Universitatea Titu Maiorescu anunță scoaterea la concurs în semestrul II al anului universitar 2019-2020 a următoarelor posturi didactice vacante, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 307, Partea a III-a, din 15 aprilie 2020, după cum urmează:

 

Facultatea de Medicină

Departamentul Disciplinelor Preclinice

Șef de lucrări, poziția 30, disciplina: Fiziologie.

 

Departamentul Disciplinelor Medico-Chirurgicale și Profilactice

Profesor universitar, poziția 87, disciplinele: Sănătate publică și management sanitar; Sănătate publică. Management sanitar; Principii de management al calității în sănătate.

Profesor universitar, poziția 89, disciplinele: Chirurgie cardiovasculară; Abilități clinice. Calcul de doze; Tehnici minim invazive în protezarea valvulară (TAVI); 

Șef de lucrări, poziția 144, disciplinele: Nursing general (și principii generale de îngrijire); Nursing clinic.

 

Facultatea de Medicină Dentară

Departamentul Disciplinelor de Specialitate Medicină Dentară

Asistent universitar, poziția 57, disciplinele: Abilități de preparare a cavităților dentare pe simulatoare; Odontoterapie conservativă.

Asistent universitar, poziția 64, disciplinele: Materiale dentare; Diagnostic orodentar.

Asistent universitar, poziția 67, Abilități de preparare a dinților pe simulatoare; Organizarea laboratorului de tehnică dentară, ergonomie și legislație profesională; Tehnologia punților dentare.

Asistent universitar, poziția 70, Protetică dentară mobilă; Protetică dentară fixă.

Facultatea de Farmacie

Departamentul Farmacie

Lector universitar, poziția 22, disciplinele: Anatomie umană; Fiziopatologie umană.

Lector universitar, poziția 23, disciplinele: Asistență farmaceutică; Medicamente biologice.

Lector universitar, poziția 27, disciplinele : Management farmaceutic; Introducere în chimia analitică.

Lector universitar, poziția 29, disciplinele: Biochimie I; Biochimie II; Chimie analitică cantitativă; Practica de specialitate I.

 

Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor

Departamentul Economie, Contabilitate și Informatică de Gestiune

Conferențiar universitar, poziția 18, disciplinele: Expertiză contabilă și consultanță fiscală; Contabilitatea instituțiilor de credit; Contabilitate managerială.

Lector universitar, poziția 23, disciplinele: Baze de date; Sisteme informatice de gestiune; Comerț electronic.

 

Departamentul Finanțe și Administrarea Afacerilor

Lector universitar, poziția 10, disciplinele: Managementul relațiilor cu furnizorii; Managementul relațiilor cu clienții; Antreprenoriat.

 

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale

Departamentul Comunicare, Limbi Străine și Relații Publice

Conferențiar universitar, poziția 5, disciplinele: Introducere în publicitate; Elaborarea unui produs de publicitate; Responsabilitate socială corporatistă (CSR); Campanii de publicitate.

Conferențiar universitar, poziția 14, disciplinele: Comunicare de specialitate în limba engleză; Comunicare în limba engleză.

 

Facultatea de Drept

Departamentul de Drept Privat

Asistent universitar, poziția 26, Drept civil. Persoanele; Drept civil. Teoria generală; Drept procesual civil (2).

 

Departamentul de Drept Public

Lector universitar, poziția 13 (master), Instituții de drept penal al afacerilor; Instituții de drept penal general aprofundat (2); Instituții de drept procesual penal aprofundat (2); Cooperare judiciară internațională în materie penală; Criminalistică. Tehnici și procedee de investigare penală; Drept penal special și infracțiuni prevăzute în legi speciale.

Asistent universitar, poziția 52, Drept material al Uniunii Europene; Organizarea justiției în Uniunea Europeană; Drept civil. Persoanele.

 

Facultatea de Psihologie

Departamentul de Psihologie și Psihoterapie

Asistent universitar, poziția 28, disciplinele: Fundamentele psihologiei; Psihologia familiei; Practică de specialitate.

