Universitatea ”Titu Maiorescu” publică Metodologia privind procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea ”Titu Maiorescu” pentru perioada 2020-2024.

Procesul de constituire și alegere a structurilor și funcțiilor de conducere se desfășoară în conformitate cu Calendarul constituirii și alegerii structurilor și funcțiilor de conducere din UTM pentru perioada 2020-2024 prezentat în ANEXA 1.

Candidații pentru o funcție de conducere anexează la cererea de candidatură sau la dosarul de candidatură, în cazul funcției de Rector, o declarație pe propria răspundere prin care arată că nu se află în niciuna din următoarele două situații: nu încalcă prevederile art. 130 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și nu au fost sancționați disciplinar sau pentru abateri de la etica universitară sau/și buna conduită în cercetarea științifică, în ultimii 2 ani universitari. Declarația pe propria răspundere este prezentată în ANEXA 2.

Candidaturile pentru funcția de Director de Departament, membru în Consiliul Departamentului și membru în consiliul Facultății se depun la comisia pentru organizarea alegerilor și a concursurilor publice a facultății. Modelul de cerere de candidatură este prevăzut în ANEXA 3.

Candidaturile pentru funcția de Rector se depun la Comisia centrală pentru organizarea alegerilor și concursurilor UTM. Modelul de cerere de candidatură este prevăzut în ANEXA 4.

În adunarea generală a cadrelor didactice din facultate organizată în vederea alegerii membrilor consiliului facultății, decanul solicită propuneri de candidaturi pentru Senat, în limita locurilor din Senat repartizate facultății, prevăzute în ANEXA 5.