Premiu Uniunea Juriștilor din România

 

 

          Vineri 8 decembrie a.c., Uniunea Juriștilor din România a organizat ceremonia acordării premiilor sale științifice pentru anul 2023. Premiul “Andrei Rădulescu” în domeniul  științelor juridice interdisciplinare și în domeniile conexe a fost acordat lucrării “Tratat de Drepturile Omului”, apărută la Editura Universul Juridic, elaborată de Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu, Director al Consiliului de Studii Universitare de Doctorat, și Lect.univ. dr. Maria-Beatrice Berna, Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu.

          Președintele Academiei de Științe Juridice din România, Prof.univ.dr. Bogdan Ciucă, a subliniat în Laudatio prezentat abordarea exhaustivă a tematicii și caracterul profund analitic, ceea ce acordă lucrării nu numai unicitate în literatura de specialitate, dar răspunde și unei imperative  necesități doctrinar-formative.

 

 

 

 

În data de 18 octombrie 2022 Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) a organizat evenimentul cu tema Drepturile Omului și Agenda 2030 în scopul reunirii reprezentanților din cadrul societății civile și a experților de la nivelul autorităților și instituțiilor publice pentru a identifica mijloace de acțiune comună în scopul consolidării implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030.

Evenimentul a fost moderat de Beatrice Berna-Director Executiv CEDROM și Șef Sector Formare în cadrul IRDO și de Daniela Albu- Coordonatoarea Grupului de Lucru privind drepturile femeilor din cadrul IRDO.

În cadrul evenimentului, reprezentanții Institutului au subliniat realizările anterioare în materia atingerii ODD-urilor (în special a ODD-ului 4- Educația de calitate, ODD-ului 5- Egalitate de gen, ODD 13 – Acțiune climatică). În același sens, reprezentanții Institutului au subliniat importanța activității Grupului de lucru privind drepturile femeilor pentru identificarea problemelor stringente care periclitează respectarea drepturilor femeilor.

Cu această ocazie a fost lansată Campania Educație și formare în lupta împotriva traficului de persoane. O abordare bazată pe drepturile omului desfășurată în comun de IRDO și Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (ANITP). Campania are ca misiune conștientizarea riscului traficului de persoane în rândul categoriilor vulnerabile și dezvoltarea de instrumente adecvate pentru contracararea lor. De asemenea, Campania urmărește două obiective: desfășurarea de programe de educație adrseate tinerilor și cadrelor didactice și realizarea de cursuri de formare pentru specialiștii din cadrul autorităților și instituțiilor publice.

 

 

În perioada 7-9 septembrie 2022 s-a desfășurat  evenimentul organizat de Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului din cadrul OSCE în Varșovia,  Polonia cu tema Regional Training on Integrating the Issue of Sexual and Gender-Based Violence in Detention Monitoring ce a avut ca obiect cooptarea experților din cadrul instituțiilor naționale de drepturile omului specializați în problematica violenței (și cu precădere în materia violenței împotriva femeilor) în scopul constituirii unui forum de analiză și dezbateri având ca obiect prevenirea și combaterea fenomenului violenței în relație cu persoanele aflate în medii privative de libertate.

La dezbaterile desfășurate cu acest prilej  a luat parte și Beatrice Berna – Director executiv CEDROM și Șef Sector Formare în cadrul Institutului Român pentru Drepturile Omului.

