Cautare

Admitere 2017

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018

 

Pentru studentii anului I forma de invatamant la distanta (ID):

Festivitatea de deschiderea a noului an universitar 2017-2018 va avea loc sâmbătă, 14.10.2017, începând cu ora 09:00 în sala V001, corp V.

Pentru studentii de la forma de invatamant master:
Festivitatea de deschiderea a noului an universitar 2017-2018 va avea loc sâmbătă, 14.10.2017, începând cu ora 09.45 în sala M204.


 

CONCURS DE ADMITERE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017


 

CONCURS DE ADMITERE MASTERAT – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

 

Candidații care participă la concursul de admitere la MASTERUL “Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale” vor sustine proba de “Interviu” în perioada 25-28 septembrie, între orele 10.00-14.00.

Fiecare candidat va trebui să susțină această probă la data și ora pe care o doresc, în intervalul menționat mai sus. Proba “Interviu” va avea loc în sala M111.

 


 

ADMITERE 2017

 

FACULTATEA DE INFORMATICĂ organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2017-2018 la următoarele programe de studii:

 

I. Ciclul de studii universitare de licenţă:

Nr. crt. Domeniul de licenţă Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ/Număr de locuri
1. Informatică Informatică 180 de credite / 3 ani (6 semestre) IF / 100 de locuri, Acreditat ID Bucureşti / 125 de locuri, Acreditat

 

II. Ciclul de studii universitare de master: 

Nr. crt. Programul de studii Nr. credite/Durata studiilor Forma de învăţământ Număr de locuri
1. Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat 100
2. Informatică aplicată în imagistică medicală 120 de credite / 2 ani
(4 semestre)
IF, Acreditat

 

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE

 

Admiterea în programul de studii universitare de licenţă Informatică se organizează în două sesiuni:

SESIUNEA IULIE 2017: 

 • Perioada de înscriere: 3 iulie 2017-24 iulie 2017;
 • Concurs admitere Informatică IF:  26 iulie 2017 ora 10
 • Concurs admitere Informatică ID:  26 iulie 2017 ora 16

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie 2017: 

 • Perioada de înscriere: 4 septembrie 2017-23 septembrie 2017
 • Concurs admitere Informatică IF:  27 septembrie 2017 ora 10
 • Concurs admitere Informatică ID:  27 septembrie 2017 ora 16.

 

Admiterea în programele de studii universitare de master ale Facultăţii de Informatică se organizează în

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

 • Perioadele de înscriere :
  • 3 iulie 2017-24 iulie 2017 şi
  • 4 septembrie 2017-25 septembrie 2017
 • Concurs admitere: 28 septembrie 2017.

 

CONCURSUL DE ADMITERE

 

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective. 

Pentru programul de studii universitare de licență Informatică, disciplinele de concurs sunt INFORMATICĂ și TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR. Subiectele vor fi elaborate pe baza programelor școlare în vigoare începând cu anul 2011, la disciplina Informatică, clasele IX-XI, specializarea Matematică-Informatică (neintensiv Informatică) și la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor, clasele IX-X, studiată în trunchiul comun, la toate filierele, profilurile și specializările. Pentru aceste discipline și ani de studii sunt valabile toate manualele alternative, aprobate de MEN. 

Proba de concurs constă din completarea unui test-grilă cu 20 de întrebări. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu 0,5 puncte. Punctajul obținut se transformă în notă. Nota obținută la testul-grilă trebuie să fie de minim 5(cinci). La stabilirea mediei generale la concursul de admitere se ia în considerare media obținută la examenul de bacalaureat. Ponderea notei obținute la testul-grilă este de 75% din media generală de admitere, media obținută la examenul de bacalaureat având o pondere de 25%. Media generală nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

Durata probei de concurs este de 2 ore. 

