A.1. Pregătirea atât a echipei de management a proiectului, cat şi a unei strategii de asigurare a metodologiei implementării proiectului cu asigurarea totodată a acestei echipe de către solicitant a spaţiilor logistice (săli, laboratoare, bibliotecă, programe informatice, linii telefonice, adrese mail etc.) necesare derulării proiectului

A.1.1. Pregatire/documentare echipa de management , precum si a echipei de implementare
A.1.2. Constituirea Consiliului Științific
A.1.3. Elaborarea unei strategii și a setului de proceduri specifice pentru funcționarea programelor de pregătire și cercetare doctorală și postdoctorală
A.1.4. Realizarea unei metodologii de selecţie a cercetătorilor post-doctoranzi, a programului de pregătire post-doctorală şi doctorală cât şi a unei metodologii de organizare şi monitorizare a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică
A.1.5. Informarea, recrutarea şi selecţia grupului ţintă, formalizarea contractelor de burse pentru cei selectaţi şi definirea programelor individuale de cercetare şi studii pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat
A.1.6. Implementarea unei strategii de furnizare (incluzând eligibilitate) a sprijinului financiar cercetătorilor post-doctorali şi doctoranzilor, transfer de informaţii în vederea realizării de mobilităţi interne şi transnaţionale
A.1.7. Dezvoltarea reţelei instituţionale şi stabilirea de parteneriate şi proceduri de colaborare
A.1.8. Organizarea de achiziţii in sprijinirea proiectului
A.1.9. Recrutarea beneficiarilor de mobilităţi externe şi interne printr-un sistem transparent bazat pe evaluarea activităţilor de cercetare ştiinţifice întreprinsă de aceştia pana la momentul eligibilităţii
A.1.10. Activitatea de asigurare a vizibilităţii proiectului prin informare si publicitatea proiectului

A.2. Crearea calendarului de derularea si realizarea activităţilor de mobilităţi interne şi transnaţionale

A.2.1. Organizarea unei şcoli de vară
A.2.2. Asigurarea unor mobilităţi externe
A.2.3. Organizarea unor work-shop-uri
A.2.4. Organizarea unor stagii externe
A.2.5. Organizarea unor work-shop-uri menite să evalueze rezultatele acestor stagii externe în metodologia de cercetarea ştiinţifică şi rezultatele acesteia
A.2.6. Organizarea unor stagii interne
A.2.7. Organizarea a două conferinţe internaţionale

A.3. Susţinerea financiară

A.3.1. Asigurarea unui număr de 115 de burse de studiu şi cercetare în universităţi instituţii şi alte centre de cercetare naţionale şi europene
A.3.2. Susţinerea unui număr de circa 40 de mobilităţi pentru schimburi inter-universitare naţionale, cât şi a unui număr de circa 40 de mobilităţi în străinătate
A.3.3. Susţinerea unor manifestări ştiinţifice, colocvii, mese rotunde, şcoli de vară, pe domenii de interes comun sau domenii conexe, cu participarea unor specialişti recunoscuţi în domeniu în ţară şi în străinătate

A.4. Evaluarea, publicitatea şi implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice

A.4.1. Monitorizarea şi îndrumarea activităţii de cercetare a doctoranzilor pe tot parcursul ciclului doctoral
A.4.2. Pregătirea, organizarea şi monitorizarea stagiilor de cercetare interne şi internaţionale
A.4.3. Monitorizarea participării doctoranzilor si cercetătorilor post-doctoranzi şi doctoranzi la manifestările ştiinţifice şi schimburile interuniversitare în ţară şi străinătate
A.4.4. Organizarea activităţilor de raportare lunare, a auto-evaluărilor intermediare şi finale
A.4.5. Asigurarea vizibilităţii proiectului
A.4.6. Asigurarea unei reuniuni finale cu participarea tuturor membrilor grupului-ţintă
A.4.7. Evaluarea rapoartelor de cercetare post-doctorale şi doctorale şi validarea acestora


 

 • Raportare privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului pentru luna noiembrie 2015
 • Raportare privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului pentru luna octombrie 2015
 • Raportare privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului pentru luna septembrie 2015
 • Raportare privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului pentru luna august 2015
 • Raportare privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului pentru luna iulie 2015
 • Raportare privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului pentru luna iunie 2015
 • Raportare privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului pentru luna mai 2015
 • Raportare privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului pentru luna aprilie 2015