Principalele aspecte analizate în cadrul evenimentului au avut ca obiect: (1) avansarea unor modele practice de abordare a fenomenului violenței sexuale și a violenței bazate pe gen astfel încât mecanismele de monitorizare a fenomenului violenței în centre de detenție să fie orientate către modalitățile optime prin care pot integra criteriul sexului și genului în abordarea fenomenului violenței; (2) diseminarea unor cadre conceptuale clare referitoare la modul de concretizare a fenomenului violenței de gen și a violenței sexuale în centre de detenție inclusiv prin exemplificare actelor/faptelor care se încadrează în sfera de cuprindere a violenței sexuale și de gen sau prin indicarea actelor/faptelor care au potențialul de a se manifesta în această direcție; (3) creșterea gradului de conștientizare în rândul mecanismelor de monitorizare a fenomenului violenței sexuale și de gen manifestat în centre de detenție cu privire la cauzele, riscurile și consecințele negative ale acestui fenomen; (4) evidențierea riscurilor și provocărilor asociate monitorizării violenței sexuale și a violenței bazate pe gen în centrele de detenție și (5) sprijinirea mecanismelor de monitorizare în a elabora strategii și metodologii de cercetare privind apariția și contracararea fenomenului violenței sexuale și a violenței bazate pe gen.

În marja evenimentului a avut loc o vizită de studiu la Biroul Comisarului pentru Drepturile Omului din Polonia care a avut ca obiect prezentarea mandatului instituției gazdă cât și dezbateri asupra celor mai recente acte normative adoptate de statul polonez în domeniul drepturilor omului.

 


 

Institutul Român pentru Drepturile Omului

Conferința Anuală a Drepturilor Omului
10 decembrie 2021

[Cum a fost]

 

La  data de 10 decembrie 2021, Institutul Român pentru Drepturile Omului(IRDO) a organizat Conferința Anuală a Drepturilor Omului pentru a marca Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Evenimentul a fost conceput sub forma unui forum de consultări publice la care au participat reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice, ai mediului academic, cadre didactice ale unităților de învățământ partenere, reprezentanți ai societății civile. Consultările publice au avut ca obiect identificarea principalelor provocări survenite ca urmare a pandemiei COVID-19 și aferente ariilor de activitate circumscrise drepturilor omului dar și soluțiile posibile pentru viitor, inclusiv elaborarea unei Strategii de reconstrucție a societății românești în perioada post-pandemie.

Lucrările Conferinței au fost moderate de către asist.univ.dr. Maria Beatrice Berna, Șef Sector Formare IRDO și Director executiv al Centrului pentru Drepturile Omului (CEDROM).

Dl. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu, președinte CEDROM,  a avut o intervenție în plen referitoare la impactul pandemiei COVID-19 asupra mediului universitar. Cu această ocazie a fost subliniată importanța menținerii solidarității umane în mediul universitar în condițiile crizei sanitare actuale, evidențiind totodată componenta emoțional-afectivă în procesul de cunoaștere. Rezonând la coordonatele generale ale Conferinței, prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu a transmis un mesaj concentrat asupra modului în care valorile umaniste ale egalității și nediscriminării, toleranței și demnității pot produce transformări asupra cadrului educațional românesc. Este necesară transformarea spirituală prin educație în vederea promovării și protecției drepturilor omului în sistemul de învățământ românesc.

 


 

Institutul Român pentru Drepturile Omului

Conferința Anuală a Drepturilor Omului
10 decembrie 2021

 

Institutul Român pentru Drepturile Omului anunță organizarea, în format online, a Conferinței Anuale a Drepturilor Omului în data de 10 decembrie 2021. Evenimentul marchează celebrarea Zilei Internaționale a Drepturilor Omului și are ca nucleu conceptual asigurarea solidarității interinstituționale în perspectiva reconstrucției societății românești ca urmare a crizei sanitare determinată de pandemia COVID-19.

Raliindu-se la tematica generală propusă de Organizația Națiunilor Unite în anul 2021, Conferința va avea ca subiect central promovarea și protecția drepturilor omului în procesul de reconstrucție post-COVID și de reducere a inegalităților.

Luând în considerare obiectivele dezvoltării durabile enunțate în cel mai cuprinzător și recent document programatic avansat de ONU în materia drepturilor omului –Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă-, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) concepe Conferința Anuală a Drepturilor Omului, ediția 2021, sub forma unei platforme de dezbateri interinstituționale care reunește partenerii și colaboratorii săi pentru a analiza cele mai actuale provocări din domeniul drepturilor omului, ținând cont de impactul pandemiei COVID-19 și pentru a identifica soluții praxiologice în scopul reconstrucției societății românești în perioada post-COVID.

