Universitatea Titu Maiorescu anunță scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021 a următoarelor posturi didactice vacante, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 781, Partea a III-a, din 24 noiembrie 2020, după cum urmează:

 

Facultatea de Medicină

Departamentul Disciplinelor Preclinice

Conferențiar universitar, poziția 19, disciplinele: Farmacologie; Farmacologie clinică.

Șef de lucrări, poziția 33, disciplinele: Fiziopatologie; Fiziopatologie (I+II).

Asistent universitar, poziția 71, disciplinele: Morfopatologie (I+II); Morfopatologie; Anatomie patologică.

 

Departamentul Disciplinelor Medico-Chirurgicale și Profilactice

Profesor universitar, poziția 86, disciplinele: Chirurgie generală (I); Hepatologie și transplant hepatic; Chirurgie minim invazivă.

Șef de lucrări, poziția 150, disciplinele: Abilități în manopere medicale (modulul I); Semiologie medicală (I+II).

Șef de lucrări, poziția 151, disciplinele: Neurochirurgie; Abilități în manopere chirurgicale (modul II).

Șef de lucrări, poziția 152, disciplina: ORL.

Șef de lucrări, poziția 153, disciplina: Ortopedie pediatrică.

Șef de lucrări, poziția 155, disciplinele: Hematologie; Medicină regenerativă și terapie cu celule stem; Deontologie medicală. Bioetică.

Șef de lucrări, poziția 157, disciplinele: Chirurgie generală (I+II); Abilități în manopere chirurgicale (modul I); Deontologie medicală. Bioetică.

Asistent universitar, poziția 178, disciplina: Semiologie chirurgicală (I+II).

Asistent universitar, poziția 181, disciplinele: Oncologie; Oncology; Îngrijiri calificate în oncologie; Îngrijiri paliative.

Asitent universitar, poziția 182, disciplinele: Ortopedie și traumatologie; Orthopedics and traumatology; Surgical maneuvres skills (1 st module).

 

Facultatea de Medicină Dentară

Departamentul Disciplinelor de Specialitate Medicină Dentară

Șef de lucrări, poziția 44, disciplinele: Chirurgie oro-maxilo-facială; Etică și integritate academică; Chirurgie OMF.

Șef de lucrări, poziția 48, disciplinele: Comportamentul materialelor dentare în mediul oral; Ocluzologie.

 

Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor

Departamentul Științe Economice

Profesor universitar, poziția 2, disciplinele: Expertiză contabilă și consultanță fiscală; Contabilitate managerială.

Conferențiar universitar, poziția 10, disciplinele: Managementul proiectelor în afaceri; Managementul calității; Managementul relațiilor cu clienții.

 

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale

Departamentul Comunicare, Relații Publice și Limbi Străine

Lector universitar, poziția 15, disciplinele: Comunicare în limba engleză; Comunicare de specialitate în limba engleză.

 

Facultatea de Psihologie

Departamentul de Psihologie și Psihoterapie

Conferențiar universitar, poziția 13, disciplinele: Psihoterapie cognitiv-comportamentală; Aplicații ale hipnozei clinice în sport; Practică de specialitate.

Lector universitar, poziția 24, disciplinele: Psihologie experimentală; Practică de specialitate.

Asistent universitar, poziția 27, disciplinele: Fundamentele psihologiei I; Psihologia familiei; Practică de specialitate.

 

Departamentul Științe Cognitive

Lector universitar, poziția 35, disciplinele: Psihologia religiei; Statistică psihologică; Practică de specialitate.

 

Facultatea de Informatică

Departamentul de Informatică

Lector universitar, poziția 18, disciplinele: Inginerie software; Securitatea sistemelor informatice.

 

Facultatea de Asistență Medicală Târgu Jiu

Departamentul Asistență Medicală Generală

Lector universitar, poziția 12, disciplinele: ORL (Îngrijiri calificate în ORL); Morfopatologie

Lector universitar, poziția 14, disciplinele: Informatică medicală. Biostatistică; Metodologia cercetării științifice.

