UPDATE: Conducerea Universității Titu Maiorescu din Bucureşti adoptă noi măsuri de prevenire a răspândirii infecției cu noul Coronavirus

În contextul măsurilor adoptate la nivel național pentru reducerea riscurilor de răspândire a infecției cu noul Coronavirus, Universitatea Titu Maiorescu suspendă temporar activitățile didactice directe și programul de lucru cu publicul, pentru toată perioada instituirii stării de urgență.

Activitățile administrative, de secretariat și de cercetare din cadrul Universității se desfășoară fără program cu publicul.

Hotărârea a fost adoptată în contextul măsurilor de prevenție aplicate deja la nivelul Universității cu privire la informarea comunității UTM și la asigurarea standardelor de igienă, precum și în contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS-COV-2, conform dipozițiilor Decretului nr.195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență și a Ordonanțelor militare în vigoare.

Descarcă Hotărârea conducerii universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti.


UPDATE: Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti adoptă noi măsuri de prevenire a răspândirii infecției cu noul Coronavirus

Consiliul de administrație al universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti a publicat hotărârea nr. 147 din 18 martie. Hotărârea prevede măsuri de prevenire a răspândirii infecției cu noul Coronavirus:

HOTĂRÂREA

Nr. 147 / 18 martie 2020

 • În temeiul art. 213 alin. (13) și art. 287 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • În conformitate cu Decretul nr. 195/16.03.2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
 • În conformitate cu adresa nr. 8725/17.03.2020 a Ministrului Educației și Cercetării;
 • În baza art. 96 alin. (1), lit. h) din Carta Universității Titu Maiorescu,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL UNIVERSITĂŢII TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Activitățile didactice directe se suspendă în Universitatea Titu Maiorescu până la data încetării stării de urgență.

(2) În perioada prevăzută la alin. (1), cadrele didactice desfășoară alte activități prevăzute in fișa postului cum sunt cercetare științifică, coordonare de lucrări de licență și dizertație, pregătire materiale didactice și transmiterea acestora către studenți etc.

Art. 2. În privința activităților didactice se vor lua următoarele măsuri:

 1. Pe toată perioada închiderii universității ca urmare a declarării stării de urgență, cadrele didactice au obligația de a desfășura activități de predare și de seminarizare, prin folosirea mijloacelor de comunicare electronică la distanță. Facultățile vor întreprinde demersuri de încurajare a cadrelor didactice de a realiza predarea/ organizarea seminariilor prin conferințe online și prin punerea la dispoziție a unor suporturi de curs/lucrări practice, teste de evaluare și alte elemente considerate necesare.
 2. În perioada 19-30 martie 2020, titularii de curs și cadrele didactice care susțin activități de seminar/laborator/lucrări practice vor revizui, actualiza și completa materialele didactice (suportul de curs, spețe, teste, studii de caz, resurse online etc). Acestea vor fi transmise tuturor studenților IF si ID.
 3. Materialele didactice vor fi transmise periodic până la reluarea activităților didactice directe, folosind modalități de comunicare online – email, grupuri de Facebook etc. Frecvența transmiterii materialelor rămâne la latitudinea fiecărui cadru didactic, urmărind participarea activă a studenților și menținerea calității actului didactic.
 4. Conducerea fiecărei facultăți desemnează cadre didactice titulare care vor sprijini cadrele didactice în vederea desfășurării activităților online și offline prin mijloace electronice de comunicare la distanță (poate fi responsabilul ID, acolo unde este cazul).
 5. Începând cu luna aprilie 2020 materialele didactice refăcute vor fi încărcate în noua platformă de e-learning – Teams (Microsoft) de către responsabilul pentru cursuri online, cu sprijinul Departamentului IT. Procedura de lucru va fi comunicată până la finalul lunii martie, astfel încât sistemul să fie operațional in cursul lunii aprilie.
 6. Activitățile practice (stagii clinice, lucrări practice, laboratoare etc) care nu pot fi desfășurate prin mijloace de comunicare online se vor reprograma începând cu prima zi în care se vor relua activitățile didactice directe.
 7. Fiecare cadru didactic va realiza un raport lunar cu activitățile desfășurate care va fi înaintat Directorului de Departament și Decanului Facultății.
 8. Pentru facultățile care nu au programe de studii ID se recomandă respectarea principiilor de elaborare a materialelor didactice pentru învățământul ID, pentru disciplinele aferente semestrului II. Ghidul pentru elaborarea suporturilor de curs ID este atașat prezentei Decizii.
 9. Cadrele didactice a căror normă didactică este prevăzută integral in semestrul I rămân implicate in celelalte activități din fișa postului.

Art. 3. În privința activităților desfășurate de studenți se vor lua următoarele măsuri:

 1. Studenții sunt obligați să păstreze legătura cu șefii de an și cadrele didactice și să răspundă solicitărilor transmise prin mijloace de comunicare online.
 2. Studenții au obligația de a participa la activitățile desfășurare online  (cursuri, seminarii înregistrate de cadrele didactice sau activități de testare) sau offline, prin comunicare electronică.
 3. Studenții cazați în căminele Universității sunt obligați să respecte prevederile impuse de starea de urgență cu privire la păstrarea distanței sociale. Este interzis accesul persoanelor străine în cămin și organizarea de reuniunii cu mai mult de 10 persoane.
 4. Rezidenții și studenții Facultății de Medicină vor fi informați cu privire la măsurile adoptate de Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență cu privire la implicarea lor în sistemul sanitar în contextul epidemiologic actual.

Art. 4. În privința activităților desfășurate de personalul didactic auxiliar și nedidactic se vor lua următoarele măsuri:

 1. Toate structurile organizatorice și funcționale continuă lucrările de specialitate, atât prin planificarea prezenței prin rotație, cât și prin asigurarea unei permanențe prin mijloace de comunicare de la distanta (telefon, e-mail etc).
 2. Conducerea structurii va asigura legătura operativă cu personalul angajat și cu managementul Universității.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor putea fi completate cu alte elemente care țin de evoluția stării de urgență.

Art. 6. Conducerea executivă a Universității, decanii facultăților, directorii de departamente, precum și conducerea structurilor organizatorice și funcționale vor duce la îndeplinire prezenta Hotărâre, inclusiv transmiterea către cadrele didactice, studenți și angajați a măsurilor de mai sus și monitorizarea implementării acestora.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 

Descarcă Hotărârea nr. 147 din 18 martie a Consiliului de administrație al universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti.


În contextul măsurilor adoptate la nivel național pentru reducerea riscurilor de răspândire a infecției cu noul Coronavirus, Universitatea Titu Maiorescu suspendă temporar, în perioada 11-22 martie 2020, activitățile didactice directe.

Decizia adoptată marți, 10 martie 2020, de Senatul UTM ca măsură de prevenție, presupune suspendarea temporară a tuturor activităților didactice directe, precum și a altor activități derulate în cadrul Universității, care implică aglomerări de persoane (conferințe, prelegeri, workshop-uri, mese rotunde, competiții sportive, etc. programate pentru perioada următoare).

Conform Hotărârii conducerii UTM, cadrele didactice titulare de disciplină vor asigura transmiterea suportului de curs către studenți. Activitățile administrative, de secretariat și de cercetare din cadrul Universității se desfășoară fără program cu publicul.

Hotărârea a fost adoptată în contextul măsurilor de prevenție aplicate deja la nivelul Universității cu privire la informarea comunității UTM și la asigurarea standardelor de igienă, precum și în contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS-COV-2 și al Hotărârii privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, adoptată luni de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (Hotărârea nr. 6/09.03.2020).