 

Facultatea de Informatică

Departamentul de Informatică

Lector universitar, poziția 17, disciplinele: Inginerie software; Securitatea sistemelor informatice.

 

Facultatea de Drept și Științe Economice Târgu Jiu

Departamentul Drept Public și Drept Privat

Lector universitar, poziția 11, disciplinele: Drept internațional privat; Drept administrativ.

 

 

CALENDARUL SESIUNII DE CONCURSURI*:

Nr. crt.ActivitateaCalendar
1.Data publicării în Monitorul Oficial15 aprilie 2020
2.Perioadă de înscriere15 mai – 28 iunie 2020
3.Perioadă de susținere a probelor13 iulie 2020 – 16 iulie 2020
4.Avizarea rezultatelor în consiliile facultăților17 iulie 2020
5.Aprobarea rezultatelor în Senat20 iulie 2020
6.Comunicarea rezultatelor20 iulie 2020
7.Perioadă de contestații22 iulie 2020-25 iulie 2020
* Calendarul sesiunii de concursuri, aprobat prin Hotărarea nr. 56/28.04.2020 a Senatului Universității, a fost modificat prin Hotărârea nr. 57/07.05.2020 a Senatului Universității.

Depunerea dosarelor de concurs în vederea înscrierii la concurs se face personal de către candidați la sediul Rectoratului Universității Titu Maiorescu din București, strada Dâmbovnicului nr. 22, Sector 4, etaj I, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, în zilele lucrătoare, între orele 900 – 1600.

LISTA DOCUMENTELOR CE TREBUIE DEPUSE LA DOSAR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 1. Copertă*
 2. Cerere de înscriere la concurs*, adresată Rectorului, semnată de candidat și datată, care include declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar.

I. Acte de identitate, acte de studii și declarații

 1. Copie a cărții de identitate sau a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului.
 2. Copie a certificatului de naștere.
 3. Copii de pe documente care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie etc.), dacă este cazul.
 4. Copie a diplomei de doctor (față-verso) și, dacă este cazul, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, emis de MEN/OMEN privind atribuirea titlului de doctor, însoțit de Lista persoanelor cărora li s-a atribui titlul de doctor (cu excepția candidaților la postul de asistent de cercetare).
 5. În cazul concursurilor de ocupare a unui post didactic de profesor universitar, copie a actului care atestă calitatea de conducător de doctorat.
 6. Rezumatul tezei de doctorat, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă. Formatul tipărit trebuie să fie semnat de candidat.
 7. Copii ale altor diplome și documente care atestă studiile candidatului: diplomă de bacalaureat sau atestat de recunoaștere, diplomă de licență și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, diplomă de master și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, certificate de perfecționare a formării profesionale etc. (față-verso).
 8. Copie după dovada absolvirii unui program de formare psihopedagogică ce permite exercitarea profesiei de cadru didactic în învățământul superior sau dovada că este înscris la cursurile unui astfel de program sau o declarație prin care candidatul se angajează ca, în cazul în care va reuși la concurs, să urmeze și să absolve un astfel de program în maximum doi ani de la angajarea în Universitate* (în cazul candidaților la postul de asistent universitar, precum și în cazul candidaților la posturi didactice superioare, care provin din afara învățământului universitar).
 9. Copii care atestă deținerea titlurilor medicale în specialitatea postului, cerute pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unui post didactic în domeniul Medicină sau Medicină Dentară sau Farmacie, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.
 10. Declarație pe proprie răspundere* a candidatului că nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la Art. 130 (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011.
 11. Declarație privind opțiunea pentru calitatea de titular în raport cu Universitatea Titu Maiorescu.*

II. Avize medicale

 1. Adeverință de evaluare psihologică din care să rezulte că este apt să desfășoare activitate didactică în învățământul superior sau de cercetare științifică, eliberată de un cabinet de specialitate (cu timbru), cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la concurs pentru ocuparea unui post didactic în învățământul universitar”.
 2. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română, care să ateste starea de sănătate a candidatului, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la concurs pentru ocuparea unui post didactic în învățământul universitar”.