Finalitatea Conferinței constă în realizarea unei consultări comprehensive (care să  ilustreze opiniile colaboratorilor și partenerilor IRDO) și sinoptice (în conținutul căreia să fie abordate cele mai stringente provocări și dificultăți în domeniul drepturilor omului) care să constituie punctul de incipit în elaborarea unei Strategii de acțiune în scopul reconstrucției post-COVID a societății românești.

 


 

Institutul Român pentru Drepturile Omului

și

Centrul pentru Drepturile Omului

  

CAMPANIE PENTRU CONȘTIENTIZAREA VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR ÎN RÂNDUL TINERILOR, LA NIVEL UNIVERSITAR

 

În perioada 25 noiembrie-10 decembrie 2021, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) și Centrul pentru Drepturile Omului din cadrul Universității Titu Maiorescu (CEDROM) se alătură demersurilor internaționale din cadrul Campaniei celor ”16 zile de activism; Pune Stop Violenței!” și subliniază importanța reunirii, într-un efort sinergic, a demersurilor de conștientizare și sensibilizare a fenomenului violenței împotriva femeilor.

Celebrând  la 25 noiembrie  Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, este important să conjugăm în spiritul și conștiința noastră dezideratul asigurării unui climat corespunzător realizării demnității femeilor și să identificăm mijloacele și instrumentele concrete care pot susține cristalizarea acestuia.

Protecția drepturilor femeilor trebuie să preocupe conștiința comunității internaționale având în vedere că dimensiunea de gen este un aspect integrat în toate politicile și acțiunile elaborate în domeniul drepturilor omului.

Particularitățile genului feminin sunt aspecte care interesează comunitatea umană în ansamblul său, cultivând prin intermediul lor valorile empatiei, toleranței și solidarității. Asumându-și prin natura lor rolul de ocrotitoare a tuturor membrilor familiei/comunității de apartenență, femeile introduc spiritul comuniunii în acțiunile umane. Pe cale de consecință, limitările sau restricționările drepturilor femeilor sunt aspecte care produc efecte asupra drepturilor și libertăților tuturor categoriilor sociale – fie că ne raportăm la drepturile copiilor și tinerilor, drepturile persoanelor vârstnice, drepturile persoanelor cu dizabilități- dar și asupra unor problematici distincte precum nediscriminare, incluziune, adaptabilitate.

Rezonând la valorile și principiile promovate în discursul internațional asupra drepturilor omului, reiterăm mesajul conform căruia drepturile femeii sunt drepturi ale omului iar violența este un factor perturbator în exercitarea drepturilor femeilor, umanitatea fiind responsabilizată în sensul sprijinirii femeilor pentru ca ele să își poată exercita în mod deplin și în siguranță drepturile și libertățile.

Violența împotriva femeilor nu se răsfrânge exclusiv asupra populației de gen feminin ci este o problemă a tuturor membrilor societății care afectează destinul fiecărui individ și poate crea dezechilibre la nivel de macrosistem social.

Ținând cont de relevanța problematicii violenței împotriva femeilor, este important să acționăm în mod comprehensiv pentru a preveni și combate acest fenomen.

Diversitatea formelor de violență împotriva femeilor (fizică, verbală, emoțională, spirituală, economică), precum și multiplele contexte de manifestare ale actelor de violență și recurența aplicării acestora, reprezintă factori care subliniază actualitatea fenomenului violenței de gen, dar și necesitatea mobilizării tuturor vectorilor sociali relevanți pentru a răspunde în mod adecvat provocărilor adiacente violenței.

Schimbarea atitudinală poate fi produsă prin acțiune comună, responsabilitate și implicare, iar rezultatul acesteia va schimba personalități și destine.

În cadrul Campaniei IRDO-CEDROM ne propunem să subliniem puterea mesajului ca instrument de modelare a personalității umane în scopul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor.

Pornim de la mesajul Organizației Națiunilor Unite:

STOP VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR!

