Cautare

Admitere 2017

CONCURS DE ADMITERE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017


 

ADMITERE 2017

 

FACULTATEA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ TÂRGU JIU organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2017-2018 la următorul program de studii: 

 

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ/Număr de locuri
1. Sănătate Asistență medicală generală 240 de credite / 4 ani
(8 semestre)
IF / 60 de locuri, Autorizat

 

 

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE

 

Admiterea în programele de studii universitare de licenţă se organizează în două sesiuni:

 

SESIUNEA IULIE 2017: 

    • 26 iulie 2017 Perioada de înscriere 3 iulie 2017-24 iulie 2017;

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie 2017: 

    • 27 septembrie 2017. Perioada de înscriere 4 septembrie 2017-23 septembrie 2017.

 

În funcție de gradul de ocupare a locurilor din sesiunea iulie 2017, la propunerea consiliului facultății, cea de-a doua perioadă de înscriere la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licență poate fi programată în perioada 1 august 2017 – 23 septembrie 2017.

 

CONCURSUL DE ADMITERE

 

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

 

Pentru programul de studii universitare de licență Asistență Medicală Generală, disciplina de concurs este BIOLOGIE. Manualul recomandat:

 

BIOLOGIE, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, orice ediție începând cu 2006

Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu

 

Proba de concurs constă din completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări, împărțite în două seturi: setul 1 de la 1 la 50 și setul 2 de la 51 la 100. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns. Fiecare întrebare din setul 1 are un singur răspuns corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu 0,2 puncte. Punctajul obținut se transformă în notă. Fiecare întrebare din setul 2 are două răspunsuri corecte. Fiecare întrebare la care se marchează ambele răspunsuri corecte și numai acestea se notează cu 0,2 puncte. Punctajul se transformă în notă. Nota obținută pentru fiecare set de întrebări trebuie să fie de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute pentru fiecare set de întrebări. Media generală nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat. 

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate. 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2017-2018, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv. 

Pentru înscrierea la concursul de admitere în programele de studii universitare de licență, candidații prezintă un dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon, cu următoarele acte și documente: 

a)    cererea de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2017-2018;

b)    diploma de bacalaureat, în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

c)     în cazul candidaților care sunt studenți în ciclul de studii universitare de licență la o altă facultate, diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului;

d)    diploma de licență în copie certificată conform cu originalul sau legalizată pentru absolvenții altor facultăți;

e)    declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);

f)     certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

g)    certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul sau legalizată (dacă este cazul);

h)    adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu mențiunea apt pentru a urma studii superioare;

i)      3 (trei) fotografii tip carte de identitate;

j)     actul de identitate în copie certificată conform cu originalul.

 

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2017-2018 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de promovare a examenului național de bacalaureat, eliberată de către instituția de învățământ.

 

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face la sediul facultății din bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400. 

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere se poate plăti la sediile casieriei Universității sau la Banca Transilvania, pe baza codurilor de plata, afișate pe site-ul Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere nu se restituie în nicio condiție. Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 de lei

Taxe de studii pentru anul universitar 2017–2018

Toți studenții Universității beneficiază de licență de utilizare a pachetului Microsoft Office 365 ProPlus 2016.