În calitate de Rector al UNIVERSITĂȚII, urez întregii comunități academice maioresciene, cadre didactice și studenți, un an universitar plin de realizări, an în care să depășim cu bine provocările generate de pandemia cu virusul SARS-CoV-2. În aceste condiții de risc al sănătății publice, trebuie să ne asigurăm că actul educațional universitar va avea cât mai puțin de suferit, iar prin efortul nostru colectiv să menținem un standard de calitate înalt, performant, de excelență educațională, standard promovat constant de Universitatea Titu Maiorescu în învățământul superior românesc.

Universitatea Titu Maiorescu este un proiect inițiat în anul 1990 de un colectiv respectabil de fondatori cu viziune asupra dezvoltării academice din România post-revoluționară. După 30 de ani de la înființare, Universitatea Titu Maiorescu se impune ca una dintre instituțiile de învățământ superior românesc de prestigiu promovând excelența în educație, rigoarea în cercetare și inovare, având dezvoltate programe de studii în 13 domenii de știință.

Universitatea Titu Maiorescu este membru în Asociația Europeană a Universităților (EUA), cea mai importantă organizație a instituțiilor de învățământ superior din Europa, membru în Asociația Internațională a Universităților (IUA) și membru în Asociația Europeană a Coordonatorilor Erasmus (EAEC).

Performanța educațională și academică a Universității este relevată și confirmată de calificativul ˝Grad de încredere ridicat˝ acordat de Agenția Română de Asigurarea a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în mod succesiv în anul 2012 și anul 2016, calificativ pe care il deține și în prezent.

Universitatea are în structura sa 10 facultăți care gestionează 24 de programe de studii de licență, 20 de programe de studii de master, 2 programe de studii postuniversitare și 3 programe de studii de formare psihopedagogică destinate absolvenților preocupați de profesia didactică. Prin cele 3 școli doctorale (medicină dentară, drept și medicină) Universitatea Titu Maiorescu se situează printre primele universități private din România care deține și dezvoltă programe de studii doctorale.

Particularitatea multidisciplinară specifică Universității Titu Maiorescu este dată de cele 5 programe de studii din domeniul sănătate respectiv, domeniile de licență de medicină, medicină dentară și farmacie, la care se adaugă în domeniul extins al sănătății programele de studii din domeniul de licență psihologie. Domeniile de studii ale Universității de drept, informatică, științe economice, relații internaționale, științele comunicării și științe ale educației răspund alături de cele din domeniul sănătății, necesităților economico-sociale și dinamicii pieței muncii.

Toate programele de studii ale Universității sunt înregistrate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior și corespund Codului Ocupațiilor din România și Clasificării Internaționale Standard a Educației (ISCED). Astfel, absolvenții Universității Titu Maiorescu obțin diplome recunoscute în Uniunea Europeană și la nivel internațional.

O altă particularitate care a asigurat dezvoltarea Universității Titu Maiorescu este că 8 programe de studii ale sale asigură baza de calificare pentru un număr semnificativ de profesii liberale: auditor financiar, consultant  fiscal, contabil autorizat, expert contabil, farmacist, medic, medic dentist, asistent medical generalist, notar public,  avocat, psiholog și multe altele.

Trebuie să continuu cu o performanța de dată recentă a Universității Titu Maiorescu care contribuie la recunoașterea valorii sale și să menționez ca din anul universitar 2019 – 2020 Universitatea are în coordonare programe postuniversitare de pregătire prin rezidențiat pentru absolvenții facultăților de medicină și medicină dentară, aproximativ 400 de rezidenți fiind înscriși în aceste programe ale universității.

Totodată, în domeniul de studii Sănătate, Universitatea Titu Maiorescu are contracte de colaborare pentru desfășurarea activităților de învățământ universitar medico-farmaceutic si postuniversitar cu un număr de 23 de spitale, dintre care 7 sunt private iar 16 sunt de stat.  Ca o contribuție a Universității noastre, vă rog să îmi permiteți să menționez că în cadrul unui număr de 11 spitale, s-a dobândit  statutul de ”clinic” pentru un număr de 32 de secții, dintre care, în premieră pentru țara noastră, 10 secții în cadrul spitalelor private.

Strategia de management a Universității dezvoltată în mod continuu, dar cu pregnanță în ultimii 15 ani, a facilitat o dezvoltare a patrimoniului universității în facilități și spații de învățământ care asigură astăzi o bază materială solidă procesului educațional și care integrează amfiteatre, zeci de săli de seminar, aproape 50 de laboratoare, probabil cea mai mare Aulă a unei universității din România, clădiri destinate cazării studenților, cantina-restaurant, cafe-bar, o sala media și un bloc administrativ.  Alte asemenea facilități, unele fiind în construcție sau reamenajare, culminează cu proiectul deschiderii unui spital al Universității Titu Maiorescu.