 

În decursul celor 16 zile de activism (25 noiembrie-10 decembrie), IRDO și CEDROM comunică asupra violenței împotriva femeilor prin diseminarea următoarelor mesaje :

Mesajul zilei de joi, 25 noiembrie 2021 : Violența este umbra spiritului…Împreună putem aduce victimele în lumină!

Mesajul zilei de vineri, 26 noiembrie 2021: Sufletul feminin vibrează la iubire, nu la violență!

Mesajul zilei de sâmbătă, 27 noiembrie 2021 : O femeie – un destin fără violență

Mesajul zilei de duminică, 28 noiembrie 2021: Coeziunea feminin-masculin pentru un viitor lipsit de violență

Mesajul zilei de luni, 29 noiembrie 2021: Responsabilizare și acțiune comună pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor

Mesajul zilei de marți, 30 noiembrie 2021: Ia atitudine și spune NU violenței: schimbarea pornește de la puterea exemplului personal

Mesajul zilei de miercuri, 1 decembrie 2021: Și agresorii se pot schimba! Oprește violența!

Mesajul zilei de joi, 2 decembrie 2021: Nu accepta lipsa de demnitate! Violența îți distruge spiritul!

Mesajul zilei de vineri, 3 decembrie 2021: Dacă reconcilierea nu e posibilă, părăsește relația toxică. Să privim împreună către un viitor al păcii!

Mesajul zilei de sâmbătă, 4 decembrie 2021: Ieși din umbră: violența nu te definește!

Mesajul zilei de duminică, 5 decembrie 2021: Violența împotriva femeilor este un afront la adresa umanității!

Mesajul zilei de luni, 6 decembrie, 2021: Fă-ți vocea auzită și comunică experiența ta! Violența face victime prin tăcere!

Mesajul zilei de marți, 7 decembrie 2021: Să ne restabilim încrederea în umanitate: violența nu trebuie să facă parte din experiența umană comună!

Mesajul zilei de miercuri, 8 decembrie 2021: Privesc, ascult, observ – ACȚIONEZ împotriva violenței față de femei!

Mesajul zilei de joi, 9 decembrie 2021: Să eliberăm femeile de violență prin iubire și respect!

Mesajul zilei de vineri, 10 decembrie 2021: Violența împotriva femeilor este o încălcare a drepturilor omului!

 

ÎMPREUNĂ PUTEM SCHIMBA DESTINE!

 

 


 

Participare la Forumul Drepturilor Fundamentale organizat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) în perioada 11-12 octombrie 2021

 

Ca urmare a selecției realizate de Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale de Drepturile Omului)-ENNHRI și Rețeaua Europeană a Organismelor privind Egalitatea -EQUINET,  Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) a participat, în data de 12 octombrie 2021, la sesiunea The power of narrative: togheter for equality and human rights din cadrul Forumul Drepturilor Fundamentale organizat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA).

Cu această ocazie, asist.univ.dr. Maria-Beatrice Berna, Șef sector formare IRDO și Director executiv Centrul pentru Drepturile Omului (CEDROM),  a  prezentat obiectivele Campaniei asupra dreptului la informare și exprimare: Rolul tinerilor în promovarea dialogului democratic –organizată de IRDO în parteneriat cu European Students Law Association Bucharest (ELSA Bucharest).

În contextul prezentării particularităților Campaniei, au fost  evidențiate principalele rezultate obținute, transmițând interlocutorilor că acțiunile întreprinse în cadrul Campaniei au facilitat schimbarea tiparelor mentale și comportamentale ale tinerilor și orientarea acestora către respectarea și promovarea valorilor circumscrise drepturilor omului. Pe aceste coordonate, este posibilă responsabilizarea societăților moderne în sensul promovării drepturilor omului prin instrumentele specifice unei comunicări deschise și empatice.