 

Activitatea A.2.2. Mobilități externe pentru cercetătorii doctoranzi

În cadrul proiectului cu titlul „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, contract POSDRU/159/1.5/S/141699, un doctorand poate beneficia de sprijin financiar pentru a efectua  o mobilitate externă academică de minim o lună și maxim 3 luni într-o universitate/centru de cercetare dintr-o țară membră a Uniunii Europene, fiind eligibile două stagii de mobilitate europeană per doctorand cu o durată cumulată maximă de 3 luni.

Perioada de desfășurare a mobilităților externe academice de către doctoranzi se încadrează în intervalul luna 4 –  luna 17, respectiv 08 iulie 2014-08 septembrie 2015, prevăzut în Graficul de implementare a proiectului. Bursa de mobilitate externă într-o universitate/centru de cercetare dintr-o țară membră a Uniunii Europene este în valoare de 4.200 lei/luna, pentru un număr de 30 de doctoranzi (23 – Lider de parteneriat, 5 – Partener 1, 2 – Partener 2).

Sprijinul financiar pentru efectuarea mobilităților externe academice doctorale se acordă în urma unei selecții, din membrii grupului țintă-doctoranzi, a participanților la mobilități externe. Doctoranzii bursieri selectați pentru mobilitate externă doctorală trebuie să respecte criteriile de eligibilitate pentru statutul de doctorand, atât în momentul selecției, cât și pe parcursul stagiului de mobilitate.

În cadrul proiectului selecția participanților la mobilitățile externe doctorale se organizează în etape stabilite în funcție de programul de derulare al acestoraDoctoranzii selectați pentru mobilitățile externe vor încheia un  Act Adițional la Contractul de cercetare doctorală.

Doctorandul bursier selectat pentru mobilitate externă doctorală va comunica/preda echipei de management și de implementare a proiectului documentele care atestă desfășurarea mobilității externe doctorale. Fiecare doctorand bursier selectat pentru mobilitate externă doctorală va comunica/preda  adeverința de la instituția gazdă privind durata mobilității externe și activitățile desfășurate (Certificat de participare/Certificat of Attendance).


 

Activitatea A.2.2. Asigurarea unor mobilități externe

Activitatea privind asigurarea unor mobilități are ca obiectiv principal organizarea de vizite de studiu externe la care exponenții grupului țintă au posibilitatea să se deplaseze la instituții universitare din Uniunea Europeană. În acest sens, au fost analizate opțiunile cercetătorilor postdoctorat de a participa la vizitele de studiu, precum și perioadele estimate de către acești privind disponibilitatea de deplasare, în vederea organizării celor două vizite.

Astfel, prima vizită de studiu externă s-a derulat la Facultatea de Drept, Economie și Gestiune din cadrul Universității din Orleans- Franța, în perioada 8-14 martie 2015. Activitatea derulată a constat în selectarea și participarea a 10 cercetători postdoctorat, vizita de studiu externă fiind coordonată de 5 persoane din echipa de management și de implementare din cele trei universități partenere în proiect. În cadrul programului stabilit de universitatea gazdă, participanții au avut contacte cu persoane cu atribuții de conducere în cadrul universității, dar și cu cadre didactice de specialitate. Totodată, participanții au avut acces nelimitat la sursele bibliografice din cadrul bibliotecii, dar au avut posibilitatea de a accesa bazele de date internaționale. Vizita de studiu externă organizată în cadrul  Facultății de Drept, Economie și Gestiune din Orleans, Franța, a constituit un prilej de maximă importanță pentru aprofundarea cunoștințelor cercetătorilor postdoctorat  în domeniul de cercetare postdoctorală, o modalitate corespunzătoare pentru schimbul de experiență și realizarea unor studii comparate, dar și un mod de a întări coeziunea grupului țintă prin participarea cercetătorilor postdoctorat din toate cele trei centre universitare partenere.