O altă preocupare constantă a managementului Universității este reprezentată de atragerea de fonduri externe. Până în prezent Universitatea a atras aproximativ 20.000.000 Euro din fonduri europene prin proiecte cu finanțare câștigate prin competiție, proiecte destinate domeniului dezvoltării resurselor umane, a capacității administrative sau a cercetării și inovării.

Dragi studenți, stimați colegi, judecând după criterii de performanță academică și administrativă, Universitatea Titu Maiorescu se situează în topul universităților a căror dinamică de dezvoltare și poziționare în mediul universitar românesc și european, de stat sau particular, au sporit în vizibilitate și atractivitate făcând în prezent ca cererea pentru programele sale de studii să sporească de la an la an.

Numai în acest an numărul de studenți și cursanți admiși în Universitatea Titu Maiorescu este mai mare cu aproximativ 1000 de studenți în raport cu anul trecut iar din totalul de studenți ai universității în anul universitar 2020 – 2021 peste 500 de studenți internaționali, de pe toate continentele lumii, sunt parte a comunității academice maioresciene studiind la diferite programe de licență – unii în limba română alții la programele de studii de limbă engleză ale facultăților de medicină și medicină dentară.

Deși Universitatea Titu Maiorescu este într-o continuă dezvoltare nu poate satisface în totalitate cererea ridicată pentru programele sale de studii, mii de candidați neputând fi admiși în universitate deși performanțele lor din liceu, de la bacalaureat sau de la examenul de admitere s-au situat la pragul superior al notelor obținute.

Această situație este o provocare pentru Universitate și în egală măsură pentru conducerea fiecărei facultăți în parte, provocare care trebuie să conducă la o nouă strategie de dezvoltare a facultăților, a programelor de studii oferite atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internațională.

În acest context politica proprie de management trebuie să pregătească în mod accelerat Universitatea pentru competiția cu alte universități din țară și din Estul Uniunii Europene în atragerea de studenți internaționali. Calitatea de membru al Universității Titu Maiorescu în Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) trebuie să fie o resursă în acest sens.

Anul universitar 2020 – 2021 se impune a fi un an de restructurare a paradigmei instituționale a Universității Titu Maiorescu, un an care să consolideze valorile etice, valorile profesionale, valorile educaționale. Universitatea trebuie să devină mult mai mobilă din punct de vedere al capacității decizionale, mai operativă din punct de vedere al capacității de execuție, mai performantă din punct de vedere al calității serviciilor administrative oferite studenților, masteranzilor, doctoranzilor.

Cunoștințele oferite acestora trebuie sa fie relevante pentru pregătirea lor profesională și pentru societatea viitorului în care vor performa profesional. Fiecare program de studii trebuie sa asigure formarea de competențe profesionale astfel încât competitivitatea absolvenților Universității Titu Maiorescu să fie asigurată în piața muncii după absolvire. Fiecare facultate se va asigura că își sporește în fiecare an resursele, mijloacele și instrumentarul didactic și educațional necesar în formarea de competențe specifice programului de studii pe care îl gestionează.

După cum menționam la început, Universitatea Titu Maiorescu prin comunitatea sa academică formată din peste 500 de angajați, cadre didactice și personal administrativ și peste 9000 de studenți și cursanți este chemată și poate nu numai în acest an universitar, să răspundă provocării de a desfășura în continuare învățământ universitar la standarde de calitate, performanță și excelență în condițiile de risc privind sănătatea publică dat de pandemia generată de virusul SARS COV 2.  Anul universitar 2020 – 2021 va fi un an care va testa mult mai mult decât anul universitar precedent capacitatea noastră instituțională de adaptare și de asigurare a unui act educațional performant în condiții modificate de manifestare academică și profesională.

Formarea competențelor realizată tradițional prin activitățile de la seminar, laborator și stagii trebuie asigurată și prin mijloace informatice la distanță. Formarea acestor competențe nu trebuie să elimine preocuparea noastră pentru formarea personalității tinerilor studenți. Educația valorilor umaniste, educația privind sănătatea publică, educația valorilor morale și de integritate, educația drepturilor și libertăților fundamentale, educația financiară, educația politică pentru democrație, educația antreprenorială, educația pentru o cultură a performanței și a excelenței, ș. a.,  asigură Universității transcendența sa in timp și imanența sa în diferite domenii, prin priceperea și succesul profesional al absolvenților săi.

În încheiere doresc să subliniez faptul că întreaga comunitate academică maioresciană este invitată și trebuie să participe la edificarea viitoare a Universității printr-un răspuns adecvat dat în favoarea politicilor de dezvoltare ale acesteia.

Vă mulțumesc,

Dumnezeu să ne ajute!

Vivat Academia!

 

Prof. Univ. Dr. Daniel Cochior

Rectorul Universității Titu Maiorescu