 

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

Pentru disciplina Informatică

 • INFORMATICĂ, Manual pentru clasa a IX-a, Editura Didactică și Pedagogică, orice ediție începând cu 2011, autor: Mariana Miloşescu
 • INFORMATICĂ, Manual pentru clasa a IX-a, Editura Didactică și Pedagogică, orice ediție începând cu 2011, autori: Emanuela Cerchez, Marinel Şerban
 • INFORMATICĂ, Manual pentru clasa a X-a, Editura Corint, orice ediție începând cu 2008, autori: Mioara Gheorghe, Constanța Năstase, Monica Tătărâm
 • INFORMATICĂ, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Didactică și Pedagogică, orice ediție începând cu 2011, autor: Mariana Miloşescu

 

Pentru disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor

 • TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR, Manual pentru clasa a IX-a, Editura Didactică și Pedagogică, orice ediție începând cu 2011, autor: Mariana Miloşescu
 • TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR, Manual pentru clasa a IX-a, Editura Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2012, autori: Daniela Oprescu, Cristina Eugenia Dămăcuş
 • TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR, Manual pentru clasa a X-a, Editura Corint, orice ediție începând cu 2008, autori: Mioara Gheorghe, Monica Tătărâm, Manuela Florea
 • TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR, Manual pentru clasa a X-a, Editura Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2012, autori: Daniela Oprescu, Cristina Eugenia Dămăcuş

 

TEMATICA PROBEI DE CONCURS 

Disciplina Informatică

1. Algoritmi

1.1 Noțiunea de algoritm. Caracteristici generale

1.2 Date. Tipuri de date.

1.3 Operatori. Expresii

2. Structuri de control, descrierea acestora în pseudocod

2.1 Structura liniară

2.2 Structura alternativă simplă și generalizată

2.3 Structuri repetitive

2.3.1 Structura repetitivă cu număr cunoscut de pași

2.3.2 Structura repetitiva condiționată anterior

2.3.3 Structura repetitivă condiționată posterior

2.4 Algoritmi elementari

2.4.1 Algoritmi pentru determinarea valorii minime/maxime

2.4.2 Algoritmi pentru prelucrarea cifrelor unui număr

2.4.3 Algoritmi pentru testarea numerelor prime

2.4.4 Algoritmi pentru testarea și prelucrarea divizorilor unui număr

2.4.5 Algoritmi pentru conversii în sisteme de numerație

2.4.6 Algoritmi pentru prelucrarea șirurilor de valori numerice

3. Structuri de date

3.1 Tablou de memorie unidimensional

3.2 Tablou de memorie bidimensional

3.3 Algoritmi elementari cu tablouri de memorie

3.3.1 Algoritmi pentru parcurgerea elementelor tabloului de memorie

3.3.2 Algoritmi pentru căutarea unui element din tabloul de memorie

3.3.3 Algoritmul pentru stergerea unui element din tabloul de memorie

3.3.4 Algoritmul pentru inserarea unui element într-ul tablou de memorie

3.3.5 Algoritmi pentru sortarea elementelor unui tablou de memorie

3.3.6 Algoritmul pentru interclasarea elementelor unui tablou de memorie

4. Liste

4.1 Reprezentarea grafică a structurilor de tip listă

4.2 Operaţii specifice

4.3 Stiva şi coada

5. Metoda de programare Backtracking

5.1 Prezentare generală

5.2 Aplicaţii ale metodei în combinatorică

 

Disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor

 1. Componentele hard şi soft ale unui PC

1.1 Unitatea centrală

1.2 Dispozitive de intrare

1.3 Dispozitive de ieşire

1.4 Memorii

1.5 Conceptul de sistem de operare

1.6 Tipuri de software

2. Conceptul de reţea de calculatoare şi avantajele lucrului în reţea

2.1 Tipuri de reţele (LAN, MAN, WAN, Internet)

2.2 Partajare resurse, comunicaţii în reţea

3. Securizarea computerelor şi a reţelelor

3.1 Drepturi de acces

3.2 Viruşi informatici şi antiviruşi

4. Aspecte de bază legale privind utilizarea soft-ului

4.1 Legislaţia  referitoare la drepturile de autor privind produsele software

4.2 Aspecte economice ale nerespectării legislaţiei (pentru producător, pentru utilizator)

5. Organizarea informaţiilor pe suport extern

5.1 Disc logic, director, fişier: identificare, proprietăţi, vizualizare conţinut

5.2 Lucrul cu discurile logice, directoarele, fișierele

6. Servicii oferite în Internet

6.1 www, e-mail, chat, newsgroup

6.2 FTP, PORTAL, e-comerce

6.3 Formulare în Internet

6.4 Baze de date on-line

6.5 Operații bancare prin Internet

7. Componente necesare accesului la Internet

7.1 Tipuri de comunicații

7.2 Modemul, calculatorul, browser

7.3 Provider

8. Modul de adresare în Internet

8.1 Adresare de Internet – adrese de pagini

8.2 Adrese de e-mail

8.3 Browsere (elemente generale de interfață și utilizarea acestora)

9. Măsuri de securitate în utilizarea Internetului

9.1 Criptarea transmisiei

9.2 Semnătura digitală

9.3 Apărarea împotriva virușilor

9.4 Firewall

10. Serviciul de conversație

10.1 Netmeeting

10.2 Video și audio conferință

10.3 Telefonie IP

10.4 Utilizarea corectă a serviciilor IRC

10.5 Particularităţi ale comunicaţiei chat: smileys, acronime (emoticons).

11. Formule și funcții Excel

11.1 Formule aritmetice și logice pentru operațiile matematice

11.2 Completare automată

11.3 Folosirea funcțiilor min, max, count, sum, average

11.4 Funcția if

12. Tehnici și procedee de realizare de grafice și diagrame în Excel

12.1 Diagrame și grafice realizate cu ajutorul datelor dintr-un registru de calcul

12.2 Editare/modificare/mutare/ copiere/ștergere diagrame și grafice

13. Conceptele de bază ale aplicației Access

13.1 Deschiderea, modificarea, salvarea și închiderea unei baze de date existente

13.2 Moduri de vizualizare

14. Operarea cu baze de date în Access

14.1 Proiectarea unei baze de date

14.2 Crearea unei tabele

14.3 Definirea unei chei primare

14.4 Stabilirea unui index

14.5 Modificarea proprietăților unui câmp

14.6 Vizualizarea informațiilor dintr-o tabelă

14.7 Introducerea/modificarea de date în tabelă

14.8 Adăugarea/ștergera de înregistrări într-o bază de date

15. Crearea și utilizarea formularelor în Access

15.1 Crearea unui formular simplu

15.2 Introducera datelor în baza de date folosind formulare simple

15.3 Formatarea textului

15.4 Modificarea modului de aranjare a obiectelor în formular

15.5 Importul de imagini și/sau fișier text într-un formular

16. Utilizarea informațiilor dintr-o bază de date în Access

16.1 Conectarea la o bază de date existentă

16.2 Căutarea unui înregistrări

16.3 Crearea/salvarea unei interogări 

16.4 Filtre adăugare, eliminare

16.5 Adăugarea, eliminarea de câmpuri într-o interogare

16.6 Selecția și sortarea datelor

17. Crearea și utilizarea rapoartelor în Access

17.1 Crearea/modificarea unui raport

17.2 Crearea/modificarea unui antet și subsol

17.3 Gruparea datelor într-un raport, total-raport, subtotal-raport

18. Operații necesare realizării unei prezentări PowerPoint

18.1 Crearea unei noi prezentări

18.2 Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide)-modificarea acestora

18.3 Inserarea textului

18.4 Operații de bază: copiere, mutare, ștergere

18.5 Modalități de formatare a unei prezentări

18.6 Utilizarea elementelor grafice în prezentare

18.7 Utilizarea diagramelor

18.8 Inserarea imaginilor și a altor obiecte  

Proba de concurs pentru admiterea la studii universitare de master este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

 

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2017-2018, respectiv o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2017-2018, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere în programele de studii universitare de licență, candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în România prezintă un dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon, cu următoarele acte și documente: 

a)    cererea de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2017-2018;

b)    diploma de bacalaureat, în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

c)     în cazul candidaților care sunt studenți în ciclul de studii universitare de licență la o altă facultate, diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului;

d)    diploma de licență în copie certificată conform cu originalul sau legalizată pentru absolvenții altor facultăți;

e)    declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);

f)     certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

g)    certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul sau legalizată (dacă este cazul);

h)    adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu mențiunea apt pentru a urma studii superioare;

i)      3 (trei) fotografii tip carte de identitate;

j)     actul de identitate în copie certificată conform cu originalul.