Cea de-a doua vizită de studiu externă a fost organizată și s-a desfășurat la Universitatea A Coruna din Spania, în perioada 31 mai-6 iunie 2015. Ca și în cazul primei vizite, organizarea activității a debutat cu selectarea celor 10 cercetători postdoctorat din universitățile partenere și stabilirea coordonatelor de desfășurare. Vizita de studiu externă a fost coordonată de 5 persoane din echipa de management și de implementare din cele trei universități partenere în proiect. În cadrul programului stabilit de universitatea gazdă, participanții au avut contacte cu persoane cu atribuții de conducere în cadrul universității, dar și cu cadre didactice de specialitate. Totodată, participanții au avut acces nelimitat la sursele bibliografice din cadrul bibliotecii, dar au avut posibilitatea de a accesa bazele de date internaționale. Vizita de studiu externă organizată în cadrul  Facultății de Drept, din cadrul Universității din A Coruna, Spania, a constituit un prilej de maximă importanță pentru aprofundarea cunoștințelor cercetătorilor postdoctorat  în domeniul de cercetare postdoctorală, o modalitate corespunzătoare pentru schimbul de experiență și realizarea unor studii comparate, dar și un mod de a întări coeziunea grupului țintă prin participarea cercetătorilor postdoctorat din toate cele trei centre universitare partenere.

Galerie foto


 

Activitatea A.2.6. Organizarea unor stagii interne

În cadrul acestei activități, conform calendarului  de derulare şi realizare a activităţilor de mobilităţi interne şi internaţionale urmează să se organizeze stagii interne în centrele universitare partenere (Universitatea Titu Maiorescu din București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea din Craiova), în vederea creşterii cooperării naţionale prin încurajarea şi îmbunătăţirea mobilităţii academice.

Se vor organiza 9 stagii interne, 3 stagii în fiecare centru universitar partener în Proiect, după următorul grafic:

Stagii organizate în cadrul Universității Titu Maiorescu din București  

În perioada 17.11.2014-30.11.2014, se vor deplasa la Universitatea Titu Maiorescu din București un număr de 7 doctoranzi și cercetători postdoctoranzi, în perioada 09.02.2015-22.02.2015, se vor deplasa la Universitatea Titu Maiorescu din București un număr de 5 doctoranzi și cercetători postdoctoranzi, iar în perioada 15.06.2015-28.06.2015 se vor deplasa la la Universitatea Titu Maiorescu din București un număr de 8 doctoranzi și cercetători postdoctoranzi.

Stagii organizate în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași  

În perioada 12.11.2014-25.11.2014, se vor deplasa la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași un număr de 5 doctoranzi și cercetători postdoctoranzi, în perioada 04.03.2015-17.03.2015, se vor deplasa la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași un număr de 8 doctoranzi și cercetători postdoctoranzi, iar în perioada 17.062015-30.06.2015 se vor deplasa la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași un număr de 7 doctoranzi și cercetători postdoctoranzi.

Stagii organizate în cadrul Universității din Craiova

În perioada 08.12.2014-21.12.2-14, se vor deplasa la Universitatea din Craiova un număr de 8 doctoranzi și cercetători postdoctoranzi, în perioada 09.02.2015-22.02.2015 se vor deplasa la Universitatea din Craiova un număr de 4 doctoranzi și cercetători postdoctoranzi, iar în perioada 04.03.2015-17.03.2015, se vor deplasa la Universitatea din Craiova un număr de 8 doctoranzi și cercetători postdoctoranzi.

Pe perioada de desfășurare a stagiilor, participanților la toate stagiilor li se vor asigura cazarea și 3 mese (mic dejun, prânz, cină), acestea fiind suportate din bugetul Proiectului ID 141699.

Activităţile desfăşurate în cadrul stagiilor interne urmează a fi evidenţiate în rapoartele de activitate elaborate de participanţi şi avizate de către experţii de activitate. Totodată, experții cooptați pentru realizarea stagiilor vor evalua activitatea participanţilor la stagii. Activitățile întreprinse de către experții pe stagii se vor desfăşura, în general, la sediile alocate pentru proiect de la nivelul celor 3 universități partenere, inclusiv bibliotecile şi la sediile instituţiilor unde se vor organiza vizite de studiu, conform programelor de desfăşurare a stagiilor interne.


