk (Dambovnicului 22, District 4, Bucharest, next to the Department of International Relations) or in the university’s bank account in RON: RO90BTRL04301202N01816XX, Banca Transilvania.

One copy of the payment proof is added to the files at the Department of International Relations.

 

Step 6. – Paying the tuition fee

Candidates with Romanian citizenship and high school studies in Romania, in Romanian language, candidates’ citizens of EU States, EEA and Swiss Confederation, as well as Romanian citizens with studies abroad or other education systems operating on the territory of Romania who have been admitted are required to pay at least the first instalment of the tuition fee until AUGUST 30, 2019. Otherwise, the candidate will not be matriculated in the first year of study. The payment of the tuition fee can be made in full at the due date of the first instalment.

Figure 6

TUITION FEES FOR BACHELOR STUDIES

FACULTY/SPECIALIZATION

ANNUAL FEE

(in EUR)

1.1Law

Full-time

Distance

1.1.1Law year I – II

540

540

1.1.2.Law year III – IV

540

500

1.2Finance-Banking, Accounting and Business Administration

Full-time

Distance

1.2.1Finance-Banking

540

500

1.2.2Accounting

540

500

1.2.3Business Administration

540

 —
1.3Psychology

Full-time

Distance

1.3.1Psychology

940

1.100

1.4Informatics

Full-time

Distance

1.4.1Informatics year I

1.350

1.650

1.4.2Informatics year II

1.200

1.500

1.4.3Informatics year III

900

1.000

1.5Medicine

Full-time

Distance

1.5.1Medicine year I

5.000

 —
1.5.2Medicine year II

4.500

 —
1.5.3Medicine year III

3.000

 —
1.5.4.Medicine years IV – VI

3.000

 —
1.5.5Nursing year   I – III

1.650

 —
1.5.6Nursing year IV

1.550

 —
1.5.7Medicine in English I-III

7.000

 —
1.6Dental Medicine

Full-time

Distance

1.6.1Dental Medicine year I –III

4.000

 —
1.6.2.Dental Medicine year IV – VI

3.500

 —
1.6.3Dental Technique

3.000

 —
1.6.4Dental Medicine in English I-III

7.000

 —
1.7Pharmacy

Full-time

Distance

1.7.1Pharmacy year I – III

3.000

 —
1.7.2Pharmacy year IV- V

2.950

 —
1.8Communication Sciences and International Relations

Full-time

Distance

1.8.1Communication and Public Relations year I -II

550

 —
1.8.2Communication and Public Relations year III

500

 —
1.8.3International Relations and European Studies year I – II

550

 —
1.8.4International Relations and European Studies year III

500

 —
1.8.5Preparatory year of Romanian language for international students

3.000

 —
1.9Law and Economical Sciences Târgu Jiu

Full-time

Distance

1.9.1Law

540

 —
1.9.2Accounting

540

 —
1.10Nursing Târgu Jiu

Full-time

Distance

1.10.1Nursing

1.600

 —

 

Deadlines for tuition fees:

 • Instalment 1 (Year 1st students, July session) – 30 august 2019
 • Instalment 1 (Year 1st students, September session) – 30 September 2019
 • Instalment 2 – 17 January 2020
 • Instalment 3 – 8 May 2020

 

The fee can be paid in RON at the Cashier Desk (Dambovnicului 22, District 4, Bucharest) or in the university’s bank account in Banca Transilvania, Bucharest, SWIFT: RO22BTRL.

RON: RO90BTRL04301202N01816XX

EURO: RO65BTRL04304202N01816XX

For bank payment, please include the payment corresponding to the faculty and year of studies, available here.

One copy of the payment proof is added to the file at the Department of International Relations and one copy at the Secretary of the Faculty.

The matriculation in the study programmes for citizens of EU States, EEA and Swiss Confederation, as well as Romanian citizens with studies abroad or other education systems operating on the territory of Romania is conditional on the recognition of high school studies by the National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas of the Ministry of National Education (NCRED). The non-recognition of high school studies by NCRED is the legal reason for the University not to do the matriculation of the candidate. In this case the paid tuition fee is reimbursed. 

The application file is returned, upon request, to the rejected candidate, without the payment of the fee.

The application file is returned, upon request, to the admitted candidate who renounces the place obtained by admission until September 30, 2019. The Enrolment fee for the admission contest and the fee for the processing and transmission of the file to the Ministry of National Education are not refundable in any case. In case of withdrawal from studies after September 30th, 2019 or expulsion from the University, the student pays a withdrawal fee of 100 RON. The student must pay the instalments of the tuition fees, including the related penalties, until the date of withdrawal/ expulsion. In case of the instalments paid in advance (an installment whose due date is after the date of withdrawal/ expulsion), they will be refunded to the student.

 

NON-EU candidates

What documents do I need for registration?