 

CALENDARUL SESIUNII DE CONCURSURI:

 

Nr. crt.ActivitateaCalendar
1.Data publicării în Monitorul Oficial24 noiembrie 2020
2.Perioadă de înscriere24 noiembrie 2020 – 11 ianuarie 2021
3.Perioadă de susținere a probelor26 ianuarie 2021 – 28 ianuarie 2021
4.Avizarea rezultatelor în consiliile facultăților29 ianuarie 2021 sau 1 februarie 2021
5.Aprobarea rezultatelor în Senatul Universitar2 februarie 2021
6.Comunicarea rezultatelor2 februarie 2021
7.Depunerea eventualelor contestații4 februarie 2021
8.Analiza și soluționarea contestațiilor5 februarie 2021 – 8 februarie 2021
9.Comunicarea rezultatelor contestațiilor9 februarie 2021

 

Depunerea dosarelor de concurs în vederea înscrierii la concurs se face personal de către candidați la sediul Rectoratului Universității Titu Maiorescu din București, strada Dâmbovnicului nr. 22, Sector 4, etaj I, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, cu respectarea măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2, după următorul program:

  • În perioada 24 noiembrie 2020 – 27 noiembrie 2020, între orele 900 – 1600
  • În perioada 2 decembrie 2020 – 22 decembrie 2020, în zilele lucrătoare, între orele 900 – 1600
  • În perioada 4 ianuarie 2021 – 11 ianuarie 2021, în zilele lucrătoare, între orele 900 – 1600

 

 

LISTA DOCUMENTELOR CE TREBUIE DEPUSE LA DOSAR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 

1. Copertă*
2. Cerere de înscriere la concurs*, adresată Rectorului, semnată de candidat și datată, care include declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar.
3. Extras din Decizia Rectorului* de numire a comisiei de concurs.

 

I. Acte de identitate, acte de studii și declarații

4. Copie a cărții de identitate sau a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului.
5. Copie a certificatului de naștere.
6. Copii de pe documente care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie ), dacă este cazul.
7. Copie a diplomei de doctor (față-verso) și, dacă este cazul, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, emis de MEN (cu excepția candidaților la postul de asistent de cercetare).
8. În cazul concursurilor de ocupare a unui post didactic de profesor universitar, copie a actului care atestă calitatea de conducător de doctorat.
9. Rezumatul tezei de doctorat, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă. Formatul tipărit trebuie să fie semnat de candidat.
10. Copii ale altor diplome și documente care atestă studiile candidatului: diplomă de bacalaureat sau atestat de recunoaștere, diplomă de licență și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, diplomă de master și supliment la diplomă/foaie matricolă sau atestat de recunoaștere, certificate de perfecționare a formării profesionale etc. (față-verso).
11. Copie după dovada absolvirii unui program de formare psihopedagogică ce permite exercitarea profesiei de cadru didactic în învățământul superior sau dovada că este înscris la cursurile unui astfel de program sau o declarație prin care candidatul se angajează ca, în cazul în care va reuși la concurs, să urmeze și să absolve un astfel de program în maximum doi ani de la angajarea în Universitate* (în cazul candidaților la postul de asistent universitar, precum și în cazul candidaților la posturi didactice superioare, care provin din afara învățământului universitar).
12. Copii care atestă deținerea titlurilor medicale în specialitatea postului, cerute pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unui post didactic în domeniul Medicină sau Medicină Dentară sau Farmacie, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.
13. Declarație pe proprie răspundere* a candidatului că nu se află în nici una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la Art. 130 (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011.
14. Declarație privind opțiunea pentru calitatea de titular în raport cu Universitatea Titu Maiorescu.*

 

II. Avize medicale

15. Adeverință de evaluare psihologică din care să rezulte că este apt să desfășoare activitate didactică în învățământul superior sau de cercetare științifică, eliberată de un cabinet de specialitate.
16. Certificat medical eliberat de medicul de familie, din care rezultă că este apt să desfășoare activitate didactică în învățământul superior sau de cercetare științifică.

