ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR, CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Lista definitiva candidati admisi Administrarea afacerilor sesiunea septembrie 2021
Lista definitiva candidati admisi Contabilitate si informatica de gestiune ID sesiunea septembrie 2021
Lista definitiva candidati admisi contabilitate si informatica de gestiune ZI sesiunea septembrie 2021
Lista definitiva candidati admisi Finante si banci ID sesiunea septembrie 2021
Lista definitiva candidati admisi Finante si banci ZI sesiunea septembrie 2021


 

CONTESTAȚIILE LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POT DEPUNE PÂNĂ MIERCURI 29 SPTEMBRIE ORA 12 PE ADRESA DE E-MAIL stiinte.economice@univ.utm.ro SAU LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DIN CALEA VĂCĂREȘTI, NR. 189, CORP M.

CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI PE LISTELE DEFINITIVE ÎN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 SUNT OBLIGAȚI SĂ ACHITE CEL PUȚIN PRIMA RATĂ A TAXEI DE STUDII PÂNĂ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2021, ORA 16. ÎN CAZ CONTRAR, CANDIDAȚII NU VOR FI ÎNMATRICULAȚI ÎN ANUL I.

 

Lista provizorie a candidatilor admisi Administrarea afacerilor sesiunea septembrie 2021

Lista provizorie a candidatilor admisi Contabilitate si informatica de gestiune ID sesiunea septembrie 2021
Lista provizorie a candidatilor admisi Contabilitate si informatica de gestiune ZI sesiunea septembrie 2021

Lista provizorie a candidatilor admisi Finante Banci ID sesiunea septembrie 2021
Lista provizorie a candidatilor admisi Finante Banci ZI sesiunea septembrie 2021

Lista provizorie a candidatilor admisi master Contabilitate, audit si expertica contabilă sesiunea septembrie 2021

Lista provizorie a candidatilor admisi master Fiscalitate si politici financiare sesiunea septembrie 2021

Lista provizorie a candidatilor in asteptare Contabilitate si informatica de gestiune ID sesiunea septembrie 2021

 


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

SESIUNEA IULIE 2021

LISTA DEFINITIVA CANDIDATI ADMISI ADMINISTRAREA AFAC SESIUNEA IULIE 2021
LISTA DEFINITIVA CANDIDATI ADMISI CIG ID SESIUNEA IULIE 2021
LISTA DEFINITIVA CANDIDATI ADMISI CIG ZI SESIUNEA IULIE 2021
LISTA DEFINITIVA CANDIDATI ADMISI FINANTE BANCI ID SESIUNEA IULIE 2021
LISTA DEFINITIVA CANDIDATI ADMISI FINANTE BANCI ZI SESIUNEA IULIE 2021

📌  Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4, București

☎️ Tel.: 021.324.83.26;                                       

FACULTATEA DE FINANȚE-BĂNCI, CONTABILITATE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2021-2022 la următoarele programe de studii universitare de licență:

 

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE

Admiterea în programele de studii de licență la Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor se organizează în două sesiuni:

SESIUNEA IULIE 2021, perioada de înscriere 01 iulie 2021-29 iulie 2021

Mentionam ca portalul de inscriere online se inchide in data de 29 iulie 2021, ora 16:00.

 • Afișarea rezultatelor: 30 iulie 2021

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2021, perioada de înscriere 02 august 2021-27 septembrie 2021.

Mentionam ca portalul de inscriere online se inchide in data de 27.09.2021, ora 16:00.

 • Afișarea rezultatelor: 28 septembrie 2021

CONCURSUL DE ADMITERE

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrelor de şcolarizare aprobate de ARACIS pentru programele de studii organizate de Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor.

Media generală la concursul de admitere este:

 1. Media aritmetică între media generală la examenul de bacalaureat sau echivalent și nota obținută la proba scrisă de limba română din cadrul examenului de bacalaureat, pentru candidații care au urmat studiile liceale în România, în limba română;
 2. Media aritmetică între media generală la examenul de bacalaureat (echivalată în sistemul românesc de notare) și media notelor obținute la prima limbă străină (diferită de limba în care s-a studiat) pe parcursul studiilor liceale (echivalate în sistemul românesc de notare), pentru candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română.

Mediile generale la concursul de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

ÎNSCRIERE ONLINE
PREVEDERI GENERALE

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea la concursul de admitere pentru candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în România în limba română se realizează astfel:

 • Online, pe portalul admitere 2021: https://www.utm.ro/portal/admitere/
 • Dupa afisarea rezultatelor, candidatii declarati admiși vor depune dosarul de înscriere în original la Secretariatul Facultății de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor  din Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4, București, personal sau prin mandatar cu procură notarială specială, până la data de 30.08.2021, între orele 900-1600 în zilele lucrătoare.

Înscrierea la concursul de admitere pentru candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română se realizează astfel:

 • Online, pe portalul admitere 2021: https://www.utm.ro/portal/admitere/
 • Dupa afisarea rezultatelor, candidatii declarati admiși vor depune dosarul de înscriere în original la sediul Departamentului Relații Internaționale al UTM (Calea Văcărești nr. 189, Corp M, parter), personal sau prin mandatar cu procură notarială specială, până la data de 06.08.2021, între orele 900-1600 în zilele lucrătoare.