 

The citizens from outside EU, European Economic Area and the Swiss Confederation states/ Non-European Union candidates should obtain the letter of acceptance to studies from the General Direction for International Relations and European Affairs of the Ministry of National Education (GDIRE). Failure to obtain the letter of acceptance to studies from GDIRE is the legal reason for the University not to do the matriculation of the candidate. 

Titu Maiorescu University will submit the file to the General Direction for International Relations and European Affairs of the Ministry of National Education (GDIRE) for obtaining the letter of acceptance to studies. Therefore, the candidate must submit the following documents: 

 1. Information note and Declaration of consent for the processing of personal data – Annex 1 (Medicine / Dental Medicine)
 2. Application form for enrolment in the admission – Annex 2 (Medicine / Dental Medicine)
 3. Application form for the issuance of letter of acceptance to studies, that will be submitted by UTM to the Ministry of National Education, General Direction for International Relations and European Affairs. – Annex 4
 4. Study document (high school diploma),in the original and legalized translation into Romanian (2 originals)
  1. Diplomas from countries that are members to the Hague Apostille Convention, request a Hague Apostille, issued by the competent authorities in the issuing countries.
  2. For the countries who are not parties to the Hague Apostille Convention, diplomas will be authenticated by the Embassy/Consular Office of Romania from the issuing country and by the Ministry of Foreign Affairs. Diplomas not complying with the above requests are rejected.
  3. Diplomas from Republic of Moldavia do not need any form of authentication. Diplomas issued before 2008 shall be accompanied by a Certificate of Authenticity issued by the Ministry of Education of Republic of Moldavia (in original).

If the last name/surname or first name/given name of the candidate on the high school diploma is not identical to the name appearing on his/ her birth certificate or passport, the candidate is required to submit a certified explanatory note.

 1. School/Transcript of records (school transcript with grades) for all high school years, in the original, and legalized translation into Romanian (2 originals).
 2. Birth certificate, legalized translation into Romanian (2 originals).
 3. Marriage certificate, legalized translation into Romanian (2 originals), if applicable.
 4. Divorce certificate, legalized translation into Romanian (2 originals), if applicable;
 5. Valid passport, legalized translation into Romanian (2 originals).
 6. Medical certificate, in English or Romanian, specifying that the candidate is apt for higher education studies in the chosen field (e.g. medical field).
 7. 3 (three) recent photos – size 3/4.
 8. Language proficiency certificate for Romanian/English, B1 level at minimum, issued by institutions authorized by the Ministry of National Education, or an international certificate for English: Cambridge, INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS), TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL), or other internationally recognized certificate (candidates who are citizens of countries in which the official language is English or have study documents certifying high school graduation in English are exempt from this obligation). Certificates with limited validity must be valid at the beginning of the academic year in which the applicant enrolled.

 

 

NON-EU candidates

What are the registration steps?

 

Step 1. – Registration online at the Department of International Relations 

The period for online registration is 1.07.2019 – 15.07.2019.

The period for receiving original documents is 01.07.2019 – 19.07.2019 (via postal mail or delivered in person). If the file is sent via postal mail, please consider that the documents should arrive at UTM before 17.07.2019.

The candidates can start registering online at the link that will be made available on the website www.utm.ro /ADMISSION 2019/INTERNATIONAL CANDIDATES

Make sure you have available all the documents requested above before starting the online registration.

The candidates’ files submitted online are subject to a verification by the Department of International Relations. If the file is complete you will receive an electronic message requesting 2 hard copy files.

If the file is incomplete, you will receive a message for correction/completion, following which you will add the missing documents online.

Once the file has been validated, the candidates must pay the admission fees (see below), and submit via postal mail or deliver personally (or via a legally authorized person) the 2 files containing all the original documents in legalized translations, apostille /authenticated described above, that are already uploaded online, at the following address:

 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

Department Relatii Internationale (DRI)

189 Calea Văcărești, Building M,

District 4, Bucharest

 

The 2 files must have written on their cover the following information:

 • Last name/ surname at birth (from birth certificate),
 • Current last name/surname (after marriage, adoption, change on request, if applicable),
 • Initial/initials of the given name/names of the father (mother, if the father is unknown),
 • First name/given name of the candidate,
 • Study programme for which they apply
 • E-mail address of the candidate
 • Mobile phone number of the candidate

Any inconsistency between the official data of the candidate and those submitted in the on-line registration platform leads to the dismissal of the candidate!!!

 

Step 2. – Payment of the admission fees

International candidates from outside EU, EEA and SC, pay the following fees (RON):

Figure 7

6.1ADMISSION FEES (RON)BachelorMasterDoctoral
6.1.4Enrolment/admission fees for candidates/students regardless of their citizenshipMedicine (English)Dental Medicine (English) 450
6.1.5Enrolment/admission fees for candidates/studentsNON – UEMedicine, Dental Medicine, Preparatory Year for Romanian Language450
6.1.6Nursing; Dental Medicine300
6.1.7All the other faculties300

The admission fee is non-refundable under any circumstances.

