CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE DREPT, STUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE, EDIȚIA A XII-A cu tema  

„Bona fides in iure. Buna-credință ca fundament al echității juridice”

 Ediţia a XII-a

Facultatea de Drept

Universitatea Titu Maiorescu din București

București, 16-17 mai 2024

 

Program click aici!

Vă anunțăm modificarea termenului de expediere a studiului la Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale cu tema   „Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale – „Bona fides in iure. Buna-credință ca fundament al echității juridice” din 16-17 mai 2024 prin prelungirea acestuia până în data de 11 martie 2024. 

TERMENE

 •      Expedierea studiului-termen limită: 11 martie 2024 (expedierea studiului în limba română cu respectarea
  cerințelor de redactare- click aici);
 •      Notificarea acceptării studiului propus: 18 martie 2024;
 •      Termen pentru transmiterea lucrării în limba engleză, inclusiv cu modificările solicitate de recenzori:
  25 martie 2024;
 •      Desfăşurarea Conferinţei: 16-17 mai 2024;
 •       Termene propuse permit ca volumul conferinței să poată fi editat la data susținerii lucrărilor Conferinței și ridicat de participanți de la sediul Facultății de Drept a UTM la data evenimentului.

 

Cu o vastă experienţă în organizarea de manifestări științifice internaționale, Universitatea Titu Maiorescu a lansat, în anul 2013, o nouă provocare ştiinţifică prin organizarea Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale. La primele ediții au fost prezentate peste 700 de lucrări științifice ale unor reputați profesori, cercetători și doctoranzi din România și din străinătate. Desfășurate trilingv, în română, engleză și franceză, cele zece ediții s-au bucurat de prezența a peste 50 profesori de la universități din Spania, Italia, Franța, Israel, Polonia, Bulgaria, Maroc, Germania si India.

Volumele editate în cadrul primelor opt ediții ale conferinței, realizate la Editura Hamangiu au fost distribuite fiecărui participant, cât și reputaților profesori de drept din România, precum și bibliotecilor universitare.
Volumele au ISBN 978-606-678642-3, ISBN 978-606-27-0020-1, ISBN 978-606-27-0222-9, ISBN 978-606-27-0607-4, ISBN 978-606-27-0879-5, ISBN 978-606-27-1250-1, ISBN 978-606-27-1474-1, ISBN 978606-27-1595-3, și sunt indexate BDI. Volumele ultimelor trei ediții (2021, 2022, 2023) au fost publicate la Editura Universul Juridic, având  ISBN 978-606-39-0912-2, ISSN 2668-0203 și ISSN-L 2668-0203, ISBN 978-606-39-1232-0, ISBN 978-606-39-1398-3 fiind indexate în trei baze de date internaționale, CEEOL HeinOnline si EBSCO.

Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale,  îşi propune să reunească oameni de ştiinţă din structura academică, cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, masteranzi, studenţi şi nu în ultimul rând, practicieni ai dreptului și reprezentanți ai profesiilor juridice, pentru a face schimb şi a împărtăşi experienţele şi rezultatele lor de cercetare cu privire la cele mai diverse aspecte legate de reformarea legislaţiei în spiritul noilor curente naţionale, europene şi internaţionale privitoare la tema propusă ediției, precum şi pentru a discuta despre provocările practice întâlnite şi soluţiile adoptate.

Plecând de la imperativul categoric kantian, acționează astfel încât maxima acțiunilor tale să poată fi impusă ca lege universală a naturii”, buna-credință reprezintă un concept fundamental în drept și este recunoscută în toate domeniile lumii juridice, putând susține că, buna-credință reprezintă un pilon esențial în cadrul sistemului juridic, promovând conduita etică și întărind încrederea în relațiile juridice.