 

III. Experiență profesională

17. Copie de pe cartea de muncă, pentru perioada de până la 01.01.2011, sau adeverință sau adeverințe de la locurile de muncă*, pentru perioada de după 01.01.2011, din care să reiasă perioadele de angajare și ocupațiile deținute.
18. Adeverință de la unitatea sanitară care atestă experiența profesională medicală* până la data înscrierii la concurs, pentru ocuparea unui post în învățământul superior din domeniul Medicină sau Medicină Dentară sau Farmacie, cu excepția posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice.

 

IV. Activitate profesională și de cercetare

19. Fișa de autoevaluare* a îndeplinirii standardelor minime necesare și obligatorii pentru înscrierea la concurs, în format tipărit și semnat în clar și olograf, precum și în format electronic PDF fără semnătură olografă, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel.
20. Curriculum vitae* al candidatului (EUROPASS) în format tipărit și semnat în clar și olograf, precum și în format electronic PDF fără semnătură olografă, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel.
21. Lista de lucrări* publicate, în format tipărit și semnat în clar și olograf, precum și în format electronic PDF fără semnătură olografă, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel.
22. Prezentarea celor mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare și științifice; documentul se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini și este semnat de către candidat.
23. Maximum 10 lucrări ale candidatului, scanate, selecționate de acesta și considerate a fi relevante pentru realizările profesionale proprii; dacă lucrările nu sunt disponibile în format electronic, vor fi prezentate în forma materială.
24. În cazul concursurilor pentru ocuparea unui post didactic, Cursul/Suportul de curs pentru fiecare dintre disciplinele de predare specifică postului didactic pentru care se înscrie la concurs, în format tipărit sau/și în format electronic, elaborat de candidat. În cazul în care postul conține discipline de predare la programe de studii într-o limbă străină, cursul/suportul de curs trebuie să fie redactat în limba programelor de studii respective.

 

V. Alte documente

25. Dovada achitării taxei de înscriere la concurs.

 

Formularele actualizate pentru concursul curent pentru documentele marcate cu asterisc se ridică exclusiv de la Serviciul Resurse Umane-Salarizare. Copiile documentelor solicitate trebuie să fie însoțite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către personalul Serviciului Resurse Umane-Salarizare. Dacă un candidat prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Candidații la posturile de conferențiar universitar trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv, din țară sau din străinătate, din afara UTM, care au elaborat scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale și științifice ale candidatului, precum și scrisorile respective în original sau exemplare scanate.

Candidații la posturile de profesor universitar trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv din străinătate, care au elaborat scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale și științifice ale candidatului, precum și scrisorile respective in original sau exemplare scanate. În cazul domeniilor științifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pot proveni și din partea unor personalități din domeniul respectiv din România, din afara UTM.

Candidatul înscris la concurs depune la sediul departamentului sau institutului de cercetare din care face parte postul scos la concurs setul complet de lucrări, format din câte un exemplar/copie din fiecare lucrare trecută în lista de lucrări din dosarul de concurs, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării primei probe a concursului.

Dosarul de concurs constituit de candidat, cu toate documentele tipărite, la care se atașează un CD/stick de memorie în cinci copii, cu actele și documentele menționate mai sus, se depune direct de către candidat la sediul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al UTM, ca primă piesă a dosarului. CV-ul, Fișa de autoevaluare și Lista de lucrări se vor atașa pe CD în format PDF, obținut prin conversie a fișierului Word sau Excel (fără semnătură olografă). Pentru înscrierea la concurs se iau în considerare numai dosarele care conțin toate piesele enumerate mai sus.

Pentru a putea participa la concurs, până la încheierea perioadei de înscriere candidaţii trebuie să aibă la dosarul de concurs scrisorile de recomandare menţionate mai sus.

Metodologia proprie de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante a Universității Titu Maiorescu poate fi consultată aici. Informațiile privind descrierea posturilor scoase la concurs, atribuțiile postului, salariul minim de încadrare la momentul angajării, calendarul concursului, tematica probelor de concurs ș.a. vor putea fi consultate în cel mai scurt timp pe pagina web www.jobs.edu.ro a Ministerului Educației Naționale.