The fees can be paid in RON at the Cashier Desk (Dambovnicului 22, District 4, Bucharest, next to the Department of International Relations) or in the university’s bank account: RO90BTRL04301202N01816XX, Banca Transilvania.

For bank payment, please include the payment corresponding to the faculty and year of studies, available here.

One copy of the payment proof is added to each file sent for registration.

 

Step 3. – Confirmation of registration 

Once the 2 files with the hard copies are validated by the Department of International Relations, you will receive a confirmation email. If the files are submitted personally or via a legally authorized person, your registration will be confirmed in person

Department of International Relations will send one file with the hard copies to the Secretary of the Faculty.

 

Step 4. – Participate in the admission contest 

Figure 8

Study programAdmission contestJULYAdmission contestSEPTEMBER
Medicine in English22 July 201910 Sept 2019
Dental Medicine in English22 July 201910 Sept 2019
Medicine in Romanian25 July 201911 Sept 2019
General Nursing25 July 201911 Sept 2019
Dental Medicine in Romanian26 July 201912 Sept 2019
Dental Technique26 July 201912 Sept 2019
Faculty of Pharmacy30 July 201927 Sept 2019
Preparatory Year for Romanian Language31 July 201927 Sept 2019

 

The admission is made in descending order of the general averages obtained by the candidates in the admission contest, within the limit of the approved tuition figure 1.

 

Step 5. – Applying for the letter of acceptance to studies at the Ministry of National Education 

For the candidates that pass the admission contest at Titu Maiorescu University – Department of International Relations will apply for a letter of acceptance to studies issued by the Ministry of National Education, based on the documents provided by the candidate in the enrolment step 1.

Within 3 days after receiving the admission contest results, candidates must pay the fee for preparing and submitting the file to MEN.

The candidates who submitted their documents themselves to MEN and wish to register based on the registration receipt from MEN, can not be accepted.

 

Figure 9

6.1ADMISSION FEES (in RON)BachelorMasterDoctoral
6.1.10Fee for preparing and submitting the candidate’s file to the Ministry of National Education for obtaining the letter of acceptance for studies.1.0001.0001.000

 

The fees can be paid in RON at the Cashier Desk (Dambovnicului 22, District 4, Bucharest, next to the Department of International Relations) or in the university’s bank account in RON: RO90BTRL04301202N01816XX, Banca Transilvania.

For bank payment, please include the payment corresponding to the faculty and year of studies, available here.

One copy of the payment proof is added to the files at the Department of International Relations.

 

Step 6. – Paying the integral tuition fee for the first year of studies 

Candidates citizens of non-EU States who have been admitted are required to pay the tuition fee in full, in order to obtain a residency visa in Romanian for the whole academic year 2019-2020 until August 30, 2019. Otherwise, the candidate will not be matriculated in the first year of study.

 

Figure 10

TUITION FEES for BACHELOR STUDIES FACULTY/SPECIALIZATIONANUAL FEE
(in EURO)
5.1.1Law; Psychology, Informatics; Finance-Banking, Accounting and Business Administration; Social Political andHumanistic Sciences; Law and Economic Sciences Târgu-Jiu.3.000
5.1.2Medicine, Dental Medicine; Nursing Târgu-Jiu7.500
5.1.3Medicine in English; Dental Medicine in English9.000

 

The fee can be paid in EURO in the university’s bank account:

EURO: RO65BTRL04304202N01816XX;

Banca Transilvania ; Bucharest,

SWIFT: RO22BTRL.

 

For bank payment, please include the payment corresponding to the faculty and year of studies, available here.

One copy of the payment proof is added to the file at the Department of International Relations and one copy at the Secretary of the Faculty.

The matriculation of the candidate is definite only after receiving the letter of acceptance from the Ministry of Education and presenting a passport with a valid visa for studies. In case the candidate is not accepted for studies by the Ministry of National Education, he/she cannot continue the studies and the paid tuition fee is reimbursed.

The application file is returned, upon request, to the rejected candidate, without the payment of the fee.

The application file is returned, upon request, to the admitted candidate who renounces the place obtained by admission until September 30, 2019, without the payment of the fee. If, until this date, the admitted candidate pays the full tuition fee, it is refunded to the candidate.

The enrolment fee and the fee for the processing and transmission of the file to the Ministry of National Education are not refundable in any case.

In case of withdrawal from studies after September 30th, 2019 or expulsion from the University, the student pays a withdrawal fee of 100 RON. The student must pay the instalments of the tuition fees, including the related penalties, until the date of withdrawal/ expulsion. In case of the instalments paid in advance (an installment whose due date is after the date of withdrawal/ expulsion), they will be refunded to the student.