Proiectul „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, ID 141699 promovează activităţi orientate spre cercetare şi inovare, precum şi diseminarea adecvată a rezultatelor cercetării, asigurând valorificarea eficientă a acestora pe piaţa muncii.Sprijinirea programelor doctorale şi post-doctorale contribuie la dezvoltarea domeniilor de cercetare, dezvoltare, inovare, unul dintre pilonii de bază ai Strategiei de la Lisabona şi iniţiativă majoră a Strategiei Europa 2020, contribuind astfel la dezvoltarea unei societăţi bazată pe cunoaştere.

Obiectivele şi activităţile indicate în proiect corespund principalelor obiective operaţionale ale acestui domeniu major de intervenţie prevăzute în Documentul Cadru de Implementare a POSDRU 2007-2013. Astfel, conform obiectivelor DCI, prin proiect, Universităţile partenere au în vedere sprijinirea dezvoltării resurselor umane în cercetare, dezvoltare şi inovare prin programe doctorale şi programe de instruire mai bune; îmbunătăţirea participării, creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru cariera în cercetare prin sprijinirea doctoranzilor şi prin creşterea implicării în activitatea de cercetare post-doctorală; îmbunătăţirea programelor doctorale şi post-doctorale, a şcolilor şi reţelelor; dezvoltarea colaborării între universităţi.

Obiectivul general al proiectului

 

Obiectivul general al proiectului se circumscrie obiectivelor Programului operaţional de dezvoltare a resurselor umane pe Axa prioritară 1, “Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, deoarece, pe de-o parte, vizează îmbunătăţirea procesului continuu de formare a cercetătorilor post-doctorat şi a doctoranzilor, iar pe de altă parte, contribuie la dezvoltarea abordării interdisciplinare a dreptului si ştiinţelor administrative, relaţiilor internaţionale atât la nivel naţional, cât şi la nivel european, în cercetarea derulată continuu, atât post-doctorală, cât şi doctorală în cadrul programului doctoral, urmărind furnizarea pe piaţa muncii a unor specialişti, practicieni sau cercetători înalt calificaţi spre o cercetare ştiinţifică de excelenţă.

De asemenea, se realizează şi obiectivele specifice Domeniului major de intervenţie 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării” prin creşterea numărului beneficiarilor programelor ce vizează dezvoltarea studiilor de cercetare ştiinţifică de excelenţă post-doctorală şi doctorală; sprijin financiar pentru doctoranzi şi post-doctoranzi pentru susţinerea participării la programele de pregătire doctorală şi de cercetare post doctorală avansată.

Rezultate anticipate:
  • Dezvoltarea unei şcoli de cercetare ştiinţifică de excelenţă prin asigurarea competenţelor ştiinţifice necesare celor 75 de doctoranzi prin integrarea acestora în echipa proiectului de cercetare şi perfecţionarea competenţelor ştiinţifice necesare celor 40 de cercetători post-doctorali pentru asigurarea unei cercetări ştiinţifice de excelenţă în cadrul proiectului;
  • Întărirea rezoluţiei pentru urmarea carierei de cercetător ştiinţific şi creşterea determinării, motivaţiei profesionale, dar şi sociale si implicării în activitatea ştiinţifică performantă a cercetătorilor, inclusiv formarea unor elite în cadrul acestui corp de cercetători ştiinţifici;
  • Dezvoltarea unor colaborări, parteneriate instituţionale şi unor grupuri de cercetători/echipe de lucru centrate pe aceiaşi axă de interes şi obiective ştiinţifice, în scopul asigurării unui flux informaţional, destinat unor colaborări interdisciplinare generatoare de ridicate satisfacţii ştiinţifice;
  • Dezvoltarea unor metodologii şi asimilarea unor bune practici derivate din analiza comparativă a şcolilor doctorale, vizitate în cadrul stragiilor derulate prin intermediul proiectului;
  • Implementarea rezultatelor cercetărilor de excelenţă în beneficiul persoanelor juridice de drept privat sau public, în beneficiul sistemului administrativ naţional, raportat la relaţiile internationale, în care şi România, ca stat suveran, este parte, în beneficiul, deci, al societăţii.

 

Durata proiectului: 18 de luni
Data de început: 08 aprilie 2014
Data de finalizare: 07 octombrie 2015
Valoarea proiectului: 10.610.069,43 lei