Universitatea Titu Maiorescu anunță scoaterea la concurs în semestrul II al anului universitar 2020-2021 a următoarelor posturi didactice vacante, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 367, Partea a III-a, din 6 mai 2021, după cum urmează:

Facultatea de Medicină

Departamentul Disciplinelor Preclinice

Șef de lucrări, poziția 34, disciplinele: Virusologie; Virology; Microbiologie (Bacteriologie, Virusologie, Parazitologie).

Șef de lucrări, poziția 40, disciplinele: Physiology; Imunology.

Șef de lucrări, poziția 43, disciplinele: Histology; Cel land molecular biology; Histology; Citology.

Departamentul Disciplinelor Medico-Chirurgicale și Profilactice

Profesor universitar, poziția 81, disciplinele: Chirurgie cardiovasculară; Tehnologii conexe în chirurgia cardiovasculară; Tehnici minim invazive în protezarea valvulară (TAVI).

Profesor universitar, poziția 92, disciplinele: Neurology.

Conferențiar universitar, poziția 105, disciplinele: Epidemiologie; Îngrijiri calificate în boli infecțioase.

Conferențiar universitar, poziția 106, disciplinele: Medicina de urgență; Istoria medicinei; Riscuri asociate consumului de droguri.

Șef de lucrări, poziția 148, disciplinele: Dermatologie; Îngrijiri calificate în dermatologie.

Șef de lucrări, poziția 149, disciplinele: Dermatologie; Dermatology.

Șef de lucrări, poziția 154, disciplinele: Chirurgie pediatrică.

Șef de lucrări, poziția 156, disciplinele: Chirurgie pediatrică; Pediatric Surgery.

Asistent universitar, poziția 189, disciplinele: Urologie; Îngrijiri calificate în specialități chirurgicale.

Facultatea de Medicină Dentară

Departamentul Disciplinelor de Specialitate Medicină Dentară

Profesor universitar, poziția 7, disciplinele: Morfologia dinților și arcadelor dentare; Estetică dentară.

Conferențiar universitar, poziția 20, disciplinele: Ortodonție; Ortodonție și ortopedie dento-facială; Igiena în laboratorul de tehnică dentară.

Facultatea de Farmacie

Departamentul Farmacie

Lector universitar, poziția 27, disciplinele: Sănătate publică; Biologie celulară și moleculară; Practică de specialitate.

Asistent universitar, poziția 33, disciplinele: Farmacognozie; Fitochimie.

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale

Departamentul Comunicare, Relații Publice și Limbi Străine

Lector universitar, poziția 2, disciplinele: Fundamentele psihologiei; Psihologia educației; Psihologia dezvoltării; Psihosociologia familiei.

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Lector universitar, poziția 5, disciplinele: Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria și metodologia curriculumului; Pedagogie II: Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării.

Facultatea de Informatică

Departamentul de Informatică

Conferențiar universitar, poziția 13, disciplinele: Arhitectura sistemelor de calcul; Securitate cibernetică.

Facultatea de Drept

Departamentul de Drept Privat

Asistent universitar, poziția 20, disciplinele: Drept comercial; Dreptul comerțului internațional.

Facultatea de Psihologie

Departamentul de Psihologie și Psihoterapie

Asistent universitar, poziția 27, disciplinele: Fundamentele psihologiei; Psihologia familiei; Practică de specialitate.

CALENDARUL SESIUNII DE CONCURSURI:

Nr. crt.ActivitateaCalendar
Data publicării în Monitorul Oficial6 mai 2021
Perioadă de înscriere6 mai 2021-18 iunie 2021
Prima probă12 iulie 2021
Perioadă de susținere a examenelor12 iulie 2021-15 iulie 2021
Avizarea rezultatelor în consiliile facultăților16 iulie
Aprobarea rezultatelor în Senat19 iulie
Comunicarea rezultatelor19 iulie 2021
Perioadă de contestații20 iulie 2021-21 iulie 2021

Depunerea dosarelor de concurs în vederea înscrierii la concurs se face personal de către candidați la sediul Rectoratului Universității Titu Maiorescu din București, strada Dâmbovnicului nr. 22, Sector 4, etaj I, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, după următorul program:

 • În intervalul 6 mai 2021-28 mai 2021, în zilele lucrătoare, între orele 900-1600.
 • În intervalul 2 iunie 2021-18 iunie 2021, în zilele lucrătoare, între orele 900-1600.

LISTA DOCUMENTELOR CE TREBUIE DEPUSE LA DOSAR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 1. Copertă*
 2. Cerere de înscriere la concurs*, adresată Rectorului, semnată de candidat și datată, care include declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar.
 3. Extras din Decizia Rectorului* de numire a comisiei de concurs.