Aspecte legate buna-credință întâlnim în dreptul contractelor, principiul influențând interpretarea și executarea acestora, precum și în dreptul familiei, principiul bunei-credințe putând juca un rol important în diverse situații, cum ar fi exercitarea autorității părintești sau partajarea proprietății comune, părțile fiind încurajate să acționeze în interesul superior al copiilor și să coopereze în rezolvarea diferendelor, dar și în zona exercitării cu bună-credință a obligațiilor procesuale în dreptul procesual civil sau penal. Aspectele menționate reprezintă doar câteva crâmpee ale orizonturilor cercetării generate de tema propusă conferinței, multiple subiecte din aceste arii tematice, dar și din zone ale dreptului muncii, transporturilor, al dreptului constituțional sau internațional public urmând a fi analizate în cadrul lucrărilor științifice ce vor fi selecționate-  teme de actualitate în cercetare  de natură să suscite interesul atât al teoreticienilor dreptului, cât și al practicienilor (avocați, notari, magistrați, executori judecătorești, consilieri juridici).

Într-o lume în care sistemele juridice interferează tot mai mult, iar experiența juridică este supusă unor constante evoluții, dorim așadar să analizăm împreună fundamente doctrinare, să descoperim soluții adecvate de practică pe care cercetarea științifică prin reunirea gândurilor și a energiilor creatoare ale acestei conferințe le va genera într-o  upgradare perpetuă și necesară pentru a răspunde diversităţii. „Buna-credință nu este doar un principiu moral, ci și un instrument esențial pentru protejarea echității în orice sistem juridic.” – (Lon L. Fuller).

Avem convingerea că această importantă manifestare ştiinţifică va fi una dintre cele mai prestigioase evenimente din calendarul juridic naţional, cu ecou internaţional, oferind o oportunitate pentru discutarea problemelor de actualitate ale universalității patente a dreptului succesoral dar de referință pentru societate, mediile economice, culturale şi lingvistice, comunitatea juridică, urmărind să evidenţieze noi soluţii şi interpretări între tradiția legislativă și valorile moderne ce ne însoțesc.

În speranța ca tema conferinței este de natură să ne stimuleze apetitul spre zone interdisciplinare și incitante ale cercetării, vă invităm să fiţi parte la dezbaterea celor mai interesante aspecte legate de bona fides in iure.

Prezentarea lucrărilor conferinței se va desfășura în plen și pe secţiuni.

Parteneri tradiționali: 

 • Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Drept și Științe Administrative
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept
 • Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
 • Asociația română de drept și afaceri europene (ARDAE)
 • Instituto Universitario de Estudios Europeos ”Salvador de Madariaga”-Universidade da Coruña
 • Editura Universul Juridic
 • Juridice.ro

INFORMAŢII PENTRU AUTORI

Studiile vor fi trimise la adresa: lawconference2024@univ.utm.ro ( persoane de contact Felicia Maxim-0766.527.675, Mădălina Dinu -0727.277.775)

Fiecare autor poate participa la Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale  cu cel mult două articole (nu se admit articole cu mai mult de 2 coautori). Taxa se achită pe articol. Susținerea articolelor de către autori în cadrul lucrărilor conferinței constituie o cerință imperativă pentru publicarea articolelor în volumul conferinței.

Taxă de participare

350 lei pentru publicarea în volumul Conferinței și indexarea în trei baze de date internaționale, recunoscute de Comisia de Drept, CNATDCU.

Taxa de participare se achită pe articol. Taxa poate fi plătită cel mai târziu până la data de 11 martie 2024.

Taxa se va plăti în contul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, în următorul cont deschis la B.C.R. RO49RNCB0546029228350001, Cod fiscal: RO4337662 sau la Casieria Universității Titu Maiorescu – str. Dambovnicului nr. 22, sector 4 București (numerar sau cu card bancar).

Pe documentul de plata trebuie să existe menţiunea ,,Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale 2024”.

Ordinul de plată trebuie comunicat pe adresa de mail: lawconference2024@univ.utm.ro Taxa de participare nu se restituie în cazul în care recenzorii apreciază că articolul nu poate fi indexat neîndeplinind  condițiile de fond și de formă solicitate de rigorile cercetării științifice.

Notă:

Conferinţa se va desfăşura fizic în Bucureşti, la sediul Facultăţii de Drept – Universitatea Titu Maiorescu, din Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4 (excepțional în sistem remote).