III. Experiență profesională

 1. Copie de pe cartea de muncă, pentru perioada de până la 01.01.2011, sau adeverință sau adeverințe de la locurile de muncă*, pentru perioada de după 01.01.2011, din care să reiasă perioadele de angajare și ocupațiile deținute.
 2. Adeverință de la unitatea sanitară care atestă experiența profesională medicală* până la data înscrierii la concurs, pentru ocuparea unui post în învățământul superior din domeniul Medicină sau Medicină Dentară sau Farmacie, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.

IV. Activitate profesională și de cercetare

 1. Fișa de autoevaluare* a îndeplinirii standardelor minime necesare și obligatorii pentru înscrierea la concurs, în format tipărit și semnat în clar și olograf, precum și în format electronic PDF fără semnătură olografă, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel.
 2. Curriculum vitae* al candidatului (EUROPASS) în format tipărit și semnat în clar și olograf, precum și în format electronic PDF fără semnătură olografă, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel.
 3. Lista de lucrări* publicate, în format tipărit și semnat în clar și olograf, precum și în format electronic PDF fără semnătură olografă, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel.
 4. Prezentarea celor mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare și științifice; documentul se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini și este semnat de către candidat.
 5. Maximum 10 lucrări ale candidatului, scanate, selecționate de acesta și considerate a fi relevante pentru realizările profesionale proprii; dacă lucrările nu sunt disponibile în format electronic, vor fi prezentate în forma materială.
 6. În cazul concursurilor pentru ocuparea unui post didactic de predare, Cursul/Suportul de curs pentru fiecare dintre disciplinele de predare specifică postului didactic pentru care se înscrie la concurs, în format tipărit sau/și în format electronic, elaborat de candidat. În cazul în care postul conține discipline de predare la programe de studii într-o limbă străină, cursul/suportul de curs trebuie să fie redactat în limba programelor de studii respective.

V. Alte documente

 1. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la concursul de ocupare pe perioadă nedeterminată a unui post didactic.*
 2. Dovada achitării taxei de înscriere la concurs.

Formularele pentru documentele marcate cu asterisc se ridică exclusiv de la Serviciul Resurse Umane-Salarizare. Copiile după actele de identitate și actele de studii trebuie să fie certificate pentru conformitate cu originalul de către personalul Serviciului Resurse Umane-Salarizare. Dacă un candidat prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Candidații la posturile de conferențiar universitar sau cercetător științific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv, din țară sau din străinătate, din afara UTM, care au elaborat scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale și științifice ale candidatului, precum și scrisorile respective în original sau exemplare scanate.

Candidații la posturile de profesor universitar sau cercetător științific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv din străinătate, care au elaborat scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale și științifice ale candidatului, precum și scrisorile respective in original sau exemplare scanate. În cazul domeniilor științifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pot proveni și din partea unor personalități din domeniul respectiv din România, din afara UTM.

Candidatul înscris la concurs depune la sediul departamentului sau institutului de cercetare din care face parte postul scos la concurs setul complet de lucrări, format din câte un exemplar/copie din fiecare lucrare trecută în lista de lucrări din dosarul de concurs, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării primei probe a concursului.

Dosarul de concurs constituit de candidat, cu toate documentele tipărite, la care se atașează un CD/stick de memorie în cinci copii, cu actele și documentele menționate mai sus, se depune direct de către candidat la sediul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al UTM, ca primă piesă a dosarului. CV-ul, Fișa de autoevaluare și Lista de lucrări se vor atașa pe CD în format PDF, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel (fără semnătură olografă). Pentru înscrierea la concurs se iau în considerare numai dosarele care conțin toate piesele enumerate mai sus.

Pentru a putea participa la concurs, până la încheierea perioadei de înscriere candidaţii trebuie să aibă la dosarul de concurs scrisorile de recomandare menţionate mai sus.

Metodologia proprie de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante a Universității Titu Maiorescu poate fi consultată aici. Informațiile privind descrierea posturilor scoase la concurs, atribuțiile postului, salariul minim de încadrare la momentul angajării, calendarul concursului, tematica probelor de concurs ș.a. pot fi consultate pe pagina web www.jobs.edu.ro a Ministerului Educației Naționale.