Admitere Septembrie 2023 

LISTE FINALE A CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA MASTER – FACULTATEA DE DREPT

 

CRIMINALISTICĂ ȘI PSIHOLOGIA JUDICIARĂ ÎN INVESTIGAȚIA PENALĂ

DREPTUL AFACERILOR

DREPT CIVIL ŞI DREPT PROCESUAL CIVIL APROFUNDAT

DREPT MEDICAL

DREPTUL UNIUNII EUROPENE. INSTITUȚII DE DREPT MATERIAL ȘI PROCESUAL EUROPEAN

ȘTIINŢE PENALE

 

 

CONTESTAŢIILE SE  POT DEPUNE ON-LINE,   ÎNCEPÂND CU DATA DE  28.09.2023 ORA 1600 PÂNĂ ÎN DATA DE   29.09.2023  ORA 1600, LA ADRESA DE MAIL drept@univ.utm.ro

Listele definitive vor fi afișate în data de 29.09.2023

📌 Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4, București

☎️ Contact: click aici!

📮 E-mail: drept@univ.utm.ro

FACULTATEA DE DREPT organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2023-2024 la următoarele programe de studii universitare de master:

 

Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterProgramul de studiiTaxa de studii anualăNr. credite/Durata studiilorForma de învățământ/

Număr de locuri

Cetățeni români/UE

(Euro)

Cetățeni din state terțe UE

(Euro)

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drept

ACREDITAT

Științe penale800 Euro3000 Euro60 de credite / 1 an

(2 semestre)

Învățământ cu frecvență (IF)

300 de locuri/Domeniu

2.Dreptul afacerilor800 Euro3000 Euro60 de credite / 1 an

(2 semestre)

3.Criminalistică și psihologia judiciară în investigația penală800 Euro3000 Euro60 de credite / 1 an

(2 semestre)

4.Drept civil și drept procesual civil aprofundat800 Euro3000 Euro60 de credite / 1 an

(2 semestre)

5.Drept medical800 Euro3000 Euro60 de credite / 1 an

(2 semestre)

6.Dreptul Uniunii Europene. Instituții de drept material și procesual european800 Euro3000 Euro60 de credite / 1 an

(2 semestre)

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE

 

Admiterea la programele de studii universitare de master se organizează în două sesiuni:

 

SESIUNEA IULIE 2023, perioada de înscriere 3 iulie 2023-21 iulie 2023, online; 3 iulie 2023-24 iulie 2023, fizic.

( termenul limită de încărcare a documentelor de înscriere în portalul online este 21 iulie 2023, orele 16:00 )

Interviurile de admitere se vor desfășura în perioada 3 iulie-24 iulie, pe bază de programare.

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2023, perioada de înscriere 4 septembrie 2023-24 septembrie 2023, online; 4 septembrie 2023-24 septembrie 2023, fizic.

 

Interviurile de admitere se vor desfășura în perioada 4 septembrie-24 septembrie, pe bază de programare.

Proba de concurs pentru admiterea în ciclul de studii universitare de master este un interviu (probă orală), desfășurat pe baza unui ghid de interviu specific domeniului Drept și programului de master din domeniu. Ghidul de interviu poate fi consultat aici. Interviul este susținut în fața unei comisii de interviu. Fiecare membru al comisiei acordă note de la 10 (zece) la 1 (unu), nota probei fiind media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de membrii comisiei. Nota obținută la interviu trebuie să fie de minim 5 (cinci).

 

La stabilirea mediei generale la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master se ia în considerare media generală obținută la examenul de licență cu o pondere de 25% din media generală de admitere. Media generală la concursul de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire și nu poate fi mai mică decât 6 (șase).

 

 

 

 

 

 

Citește mai multe detalii!

Metodologie admitere 2023 – Facultatea de Drept

 

ÎNSCRIERE ONLINE
PREVEDERI GENERALE

I. PREVEDERI GENERALE

 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face în două moduri:

 

 1. fizic, prin depunerea de către candidat sau de către mandatar, pe bază de procură autentificată la notariat, a dosarului de înscriere cu documente în format hârtie la Secretariatul Facultății de Drept din Calea Văcărești nr. 187, între orele 900-1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900-1400;
 2. online, prin încărcarea de către candidat a documentelor din dosarul de înscriere (scanate) pe portalul Înscriere admitere 2023 de pe pagina de web utm.ro. În acest caz, candidații își asumă răspunderea cu privire la exactitatea datelor, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale.

 

Candidații înscriși online care au fost declarați admiși și care au plătit cel puțin prima rată din taxa de școlarizare, au obligația de a depune dosarul de înscriere cu documente în format hârtie la Secretariatul Facultății de Drept, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în România, în Sistemul Național de Învățământ, sau la sediul Departamentului Relații Internaționale al UTM din Calea Văcărești nr. 189, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-un alt sistem de învățământ.

 

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care, în cazul candidaților declarați admiși se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2023-2024, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv. În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea genera cererea de înscriere pe baza datelor completate în portalul de admitere. Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

DOCUMENTE NECESARE

II.DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 

 1. Cerere-tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2023-2024 (de la secretariatul facultății/generată online);
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată, în original în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 4. Diploma de licență, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de licență în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de licență în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 5. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 6. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Actul doveditor al divorțului sau dovada de schimbare a numelui (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 10. Trei fotografii color format ¾;
 11. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților cetățeni străini;
 12. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 13. Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online;
 14. Acordul candidaților privind înregistrarea interviului de admitere, în cazul desfășurării online a interviului;
 15. Dovada achitării taxei de înscriere.