Linkul pentru vizionarea intervenției IRDO în cadrul sesiunii poate fi accesat aici : https://www.youtube.com/watch?v=05FCsfvWhjA

 


 

Sesiune de formare și concurs de procese simulate în domeniul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, eveniment IRDO-ELSA

 

În data de 28 septembrie 2021, partenerii CEDROM – Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) și European Law Students’ Association Romania (ELSA)- au desfășurat un eveniment complex circumscris domeniului drepturilor omului, având ca tematică jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

Vocația evenimentului a fost biunivocă, urmărind concomitent sensibilizarea studenților în anul I la Facultatea de Drept cu privire la particularitățile domeniului drepturilor omului dar și  cultivarea deprinderilor profesionale proprii domeniului juridic (abilitățile de analiză și sinteză, argumentare logico-juridică, calități oratorice) etc.

Evenimentul a fost proiectat pe două coordonate majore : (1) prima coordonată a fost reprezentată de o sesiune de formare concentrată atât pe transmiterea de informații teoretice cu privire la sistemul Consiliului Europei de protecție a drepturilor omului cât și pe dezbateri legate de clarificarea modului de aplicare a acestuia; (2) cea de-a doua coordonată a constat într-un concurs de procese simulate structurat pornind de la aspectele juridice și factuale ale speței Polgar vs. România.

După cum transpare din cele prezentate în rândurile de mai sus, sesiunea de formare a debutat prin realizarea, de către reprezentantul IRDO, a unei prelegeri având ca obiect informații teoretice referitoare la : sistemul de drept al Consiliului Europei, elementele de drept aferente Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, aspecte privitoare la organizarea, funcționarea și competența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Cea de-a doua parte a sesiunii de formare a avut  preponderent un caracter aplicat, structurându-se sub forma unei dezbateri cuprinzând întrebări adresate de studenți reprezentantului IRDO prin intermediul cărora au fost clarificate probleme teoretice și practice corespunzătoare practicii Curții Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, având ca reper informațiile oferite de reprezentantul IRDO, studenții au exprimat opinii privitoare la : particularitățile sistemului CEDO de protecție a drepturilor omului, relația dintre sistemul național și sistemul CEDO de protecție a drepturilor omului, eficacitatea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului ș.a.

Cea de-a doua etapă a evenimentului a constat în desfășurarea unui concurs de procese simulate având ca punct de plecare problematica protecției demnității umane și exercitarea dreptului la un remediu efectiv astfel cum sunt reglementate în articolele 3 și 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Având prezente circumstanțele de fapt și de drept ale speței Polgar vs. România, studenții au soluționat întrebările aferente celor 5 probe de concurs, exersând aptitudinile de logică juridică, argumentare, persuasiune, retorică. Participanții au fost grupați prin tragere la sorți în 10 echipe iar câștigătorii au primit premii constând în publicații oferite de IRDO și ELSA.

 


 

IRDO. Webinarul cu titlul „Un spațiu mai sigur pentru exercitarea drepturilor femeilor în Uniunea Europeană”

 

În contextul asigurării continuității activităților de analiză și de sinteză desfășurate în cadrul Grupului de lucru al Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO) privitor la drepturile femeii, IRDO a organizat, la data de 17 martie 2021, Webinarul cu titlul Un spațiu mai sigur pentru exercitarea drepturilor femeilor în Uniunea Europeană.

Evenimentul a fost proiectat în consonanță cu obiectivele spirituale avansate de Organizația Națiunilor Unite (ONU) prin calendarul Zilelor Internaționale propuse spre celebrare în cursul lunii martie : 1 martie – Ziua Toleranței 0 pentru Fenomenul Discriminării; 8 martie – Ziua Internațională a Drepturilor Femeilor; 21 martie – Ziua Internațională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale; 24 martie – Ziua Internațională a Dreptului la Adevăr privind Încălcările Sistematice ale Drepturilor Omului și a Demnității Victimelor; 25 martie – Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Sclaviei și a Comerțului Transatlantic de Sclavi.