I. Acte de identitate, acte de studii și declarații

 1. Copie a cărții de identitate sau a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului.
 2. Copie a certificatului de naștere.
 3. Copii de pe documente care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie etc.), dacă este cazul.
 4. Copie a diplomei de doctor (față-verso) și, dacă este cazul, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, emis de MEN (cu excepția candidaților la postul de asistent de cercetare).
 5. În cazul concursurilor de ocupare a unui post didactic de profesor universitar, copie a actului care atestă calitatea de conducător de doctorat.
 6. Rezumatul tezei de doctorat, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă. Formatul tipărit trebuie să fie semnat de candidat.
 7. Copii ale altor diplome și documente care atestă studiile candidatului: diplomă de bacalaureat sau atestat de recunoaștere, diplomă de licență și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, diplomă de master și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, certificate de perfecționare a formării profesionale etc. (față-verso).
 8. Copie după dovada absolvirii unui program de formare psihopedagogică ce permite exercitarea profesiei de cadru didactic în învățământul superior sau dovada că este înscris la cursurile unui astfel de program sau o declarație prin care candidatul se angajează ca, în cazul în care va reuși la concurs, să urmeze și să absolve un astfel de program în maximum doi ani de la angajarea în Universitate* (în cazul candidaților la postul de asistent universitar, precum și în cazul candidaților la posturi didactice superioare, care provin din afara învățământului universitar).
 9. Copii care atestă deținerea titlurilor medicale în specialitatea postului, cerute pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unui post didactic în domeniul Medicină sau Medicină Dentară sau Farmacie, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.
 10. Declarație pe proprie răspundere* a candidatului că nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la Art. 130 (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011.
 11. Declarație privind opțiunea pentru calitatea de titular în raport cu Universitatea Titu Maiorescu.*

II. Avize medicale

 1. Adeverință de evaluare psihologică din care să rezulte că este apt să desfășoare activitate didactică în învățământul superior sau de cercetare științifică, eliberată de un cabinet de specialitate.
 2. Certificat medical eliberat de medicul de familie, din care rezultă că este apt să desfășoare activitate didactică în învățământul superior sau de cercetare științifică.

III. Experiență profesională

 1. Copie de pe cartea de muncă, pentru perioada de până la 01.01.2011, sau adeverință sau adeverințe de la locurile de muncă*, pentru perioada de după 01.01.2011, din care să reiasă perioadele de angajare și ocupațiile deținute.
 2. Adeverință de la unitatea sanitară care atestă experiența profesională medicală* până la data înscrierii la concurs, pentru ocuparea unui post în învățământul superior din domeniul Medicină sau Medicină Dentară sau Farmacie, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.

IV. Activitate profesională și de cercetare

 1. Fișa de autoevaluare* a îndeplinirii standardelor minime necesare și obligatorii pentru înscrierea la concurs, în format tipărit și semnat în clar și olograf, precum și în format electronic PDF fără semnătură olografă, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel.
 2. Curriculum vitae* al candidatului (EUROPASS) în format tipărit și semnat în clar și olograf, precum și în format electronic PDF fără semnătură olografă, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel.
 3. Lista de lucrări* publicate, în format tipărit și semnat în clar și olograf, precum și în format electronic PDF fără semnătură olografă, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel.
 4. Prezentarea celor mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare și științifice; documentul se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini și este semnat de către candidat.
 5. Maximum 10 lucrări ale candidatului, scanate, selecționate de acesta și considerate a fi relevante pentru realizările profesionale proprii; dacă lucrările nu sunt disponibile în format electronic, vor fi prezentate în forma materială.
 6. În cazul concursurilor pentru ocuparea unui post didactic, Cursul/Suportul de curs pentru fiecare dintre disciplinele de predare specifică postului didactic pentru care se înscrie la concurs, în format tipărit sau/și în format electronic, elaborat de candidat. În cazul în care postul conține discipline de predare la programe de studii într-o limbă străină, cursul/suportul de curs trebuie să fie redactat în limba programelor de studii respective.

V. Alte documente

 1. Dovada achitării taxei de înscriere la concurs.

(2) Candidații care depun la dosar declarația prevăzută la pct. 10 nu pot participa la un nou concurs de promovare în cadrul UTM, dacă nu și-au îndeplinit obligația asumată prin declarație.

Art. 30. Candidatul la ocuparea unui post cercetător științific gradul II sau gradul I constituie dosarul de concurs care cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente, în ordinea menționată:

 1. Copertă*
 2. Cerere de înscriere la concurs*, adresată Rectorului, semnată de candidat și datată, în două exemplare originale.
 3. Extras din Decizia Rectorului* de numire a comisiei de concurs, în care se menționează funcția de director sau de secretar științific al institutului de cercetări deținută de unul din membrii comisiei.