 

Susțineri publice teze de doctorat în cadrul Proiectului Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ

Pentru cercetătorii doctoranzi, membri ai grupului țintă, una dintre cele mai importante momente ale cercetării științifice este reprezentat de susținerea publică a tezelor de doctorat.

În cadrul Proiectului Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ au fost susținute teze de doctorat, teze care au fost apreciate de către Comisiile de susținere cu calificativul ”foarte bine”.

 • Iftimiei Andra (fostă Mihăilă) (SUSȚINERE TEZĂ ÎN 08.11.2014) – Constituționalizarea dreptului penal român şi francez, studiu de drept comparat
 • Necula Mihai-Iulian (SUSȚINERE TEZĂ ÎN 02.12.2014) – Valori creştine protejate prin normele dreptului penal
 • Catargiu Magdalena(SUSȚINERE TEZĂ ÎN 13.12.2014) – Persoanele morale fără scop lucrativ în dreptul european. Studiu comparativ istoric
 • Ionaş Diana Geanina (SUSȚINERE TEZĂ ÎN 13. IAN. 2015) – Legatul şi clauza de preciput în contextul uniformizării legislaţiei europene
 • Erimia Cristina- Luiza (SUSȚINERE TEZĂ ÎN 24 FEB. 2015) – Drepturile pacientului în lumina reglementărilor europene şi naţionale
 • Vătăman Dan (SUSȚINERE TEZĂ ÎN 24 FEB. 2015) –Personalitatea juridică a Uniunii Europene. Evoluţii normative şi jurisprudenţiale
 • Bălan-Rusu Ioana (SUSȚINERE TEZĂ ÎN 21.05.2015) – Asistenţa judiciară în materie penală la nivelul Uniunii Europene
 • Rababah Mohammad-Ali (SUSȚINERE TEZĂ ÎN 22.05.2015) – Spălarea banilor şi implicaţiile sale la nivel naţional şi european
 • Bîrzu Bogdan Gheorghe (SUSȚINERE TEZĂ ÎN 21.05.2015) – Reglementarea infracţiunilor de genocid şi contra umanităţii la nivel european
 • Bogdan Aitana (SUSȚINERE TEZĂ ÎN 22.05.2015) – Strategie şi doctrină în intelligence. Armonizarea cadrului legislativ naţional cu cel european
 • Vasile Ana-Maria (SUSȚINERE TEZĂ ÎN 02.06.2015) – Transmisiunea patrimoniului succesoral succesoral, opţiune, transmisiune, sezină, petiţie de ereditate, raportul donaţiilor
 • Anghelescu Carla Alexandra (SUSȚINERE TEZĂ ÎN 02.06.2015) –Nulitatea actului juridic civil în dreptul civil român în contextul uniformizării legislaţiei la nivel european
 • Micu Gabriel (SUSȚINERE TEZĂ ÎN 16.06.2015) – Uniformizarea dreptului la nivel european care reglementează statutul cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale – implicaţiile socio-politice asupra administraţiei româneşti
 • Neagu Vasile (SUSȚINERE TEZĂ ÎN 16.06.2015) – Protecţia drepturilor salariaţilor în dreptul european al muncii şi în dreptul intern
 • Necula Ionel (SUSȚINERE TEZĂ ÎN 17.06.2015) – Expertiza criminalistică în contextul armonizării legislaţiei la nivel european
 • Cojanu Toma Cosmin (SUSȚINERE TEZĂ ÎN 17.06.2015) – Investigarea criminalistică a infracţiunilor din domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe în contextul armonizării dreptului la nivel european
 • Adam Anca Roxana (SUSȚINERE TEZĂ ÎN 19.06.2015) – Reglementarea procedurii de insolvenţă prin Legea nr.85/2014 în context economic european
 • Niemesch Oana Cristina (SUSȚINERE TEZĂ ÎN 19.06.2015) – Aspecte noi privind faptul juridic licit în noul Cod civil. Studiu comparativ cu dreptul european
 • Nour Andrada (SUSȚINERE TEZĂ ÎN 22.07.2015) – Ocrotirea libertății și integrității sexuale a persoanei în context național, european și internațional
 • Giurcă Bogdan Marin (SUSȚINERE TEZĂ ÎN 22.07.2015) – Aplicarea legii penale în timp, în lumina uniformizării legislației naționale cu cea a Uniunii Europene

Galerie foto