 

Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2022-2023 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de licență, în locul diplomei de licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ universitar, în original

 

În cazul în care sunt declarați admiși, candidații au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2023, la secretariatul facultății, diploma de licență în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

 

 

 

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați periodic pagina de web https://www.utm.ro/facultatea-de-drept/

CANDIDAȚI STRĂINI

Înscrierea la concursul de admitere pentru candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile universitare în afara României se face prin una dintre următoarele modalități:

 • Fizic, la sediul Departamentului Relații Internaționale (DRI)al UTM (Calea Văcărești nr. 189, Corp M, intrarea după clinica Regina Maria, parter) personal sau prin mandatar cu procură autentificată la notar, de luni până vineri, între orele 900-1300.
 • Online, pe portalul Înscriere admitere 2023, de pe pagina de web utm.ro. În acest caz, candidații își asumă răspunderea cu privire la exactitatea datelor, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale.

 

 

În cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză, se depun la dosar copii simple ale documentelor originale, certificate pentru conformitate cu originalul de către DRI.

Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu şi documentele în original.

 

Excepţie face diploma de licenţă, pentru care se va depune la dosar 1 traducere legalizată (în original) în limba română, indiferent de limba în care a fost emisă aceasta.

 

După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului.

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile universitare în afara României vor completa în cadrul DRI o Cerere pentru echivalarea/ recunoașterea studiilor sau pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii în România de către organismele specializate ale Ministerului (dacă este cazul), precum şi o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2023-2024, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea genera aceste cereri pe baza datelor completate în portalul de admitere.

Cererile sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

ACTE ȘI DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 1. Cererea-tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2023-2024 (de la DRI/ generată online);

2.Declarația pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);

 1. Cerere pentru echivalarea/recunoașterea studiilor sau pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii în România de către organismele specializate ale Ministerului Educaţiei (dacă este cazul);
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul actelor de identitate emise în altă limbă decât cele menționate, se depune 1 traducere legalizată (în original) în limba română.
 3. 5. Diploma de finalizare a studiilor liceale, în original și 1 traducere legalizată (în original)în limba română.

Lista diplomelor internaționale recunoscute de Ministerul Educației din România poate fi consultată AICI.

Pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma trebuie să fie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea poate fi consultată AICI.

Pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma trebuie să fie supralegalizată sau însoțită de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență.

Supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România.

Lista statelor pentru care se solicită supralegalizarea poate fi consultată AICI.

Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă.

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 

Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original).

 

Cetăţenii străini care doresc să se înscrie ca Români de Pretutindeni trebuie să depună la dosar şi Declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română, disponibilă la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (Str. Muzeul Zambaccian, nr. 17, 011871, București) sau la Ambasada/ Consulatul României în ţara de reședință.

 

Documente suplimentare:

 • Spania – Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto
 • Suedia – Certificat de eligibilitate eliberat de Verket för högskoleservice
 • U.A. – SAT (Scholastic Aptitude Test), Advanced Placement Test (APT) or ACT (American College Testing)
 • Israel – Psychometric Test (PET)
 1. Diploma de licenţă, în original și 1 traducere legalizată (în original)în limba română.

Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus.

 1. Foaia matricolă cu situaţia pe toţi anii de liceu, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise în altă limbă decât cele menționate, se depune 1 traducere legalizată (în original) în limba română;

8.Situaţia academică/ Suplimentul la diploma de licenţă, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise în altă limbă decât cele menționate, se depune 1 traducere legalizată (în original) în limba română;

 1. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depune 1 traducere legalizată (în original) în limba română;
 2. Certificat de căsătorie(dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depune 1 traducere legalizată (în original) în limba română;
 3. Actul doveditor al divorțului sau dovada de schimbare a numelui(dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depune 1 traducere legalizată (în original) în limba română;
 4. Adeverință medicalăeliberată în anul curent de o autoritate competentă română, în original sau traducere certificată conform cu originalulsau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 5. Trei fotografii colorformat ¾;
 6. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației din România, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română.
 7. Notă de informare a candidatuluicu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământpentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 8. Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online;
 9. 17. Acordul candidatului privind înregistrarea interviului de admitere, în cazul desfășurării online a interviului;
 10. Dovada achitării taxei de înscriere;

 

După afișarea rezultatelor definitive ale concursului de admitere, candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile universitare în afara României au obligația de a depune la DRI actele și documentele menționate mai sus în format fizic, în termen de maximum 5 zile de la data la care au fost declarați admiși.

TAXE DE ÎNSCRIERE

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online. Pentru alte modalitati de plata a taxelor de admitere click aici

Cuantumul și modalitățile de plată ale taxei de înscriere la concursul de admitere, precum și ale taxei pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale sunt prevăzute în Regulamentul privind nomenclatorul de taxe pentru anul universitar 2023-2024, disponibil la adresa

https://www.utm.ro/wp-content/uploads/2023/03/REGULAMENT-PRIVIND-NOMENCLATORUL-DE-TAXE-UTM-2023-2024-1.pdf

Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de înscriere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online.

Contact:

Telefon fix: 0740.020.895 

E-mail: drept@univ.utm.ro

Contact

Secretar: Petrica-Petre-telefon: 0741.156.249

Secretar: Nicolescu Georgeta – telefon: 0727.735.217

Secretar: Mina-Daniela Popescu – telefon: 0732.509.799

Secretar: Cristina Zerea – telefon: 0746.935.293