I. Acte de identitate, acte de studii și declarații

 1. Copie a cărții de identitate sau a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului, în două exemplare.
 2. Copie a certificatului de naștere, în două exemplare.
 3. Copii de pe documente care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie etc.), dacă este cazul, în două exemplare.
 4. Copie a diplomei de doctor (față-verso) și, dacă este cazul, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, emis de MEN, în două exemplare.
 5. Rezumatul tezei de doctorat, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă. Formatul tipărit trebuie să fie semnat de candidat.
 6. Copii ale altor diplome și documente care atestă studiile candidatului: diplomă de bacalaureat sau atestat de recunoaștere, diplomă de licență și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, diplomă de master și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, certificate de perfecționare a formării profesionale etc. (față-verso), în două exemplare.
 7. Declarație pe proprie răspundere* a candidatului că nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la Art. 130 (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011.
 8. Declarație privind opțiunea pentru calitatea de titular în raport cu Universitatea Titu Maiorescu.*

II. Avize medicale

 1. Adeverință de evaluare psihologică din care să rezulte că este apt să desfășoare activitate de cercetare științifică, eliberată de un cabinet de specialitate.
 2. Certificat medical eliberat de medicul de familie, din care rezultă că este apt să desfășoare activitate de cercetare științifică.

III. Experiență profesională

 1. Copie de pe cartea de muncă, pentru perioada de până la 01.01.2011 și adeverință sau adeverințe de la locurile de muncă* pentru perioada de după 01.01.2011, în două exemplare originale, din care să reiasă perioadele de angajare și ocupațiile deținute.

IV. Activitate profesională și de cercetare

 1. Fișa de autoevaluare* a îndeplinirii standardelor minime necesare și obligatorii pentru înscrierea la concurs, în format tipărit și semnat în clar și olograf, în două exemplare originale, precum și în format electronic PDF fără semnătură olografă, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel
 2. Asumarea răspunderii, scrisă de mână de către candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare, în două exemplare originale.
 3. Curriculum vitae* al candidatului (EUROPASS) în format tipărit și semnat în clar și olograf, în două exemplare originale, precum și în format electronic PDF fără semnătură olografă, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel.
 4. Lista de lucrări* publicate, în format tipărit și semnat în clar și olograf, în două exemplare originale, precum și în format electronic PDF fără semnătură olografă, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel.
 5. Prezentarea celor mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei științifice; documentul se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini și este semnat de către candidat.
 6. Maximum 10 lucrări ale candidatului, scanate, selecționate de acesta și considerate a fi relevante pentru realizările profesionale proprii; dacă lucrările nu sunt disponibile în format electronic, vor fi prezentate în forma materială.

V. Alte documente

 1. Cazier judiciar.
 2. Copie a anunțului de scoatere la concurs a postului din ziarul de circulație națională și anunțul de la sediul instituției (www.utm.ro), semnat și ștampilat.
 3. Dovada achitării taxei de înscriere la concurs.

Formularele pentru documentele marcate cu asterisc se ridică exclusiv de la Serviciul Resurse Umane-Salarizare. Copiile după actele de identitate și actele de studii trebuie să fie certificate pentru conformitate cu originalul de către personalul Serviciului Resurse Umane-Salarizare. Dacă un candidat prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Candidații la posturile de conferențiar universitar sau cercetător științific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv, din țară sau din străinătate, din afara UTM, care au elaborat scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale și științifice ale candidatului, precum și scrisorile respective în original sau exemplare scanate.

Candidații la posturile de profesor universitar sau cercetător științific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv din străinătate, care au elaborat scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale și științifice ale candidatului, precum și scrisorile respective in original sau exemplare scanate. În cazul domeniilor științifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pot proveni și din partea unor personalități din domeniul respectiv din România, din afara UTM.

Candidatul înscris la concurs depune la sediul departamentului sau institutului de cercetare din care face parte postul scos la concurs setul complet de lucrări, format din câte un exemplar/copie din fiecare lucrare trecută în lista de lucrări din dosarul de concurs, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării primei probe a concursului.

Dosarul de concurs constituit de candidat, cu toate documentele tipărite, la care se atașează un CD/stick de memorie în cinci copii, cu actele și documentele menționate mai sus, se depune direct de către candidat la sediul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al UTM, ca primă piesă a dosarului. CV-ul, Fișa de autoevaluare și Lista de lucrări se vor atașa pe CD în format PDF, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel (fără semnătură olografă). Pentru înscrierea la concurs se iau în considerare numai dosarele care conțin toate piesele enumerate mai sus.

Pentru a putea participa la concurs, până la încheierea perioadei de înscriere candidaţii trebuie să aibă la dosarul de concurs scrisorile de recomandare menţionate mai sus.

Metodologia proprie de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante a Universității Titu Maiorescu poate fi consultată aici. Informațiile privind descrierea posturilor scoase la concurs, atribuțiile postului, salariul minim de încadrare la momentul angajării, calendarul concursului, tematica probelor de concurs ș.a. vor putea fi consultate în cel mai scurt timp pe pagina web www.jobs.edu.ro a Ministerului Educației Naționale.