În cadrul dezbaterii a fost reținută intervenția prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu – membru supleant din partea României în cadrul Consiliului de Administraţie al Agenţiei Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA), Director al Consiliul pentru studiile universitare de doctorat din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, președinte al Centrului Pentru Drepturile Omulu (CEDROM). Intervenția sa a subliniat necesitatea implementării standardelor şi garanţiilor avansate de Uniune în domeniul egalităţii de gen de către statele membre.

La dezbaterile aferente evenimentului au participat reprezentanți ai organizațiilor internaționale (UNICEF-Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite), ai agențiilor guvernamentale (ANES-Agenția Națională Pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați) sau ai instituțiilor publice (Poliția Română), reprezentanți ai ONG-urilor active în domeniul protecției drepturilor categoriilor vulnerabile (cu titlu exemplificativ reținem : Centrul de Dezvoltare Curriculara și Studii de Gen Centrul FILIA, Asociația Femeilor din România-Împreună, Asociația ALEG, Asociația E-Romnja, Fundația Sensiblu).

Tematica dezbaterii s-a concentrate asupra analizei concluziilor și recomandărilor conținute în Raportul FRA cu titlul Aspecte privitoare la infracțiuni, siguranța și drepturile victimelor precum și în alte instrumente regional-europene având ca subiect protecția și promovarea drepturilor femeilor (în acest sens fiind reprezentativă Rezoluția Parlamentului European din 21 ianuarie 2021 referitoare la Strategia UE privind egalitatea de gen).

Evenimentul a fost moderat de Maria-Beatrice Berna – director executiv CEDROM.

 


 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI: REPERE TEORETICE ȘI ANALIZĂ JURISPRUDENȚIALĂ

 

Lucrarea Curtea Europeană a Drepturilor Omului: repere teoretice și analiză jurisprudențială reprezintă o lucrare cu valențe monografice care abordează, concomitent, cele mai importante aspecte referitoare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, îmbinând elementele de natură administrativă și organizatorică cât și activitatea jurisprudențială.

Elementele tehnice privitoare la apariția și evoluția istorică a Curții, structurile organizatorice și cele jurisdicționale ale acesteia, regulile procedurale generale aplicabile judecății sunt studiate de autoare în prima parte a lucrării intitulată Repere teoretice ale constituirii și funcționării Curții Europene a Drepturilor Omului. Partea a doua Analiză jurisprudențială sistematizată pe principalele arii tematice din domeniul drepturilor omului sintetizează principiile, raționamentele și argumentele dezvoltate de Curtea Europeană în soluționarea spețelor implicând State Părți la Convenție și sistematizate pe probleme specifice după cum urmează: (1) drepturile copiilor și tinerilor; (2) drepturile femeilor; (3) drepturile persoanelor cu dizabilități; (4) drepturile vârstnicilor; (5) nediscriminarea; (6) migrație și azil; (7) accesul la justiție. Cea de-a treia parte a lucrării Analiza jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului prin raportare la cauzele împotriva României păstrează paradigma de studiu aferentă celor 7 arii tematice însă se limitează la cercetarea cauzelor împotriva României.

Lucrarea își dovedește utilitatea prin clarificarea elementelor tehnice și prin abordarea aspectelor jurisprudențiale relevante aferente atât existenței și funcționării CEDO, cât și aplicării Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

 

Autor: Maria-Beatrice Berna
Editura Institutului Român pentru Drepturile Omului

 

 


 

Conferința cu titlul ”Respectarea demnității umane și a egalității de șanse și tratament în condiții de criză”

 

Cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, la data de 9 decembrie 2020, IRDO a desfășurat în parteneriat cu Universitatea Titu Maiorescu (Facultatea de Drept) și cu Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine) Conferința cu titlul ”Respectarea demnității umane și a egalității de șanse și tratament în condiții de criză”.

Conferința, la care Universitatea Titu Maiorescu este coorganizator, a fost moderată de prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu, având comunicări în plen din partea Universității Titu Maiorescu prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu și asist.univ.dr Maria Beatrice Berna.

  • Agenda Conferinței – descarcă aici!