Salutul Conducerii Universității Titu Maiorescu

la Congresul

„Viziunea interdisciplinară în Medicina Dentară”

 

 

 

Bună ziua,

Doamnelor / Domnilor invitați,

Dragi Colegi,

Dragi rezidenți și studenți,

Distinși participanți la cea de a XI-a ediție a Congresului Național cu participare Internațională
“VIZIUNEA INTERDISCIPLINARĂ ÎN MEDICINA DENTARĂ”,

vă rog, să primiți salutul Conducerii Universității și aprecierea noastră adresate comunității academice și științifice din străinătate, din țară și din universitate pentru contribuția adusă prin prezența și participarea dumneavoastră la lucrările acestui Congres.

Obiectivul prioritar al Universității Titu Maiorescu a fost și va rămâne asigurarea excelenței în educație, cercetare și inovare. Prin misiunile lor, facultățile din domeniul sănătate, inclusiv facultatea de medicină dentară, sunt emblematice pentru universitate și reprezintă o adevărată carte de vizită cu care ne mândrim. De altfel, acest domeniu este o prioritate în strategia de dezvoltare a UTM.

Dezvoltarea UTM are la bază o strategie cu obiective clare, a căror stadiu de îndeplinire sunt analizate anual. Urmărim oportunitățile ivite pe piață (nu beneficiem de sume provenite din bugetul de stat, cu excepția unor proiecte de cercetare) și ne adaptăm în continuu cerințelor pieței muncii românești și europene.

Investițiile în baza materială a universității au un ritm accelerat: modernizarea sediilor, dezvoltarea campusului universitar medical, implementarea sistemelor inteligente de tipul managementului integrat al clădirilor, energia verde sunt doar câteva exemple. Digitalizarea este un alt obiectiv major, realizat fie din resurse proprii fie din proiecte – suntem pe lista celor 61 de universități care beneficiază de calificarea în proiectul mare al Guvernului României, prin ME de digitalizare a universităților.

Astfel, în Universitate, într-un campus generos de peste 45.000 de m2, care include pe lângă spațiile didactice, cămine, cantină-restaurant, săli media, cafe-bar și sală de sport, își desfășoară activitatea peste 9000 de studenți, înscriși la programele de studii de licență, master și doctorat, la care se adaugă aproximativ 1200 de rezidenți. Un alt punct forte este reprezentat de parteneriatele dezvoltate cu spitalele private, publice și cabinetele private stomatologice în pregătirea studenților și rezidenților.

Studentul se află în mijlocul preocupării unui corp profesoral de excepție ce asigură dezvoltarea de competențe care să faciliteze integrarea rapidă a absolvenților în piața muncii. Pe lângă acestea, contribuim la formarea conștiinței lor umaniste ancorată în valori democratice.

Conform misiunii asumate prin Carta Universității, cercetarea avansată este un obiectiv prioritar al Universității noastre, acordându-se o atenție deosebită domeniilor și tematicilor cercetării științifice inovatoare, domeniul medical făcând parte dintre acestea.

În acest mod, Universitatea Titu Maiorescu contribuie la progresul științelor fundamentale și aplicative, la inovare si transfer tehnologic. Dovadă sunt brevetele de invenții, numeroasele premii obținute la saloanele de profil din țară și străinătate, articolele și volumele de specialitate publicate, Conferințele și Congresele organizate.

Bugetul acordat cercetării în universitate este unul consistent. Dezvoltarea resurselor umane necesare în cercetare este sprijinită substanțial și prin programele celor 3 școli doctorale ale Universității. O altă preocupare permanentă a comunității academice maioresciene o constituie creșterea vizibilității cercetării științifice prin organizarea de astfel de manifestări științifice.

Dezvoltarea unei culturi academice de cercetare științifică constituie o altă preocupare permanentă a Universității Titu Maiorescu atât pentru studenți, masteranzi și a doctoranzi, cât și pentru formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în facultățile universității noastre..

Consider că Universitatea Titu Maiorescu poate deveni un actor relevant în cercetarea universitară națională și internațională numai în măsura în care este capabilă să dezvolte mai multe parteneriate de cercetare și să aducă pe aceeași scenă a cercetării științifice inteligența umană din fiecare facultate alături de oportunitățile de finanțare.

Apreciez că evenimentul științific prezent, prin rezultatele obținute și prezentate în lucrările inovatoare, reprezintă o contribuție a cercetării științifice medicale la creșterea calității vieții prin îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Secțiunile Congresului au o tematică de actualitate și sunt destinate atât cadrelor universitare cât și doctoranzilor, rezidenților și studenților.

În încheiere doresc să mulțumesc organizatorilor pentru efortul depus, să vă asigur de întreaga apreciere a conducerii UTM.

Declar deschise lucrările acestui Congres și doresc succes deplin lucrărilor fiecărei secțiuni.

 

Vă mulțumesc!

Daniel Cochior, Rectorul Universității Titu Maiorscu