DOCUMENTE NECESARE

Acte și documente necesare la înscriere:

  1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2021-2022;
  2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
  3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii trebuie să fie supralegalizate sau însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
  4. Cerere pentru echivalarea/recunoașterea studiilor sau pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii în România de către organismele specializate ale MEC (dacă este cazul);
  5. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
  6. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
  7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
  8. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decît cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
  9. Adeverință medicală eliberată în anul curent de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
  10. Trei fotografii color format ¾;
  11. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu diploma de bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt scutiți de obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română acei candidați care au obținut premii la olimpiade naționale de limba română.
  12. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
  13. Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online;
  14. Dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original. În cazul în care sunt declarați admiși la studii de licență, candidații menționați au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2021, la Secretariatul Facultății de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor, diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

După afișarea rezultatelor definitive ale concursului de admitere, candidații cetățeni români care au urmat studiile liceale în România în limba română și care au urmat procedura de înscriere online au obligația de a depune în format hârtie actele și documentele menționate mai sus până la termenul scadent de plată a primei rate din taxa anuală de studii, respectiv până la data de 30 august 2021. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română au obligația de a depune în format hârtie actele și documentele menționate mai sus în termen de maximum 7 zile de la data la care au fost declarați admiși.

CANDIDAȚI STRĂINI

Înscrierea la concursul de admitere pentru candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile liceale în afara României sau în România la un liceu internațional se face prin una dintre următoarele modalități:

 • La sediul Departamentului Relații Internaționale (DRI) al UTM (Calea Văcărești nr. 189, Corp M, intrarea după clinica Regina Maria, parter) personal sau prin mandatar cu procură notarială specială, de luni până vineri, între orele 900-1300.
 • Online, pe portalul Înscriere admitere 2021, de pe pagina de web utm.ro.

În cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză, se depun la dosar copii simple ale documentelor originale, certificate pentru conformitate cu originalul de către DRI.

Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu şi documentele în original.

Excepţie face diploma de finalizare a studiilor liceale, pentru care se vor depune la dosar 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română.

După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile liceale în afara României sau în România la un liceu internațional vor completa în cadrul DRI o Cerere pentru echivalarea/ recunoașterea studiilor sau pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii în România de către organismele specializate ale Ministerului Educației (dacă este cazul), precum şi o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2021-2022, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea genera aceste cereri pe baza datelor completate în portalul de admitere.

Cererile sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Acte și documente necesare la înscriere:

 1. Cererea-tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2021-2022 și Declarația pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 2. Cerere pentru echivalarea/recunoașterea studiilor sau pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii în România de către organismele specializate ale Ministerului Educației (dacă este cazul);
 3. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul actelor de identitate emise în altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
 4. Diploma de finalizare a studiilor liceale, în original și traducere legalizată (în original)în limba română.

Lista diplomelor de studii liceale recunoscute de Ministerul Educatiei din Romania poate fi consultata aici.

Pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma trebuie să fie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea AICI.

Pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma trebuie să fie supralegalizată sau însoțită de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență.

Supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România.

Lista statelor pentru care se solicită supralegalizarea poate fi consultată AICI.

Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă.

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original).

Cetăţenii străini care doresc să se înscrie ca Români de Pretutindeni trebuie să depună la dosar şi Declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română, disponibilă la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (Str. Muzeul Zambaccian, nr. 17, 011871, București) sau la Ambasada/ Consulatul României în ţara de reședință.

 

Documente suplimentare

 • Italia – Certificato provvisorio di maturita/ provisional certificate of maturita
 • Spania – Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto
 • Suedia – Certificat de eligibilitate eliberat de Verket för högskoleservice
 • U.A. – SAT (Scholastic Aptitude Test) sau ACT (American College Testing)
 • Israel – Te′udat Bagrut
 1. Foaia matricolă cu situaţia pe toţi anii de liceu, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise în altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
 2. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
 3. Certificat de căsătorie(dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
 4. Actul doveditor al divorțului(dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depun 2 (două) traduceri legalizate (în original) în limba română;
 5. Adeverință medicalăeliberată în anul curent de o autoritate competentă română, în original sau traducere certificată conform cu originalulsau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 6. Trei fotografii color format ¾;
 7. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației din România, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu Diploma de Bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației.
 8. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 1. Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online;
 2. Dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere.

După afișarea rezultatelor definitive ale concursului de admitere, candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile liceale în afara României sau în România la un liceu internațional au obligația de a depune în format fizic la DRI actele și documentele menționate mai sus, în termen de maximum 5 zile de la data la care au fost declarați admiși.

 

TAXE DE ÎNSCRIERE

 

 

Taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la Ministerul Educației se achita doar de catre candidații care nu au studiile recunoascute de catre Ministerul Educatiei din Romania.

Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere.

Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru întocmirea și depunerea dosarului la Ministerul Educației nu se restituie în nicio condiție.

Modalitatea de plata a taxelor poate fi consultata aici.

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online.

Contact:

Tel.: 021.324.83.26

E-mail: stiinte.economice@univ.utm.ro

Candidații isi pot crea cont si se pot inscrie accesand portalul de admitere.

Datele personale si preinscrierea la programul de studii de interes se salveaza in contul personal si pot fi oricand accesate sau completate.

Lista de documentele necesare se poate incarca in poratulul de admitere din contul candidatului, iar taxa de inscriere se poate achita online direct din portalul de admitere.