EXAMEN DE LICENȚĂ

 

FACULTATEA  DE  ASISTENȚĂ  MEDICALĂ

Calendar examen de Licență 2022-2023

 1. Înscrierea la examenul de licență

Înscrierile la examenul de licență se realizează în perioada 1-6 septembrie 2023.

Dosarul pentru înscrierea la examenul de licență trebuie să cuprindă:

 • Certificat de naştere – copie legalizată/copie conform cu originalul (la dosarul studentului)
 • Certificat de căsătorie – copie legalizată/copie conform cu originalul (dacă este cazul) (la dosarul studentului)
 • Copie C I / pașaport (la dosarul studentului)
 • Diploma de bacalaureat original si copie legalizată/copie conform cu originalul (la dosarul studentului)
 • 3 fotografii ¾ hârtie foto color neadezivă
 • Fişa de lichidare
 • Formular GDPR
 • Cerere de înscriere la examenul de licență
 • Declarație privind originalitatea lucrării de licență
 • Referat semnat de coordonatorul lucrării de licență
 • Lucrarea de licență printată + suport electronic (CD, stick de memorie)
 • Chitanţa care atestă plata taxei de licență în cuantum de 2 000 lei.
 1. Proba scrisă (tip grilă) -7 septembrie 2023 ora 9 – Școala Postliceală Sanitară Omenia.

Contestații 8 septembrie 2023.

 1. Proba practică9 septembrie 2023, ora 9 – Școala Postliceală Sanitară Omenia.
 2. Susținerea Lucrării de licență10 septembrie 2023, ora 9 – Școala Postliceală Sanitară Omenia.

 

 

 

NORME  PRIVIND  ELABORAREA ȘI REDACTAREA  LUCRĂRII DE LICENȚĂ

PENTRU PROMOȚIA   2022 – 2023

 

1.Condiții de redactare

– lucrarea de licență va cuprinde între 30-50 pagini (excluzînd bibliografia) în format ISO A4(210 x 297 mm) cu margini de 2,5 cm.

-pentru redactarea conținutului lucrării se utilizează caractere Times New Roman de 12 p la 1,5 rănduri.Titlurile capitolelor se vor scrie bold, cu caractere de 14 p.

– se utilizează diacriticele specifice  limbii române.

– alinierea textului în cadrul paragrafelor se va face justified.

– numerotarea paginilor va începe cu pagina de titlu și va continua până la ultima pagină, dar numărul paginii va apărea vizibil începând cu Cuprinsul; numărul paginilor va fi inserat centrat în subsolul paginii.

– tipărirea paginilor se va realiza doar pe o față a fiecărei foi.

2.Structura lucrării

Lucrarea de Licență va fi structurată pe capitole și va include obligatoriu următoarele elemente:

a) Pagina de titlu

b) Cuprins: va conține titlurile capitolelor și subcapitolelor, însoțite de numărul de pagină la care începe fiecare capitol și subcapitol.

c) Partea generală:

– Reprezintă un referat general despre tema abordată, care va reprezenta stadiul cercetărilor în domeniu.

– Este interzisă, sub sancțiunea plagiatului, copierea de fragmente extinse din lucrările consultate fără precizarea sursei bibliografice.

-Va reprezenta minim 25% și maxim 50% din conținutul lucrării.

d) Partea specială:

– va reprezenta minim 50% și maxim 75% din conținutul lucrării.

– poate fi reprezentată de un studiu clinic / studiu  statistic  / studiu experimental / review din literatura  de specialitate.

– va cuprinde :

I introducere în care se va preciza motivația alegerii temei

IImaterial și metodă ( ce tip de studiu s-a efectuat,  unde s-a desfășurat,  modul de selectare a participanților la studiu, criteriu  de includere și excludere a participanților,  modul de colectare a datelor, etc)

 III –rezultate obținute în urma studiului ( NU se includ citate din literatură în acest capitol  )

Figurile se numerotează cu cifre arabe și tabelele se numerotează cu cifre romane în ordinea apariției în text în cadrul fiecărui capitol ( exemplu : Figura 3.5 este a cincea figură  din capitolul 3).  Legenda tabelelor și  figurilor se centrează și se scrie cu caractere de 10 p la un rând.

În cazul în care cercetarea personală  este un studiu  clinic, în acest subcapitol vor fi incluse minim trei cazuri clinice.

 IV – discuții – se vor compara rezultatele obținute în urma studiului cu cele obținute în studii similare.  Se pot menționa limitele studiului și implicațiile clinice ale rezultatelor obținute.

 V- concluzii –se vor redacta concis,  pe 3-5 puncte,  cu referire strict la propriile rezultate  obținute.

e) Bibliografia:

– Titlurile bibliografice vor fi numerotate și  menționate în ordinea apariției în text.

-Redactarea referințelor bibliografice va respecta modelul National library of medicine*s Citing Medicine, disponibil la http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?amp=&depth=2

-Dacă referința bibliografică are mai mult de 6 autori se citează primii 6 urmați de mențiunea „et al”.

 

 

                                                                                      22.03.2023

 

                                                                                                                                  Decan,

 

                                                                                               Lector universitar dr. Liviu MARTIN