 

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2017-2018 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de promovare a examenului național de bacalaureat, eliberată de către instituția de învățământ.

 

Pentru admiterea în programele de studii universitare de licență, candidații care au urmat studiile liceale în străinătate prezintă un dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon, cu următoarele acte și documente: 

a)    cererea de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2017-2018;

b)    diploma de bacalaureat în original și în copie tradusă, certificată conform cu originalul sau legalizată, și atestatul emis de direcțiile de specialitate ale MEN de recunoaștere/echivalare a diplomei de bacalaureat;

c)     declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează în România mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);

d)    certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

e)    certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată (dacă este cazul);

f)     certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de MEN, în cazul candidaților străini;

g)    adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină;

h)    trei fotografii tip carte de identitate;

i)      actul de identitate în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

 

Pentru admiterea în programele de studii universitare de master, candidații cetățeni români care au urmat studiile universitare de licență în România prezintă un dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon, cu următoarele acte și documente: 

a)    cererea de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2017-2018;

b)    diploma de bacalaureat, în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

c)     diploma de licență și suplimentul la diplomă, în original și copii certificate conform cu originalul sau legalizate;

d)    în cazul candidaților care sunt studenți în ciclul de studii universitare de master la o altă facultate, diploma de licență și suplimentul la diplomă în copii certificate conform cu originalul sau legalizate, însoțite de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului;

e)    declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);

f)     certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

g)    certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul sau legalizată (dacă este cazul);

h)    adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu mențiunea apt pentru a urma studii superioare;

i)      3 (trei) fotografii tip carte de identitate;

j)     actul de identitate în copie simplă.

 

Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017-2018 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licență, adeverința de promovare a examenului de licență, eliberată de către instituția de învățământ.

 

Pentru admiterea în programele de studii universitare de master, candidații care au urmat studiile universitare de licență în străinătate prezintă un dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon, cu următoarele acte și documente: 

a)    cererea de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2017-2018;

b)    diploma de bacalaureat în original și în copie tradusă, certificată conform cu originalul sau legalizată, și atestatul emis de direcțiile de specialitate ale MEN de recunoaștere/echivalare a diplomei de bacalaureat;

c)     diploma de licență și suplimentul la diplomă, în copii certificate conform cu originalul sau legalizate, și atestatul emis de direcțiile de specialitate ale MEN de recunoaștere /echivalare a diplomei de licență;

d)    declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent în România, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (conform anexei la cererea de înscriere);

e)    certificat de naștere în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată;

f)     certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată (dacă este cazul);

g)    certificat de competentă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de MEN, în cazul candidaților străini;

h)    adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină;

i)      trei fotografii tip carte de identitate;

j)     actul de identitate în copie certificată conform cu originalul sau legalizată și, după caz, traducerea în limba română în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

 

Înscrierea candidaţilor cetățeni români la concursul de admitere se face la sediul facultății din Calea Văcăreşti nr. 189, între orele 800 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 800 – 1400.

 

Candidații cetățeni străini și candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale într-o limbă străină depun dosarele la Departamentul Relații Internaționale (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter).

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa de înscriere la examenul de verificare a cunoștințelor generale de limba română (pentru candidații cetățeni străini și candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale într-o limbă străină) se pot plăti la sediile casieriei Universității sau la Banca Transilvania, pe baza codurilor de plata, afișate pe site-ul Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru susținerea examenului de verificare a cunoștințelor generale de limba română nu se restituie în nicio condiție. Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru candidații cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene este de 200 lei. Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru candidații cetățeni străini din state terțe este de 300 de lei.

 

Taxa pentru susținerea examenului de verificare a cunoștințelor generale de limba română este de 450 de lei.

 

Taxe de studii pentru anul universitar 2017–2018

Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în programele de studii de licență și master ale Facultății de Informatică pentru anul universitar 2017-2018 poate fi accesată aici.

 

Toți studenții Universității beneficiază de licență de utilizare a pachetului Microsoft Office 365 ProPlus 2016.