Universitatea Titu Maiorescu din București, instituție de învățământ superior emblematică a României, recunoscută la nivel național și internațional pentru complexitatea profilului academic, calitatea studiilor și dinamica dezvoltării, universitate europeană prin vocația fondatoare, prin spirit, misiune academică și deschidere instituțională, conectată la ideile, evoluțiile și tendințele din Spațiul Cunoașterii și profund ancorată în realitatea societății românești, participă, prin procesul educațional și activitățile de cercetare, prin proiecte și programe, prin implicare etică și civică, prin atitudine și luări de poziție cu privire la temele de interes comun, la procesul de construcție a unei societăți moderne și a unei Românii Europene prin intermediul educației, al valorilor morale și spirituale, al cercetării și cunoașterii. 

În acest cadru instituțional și conceptual, la Deschiderea anului universitar 2021-2022 și cu prilejul Zilei Mondiale a Educației (5 octombrie), Universitatea Titu Maiorescu lansează un APEL PENTRU EDUCAȚIE cu scopul de a conștientiza la nivel public importanța și rolul educației pentru societate, dificultățile, provocările și prioritățile acesteia în prezent și în perspectivă, într-o perioadă dificilă pe plan global, și de a contribui la asumarea lor colectivă și la coagularea unei atitudini comune, sinergice și proactive pentru Educație în societatea românească.

