FACULTATEA DE ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI  COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

 

 1. Programe de studii de master:

 

Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterProgramul de studiiTaxa de studii anualăNr. credite/Durata studiilorForma de învățământ/Număr de locuri
Cetățeni români/UE

(Euro)

Cetățeni din state terțe UE

(Euro)

1.Științe ale comunicării

 

Acreditat

Comunicare instituțională și management organizațional800 Euro3000 Euro120 de credite / 2 ani

(4 semestre)

Învățământ cu frecvență (IF)

75 de locuri/Domeniu

2.Relații internaționale și studii europene

 

Acreditat

Relații internaționale și cooperare strategică800 Euro3000 Euro120 de credite / 2 ani

(4 semestre)

Învățământ cu frecvență (IF)

75 de locuri/Domeniu

 

 1. Programe de studii postuniversitare:

 

 

Nr. crt.DomeniulProgramul de studiiTaxa de studii anualăNr. credite/Durata studiilorForma de învățământ/Număr de locuri
1. 

 

 

Științe ale educației

Puericultura – dimensiune a educației antepreșcolare1000 Euro60 de credite / 1 an

(2 semestre)

Învățământ cu frecvență (IF)

400 de locuri

2.Integrarea și incluziunea în sistemul de învățământ a copiilor cu cerințe educaționale speciale1200 Euro60 de credite / 1 an

(2 semestre)

Învățământ cu frecvență (IF)

400 de locuri

 

 


Contact:

Tel.: 021.330.20.61
E-mail: fscri@univ.utm.ro

ARHIVĂ

CONCURS  DE ADMITERE

SEPTEMBRIE 2021

 

Lista finala a candidatilor admisi Master Comunicare Institutionala si Management Organizational sesiunea septembrie 2021

Lista finala a candidatilor admisi Master Relatii Internationale si Cooperare Strategica sesiunea septembrie 2021

Lista finala a candidatilor respinsi Master Relatii Internationale si Cooperare Strategica sesiunea septembrie 2021

 


ADMITERE 2020

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2019-2020 la următoarele programe de studii universitare de master și studii postuniversitare:

 

I. Programe de studii universitare de master:

Nr. crt.Domeniul de masterProgramul de studiiNr. credite/Durata studiilorForma de învăţământ/Număr de locuri
1.Relații internaționale și Studii Europene

Acreditat

Relații internaționale și cooperare strategică120 de credite / 2 ani (4 semestre)Învățământ cu frecvență

75 de locuri

2.Științele comunicării

În curs de acreditare în Consiliul ARACIS

Comunicare instituțională și management organizațional120 de credite / 2 ani (4 semestre)Învățământ cu frecvență

 

II. Programe de studii postuniversitare, aprobate de MEC:

Nr. crt.Domeniul Programul de studiiNr. credite/Durata studiilorForma de învăţământ/Număr de locuri
1.Științe ale educațieiPuericultura-Dimensiune a Educației Antepreșcolare60 de credite / 1 an (2 semestre)Învățământ cu frecvență

400 de locuri

2.Științe ale educațieiIntegrarea și Incluziunea în Sistemul de Învățământ a Copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale60 de credite / 1 an (2 semestre)Învățământ cu frecvență

200 de locuri

 

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE

Admiterea în programele de studii universitare de master se organizează în SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020, în data de 29 septembrie 2020. Perioada de înscriere 1 septembrie 2020-28 septembrie 2020.

Admiterea în programele de studii postuniversitare se organizează în două sesiuni:

            SESIUNEA IULIE 2020:

31 iulie 2020. Perioada de înscriere 1 iulie 2020-30 iulie 2020

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020:

30 septembrie 2020. Perioada de înscriere 1 septembrie 2020-30 septembrie 2020

 

CONCURSUL DE ADMITERE

Admiterea se face pe programe de studii şi forme de învăţământ, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru programul de studii şi forma de învăţământ respective.

Proba de concurs pentru admiterea la studii universitare de master este un interviu (probă orală), notat cu note de la 10(zece) la 1(unu). Nota de promovare a interviului este de minim 5(cinci). Media generală la concursul de admitere la programele de studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la interviu și media generală obținută la examenul de licență și nu poate fi mai mică decât 6(șase).

Admiterea la studii postuniversitare se face pe baza dosarelor de înscriere.

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură autentificată la notariat.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2020-2021, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Candidații pentru programele de studii universitare de master și studii postuniversitare vor prezenta la înscriere următoarele acte și documente în dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui / prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de e-mail și numărul de telefon:

 1. Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master / studii postuniversitare pentru anul universitar 2020-2021 (de la secretariatul facultății);
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova (în original);
 4. Diploma de licență, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de licență în copie certificată conform cu originalul sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile universitare în afara României sau într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de licență în original și traducere legalizată (în original) în limba română. Condițiile de apostilare/supralegalizare sunt cele de mai sus;
 5. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de master concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 6. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Actul doveditor al divorțului (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată (în original) în limba română;
 9. Adeverință medicală eliberată de o autoritate competentă română sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 10. Trei fotografii color format ¾;
 11. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română. Pentru candidații care au urmat studiile liceale în România într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de limba română se face cu diploma de bacalaureat. În cazul în care examenul de bacalaureat nu conține o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, absolvenții au obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt scutiți de obligația de a prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română acei candidați care au obținut premii la olimpiade naționale de limba română.
 12. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 13. Dovada achitării taxei de înscriere.

Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de licență, în locul diplomei de licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original.

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de licență, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe proprie răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de licență).

 

Înscrierea candidaților cetățeni români se face la secretariatul Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale, Corpul M, Calea Văcărești nr. 189, între orele 900 – 1600 în zilele lucrătoare, iar sâmbăta între orele 900 – 1400.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, candidații din state terțe, precum și cetățenii români cu studii în străinătate depun dosarele de înscriere la concurs la Departamentul Relații Internaționale al UTM (Corpul M, Calea Văcărești 189, parter), în vederea întocmirii și transmiterii dosarelor către MEN pentru echivalarea studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), respectiv pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii din partea Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), după cum urmează:

 • două dosare-plic cu actele de identitate și stare civilă, precum și cu documentele de studii, în original și traduceri legalizate (în original), apostilate /supralegalizate (câte 2 exemplare originale);
 • un dosar-plic cu copii simple ale tuturor documentelor.

 

Prin excepție, candidații pot transmite documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere prin servicii de curierat la Departamentul Relații Internaționale. Responsabilitatea pentru sosirea documentelor în termenul limită al perioadei de înscriere revine candidatului.

Taxa de înscriere la concursul de admitere, precum și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale se pot plăti în numerar, la casieria Universității din Corpul Rectorat, strada Dâmbovnicului nr. 22, parter sau la Banca Transilvania, în contul UTM RO090BTRL04301202N01816XX, pe baza codurilor de plata, afișate pe site-ul Universității. Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nicio condiție.


Contact:

Tel.: 021.330.20.61
E-mail: fscri@univ.utm.ro