  1. Educația este esențială pentru dezvoltarea individului, edificarea unei societăți moderne și a unei națiuni civilizate în cadrul civilizației europene. Educația și cercetarea reprezintă factori fundamentali ai dezvoltării și progresului, vectori ai viitorului și mijloace de edificare a Europei Cunoașterii. De aceea Educația trebuie asumată la nivel politic ca prioritate națională, așa cum prevede Legea Educației, nu doar declarativ, din rațiuni politicianiste și electorale, ci prin susținere politică, acțiune, inițiative, programe coerente îndreptate spre schimbare, modernizare, eficientizare în spiritul și datele sistemelor performante ale Europei.
  1. Educația românească în ansamblul ei are nevoie de un cadru legislativ modern, care, prin prevederile sale, puse în operă prin măsuri politice și administrative, să susțină procesele de schimbare și dezvoltare, cultivarea calității în educație și cercetare, încurajarea performanței, autonomia universitară și libertatea academică, recunoașterea valorii instituționale în spațiul învățământului superior și aprecierea ei pe criterii obiective și de pe platforma corectitudinii politice. Toate acestea sunt necesare, sub semnul priorității, în direcția modernizării sistemului educațional românesc și a alinierii lui la sistemele educaționale avansate din Uniunea Europeană.
  1. O educație de calitate necesită finanțare substanțială. Nu există educație și cercetare performante fără susținere financiară adecvată. În condițiile subfinanțării cronice, fără resurse financiare suficiente, vitale pentru existența și evoluția lor, educația și cercetarea din România se află în dificultatea de a se dezvolta la standarde europene, în conformitate cu potențialul uman de care beneficiază. Finanțarea educației și a cercetării, în aplicarea prevederilor legale, trebuie să constituie o prioritate a României de azi și a oricărei guvernări, în cadrul efortului de dezvoltare a țării prin intermediul cunoașterii. Tot în litera și spiritul legii, instituțiile de învățământ superior, indiferent de regimul lor juridic, în funcție de rezultatele și performanțele obținute, trebuie să aibă șanse egale în ceea ce privește finanțarea de la bugetul de stat.
  1. Universitatea este o instituție fundamentală, situată în centrul comunității, un adevărat pilon al societății. Reunind în misiunea sa academică învățământul universitar și cercetarea științifică, Universitatea constituie un cadru al instrucției, al transferului de cunoaștere, al formării de competențe și al specializării, al pregătirii viitorilor specialiști pentru piața forței de muncă și, în același timp, al educației în spiritul principiilor și valorilor morale, care au edificat civilizația europeană. Rolul universității trebuie să fie recunoscut, în întreaga lui complexitate și la adevărata lui valoare, în mediul public, de instituțiile statutului și de factorii de decizie și la nivelul societății, iar cadrele didactice să se bucure de respect social, conform statutului lor, consacrat de UNESCO și celebrat simbolic de Ziua Mondială a Profesorului / World Teacher’s Day (5 Octombrie), intrată în conștiința publică drept Ziua Mondială a Educației.
  1. În îndeplinirea misiunii sale, prioritatea absolută a Universității o reprezintă asigurarea calității în educație. Calitatea constituie condiția sine qua non a unei educații eficiente și competitive. Noțiune de învățământ superior trebuie să se întemeieze nu pe un statut cronologic și administrativ, ci pe substanța și calitatea educației, care deschid drumul către excelență și performanță. Universitatea care-și face din cultivarea calității la cele mai înalte standarde sensul existenței sale este o instituție care-și onorează numele și statutul și care participă activ la opera înscrisă în misiunea sa, de a desfășura educație și cercetare la nivel academic. Per a contrario, o universitate care nu îndeplinește standardele de calitate în educație și cercetare este o instituție care nu-și împlinește misiunea, o formă fără fond. Universitatea conștientă de misiunea și sensul ei în lumea de azi trebuie să abordeze asigurarea calității, prin instrumentele și mecanismele specifice, ca pe o prioritate instituțională și un obiectiv permanent. 
  1. Conectată la evoluțiile din Spațiul Cunoașterii, la procesele din mediul socio-economic, Universitatea de azi trebuie să fie angrenată, în relație cu aceste schimbări și provocări, într-un proces continuu de adaptare și redefinire instituțională. Universitatea trebuie să devină, din ce în ce mai mult, un spațiu de elită al formării, al încurajării gândirii libere și al schimbului de idei, al creativității și spiritului inovator, al deschiderii și internaționalizării, al diversității și dialogului intercultural. În același timp, păstrând echilibrul între necesitatea menținerii standardelor academice de calitate și nevoile societății, Universitatea trebuie să fie receptivă la cerințele societale, să fie o instituție inclusivă, care să integreze publicuri tot mai diverse, să asigure accesul egal la studiile universitare, echitatea, egalitatea de gen și de șanse, să participe activ la procesul de educare, instruire, consiliere și orientare, de formare de specialiști și de profesionalizare a domeniilor de activitate și să fie, astfel, un factor al dezvoltării și progresului. Având în vedere necesitatea permanentă de pregătire prin instituțiile de învățământ superior, determinată de evoluțiile rapide de pe piața forței de muncă, Universitatea trebuie să dezvolte noi forme de instruire și specializare în paradigma lifelong learning, deschise către toate categoriile de public, inclusiv către cele non-tradiționale. 
  1. Universitatea este un spațiu al valorilor intelectuale și morale. În datele misiunii sale academice și sociale, Universitatea trebuie să-și onoreze statutul instituțional, de spațiu al educației și cunoașterii, să cultive standarde înalte de instrucție și moralitate, să promoveze exclusiv valoarea și meritul, să respecte și să aplice cu exigență criteriile etice care o definesc ca instituție-etalon a comunității și națiunii. În acest sens, trebuie să nu abdice, sub nicio formă și în nicio circumstanță, de la valorile sale, să condamne cu fermitate abaterile de la normele etice și deontologice, actele deviante de la morala universitară, practica plagiatului, abuzurile de orice fel și să cultive respectul pentru lege și normele etice, pentru morala academică și pentru conduita universitară, să formeze un mediu sănătos din punct de vedere moral și spiritual, să fie mereu un exemplu și un reper pentru comunitate. În același timp, Universitatea trebuie să le cultive studenților în mod sistematic un spirit academic guvernat de valori morale și deontologice, de principiile eticii și integrității academice.
  1. În Societatea Cunoașterii și în Era Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor, progresele economiei, ale științei și tehnologiei imprimă un ritm de evoluție și dezvoltare fără precedent. Tehnologia digitală, prezentă în toate domeniile activității și existenței, a devenit suportul acestor evoluții, accelerând dezvoltarea umanității. În perioada crizei pandemice, tehnologia a creat cadrul de continuare a existenței globale, prin desfășurarea online a activităților în toate domeniile, inclusiv în cel educațional. În prezent și în perspectivă, educația în general, învățământul superior și cercetarea științifică în special nu mai pot fi concepute fără aportul și suportul tehnologiei digitale. Universitatea prezentului trebuie să privească spre viitor, să-și deschidă larg porțile tehnologiei, să implice instrumentele acesteia în educație și cercetare, să-și digitalizeze resursele, serviciile, procedurile și procesele. Într-o metamorfoză necesară, Universitatea de azi, instituția fundamentală în procesul de edificare a Societății Cunoașterii, trebuie să devină o Universitate Digitală.
  1. România are un potențial de inteligență excepțional, recunoscut la nivel internațional și confirmat prin evoluția specialiștilor români în companii și consorții de prestigiu, în universități și institute de cercetare de top. Mulți dintre tinerii în această situație sunt absolvenți ai universităților românești, care-și continuă studiile și procesul specializării în străinătate și care aleg să-și desfășoare activitatea și să se dezvolte în carieră peste hotare. Prin acest exod continuu, determinat, în multe cazuri, de lipsa opțiunilor și a perspectivelor în țară, România pierde resurse importante de inteligență. O prioritate a clasei politice și a oricărei guvernări trebuie să fie crearea de condiții speciale pentru tinerii cu potențial, atragerea lor în țară și implicarea în activități de cercetare științifică și în domenii de vârf ale educației, științei și cunoașterii, care contribuie la dezvoltarea țării.
  1. În raport direct cu rolul ei de mijloc al dezvoltării și evoluției, Educația trebuie abordată de toate forțele politice, de instituții, organizații, entități socio-economice și culturale, de societatea românească în ansamblul ei ca domeniu de importanță strategică și asumată ca Proiect de Țară. În această viziune, educația trebuie să coaguleze în jurul ei toate forțele politice și sociale, care să-și facă din modernizarea și eficientizarea sistemului un obiectiv prioritar asumat și pus în operă în mod transpartinic în cadrul unui proces continuu. O educație de calitate, eficientă și competitivă constituie mijlocul de realizare a României Educate, conform Proiectului desfășurat de Administrația Prezidențială, și oferă condițiile de modernizare și dezvoltare a țării în direcția civilizațiilor avansate din Uniunea Europeană și din lume.  

București, 4 Octombrie 2021